30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

0
491
lượt xem
387
download

30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2 để giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 đề trắc nghiệm luyện thi đại học P2

 1. C©u 29. Hai nguyªn tè X vμ Y thuéc cïng mét nhãm A ë chu k× 2 vμ 3 cã sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n h¬n kÐm nhau lμ: A. 8 B. 18 C. 2 D. 10 C©u 30: Cấu h×nh electron : 1s22s22p63s23p64s1 lμ cña nguyªn tử của nguyªn tố hãa học n o sau ®©y? A. Na (Z=11) B. Ca(Z=20) C. K (Z=19) D. Rb(Z=37) C©u 31: Nguyªn tố X cã tổng số hạt (p + n + e) = 24. Biết số hạt p = số hạt n. X l : A. 13Al B. 8O C. 20Ca D. 17Cl C©u 32. §èt ch¸y hoμn toμn m gam hçn hîp X gåm CH4, C3H6, C4H10 thu ®−îc 4,4 gam CO2 vμ 2,52 gam H2O. Hái m cã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu? A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 1,84 gam D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 33. Chän kh¸i niÖm ®óng vÒ hi®rocacbon no. Hi®rocacbon no lμ : A. hi®rocacbon chØ tham gia ph¶n øng thÕ, kh«ng tham gia ph¶n øng céng. B. hi®rocacbon chØ tham gia ph¶n øng céng, kh«ng tham gia ph¶n øng thÕ. C. hi®rocacbon chØ cã c¸c liªn kÕt ®¬n trong ph©n tö. D. hi®rocacbon võa cã liªn kÕt  võa cã liªn kÕt  trong ph©n tö. C©u 34. TÝnh khèi l−îng etanol cÇn thiÕt ®Ó pha ®−îc 5 lit cån 900. BiÕt khèi l−îng riªng cña etanol nguyªn chÊt lμ 0,8g/ml. A. 3,6g B. 6,3kg C. 4,5kg D. 5,625kg C©u 35. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña axit h÷u c¬ E lμ CH2O. Khi ®èt ch¸y 1 mol E th× thu ®−îc 4 mol khÝ cacbonic. E cã CTPT lμ: A. C2H4O2 B. C4H4O2 C. C4H8O2 D. C4H8O4 C©u 36. Hîp chÊt A1 cã CTPT C3H6O2 tho¶ m·n s¬ ®å: dd NaOH dd H2SO4 dd AgNO3/NH3 A1 A2 A3 A4 C«ng thøc cÊu t¹o hãa häc tho¶ m·n cña A1 lμ: A. HO-CH2-CH2-CHO B. CH3-CH2-COOH 178
 2. VNMATHS.TK - Free Ebooks C. HCOO-CH2-CH3 D. CH3-CO-CH2-OH C©u 37. Trung hoμ 12 gam hçn hîp ®ång sè mol gåm axit fomic vμ mét axit h÷u c¬ ®¬n chøc X b»ng NaOH thu ®−îc 16,4 gam hai muèi. C«ng thøc cña axit lμ: A. C2H5OOH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H7COOH C©u 38. Mét axit hîp chÊt h÷u c¬ cã tØ lÖ khèi l−îng cã nguyªn tè: mC : mH : mO = 3 : 0,5 : 4 A. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lμ CH2O B. C«ng thøc ph©n tö cña X lμ C2H4O C. C«ng thøc cÊu t¹o cña X: CH3COOH D. C¶ A, B, C C©u 39. Muèi Na+, K+| cña c¸c axit bÐo cao nh− panmitic, stearic ®−îc dïng : A. lμm xμ phßng B. chÊt dÉn diÖn C. s¶n xuÊt Na2CO3 D. chÊt xóc t¸c C©u 40: NhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, t¨ng theo thø tù lμ: A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH< C2H5OH B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6 C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH C©u 41: Cho hîp chÊt (CH3)2CHCH2COOH, tªn gäi ®óng theo danh ph¸p quèc tÕ øng víi cÊu t¹o trªn lμ: A. Axit 3-metylbutanoic B. Axit 3-metylbutan-1-oic C. Axit isobutiric D. Axit 3-metylpentanoic C©u 42: Sè nguyªn tö C trong 2 ph©n tö isobutiric lμ: A. 4 B. 6 C. 7 D. 8 C©u 43: Mét hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N tháa m·n A. t¸c dông ®−îc víi axit B. t¸c dông ®−îc víi baz¬ C. lμm mÊt mμu dung dÞch brom D. c¶ A, B, C 179
 3. C©u 44: Ph¶n øng gi÷a nhiÒu ph©n tö nhá t¹o thμnh ph©n tö lín, sau ph¶n øng cã gi¶i phãng c¸c ph©n tö nhá, gäi lμ ph¶n øng: A. trïng hîp B. trïng ng−ng C. céng hîp D. t¸ch n−íc C©u 45: Liªn kÕt ba lμ liªn kÕt gåm: A. 3 liªn kÕt  B. 3 liªn kÕt  C. 2 liªn kÕt  vμ 1 liªn kÕt  D. 1 liªn kÕt  vμ 2 liªn kÕt  C©u 46: Hai hi®rocacbon E vμ F ®Òu ë tr¹ng th¸i khÝ, E cã c«ng thøc C2xHy Fcã c«ng thøc CxH2x. Tæng sè khèi cña E vμ F lμ 80. E vμ F lμ: A. C4H4 vμ C2H4 B. C4H8 vμ C2H4 B. C2H4vμ C4H4 B. C3H4 vμ C3H6 C©u 47: Ph¶n céng gi÷a ®ivinyl víi HBr theo tØ lÖ mol 1:1 thu ®−îc tèi ®a mÊy s¶n phÈm? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 48: Ankadien liªn hîp lμ tªn gäi cña c¸c hîp chÊt mμ: A. trong ph©n tö cã 2 liªn kÕt ®«i B. trong ph©n tö cã 2 liÖn kÕt ®«i c¸ch nhau 1 liªn kÕt ®¬n C. trong ph©n tö cã 2 liÖn kÕt ®«i c¸ch nhau 2 liªn kÕt ®¬n trë lªn D. trong ph©n tö cã 2 liÖn kÕt ®«i liÒn kÒ nhau C©u 49: Nilon-7 ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng ng−ng tô amino axit nμo sau: A. H2N(CH2)6NH2 B. H2N(CH2)7NH2 C. H2N(CH2)6NH2 vμ HOOC(CH2)6COOH D. CH3CH(NH2)COOH C©u 50: PoliStiren lμ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng hîp monome nμo sau ®©y? A. CH2=CH2 B. CH2=CHCl C. C6H5CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2 180
 4. VNMATHS.TK - Free Ebooks §Ò 22 Thêi gian lμm bμi 90 phót C©u 1: BiÕt Fe cã sè thø tù 26 trong b¶ng tuÇn hoμn. CÊu h×nh nμo sau ®©y lμ cña Fe2+ : A. 1s22s2 2p63s23p63d6 B. 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C. 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D. 1s22s2 2p63s23p64s13d5 C©u 2: Lo¹i quÆng cã thμnh phÇn chñ yÕu lμ Fe2O3 gäi lμ: A. manhªtit B. xi®ªrit C. pirit D. hemantit C©u 3: Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc s¾t kim lo¹i lu«n thÓ hiÖn tÝnh chÊt g×? A. tÝnh oxi hãa B. tÝnh chÊt khö C. võa cã tÝnh oxi hãa võa thÓ hiÖn tÝnh khö D. tù oxi hãa-khö C©u 4: §Ó nhËn ra c¸c chÊt r¾n: Na2O, Al2O3, Al, Fe, CaC2, chØ cÇn dïng A. H2O B. dung dÞch HCl C. dung dÞch NaOH D. dung dÞch H2SO4 C©u 5: Tõ muèi ¨n, n−íc vμ ®iÒu kÖn cÇn thiÕt kh«ng thÓ ®iÒu chÕ ®−îc: A. n−íc Giaven B. axit HCl C. dung dÞch NaOH D. dung dÞch NaHCO3 C©u 6: Khi cho NaHCO3 ph¶n øng víi c¸c dung dÞch H2SO4 lo·ng vμ Ba(OH)2, ®Ó chøng minh r»ng: A. NaHCO3 cã tÝnh axit B. NaHCO3 cã tÝnh baz¬ C. NaHCO3 cã tÝnh l−ìng tÝnh D. NaHCO3 cã thÓ t¹o muèi C©u 7: Ph¶n øng gi÷a: Cl2 + 2NaOH  NaClO + NaCl + H2O thuéc lo¹i ph¶n øng hãa häc nμo sau ®©y? A. clo cã tÝnh tÈy mμu B. tÝnh baz¬ m¹nh cña NaOH C. ph¶n øng oxi ho¸ khö néi ph©n tö D. ph¶n øng tù oxi ho¸ khö C©u 8: Mét hçn hîp gåm hai bét kim lo¹i Mg vμ Al ®−îc chia thμnh hai phÇn b»ng nhau. 181
 5. PhÇn 1: cho t¸c dông víi HCl d− thu ®−îc 3,36 lit H2. PhÇn 2: hoμ tan hÕt trong HNO3 lo·ng d− thu ®−îc V lÝt mét khÝ kh«ng mμu, ho¸ n©u trong kh«ng khÝ (c¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña V lμ: A. 2,24 lit B. 3,36 lÝt C. 4,48 lit D. 5,6 lÝt C©u 9: §Ó ph©n biÖt Al, Al2O3, Mg cã thÓ dïng A. dung dÞch KOH B. dung dÞch HCl C. dung dÞch H2SO4 D. Cu(OH)2 C©u 10: Tæng sè h¹t trong ion M3+ lμ 37. VÞ trÝ cña M trong b¶ng tuÇn hoμn lμ: A. Chu k× 3, nhãm IIIA B. Chu k× 3, nhãm IIA C. Chu k× 3, nhãm VIA D. chu k× 4, nhãm IA C©u 11: D·y chÊt nμo sau ®©y lμ c¸c chÊt ®iÖn li m¹nh ? A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH C. CuSO4, HNO3, NaOH, MgCl2 D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HCl C©u 12: Khi thay ®æi nhiÖt ®é cña dung dÞch chÊt ®iÖn li th×: A. §é ®iÖn li vμ h»ng sè ®iÖn li ®Òu thay ®æi B. §é ®iÖn li vμ h»ng sè ®iÖn li ®Òu kh«ng ®æi C. §é ®iÖn li thay ®æi vμ h»ng sè ®iÖn li kh«ng ®æi D. §é ®iÖn li kh«ng ®æi vμ h»ng sè ®iÖn li thay ®æi C©u 13: Dung dÞch nh«m sunfat cã nång ®é Al3+ lμ 0,9M. Nång ®é cña ion SO42- lμ: A. 0,9M B. 0,6M C. 0,45M D. 1,35M C©u 14: D·y chÊt, ion nμo sau ®©y lμ axit A. HCOOH, HS-, NH4+, Al3+ B. Al(OH)3, HSO4-, HCO3-, S2- C. HSO4-, H2S, NH4+, Fe3+ D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4 C©u 15: Dung dÞch HCOOH 0,01 mol/l cã A. pH = 7 B. pH> 7 C. pH< 7 D. pH=2 C©u 16: Dung dÞch HNO3 cã pH= 2. CÇn pha lo·ng dung dÞch trªn bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch cã pH= 3 182
 6. VNMATHS.TK - Free Ebooks A. 1,5 lÇn B. 10 lÇn C. 2 lÇn D. 5 lÇn C©u 17: HÊp thô 3,36 lit SO2 (®ktc) vμo 200ml dung dÞch NaOH 1M. Hái dung dÞch thu ®−îc cã chøa chÊt g×? A. Na2SO3 B. NaHSO3 , Na2SO3 C. NaHSO3 D. Na2SO3 , NaOH C©u 18: Sù thuû ph©n muèi amoni cacbonat sÏ t¹o ra: A. Axit yÕu vμ baz¬ m¹nh B. axit yÕu vμ baz¬ yÕu C. axit m¹nh vμ baz¬ yÕu D. axit m¹nh vμ baz¬ m¹nh C©u 19: §iÒu nμo sau ®©y kh«ng ®óng: A. §i tõ nit¬ ®Õn bitmut, tÝnh axit cña c¸c oxit t¨ng dÇn, tÝnh baz¬ gi¶m dÇn B. Hîp chÊt víi hi®ro cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã c«ng thøc chung lμ RH3 C. Trong c¸c hîp chÊt, c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ cã sè oxi ho¸ cao nhÊt lμ +7 D. CÊu h×nh electron líp ngoμI cïng cña c¸c nguyªn tè nhãm nit¬ lμ ns2np3 C©u 20: Cã thÓ dïng d·y chÊt nμo sau ®©y ®Ó lμm kh« khÝ amoniac? A. CaCl2 khan, P2O5, CuSO4 khan B. H2SO4®Æc , CaO khan, P2O5 C. NaOH r¾n, Na, CaO khan D. CaCl2 khan, CaO khan, NaOH r¾n C©u 21: §iÖn ph©n dung dÞch chøa HCl vμ KCl víi mμng ng¨n xèp, sau mét thêi gian thu ®−îc dung dÞch chØ chøa mét chÊt tan vμ cã pH=12. VËy: A. chØ cã HCl bÞ ®iÖn ph©n B. chØ cã KCl bÞ ®iÖn ph©n C. HCl bÞ ®IÖn ph©n hÕt, KCl bÞ ®iÖn ph©n mét phÇn D. HCl vμ KCl ®Òu bÞ ®iÖn ph©n hÕt C©u 22: Cã 2 b×nh ®iÖn ph©n m¾c nèi tiÕp b×nh 1 chøa CuCl2, b×nh 2 chøa AgNO3. Khi ë anot cña b×nh 1 tho¸t ra 22,4 lit 1 khÝ duy nhÊt th× ë anot cña b×nh 2 tho¸t ra bao nhiªu lit khÝ? 183
 7. A. 11,2 lit B. 22,4 lit C. 33,6 lit D. 44,8 lit C©u 23: Cho một số nguyên tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S. Cấu hình e sau: 1s22s22p6 không phải là của hạt nào trong số các hạt dưới đây: A. Nguyên tử Ne B. Ion Na+ C. Ion S2- D. Ion O2- C©u 24: Những điều khẳng định nào sau đây không phải bao giờ cũng đúng: A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân B. Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron C. Số proton trong hạt nhân bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11proton C©u 25: Tính phi kim của các nguyên tố trong dãy VIA: 8O, 16S, 34Se, 52Te A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Vừa tăng vừa giảm C©u 26: Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng hệ thống tuần hoàn: A. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững B. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững C. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững D. Là các phi kim hoạt động mạnh C©u 27: Ion Y- có cấu hình e: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng HTTH là: A. Chu kì 3, nhóm VII A B. Chu kì 3, nhóm VIIIA C. Chu kì 4, nhóm I A D. Chu kì 4, nhóm VI A C©u 28: Cho 5,4 gam mét kim lo¹i t¸c dông hÕt víi clo, thu ®−îc 26,7 gam muèi clorua. Kim lo¹i ®· dïng lμ: A. Fe B. Al C. Zn D. Mg C©u 29: Cho hçn hîp A gåm Al vμ Fe t¸c dông víi dung dÞch CuCl2. KhuÊy ®Òu hçn hîp, läc röa kÕt tña, thu ®−îc dung dÞch B vμ chÊt r¾n C. Thªm vμo B mét l−- îng dung dÞch NaOH lo·ng, läc röa kÕt tña míi t¹o thμnh. Nung kÕt tña ®ã trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao thu ®−îc chÊt r¾n D gåm hai oxit kim lo¹i. TÊt c¶ c¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoμn toμn. Hai oxit kim lo¹i ®ã lμ: A. Al2O3, Fe2O3 B. Al2O3, CuO C. Fe2O3, CuO D. Al2O3, Fe3O4 184
 8. VNMATHS.TK - Free Ebooks C©u 30: GhÐp thμnh c©u ®óng: KhÝ amoniac lμm giÊy quú tÝm Èm A. ChuyÓn thμnh mμu ®á B. ChuyÓn thμnh mμu xanh C. Kh«ng ®æi mμu D. MÊt mμu C©u 31: Cho biÕt trong ph¶n øng sau 4HNO3®Æc nãng + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O HNO3 ®ãng vai trß lμ: A. ChÊt oxi ho¸ B. Axit C. M«i tr−êng D. C¶ A vμ C C©u 32: Hoμ tan hoμn toμn 16,8g muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ II trong HCl d− thu ®−îc 4,48 lit (®ktc) khÝ A. Muèi cacbonat ®ã lμ: A. MgCO3 B. CaCO3 C. BaCO3 D. ZnCO3 C©u 33: Cho V lÝt CO2 (®ktc) ph¶n øng hoμn toμn víi dung dÞch Ca(OH)2 d− thu ®−îc 10g kÕt tña. V cã gi¸ trÞ lμ: A.3,36lÝt B. 22,4lÝt C. 15,68lÝt D. 2,24 lÝt C©u 34: Hoμ tan hoμn toμn 15,9g hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Al, Mg vμ Cu b»ng dung dÞch HNO3 thu ®−îc 6,72 lit khÝ NO vμ dung dÞch X. §em c« c¹n dung dÞch X th× thu ®−îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 77,1g B. 71,7g C. 17,7g D. 53,1g C©u 35: C«ng thøc tæng qu¸t cña este t¹o bëi axit X ®¬n chøc vμ r−îu Y ®a chøc lμ : A. R(COOR1) B. R(COO)nR1 C. (ROOC)nR1(COOR)m D. (RCOO)nR1 C©u 36: Hai este A, B lμ ®ång ph©n cña nhau. 17,6 gam hçn hîp nμy chiÕm thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 6,4 gam oxi ë cïng ®iÒu kiÖn. Hai este A, B lμ: A. CH3COOCH3 vμ HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 vμ HCOOC3H7 C. HCOOC3H7 vμ C3H7COOH D. CH3COOCH3 vμ CH3COOC2H5 C©u 37: Hai chÊt lμ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau th×: A. Cã cïng khèi l−îng ph©n tö 185
 9. B. Cã c«ng thøc cÊu t¹o t−¬ng tù nhau C. Cã cïng c«ng thøc ph©n tö D. Cã cïng c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt C©u 38: C4H8O2 cã bao nhiªu ®ång ph©n ®¬n chøc A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 39: Cho qu× tÝm vμo dung dÞch axit glutamic (axit - amino penta®ioic), qu× tÝm chuyÓn sang mμu : A. ®á B. xanh C. mÊt mμu D. ChuyÓn sang ®á sau ®ã mÊt mμu C©u 40: Ph¶n øng céng hîp nhiÒu ph©n tö amino axit thμnh mét ph©n tö lín, gi¶i phãng nhiÒu ph©n tö n−íc ®−îc gäi lμ ph¶n øng : A. trïng hîp B. trïng ng−ng C. axit – baz¬ D. este hãa C©u 41: Trong c«ng nghiÖp ng−êi ta ®iÒu chÕ axit axetic theo ph−¬ng ph¸p nμo sau ®©y: A. Lªn men giÊm B. Oxi ho¸ an®ehit axetic C. Cho metanol t¸c dông víi cacbonoxit D. C¶ 3 ph−¬ng ph¸p trªn C©u 42: Cho 2 ph¶n øng: (1) 2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + H2O + CO2 (2) C6H5OH + Na2CO3  C6H5ONa + NaHCO3 Hai ph¶n øng trªn chøng tá lùc axit theo thø tù CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3- lμ: A. t¨ng dÇn B. gi¶m dÇn C. kh«ng thay ®æi D. võa t¨ng võa gi¶m C©u 43: S¾p xÕp c¸c chÊt sau theo thø tù lùc axit gi¶m dÇn: etanol (X), phenol (Y), axit benzoic (Z), p-nitrobenzoic (T), axit axetic (P) A. X > Y > Z > T > P B. X > Y > P > Z > T C. T > Z > P > Y > X D. T > P > Z > Y > X 186
 10. VNMATHS.TK - Free Ebooks C©u 44: §èt ch¸y hoμn toμn hçn hîp hai r−îu ®¬n chøc kÕ tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng thu ®−îc CO2 vμ h¬i n−íc cã tØ lÖ thÓ tÝch VCO 2 : VH 2 O = 7 : 10. C«ng thøc ph©n tö cña 2 r−îu ®ã lμ: A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH vμ C3H7OH C. C2H5OH vμ C3H5OH D. C3H5OH vμ C4H7OH C©u 45: Cho 0,1 mol mét r−îu A t¸c dông víi Kali cho 3,36 lit khÝ (®ktc). Hái A cã mÊy nhãm chøc? A. 2 B. 3 C. 4 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 46: §Ó ®iÒu chÕ an®ehit ng−êi ta dïng ph−¬ng ph¸p A. oxi hãa r−îu ®¬n chøc B. oxi hãa r−îu bËc 1 C. thñy ph©n dÉn xuÊt 1,1- ®ihalogen trong dung dÞch kiÒm, ®un nãng. D. c¶ B, C C©u 47: An®ehit no A cã c«ng thøc (C3H5O)n. Gi¸ trÞ n tháa m·n lμ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 48: Nhùa Bakªlit ®−îc ®iÒu chÕ tõ: A. phenol vμ an®ehit axetic B. phenol vμ an®ehit fomic C. axit benzoic vμ etanol D. Glixerol vμ axit axetic C©u 49 : Thùc hiÖn ph¶n øng tr¸ng g−¬ng 0,75 gam mét an®ehit ®¬n chøc A, thu ®−îc 10,8 gam Ag. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A. A. CH3CHO B. HCHO C. C2H3CHO D. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 50: §Ó trung hoμ 20ml dung dÞch mét axit ®¬n chøc cÇn 30ml dung dÞch NaOH 0,5M. C« c¹n dung dÞch sau khi trung hoμ thu ®−îc 1,44g muèi khan. C«ng thøc cña axit lμ: A. C2H4COOH B. C2H5COOH C. C2H3COOH D. CH3COOH 187
 11. §Ò 23 Thêi gian lμm bμi 90 phót C©u 1: Sù biến đổi ®ộ âm điện của các nguyên tố theo thø tù sau: 11Na, 13Al, 15P, 17Cl lμ: A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Võa tăng vừa giảm C©u 2: Nếu biết vị trí của một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn có thể suy ra: A. Nã là kim loại hay phi kim B. Hoá trị cao nhất đối với oxi C. Tính chất của oxit và hiđroxit D. Tất cả đều đúng C©u 3: Axit nào yếu nhất trong c¸c axit HCl, HBr, HI, HF : A. HCl B. HBr C. HI D. HF C©u 4: Số electron tối đa trong lớp L (lớp n = 2) là: A. 8 B. 6 C. 2 D. 10 C©u 5: Một ion có 18 electron và 16 proton th× ®iÖn tÝch h¹t nh©n lμ: A. -2 B. +2 C. -18 D. +16 C©u 6: Các ion và nguyên tử 10Ne, 11Na+, 9F- có đặc điểm chung là cã cïng: A. số electron B. số proton C. số nơtron D. số khối C©u 7: §iÖn ph©n dung dÞch chøa HCl vμ CuCl2. KÕt thóc ®iÖn ph©n khi n−íc b¾t ®Çu bÞ ®iÖn ph©n ë c¶ hai ®IÖn cùc. Dung dÞch thu ®−îc cã A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 8: Nguyªn tè R t¹o ®−îc hîp chÊt víi hi®ro cã c«ng thøc RH3. C«ng thøc oxit cao nhÊt cña X lμ: A. RO B. R2O3 C. RO2 D. R2O5 C©u 9: ChÊt nμo sau ®©y lμ chÊt kh«ng ®iÖn li: A. C6H6 B. HF C. Na2CO3 D. Ca(OH)2 C©u 10: CH3COOH ®iÖn li theo c©n b»ng sau: CH3COOH  CH3COO- + H+ 188
 12. VNMATHS.TK - Free Ebooks Cho biÕt ®é ®iÖn li cña CH3COOH t¨ng khi nμo? A. Thªm vμi giät dung dÞch HCl B. Thªm vμi giät dung dÞch NaOH C. Thªm vμi giät dung dÞch CH3COONa D. C¶ A vμ B C©u 11: §é ®iÖn li cña mét chÊt ®iÖn li yÕu sÏ thay ®æi khi: A. thay ®æi nhÖt ®é B. thay ®æi nång ®é C. thªm vμo dung dÞch mét chÊt ®iÖn li m¹nh cã chøa 1 trong 2 ion cña chÊt ®iÖn li yÕu ®ã D. C¶ 3 tr−êng hîp trªn C©u 12: Cho c¸c bét tr¾ng K2O, MgO, Al2O3, Al4C3. §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt trªn chØ cÇn dïng thªm A. dung dÞch HCl B. H2O C. dung dÞch NaOH D. dung dÞch H2SO4 C©u 13: Hoμ tan hoμn toμn mét hçn hîp gåm Mg vμ Al b»ng dung dÞch HCl thu ®−îc 0,4 mol H2 . NÕu còng cho l−îng hçn hîp nãi trªn t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− thu ®−îc 6,72 lÝt H2 (®ktc). Khèi l−îng mçi kim lo¹i lÇn l−ît lμ; A. 2,4 gam vμ 5,4 gam B. 5,4 gam vμ 2,4 gam C. 1,2 gam vμ 5,4 gam C. 2,4 gam vμ 2,7 gam C©u 14: Ph¶n øng nμo kh«ng x¶y ra víi dung dÞch NaHCO3 khi: A. ®un nãng B. t¸c dông víi axit C. t¸c dông víi baz¬ D. t¸c dông víi BaCl2 C©u 15: Tõ Na2CO3 cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc A. NaCl B. Na2SO4 C. NaHCO3 D. c¶ A, B, C C©u 16: Hoμ tan hÕt m gam kali trong 96,2 gam n−íc thu ®−îc dung dÞch X cã khèi l−îng riªng 1,079 g/ml (gi¶ thiÕt chÊt r¾n chiÕm thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ). Khèi l−îng kali ®· dïng lμ A. 7,8 gam B. 7,6 gam C. 3,9 gam D. 10,8 gam C©u 17: Dïng ho¸ chÊt nμo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch : (NH4)2SO4, AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnCl2? 189
 13. A. dung dÞch NH3 B. dung dÞch NaOH C. dung dÞch Ba(OH)2 D. dung dÞch Ca(OH)2 C©u 18: Cho 3 kim lo¹i X, Y, Z tháa m·n: X Y Z NaOH - - + HCl + + + HNO3 ®Æc nguéi - + - X, Y, Z lÇn l−ît lμ: A. Fe, Mg, Al B. Fe, Mg, Zn C. Cu, Mg, Al D. Mg, Fe, Al C©u 19: Cho Al vμo hçn hîp FeCl3 vμ HCl d−. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoμn toμn thu ®−îc c¸c muèi A. AlCl3 vμ FeCl3 B. AlCl3 vμ FeCl2 C. AlCl3 D. FeCl3 C©u 20: Gang lμ hîp chÊt cña s¾t vμ cacbon trong ®ã hμm l−îng cacbon chiÕm A. tõ 2- 5% B. d−íi 2% C. trªn 5% D. 0% C©u 21: Sôc V lÝt CO2 (®ktc) vμo 2lit dung dÞch Ca(OH)2 0,001M thÊy xuÊt hiÖn 0,1g kÕt tña tr¾ng, läc kÕt tña råi ®em ®un nãng dung dÞch thu ®−îc 0,1g kÕt tña n÷a. TÝnh V CO2? A. 22,4ml B. 44,8ml C. 67,2ml D. 67,2 lit C©u 22: Trong phßng thÝ nghiÖm ng−êi ta ®iÒu chÕ nit¬ b»ng c¸ch nhiÖt ph©n amoni nitrit. TÝnh khèi l−îng amoni nitrit cÇn nhiÖt ph©n ®Ó thu ®−îc 5,6 lit N2 (®ktc). A. 8g B. 32g C. 20g D. 16g C©u 23: Trén 1 lit O2 víi 1 lit NO. Hái hçn hîp thu ®−îc cã mÊy chÊt vμ cã thÓ tÝch lμ bao nhiªu? A. 2 chÊt vμ 2 lit B. 3 chÊt vμ 1,5 lit C. 1 chÊt vμ 1 lit D. 3 chÊt vμ 2 lit 190
 14. VNMATHS.TK - Free Ebooks C©u 24: Ph¶n øng nμo sau ®©y lμ ph¶n øng oxi ho¸ khö t0 A. (NH4)2CO3  2NH3 + CO2 + H2O B. 4NH3 + Zn(OH)2  [Zn(NH3)4](OH)2 C. 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 D. 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2O C©u 25: §un nãng 4,6g Na víi 1,55g photpho trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoμn toμn thu ®−îc chÊt r¾n A. Hoμ tan A thu ®−îc khÝ B. ChÊt r¾n A gåm: A. Na3P B. Na3P, P, Na C. Na3P, Na D. Na3P, P KhÝ B gåm: A. H2 B. PH3 C. H2 vμ PH3 D. P2H4 C©u 26: Tõ dung dÞch CaCl2 lμm thÕ nμo ®iÒu chÕ ®−îc Ca kim lo¹i? A. Cho t¸c dông víi Na B. §iÖn ph©n dung dÞch C. C« c¹n råi ®iÖn ph©n nãng ch¶y D. C« c¹n råi nhiÖt ph©n C©u 27: Halogen nμo sau ®©y kh«ng ®iÒu chÕ ®−îc b»ng c¸ch cho axit HX t−¬ng øng ph¶n øng víi chÊt oxi ho¸ m¹nh nh− KMnO4 ? A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2 C©u 28: Dung dÞch NaHCO3 lÉn t¹p chÊt lμ Na2CO3. §Ó thu ®−îc NaHCO3 tinh khiÕt ng−êi ta lμm nh− sau: A. Cho t¸c dông víi CaCl2 råi c« c¹n B. Cho t¸c dông víi dung dÞch HCl råi c« c¹n C. Sôc khÝ SO2 d− vμo råi c« c¹n dung dÞch ë ¸p suÊt thÊp. D. Sôc khÝ CO2 d− vμo råi c« c¹n dung dÞch ë ¸p suÊt thÊp. C©u 29: S¾t t©y lμ s¾t tr¸ng thiÕc. NÕu thiÕc bÞ x−íc th× kim lo¹i nμo bÞ ¨n mßn tr−íc: A. s¾t B. thiÕc C. c¶ 2 bÞ ¨n mßn nh− nhau D. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 30: Thuû tinh bÞ ¨n mßn bëi dung dÞch axit nμo sau ®©y? 191
 15. A. HCl B. H2SO4 C. HBr D. HF C©u 31: Mét chÊt h÷u c¬ X gåm c¸c nguyªn tè C, H, O. 1. Sè l−îng ®ång ph©n m¹ch hë cña X ph¶n øng ®−îc víi NaOH øng víi khèi l−îng ph©n tö 74 ®vC lμ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2. §Ó nhËn biÕt c¸c ®ång ph©n trªn cã thÓ dïng: A. quú tÝm vμ Ag2O/NH3 B. quú tÝm vμ NaOH C. Na2CO3 vμ NaOH D. NaOH vμ Ag2O/NH3 C©u 32: Este E chøa tèi ®a 4 nguyªn tö cacbon trong ph©n tö. Thuû ph©n hoμn toμn E thu ®−îc F, G. BiÕt r»ng F, G ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. CTCT cña E lμ: A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOC2H5 C. HCOOCH=CH2 D. HCOOCH2CH=CH2 C©u 33: Dung dÞch glixin (axit amino axetic) cã m«i tr−êng: A. axit B. baz¬ C. Trung tÝnh D. kh«ng x¸c ®Þnh C©u 34: Nilon- 6 lμ tªn gäi cña polipeptit mμ: A. trong ph©n tö cã 6 nguyªn tö cacbon B. trong mét m¾t xÝch cã 6 nguyªn tö cacbon C. tæng sè nguyªn tö trong mét m¾t xÝch lμ 6 D. ph©n tö cã 6 m¾t xÝch liªn kÕt víi nhau C©u 35: Cho 3 baz¬: n- butylamin, anilin, amoniac vμ c¸c h»ng sè ph©n li KB cña chóng lμ : 4.10-10, 2.10-5, 4.10-4. H»ng sè KB t−¬ng øng víi c¸c baz¬ lμ A. n- butylamin : 4.10-10, anilin : 2.10-5 , amoniac: 4.10-4 B. n- butylamin : 4.10-4, anilin 4.10-10:, amoniac: 2.10-5 C. n- butylamin : 4.10-10, anilin : :4.10-4, amoniac: 2.10-5 D. B. n- butylamin: 2.10-5 , anilin :, 4.10-4 , amoniac: 4.10-10 C©u 36: S¾p xÕp c¸c axit sau theo lùc axit t¨ng dÇn: HCOOH (X), CH3CH2COOH (Y), CHC-COOH (Z), C6H5COOH (T) A. X < Y < Z < T B. Y < X < Z < T 192
 16. VNMATHS.TK - Free Ebooks C. Y< X < T < Z D. Z < Y < X < T C©u 37: Cho hîp chÊt CH2=CH-COOH, tªn gäi theo danh ph¸p quèc tÕ øng víi cÊu t¹o trªn lμ: A. Axit acrylic B. Axit vinyl fomic C. Axit propenoic D. Axit propanoic C©u 38: §èt ch¸y hoμn toμn m gam 1 axit Y thu ®−îc thÓ tÝch CO2 b»ng thÓ tÝch h¬i n−íc ë cïng ®iÒu kiÖn. MÆt kh¸c tØ khèi h¬i cña A so víi nit¬ nhá h¬n 2,5. Y cã c«ng thøc lμ: A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H3COOH D. C¶ A vμ B C©u 39: Mét r−îu A m¹ch hë, kh«ng lμm mÊt mμu dung dÞch n−íc brom. §Ó ®èt ch¸y hoμn toμn a lit h¬i A th× cÇn 2,5a lit O2 ë cïng ®iÒu kiÖn. CTPT cña A lμ: A. CH3OH B. C2H6O2 C. C2H4O2 D. C3H8O3 C©u 40: Dïng thuèc thö nμo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt ®−îc glucoz¬ vμ fructoz¬? A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2 C. dung dÞch Br2 D. CH3COOH, xt H2SO4® C©u 41: Cho hçn hîp gåm 0,2 mol r−îu E vμ 0,2 mol r−îu F t¸c dông víi Na d− sinh ra 0,5 mol H2. Mét hçn hîp kh¸c gåm 0,3 mol E vμ 0,1 mol F còng cho t¸c dông víi Na th× sinh ra 0,45 mol H2. Sè nhãm chøc cña E vμ F lÇn l−ît lμ: A. 3 vμ 2 B. 2 vμ 3 C. 1 vμ 3 D. 2 vμ 2 C©u 42: Mét r−îu cã CTPT C5H12O. Oxi ho¸ r−îu ®ã b»ng CuO cã ®un nãng thu ®−îc s¶n phÈm cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. Cã bao nhiªu CTCT tho¶ m·n ®IÒu kiÖn trªn? A. 3 B. 4 C. 5 D.6 0 C©u 43. R−îu lóa míi cã ®é r−îu lμ 45 . Trong mét chai r−îu lóa míi dung tÝch 650ml cã bao nhiªu ml C2H5OH nguyªn chÊt? A. 292,5 ml B. 229,5 ml C. 293,5 ml D. 239,5 ml. C©u 44. Khi thuû ph©n C4H6O2 trong m«i tr−êng axit, ta thu ®−îc hçn hîp 2 chÊt ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña C4H6O2 lμ mét trong c¸c c«ng thøc nμo sau ®©y? 193
 17. A. CH3–C–O–CH=CH2 B. H–C–O–CH2–CH=CH2 O O C. H–C–O–CH=CH–CH3 D. CH2=CH–C–O–CH3 O O C©u 45. Hîp chÊt nμo sau ®©y ®iÒu chÕ ®−îc b»ng c¸ch cho etin t¸c dông víi H2O cã xóc t¸c lμ HgSO4? A. CH3CHO B. CH3COCH3 C. CH2=CH-CO-CH3 D. CH3CH2CHO C©u 46. CTCT tæng qu¸t cña anken ®−îc biÓu diÔn nh− sau: R1R2C=CR3R4. §iÒu kiÖn ®Ó xuÊt hiÖn ®ång ph©n h×nh häc lμ: A. R1  R2  R3  R4 B. R1  R2 hoÆc R3  R4 C. R1  R2 vμ R3  R4 D. R1  R3 vμ R2  R4 C©u 47. §èt ch¸y hoμn toμn mét hi®rocacbon E thu ®−îc 3,3g CO2 vμ 1,8g H2O. C«ng thøc tæng qu¸t cña E lμ: A. CnH2n+2 B. CnH2n C. CnH2n-2 D. CnH2n-6 C©u 48. Nhá vμi giät quú tÝm vμo dung dÞch anilin. Hái dung dÞch cã mμu g×? A. mμu ®á B. mμu xanh C. Mμu tÝm D. kh«ng mμu C©u 49. Toluen cã tÝnh chÊt hãa häc nμo sau mμ benzen kh«ng cã? A. Ph¶n øng ch¸y B. Ph¶n øng thÕ halogen khi cã xóc t¸c Fe C. Ph¶n øng víi dung dÞch KMnO4, ®un nãng. D. Ph¶n øng thÕ nitro vμo vßng benzen C©u 50. Ph¶n øng nμo sau ®©y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o hãa häc cña glucoz¬? A. Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng B. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 t¹o phøc C. Ph¶n øng víi CH3COOH/H2SO4 ®Æc D. A, B, C ®óng. 194
 18. VNMATHS.TK - Free Ebooks §Ò 24 Thêi gian lμm bμi 90 phót C©u 1: Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây? A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p6 C. 1s22s22p63s2 D. 1s2 C©u 2: Nguyên tố X có Z = 26. Vị trí của X trong bảng TH là: A. Chu kì 4, nhóm VIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIB C. Chu kì 4, nhóm IIA D. Chu kì 3, nhóm IIB C©u 3: Nguyªn tö cña nguyªn tè A ®−îc xÕp ë chu k× 5 cã sè líp electron lμ: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 4: Mét nguyªn tè thuéc nhãm VA cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi vμ ho¸ trÞ trong hîp chÊt víi hi®ro lÇn l−ît lμ: A. III vμ V B. V vμ V C. III vμ III D. V vμ III C©u 5: Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khö của chúng gi¶m theo thø tù sau: A. Na > Mg > Al B. Al > Mg > Na C. Mg > Al > Na D. Mg > Na > Al C©u 6: Ph¶n øng nμo sau ®©y kh«ng ph¶i lμ ph¶n øng axit- baz¬? A. H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O B. 6HCl + Fe2O3  2FeCl3 + 3H2O C. H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl D. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O C©u 7: Dung dÞch H2SO4cã pH= 2 th× nång ®é cña H2SO4 lμ A. 0,01M B. 0,1M C. 0,005M D. 0,05M C©u 8: Sôc V lit CO2 (®ktc) vμo 300ml dung dÞch Ba(OH)2 1,5M d− thÊy xuÊt hiÖn 59,1g kÕt tña tr¾ng. TÝnh V? A. 6,72lÝt B. 3,36 lÝt C. 13,44 lÝt D. 6,72 lÝt hoÆc 13,44 lit 195
 19. C©u 9: Lo¹i muèi nμo sau ®©y kh«ng bÞ thuû ph©n? A. Muèi t¹o bëi axit yÕu vμ baz¬ yÕu B. Muèi t¹o bëi axit yÕu vμ baz¬ m¹nh C. Muèi t¹o bëi axit m¹nh vμ baz¬ yÕu D. Muèi t¹o bëi axit m¹nh vμ baz¬ m¹nh C©u 10: §iÖn ph©n nãng ch¶y 34,0g mét oxit kim lo¹i thu ®−îc 10,8g kim lo¹i ë catot vμ 6,72 lit khÝ (®ktc) ë anot. C«ng thøc cña oxit trªn lμ: A. Fe2O3 B. Al2O3 C. Na2O D. CaO C©u 11: Muèn m¹ ®ång lªn mét thanh s¾t b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ th× ph¶i tiÕn hμnh ®iÖn ph©n víi ®iÖn cùc g× vμ dung dÞch nμo sau ®©y? A. cùc ©m lμ ®ång, cùc d−¬ng lμ s¾t, dung dÞch muèi s¾t B. cùc ©m lμ ®ång, cùc d−¬ng lμ s¾t, dung dÞch muèi ®ång C. cùc ©m lμ s¾t, cùc d−¬ng lμ ®ång, dung dÞch muèi s¾t D. cùc ©m lμ s¾t, cùc d−¬ng lμ ®ång, dung dÞch muèi ®ång C©u 12: Cho oxit s¾t tõ ph¶n øng víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d− thu ®−îc: A. muèi s¾t (II) B. muèi s¾t (III) C. hçn hîp c¶ muèi s¾t (II) vμ (III) D. chÊt r¾n kh«ng tan C©u 13: Tªn gang x¸m lμ do : A. chøa nhiÒu Fe3C, Si B. chøa nhiÒu FeO, Si C. chøa nhiÒu C, Si D. do cã mμu x¸m C©u 14: §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña mét kim lo¹i kiÒm, thu ®−îc 0,896 lÝt khÝ (®ktc) ë anot vμ 3,12 gam kim lo¹i ë catot. C«ng thøc cña muèi ®· ®iÖn ph©n lμ: A. NaCl B. LiCl C. KCl D. CsCl C©u 15: Mét hîp kim Na- K t¸c dông hÕt víi n−íc ®−îc 2 lÝt khÝ (®o ë 00C, 1,12 atm) vμ dung dÞch D. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 0,5M cÇn ®Ó trung hoμ hÕt 1/2 dung dÞch D lμ A. 200 ml B. 100 ml C. 400 ml D. 1000 ml 196
 20. VNMATHS.TK - Free Ebooks C©u 16: Cho Na vμo c¸c dung dÞch BaCl2, CuSO4, NaHSO4, NH3, NaNO3. Quan s¸t thÊy cã chung 1 hiÖn t−îng lμ : A. cã khÝ bay ra B. cã kÕt tña xanh C. cã kÕt tña tr¾ng D. kh«ng ph¶n øng C©u 17: §Ó ®iÒu chÕ c¸c hi®roxit Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 ta cho dung dÞch muèi cña chóng t¸c dông víi : A. dung dÞch NaOH võa ®ñ B. dung dÞch NaOH d− C. dung dÞch NH3 d− D. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu sai C©u 18: Ph¶n øng nμo trong c¸c ph¶n øng sau ®©y kh«ng lμ ph¶n øng oxi ho¸ khö: A. 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B. NH4NO2  N2 + 2H2O C. 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH)3+ 3NH4Cl D. N2 + 3H2  2NH3 C©u 19: Cho c©n b»ng N2 + 3H2 2NH3 H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng trªn lμ: NH3 N2 H2 A. K= B. K= N2 H2 NH3 2 3 NH3 N2 H2 C. K= D. K= N2 H2 2 NH3 C©u 20: Cho 1,3 gam muèi clorua cña Fe (ho¸ trÞ n) t¸c dông víi AgNO3 d−, thu ®−îc 3,444 gam b¹c clorua. C«ng thøc cña muèi s¾t lμ: A. FeCl3 B. Fe3Cl C. FeCl2 D. Fe2Cl3 C©u 21: Hoμ tan hoμn toμn 7,8g hçn hîp (Mg, Al) b»ng dung dÞch HCl d− th× thu ®−îc 8,96 lit khÝ hi®ro (®ktc). C« c¹n dung dÞch thu ®−îc thu ®−îc hçn hîp muèi khan cã khèi l−îng lμ: A. 3,62g B. 29,1g C. 39,75g D. 36,2g 197
Đồng bộ tài khoản