Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 30

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
62
lượt xem
14
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 30', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 30

 1. Bài : 6834 Trong các hư ng ti n hoá c a sinh gi i, hư ng ti n hoá cơ b n nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngày càng đa d ng và phong phú B. Thích nghi ngày càng h p lí C. T ch c ngày càng cao, ph c t p D. Hư ng tăng tính đa d ng và ph c t p hoá t ch c Đáp án là : (B) Bài : 6833 Nguyên nhân c a hi n tư ng đ ng qui tính tr ng các loài khác nhau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Do đi u ki n s ng gi ng nhau, đã đư c ch n l c theo cùng m t hư ng, tích lu các đ t bi n tương t nên xu t hi n các đ c đi m gi ng nhau B. Do t p tính và các cơ ch sinh lí, sinh hoá trong t bào và cơ th gi ng nhau C. Do c u trúc di truy n gi ng nhau và kh năng ho t đ ng gi ng nhau D. T t c các nguyên nhân trên Đáp án là : (A) Bài : 6832 S đ ng qui tính tr ng bi u hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cá m p và cá voi B. Cá m p và ngư long C. Ngư long và cá voi D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6831 Hi n tư ng các loài khác nhau trong đi u ki n s ng gi ng nhau mang nh ng đ c đi m gi ng nhau đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li tính tr ng B. S phân hoá tính tr ng C. S đ ng qui tính tr ng D. S tương đ ng tính tr ng Đáp án là : (C) Bài : 6830
 2. Phương th c hình thành loài m i x y ra c đ ng v t và th c v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B ng con đư ng đ a lí B. B ng con đư ng sinh thái C. B ng con đư ng lai xa k t h p gây đa b i hoá D. Hai câu a và b đúng Đáp án là : (D) Bài : 6829 Loài c Spartina dùng trong chăn nuôi đư c hình thành b ng con đư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh thái B. Đ a lí C. Lai xa k t h p gây đa b i hoá D. T t c đ u sai Đáp án là : (C) Bài : 6828 Phương th c hình thành loài b ng lai xa k t h p đa b i hoá thư ng g p nhóm sinh v t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c v t B. Đ ng v t b c cao C. Th c v t và đ ng v t D. Đ ng v t và vi sinh v t Đáp án là : (A) Bài : 6827 Con lai xa đư c đa b i hoá đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th song nh b i B. Th t b i h u th C. Th song đơn b i kép D. a và b đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6826 Trong các phương th c hình thành loài, phương th c t o ra k t qu nhanh nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây
 3. A. B ng con đư ng sinh lí B. B ng con đư ng sinh thái C. B ng con đư ng lai xa k t h p gây đa b i hoá D. a và c đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 6825 Y u t t o ra các nòi m i loài s ngô là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ a lí B. Sinh thái C. Di truy n D. Sinh s n Đáp án là : (A) Bài : 6824 Trong s hình thành loài b ng con đư ng đ a lí, nhân t t o đi u ki n cho s phân hoá trong loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ a lí B. Sinh thái C. Sinh s n D. T t c đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 6823 Loài có th đư c hình thành b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Con đư ng đ a lí B. Con đư ng sinh thái C. Con đư ng lai xa k t h p gây đa b i hoá D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6822 Nòi đ a lí là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhóm qu n th s ng trong m t môi trư ng s ng xác đ nh B. Nhóm qu n th s ng trong m t sinh c nh xác đ nh
 4. C. Nhóm qu n th thích nghi v i nh ng đi u ki n xác đ nh D. Nhóm qu n th phân b trong khu v c đ a lí xác đ nh Đáp án là : (D) Bài : 6821 Nòi sinh thái là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhóm qu n th phân b trong m t khu v c đ a lí xác đ nh B. Nhóm qu n th thích nghi v i nh ng đi u ki n sinh thái xác đ nh C. Nhóm qu n th s ng trên loài v t ch xác đ nh D. Nhóm qu n th có mùa sinh s n xác đ nh Đáp án là : (B) Bài : 6820 Nhóm qu n th ký sinh trên loài v t ch xác đ nh ho c trên nh ng ph n khác nhau trên cơ th v t ch đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nòi đ a lí B. Nòi sinh thái C. Nòi sinh h c D. Nòi sinh s n Đáp án là : (C) Bài : 6819 Nòi là các qu n th cùng loài. Trong t nhiên có: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nòi đ a lí, nòi sinh thái và nòi sinh s n B. Nòi sinh thái, nòi sinh h c và nòi sinh s n C. Nòi đ a lí, nòi sinh h c và nòi sinh thái D. Nòi đ a lí, nòi sinh s n và nòi sinh h c Đáp án là : (C) Bài : 6818 Câu có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Qu n th là đơn v cơ b n trong c u trúc loài B. Th là đơn v phân lo i sinh v t dư i loài C. Nòi là đơn v sinh v t dư i loài
 5. D. T t c đ u sai Đáp án là : (D) Bài : 6817 Tiêu chu n hoá sinh đư c xem là tiêu chu n ch y u đ phân bi t các ch ng, loài d ng sinh v t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng v t b c cao B. Th c v t b c cao C. Vi khu n D. Th c v t và đ ng v t b c th p Đáp án là : (C) Bài : 6816 Đ i v i nh ng loài giao ph i, tiêu chu n đư c xem là ch y u đ phân bi t các loài thân thu c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tiêu chu n hình thái B. Tiêu chu n đ a lí, sinh th i C. Tiêu chu n sinh lí, hoá sinh D. Tiêu chu n di truy n Đáp án là : (D) Bài : 6815 Loài mao lương s ng bãi c m có ch i nách, lá vươn dài, bò trên m t đ t. Loài mao lương s ng b mương, b ao có lá hình b u d c ít răng cưa hơn. Y u t ch y u t o ra s sai khác hai loài mao lương nói trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Y u t đ a lí B. Y u t sinh thái C. Y u t sinh lí D. Y u t hoá sinh Đáp án là : (B) Bài : 6814 Loài sáo đen m vàng, loài sáo đen m tr ng và loài sáo nâu. Tiêu chu n đ phân bi t các loài v a nêu trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tiêu chu n hình thái
 6. B. Tiêu chu n đ a lí sinh thái C. Tiêu chu n sinh lí hoá sinh D. Tiêu chu n di truy n Đáp án là : (A) Bài : 6813 S hình thành nh ng ki u gen qui đ nh nh ng tính tr ng và tính ch t đ c trưng cho t ng loài, t ng nòi trong các loài đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi ki u gen B. Thích nghi sinh thái C. Thích nghi ki u hình D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 6812 Hi n tư ng sau đây không ph i là bi u hi n c a thích nghi ki u hình: Ch n m t đáp án dư i đây A. S thay đ i màu da theo n n môi trư ng c a con t c kè hoa B. M t s cây nhi t đ i r ng lá vào mùa hè C. Cáo B c c c có b lông tr ng v mùa đông D. Con b que có thân và các chi gi ng cái que Đáp án là : (D) Bài : 6811 Thích nghi ki u hình còn đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi sinh thái B. Thích nghi đ a lí C. Thích nghi di truy n D. Thích nghi sinh s n Đáp án là : (A) Bài : 6810 Thư ng bi n đư c xem là bi u hi n c a: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi đ a lí B. Thích nghi ki u hình C. Thích nghi ki u gen D. Thích nghi di truy n Đáp án là : (B)
 7. Bài : 6809 S thay đ i hình d ng c a lá cây rau mác theo môi trư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng bi n B. Thích nghi ki u hình C. Lo i bi n d không di truy n D. T t c đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6808 Quan đi m ti n hoá hi n đ i phân bi t các lo i thích nghi là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi cá th và thích nghi qu n th B. Thích nghi t m th i và thích nghi lâu dài C. Thích nghi ki u hình và thích nghi ki u gen D. Thích nghi sinh thái và thích nghi đ a lí Đáp án là : (C) Bài : 6807 Trong t nhiên có các d ng c a cách li là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ a lí, sinh thái, sinh s n, di truy n B. Đ a lí, sinh lí, sinh thái, di truy n C. Đ a lí, sinh lí, sinh s n, di truy n D. Sinh thái, sinh lí, sinh s n, di truy n Đáp án là : (A) Bài : 6806 Ý nghĩa c a giao ph i đ i v i quá trình ti n hoá là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm phát tán các đ t bi n trong qu n th B. Làm phát sinh nhi u bi n d trong t h p trong qu n th C. T o nên tính đa hình trong qu n th D. C A, B, C đ u đúng. Đáp án là : (D) Bài : 6805
 8. Câu có n i dung đúng trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n nhi m s c th ph bi n hơn đ t bi n gen B. Ch n l c t nhiên là nhân t đ nh hư ng quá trình ti n hoá C. Bi n d t h p là nguyên li u sơ c p c a ch n l c t nhiên D. Ch n l c t nhiên không tác đ ng trên các phân t Đáp án là : (B) Bài : 6804 Theo quan ni m c a ti n hoá hi n đ i thì các m c đ tác d ng c a ch n l c t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao t , nhi m s c th , cá th B. Nhi m s c th , cá th , qu n th C. Dư i cá th , cá th và trên qu n th D. Cá th , qu n xã, qu n th Đáp án là : (C) Bài : 6803 Ch n l c t nhiên là nhân t qui đ nh chi u hư ng và nh p đi u bi n đ i …………… c a qu n th , là nhân t đ nh hư ng quá trình ti n hoá. T đúng đi n vào ch tr ng đo n câu trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thành ph n ki u gen B. Kh năng thích nghi C. Tính đ c trưng D. Ki u phân b Đáp án là : (A) Bài : 6802 Câu h i có n i dung sai trong các câu sau đây là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ s c a ch n l c t nhiên là tính bi n d và tính di truy n B. Ch n l c t nhiên d n đ n hình thành đ c đi m thích nghi c a sinh v t C. Bi n d là ngu n nguyên li u c a ch n l c t nhiên D. Ch n l c t nhiên không tác d ng c p đ trên cơ th Đáp án là : (D) Bài : 6801 Trong các c p đ tác d ng c a ch n l c t nhiên, c p đ tác d ng quan tr ng nh t c a ch n l c t nhiên là:
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. C p cá th và c p dư i cá th B. C p cá th và c p qu n th C. C p dư i cá th và c p qu n xã D. C p qu n th và c p qu n xã Đáp án là : (B) Bài : 6800 Tác d ng ch y u c a ch n l c t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra s bi n đ i ki u hình c a các cơ th B. T o ra s sai khác v t p tính đ ng v t C. T o ra s phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau D. Làm tăng s cá th ngày càng nhi u Đáp án là : (C) Bài : 6799 Đ t bi n gen đư c xem là nguyên li u ch y u c a ch n l c t nhiên vì lí do nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm thay đ i l n c u trúc di truy n B. Nhanh t o ra các loài m i C. Ph bi n, ít gây ch t và ít làm r i lo n sinh s n cơ th D. T o ra thay đ i nhi u s lư ng nhi m s c th Đáp án là : (C) Bài : 6798 Ngu n nguyên li u nào sau đây đư c xem là nguyên li u ch y u c a ti n hoá? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n gen B. Đ t bi n c u trúc nhi m s c th C. Đ t bi n s lư ng nhi m s c th D. Đ t bi n đa b i th Đáp án là : (A) Bài : 6797 Xét trên t ng gen riêng r , t n s đ t bi n t nhiên trung bình trong kho ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. đ n
 10. B. đ n C. đ n D. đ n Đáp án là : (D) Bài : 6796 Nhân t nào sau đây đư c xem là ngu n nguyên li u sơ c p c a quá trình ch n l c t nhiên? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d t h p B. Đ t bi n C. Giao ph i D. S cách li Đáp án là : (B) Bài : 6795 Nhân t nào sau đây làm bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th ? Ch n m t đáp án dư i đây Đáp án là : (D) A. Đ t bi n và giao ph i B. Ch n l c t nhiên C. S cách li D. T t c các y u t trên Bài : 6794 Theo Kimura, s ti n hoá sinh gi i di n ra b ng con đư ng c ng c ng u nhiên: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các bi n d có l i B. Các đ c đi m thích nghi C. Các đ t bi n trung tính D. Đ t bi n và bi n d t h p Đáp án là : (C) Bài : 6793 Kimura đã đ xu t quan ni m đ i đa s các đ t bi n c p đ phân t là trung tính d a trên cơ s nghiên c u v nh ng bi n đ i c a: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các phân t axit nuclêic B. Các phân t prôtêin C. Các phân t pôlisaccarit
 11. D. Các phân t lipit ph c t p Đáp án là : (B) Bài : 6792 Ngư i đ ra h c thuy t ti n hoá b ng con đư ng ch n l c các đ t bi n trung tính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đacuyn B. Lamac C. Kimura D. Hacđi - Vanbec Đáp án là : (C) Bài : 6791 Thuy t ti n hoá gi i thích quá trình hình thành các đơn v phân lo i sinh v t trên loài là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá l n B. Ti n hoá nh C. Ti n hoá b ng s ch n l c các đ t bi n trung tính D. Ti n hoá t ng h p Đáp án là : (A) Bài : 6790 Xét các y u t sau đây: (A): Phát sinh đ t bi n (B): Phát tám đ t bi n qua giao ph i (C): S ch n l c các đ t bi n có l i (D): S cách li sinh s n gi a qu n th đã bi n đ i v i qu n th g c Trong t nhiên đ hình thành các đơn v phân lo i sinh v t trên loài, tr i qua th i gian lâu dài và qui mô r ng l n, sinh v t ch u tác d ng c a nh ng y u t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. (A), (B) B. (C), (D) C. (A), (B), (C) D. (A), (B), (C), (D) Đáp án là : (D) Bài : 6789 Xét các y u t sau đây: (A): Phát sinh đ t bi n (B): Phát tám đ t bi n qua giao ph i
 12. (C): S ch n l c các đ t bi n có l i (D): S cách li sinh s n gi a qu n th đã bi n đ i v i qu n th g c. Nh ng y u t tác d ng trong quá trình hình thành loài m i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. (A), (B), (C) B. (A), (B), (C), (D) C. (B), (C), (D) D. (A), (C), (D) Đáp án là : (B) Bài : 6788 Xét các y u t sau đây: (A): Phát sinh đ t bi n (B): Phát tám đ t bi n qua giao ph i (C): S ch n l c các đ t bi n có l i (D): S cách li sinh s n gi a qu n th đã bi n đ i v i qu n th g c. Nh ng y u t tác đ ng trong quá trình hình thành các đ c đi m thích nghi sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. (A), (B), (D) B. (B), (C), (D) C. (A), (B), (C) D. (C), (D), (A) Đáp án là : (C) Bài : 6787 N i dung c a thuy t ti n hoá vi mô gi i thích quá trình t o ra: Ch n m t đáp án dư i đây A. Loài m i B. Các đơn v phân lo i trên loài C. Nòi m i D. Th m i Đáp án là : (A) Bài : 6785 Thành công c a lý thuy t v ch n l c t nhiên c a Đacuyn th hi n đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đã gi i thích đư c quá trình hình thành đ c đi m thích nghi sinh v t B. Gi i thích đư c quá trình hình thành loài m i C. Nêu đư c ngu n g c th ng nh t c a các loài
 13. D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6784 H n ch c a Đacuyn khi trình bày h c thuy t ti n hoá sinh gi i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chưa nêu rõ nguyên nhân phát sinh và cơ ch di truy n c a bi n d B. D a vào lý thuy t ch n l c t nhiên đ gi i thích ti n hoá sinh v t C. Cho r ng đ ng l c c a ch n l c nhân t o là nhu c u con ngư i D. Quan ni m bi n d cá th là nguyên li u c a ti n hoá Đáp án là : (A) Bài : 6783 Ch n l c t nhiên xu t hi n giai đo n nào sau đây trong quá trình hình thành và phát tri n s s ng trên trái đ t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hoá h c B. Ti n hoá ti n sinh h c C. Ti n hoá hoá h c và ti n hóa ti n sinh h c D. Ti n hoá sinh h c Đáp án là : (B) Bài : 6782 Quá trình ch n l c t nhiên xu t hi n t khi: Ch n m t đáp án dư i đây A. S s ng xu t hi n trên qu đ t B. Sinh v t xu t hi n trên qu đ t C. Có s c nh tranh v các đi u ki n s ng các sinh v t D. Xu t hi n các đi u ki n b t l i cho s s ng sinh v t Đáp án là : (A) Bài : 6781 N i dung nào sau đây không ph i là vai trò c a ch n l c t nhiên theo quan ni m c a Đacuyn? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng l c ti n hoá c a sinh v t trong t nhiên B. Nguyên nhân hoàn thành các đ c đi m thích nghi c a sinh v t C. T o ra các đơn v phân lo i trên loài sinh v t D. T o ra quá trình phân li tính tr ng
 14. Đáp án là : (C) Bài : 6780 Theo Đacuyn, nhân t chính d n đ n s t o ra các loài sinh v t m i trong t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n l c nhân t o B. Ch n l c t nhiên C. Bi n d cá th D. S thay đ i c a các đi u ki n s ng Đáp án là : (B) Bài : 6779 Đ ng l c c a ch n l c t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhu c u, th hi u nhi u m t c a con ngư i B. Các tác nhân c a môi trư ng t nhiên C. Đ u tranh sinh t n m i cơ th s ng D. S đào th i các bi n d không có l i Đáp án là : (C) Bài : 6778 Đi m gi ng nhau gi a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u d a trên cơ s c a tính bi n d và tính di truy n c a sinh v t B. Đ u có đ ng l c là nhu c u c a con ngư i C. Đ u d n đ n t o ra nhi u loài m i D. Đ u là đ ng l c ti n hoá c a m i sinh v t trong t nhiên Đáp án là : (A) Bài : 6777 Nhân t chính qui đ nh chi u hư ng và t c t bi n đ i c a các gi ng v t nuôi và cây tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n l c t nhiên B. Bi n d xác đ nh v t nuôi, cây tr ng C. Bi n d cá th v t nuôi, cây tr ng D. Ch n l c nhân t o Đáp án là : (D) Bài : 6776
 15. K t qu c a ch n l c nhân t o là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T o ra các loài m i B. T o ra các th và nòi m i C. T o ra các chi m i D. T o nên các h m i Đáp án là : (B) Bài : 6775 Đ ng l c c a ch n l c nhân t o là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhu c u, th hi u nhi u m t c a con ngư i B. B n năng sinh t n c a v t nuôi, cây tr ng C. Các tác đ ng c a đi u ki n s ng D. S đào th i các bi n d không có l i Đáp án là : (A) Bài : 6774 Hi n tư ng t m t d ng t tiên ban đ u t o ra nhi u d ng m i khác nhau và khác v i t tiên ban đ u đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n hoá tính tr ng B. Phân li tính tr ng C. Bi n đ i tính tr ng D. Phát sinh tính tr ng Đáp án là : (B)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản