Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 03

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
13
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 03

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 03

 1. Bài : 21651 T n t i c a h c thuy t Lamac là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th a nh n sinh v t v n có kh năng ph n ng phù h p v i ngo i c nh; B. Chưa hi u rõ cơ ch tác đ ng c a ngo i c nh, không phân bi t đư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n; C. Cho r ng sinh v t v n có kh năng thích nghi k p th i và trong l ch s không có loài nào b đào th i; D. A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21650 Đóng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Đacuyn là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi i thích đư c s hình thành loài m i; B. Phát hi n vai trò c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o trong quá trình ti n hoá c a loài; C. Ch ng minh toàn b sinh gi i ngày nay có cùng m t ngu n g c chung; D. Đ xu t khái ni m bi n d cá th , nêu lên tính vô hư ng c a loài bi n d này; Đáp án là : (B) Bài : 21649 Đóng góp quan tr ng nh t c a h c thuy t Lamac là: Ch n m t đáp án dư i đây A. L n đ u tiên đưa ra khái ni m v bi n d cá th ; B. Nêu lên đư c vai trò c a ngo i c nh trong s bi n đ i sinh v t; C. Cho r ng sinh gi i ngày nay là s n ph m c a m t quá trình phát tri n liên t c t đơn gi n đ n ph c t p; D. Phân bi t đư c bi n di truy n và bi n d không di truy n; Đáp án là : (C) Bài : 21648 Theo Đacuyn chi u hư ng ti n hoá c a sinh gi i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngày càng đa d ng, phong phú; B. Thích nghi ngày càng h p lí; C. T ch c ngày càng cao; D. A, B, C Đáp án là : (D)
 2. Bài : 21647 V m i quan h gi a các loài Đacuyn cho r ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các loài không có quan h h hàng v ngu n g c; B. Các loài đ u đư c sinh ra cùng m t lúc và không h b bi n đ i; C. Các loài đư c bi n đ i theo hư ng ngày càng hoàn thi n nhưng có ngu n g c riêng r ; D. Các loài là k t qu ti n hoá t m t ngu n g c chung; Đáp án là : (D) Bài : 21646 Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh gi i ngày càng đa d ng, phong phú là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các đ t bi n nhân t o ngày càng phong phú, đa d ng; B. S tác đ ng c a ch n l c t nhiên ngày càng ít; C. Ch n l c t nhiên tác đ ng thông qua hai đ c tính là tính bi n d và tính di truy n; D. A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21645 Nhân t chính quy đ nh chi u hư ng và t c đ bi n đ i các gi ng v t nuôi, cây tr ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân li tính tr ng c a loài; B. S thích nghi cao đ v i nhu c u và l i ích con ngư i; C. Các bi n d cá th xu t hi n phong phú v t nuôi, cây tr ng; D. Quá trình ch n l c nhân t o; Đáp án là : (D) Bài : 21644 Theo Đacuyn cơ ch chính c a s ti n hoá là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S di truy n các đ c tính thu đư c trong đ i cá th dư i tác đ ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t đ ng; B. S tích lu các bi n d có l i, đào th i các bi n d có h i dư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên; C. S thay đ i thư ng xuyên và không đ ng nh t c a ngo i c nh d n đ n s thay đ i d n dà và liên t c c a loài; D. S tích lu các bi n d xu t hi n trong quá trình sinh s n t ng cá th riêng l và theo nh ng hư ng không xác đ nh;
 3. Đáp án là : (B) Bài : 21643 Nguyên nhân ti n hóa theo Đacuyn: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kh năng ti m ti n v n có sinh v t; B. S thay đ i đi u ki n s ng hay t p quán ho t đ ng c a đ ng v t; C. Ch n l c t nhiên theo nhu c u kinh t và th hi u c a con ngư i; D. Ch n l c t nhiên tác đ ng thông qua hai đ c tính là: bi n d và di truy n; Đáp án là : (D) Bài : 21642 Theo Đacuyn ngu n nguyên li u c a ch n gi ng và ti n hoá là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng bi n đ i đ ng lo t c a sinh v t trư c s thay đ i c a đi u ki n s ng; B. Các bi n d phát sinh trong quá trình sinh s n, theo nh ng hư ng không xác đ nh; C. Nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t do t p quán ho t đ ng; D. A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21641 Theo Đacuyn th c ch t c a ch n l c t nhiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân hoá kh năng bi n d c a các cá th trong loài; B. S phân hoá kh năng sinh s n gi a các cá th trong qu n th ; C. S phân hoá kh năng s ng sót gi a các cá th trong qu n th ; D. S phân hoá kh năng ph n ng trư c môi trư ng c a cá th trong qu n th ; Đáp án là : (C) Bài : 21640 Nh ng đóng góp c a h c thuy t Đacuyn: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân bi t đư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n; B. Phân tích đư c nguyên nhân phát sinh và cơ ch di truy n c a đ t bi n; C. Phát hi n ra vai trò sáng t o c a ch n l c t nhiên và ch n l c nhân t o trong ti n hoá; D. A và C Đáp án là : (D)
 4. Bài : 21639 Theo quan đi m c a Lamac: hươu cao c có cái c dài là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. nh hư ng c a đi u ki n ngo i c nh (khí h u, không khí…); B. nh hư ng c a các thành ph n dinh dư ng có trong th c ăn c a chúng; C. nh hư ng c a các t p quán ho t đ ng; D. K t qu c a đ t bi n gen; Đáp án là : (C) Bài : 21638 Theo Lamac d u hi u ch y u c a quá trình ti n hoá h u cơ là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nâng cao d n trình đ cơ th t đơn gi n đ n ph c t p; B. S thích nghi ngày càng h p lí; C. Sinh v t ngày càng ít ch u nh hư ng c a đi u ki n ngo i c nh; D. S lư ng loài ngày càng đa d ng, phong phú; Đáp án là : (A) Bài : 21637 Bi n d cá th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng bi n d trên cơ th sinh v t dư i tác đ ng c a ngo i c nh và t p quán ho t đ ng; B. Nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t dư i tác đ ng c a ngo i c nh và t p quán ho t đ ng nhưng có th di truy n đư c; C. S phát sinh nh ng sai khác gi a các cá th trong loài trong quá trình sinh s n; D. Nh ng đ t bi n gen n y sinh do các tác nhân gây đ t bi n; Đáp án là : (C) Bài : 21636 Nguyên nhân ti n hoá theo Lamac: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n l c t nhiên tác đ ng thông qua hai đ c tính là bi n d và di truy n; B. S thay đ i c a ngo i c nh và t p quán ho t đ ng c a đ ng v t; C. S tích lu các đ t bi n trung tính; D. Ch n l c nhân t o ph c v nhu c u, l i ích c a con ngư i; Đáp án là : (B) Bài : 21635
 5. Quan ni m c a Lamac v chi u hư ng ti n hoá c a sinh gi i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nâng cao d n trình đ cơ th t đơn gi n đ n ph c t p; B. Thích nghi ngày càng h p lí; C. Ngày càng đa d ng, phong phú; D. A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21634 Quan ni m Lamac v quá trình hình thành loài m i: Ch n m t đáp án dư i đây A. Loài m i đư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian, dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên b ng con đư ng phân li tính tr ng; B. Loài m i đư c hình thành là k t qu c a quá trình l ch s lâu dài, ch u s chi ph i c a ba nhóm nhân t : đ t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên; C. Dư i tác d ng c a ngo i c nh và t p quán ho t đ ng, loài m i bi n đ i t t , qua nhi u d ng trung gian là các th ; D. Loài m i đư c hình thành là k t qu c a quá trình cách li đ a lí và sinh h c; Đáp án là : (C) Bài : 21633 Quan ni m Lamac v s hình thành các đ c đi m thích nghi: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngo i c nh thay đ i ch m ch p nên sinh v t có kh năng bi n đ i đ thích nghi và trong t nhiên không có loài nào b đào th i; B. K t qu c a m t quá trình l ch s lâu dài ch u s chi ph i c a ba nhân t : đ t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên; C. K t qu c a quá trình phân li tính tr ng dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên; D. Quá trình tích lu nh ng bi n d có l i, đào th i các bi n d có h i dư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên; Đáp án là : (A) Bài : 21632 Theo Lamac nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t do tác d ng c a ngo i c nh ho c t p quán ho t đ ng thì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có kh năng di truy n; B. Không có kh năng di truy n; C. Tuỳ t ng m c đ bi n đ i mà có th ho c không th di truy n đư c; D. Chưa ch c ch n có di truy n đư c hay không;
 6. Đáp án là : (A) Bài : 21631 Vai trò c a phân li tính tr ng trong ch n l c t nhiên: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hình thành các gi ng v t nuôi, cây tr ng m i; B. Hình thành các nhóm phân lo i dư i loài; C. Hình thành các nhóm phân lo i trên loài; D. Hình thành các loài sinh v t t m t ngu n g c chung; Đáp án là : (D) Bài : 21630 S ti n hoá theo quan ni m c a Lamac: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình tích lu các bi n d có l i, đào th i các bi n d có h i dư i nh hư ng gián ti p c a môi trư ng; B. Quá trình tích lu các bi n d có l i, đào th i các bi n d có h i dư i tác đ ng tr c ti p c a môi trư ng; C. Quá trình bi n đ i loài, dư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên; D. Quá trình ti n hoá có k th a l ch s , theo hư ng ngày càng hoàn thi n; Đáp án là : (D) Bài : 21629 Đ c đi m nào dư i đây không thu c k Ph n tr ng ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Khí h u khô, các l p mây mù dày đ c trư c đây tan đi; B. Bò sát ti p t c th ng tr , thú có nhau thai đã xu t hi n; C. Cây m t lá m m và cây hai lá m m xu t hi n; D. Khí h u l nh đ t ng t, th c ăn khan hi m; Đáp án là : (D) Bài : 21628 Đ c đi m nào dư i đây không thu c k th 3 c a đ i Tân sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cây h t kín phát tri n r t m nh; B. Bò sát kh ng l b tuy t ch ng; C. T thú ăn sâu b đã tách thành b kh , t i gi a k thì các d ng vư n ngư i đã phân b r ng; D. Có nh ng th i kì băng hà rât m nh xen l n v i nh ng th i kì khí h u m áp; Đáp án là : (D)
 7. Bài : 21627 Đ c đi m nào dư i đây không ph i c a k Pecmơ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bò sát răng thú xu t hi n, có b răng phân hoá thành răng c a, răng hàm; B. Cây h t tr n đ u tiên xu t hi n, th tinh không l thu c nư c nên thích nghi v i khí h u khô; C. Các r ng quy t kh ng l phát tri n, ph kín c đ m l y; D. Bò sát phát tri n nhanh, m t s ăn th t, m t s ăn c ; Đáp án là : (C) Bài : 21626 S p x p các th c v t theo đúng th t l ch s phát tri n c a s s ng: 1:Dương x có h t; 2: Quy t tr n; 3: Cây h t tr n; 4: Cây h t kín; 5: Dương x , th ch tùng, m c t c. Đáp án đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 4, 5; B. 1, 2, 4, 3, 5; C. 2, 1, 3, 4, 5; D. 2, 1, 5, 3, 4. Đáp án là : (D) Bài : 21625 S có m t c a than chì và đá vôi ch ng t s s ng đã có đ i Thái c vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đó là h p ch t có ngu n g c sinh v t; B. Nh ng ch t chi m ưu th trong khí quy n; C. Nh ng ch t có ngu n g c t tâm ba lá và thân m m; D. Nh ng ch t duy nh t có ch a cacbon trong đó; Đáp án là : (A) Bài : 21624 Đ c trưng nh t c a k th tư thu c đ i Tân sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n cây lá kim đi n hình cho khí h u l nh;
 8. B. Xu t hi n loài ngư i t vư n ngư i nguyên thu ; C. S di t vong m nh c a các loài thú như: voi, h răng ki m…; D. S có m t đ y đ c a các đ i di n đ ng, th c v t ngày nay; Đáp án là : (B) Bài : 21623 Nguyên nhân làm cho bò sát kh ng l b tiêu di t nhanh chóng là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngu n th c ăn tr lên khan hi m; B. Khí h u l nh đ t ng t; D. Khí h u tr lên khô, nóng đ t ng t; C. Ch n đ ng đ a ch t; D. Khí h u tr lên khô, nóng đ t ng t; Đáp án là : (B) Bài : 21622 Nguyên nhân chính d n đ n vi c xu t hi n các đ ng v t đ ng c (ng a, hươu cao c ) k Th 3 c a đ i Tân sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Khí h u khô, nóng, hình thành các đ ng c l n; B. Khí h u l nh, hình thành các đ ng c l n; C. K thù c a đ ng v t đ ng c đã b tuy t di t; D. Các đ ng v t ăn c c nh ngày càng ít đi; Đáp án là : (B) Bài : 21621 Các thú ăn th t ngày nay (g u, ch n, cáo…) đư c hình thành t lo i thú: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thú ăn sâu b ; B. Thú ăn th t c nh ; C. Thú ăn t p; D. Thú ăn th c v t; Đáp án là : (A) Bài : 21620 Đ c đi m v khí h u k th ba c a đ i Tân sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u k khí h u m, gi a k khí h u khô và ôn hoà, cu i k khí h u l nh; B. Đ u k khí h u ôn hoà, gi a k khí h u l nh, cu i k khí h u ôn hoà; C. Đ u và gi a k khí h u r t khô và nóng, cu i k khí h u m hơn;
 9. D. Đ u và gi a k khí h u r t khô và nóng, cu i k khí h u mát hơn; Đáp án là : (A) Bài : 21619 S xu t hi n c a sâu b bay trong k Giura t o đi u ki n cho: Ch n m t đáp án dư i đây A. S xu t hi n c a bò sát bay; B. S xu t hi n c a các loài chim; C. S phát tri n c a cây h t kín; D. A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21618 Đ i Trung sinh g m các k : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cambri – Xulua – Đêvôn; B. Cambri – Tam đi p – Ph n tr ng; C. Tam đi p – Xilua - Ph n tr ng; D. Tam đi p – Giura - Ph n tr ngl Đáp án là : (D) Bài : 21617 Đ c đi m nào dư i đây là đúng đ i v i đ i Trung sinh: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ c trưng b i s chinh ph c đ t li n c a đ ng v t, th c v t đã đư c vi khu n, t o và đ a y chu n b trư c; B. Đ c trưng b i s xu t hi n c a nh ng đ ng, th c v t c n đ u tiên; C. Đ c trưng b i s phát tri n ưu th c a cây h t tr n và bò sát; D. Đ c trưng b i s ph n th nh c a th c v t h t kín, sâu b chim và thú; Đáp án là : (C) Bài : 21616 Lí do cây h t kín xu t hi n và phát tri n nhanh là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Mưa nhi u, khí h u m ư t, hình th c sinh s n hoàn thi n hơn; B. Hình th c sinh s n hoàn thi n và ít ch u tác đ ng c a ch n l c t nhiên; C. Khí h u khô, ánh n ng g t, ít ch u tác đ ng c a ch n l c t nhiên; D. Khí h u khô, n ng g t hình th c sinh s n hoàn thi n hơn.
 10. Đáp án là : (D) Bài : 21615 Đ c đi m c a k ph n tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cách đây 120 tri u năm, bi n thu h p, khí h u khô, các l p mây mù trư c đây tan đi; B. Cây h t kín xu t hi n và phát tri n nhanh do thích nghi v i khí h u khô và ánh sáng g t; C. Cách đây 120 tri u năm, bi n chi m ưu th , khí h u thay đ i liên t c d n đ n s di t vong hàng lo t c a các loài đ ng, th c v t; D. C A và B Đáp án là : (D) Bài : 21614 Đ c đi m c a chim thu t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có kích thư c l n, có nhi u đ c đi m gi ng bò sát, leo trèo, ăn hoa qu , sâu b ; B. Kích thư c b ng chim b câu, nhi u đ c đi m gi ng bò sát, ăn hoa qu , sâu b ; C. Có nh ng đ c đi m c a chim: lông vũ do v y s ng bi n thành, chi trư c bi n thành cánh; D. C B và C Đáp án là : (D) Bài : 21613 Bò sát kh ng l chi m ưu th tuy t đ i vào k : Ch n m t đáp án dư i đây A. K ph n tr ng; B. K Giura; C. K Tam đi p; D. K Đêvôn. Đáp án là : (D) Bài : 21612 đ i C sinh, nhóm lư ng cư đ u c ng đã tr thành nh ng bò sát đ u tiên, thích nghi h n v i đ i s ng c n là do chúng có đ c đi m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ tr ng có v y c ng, da có v y s ng ch u đư c khí h u khô; B. Chi m lĩnh hoàn toàn không trung; C. Ph i và tim hoàn ch nh hơn; D. A và C
 11. Đáp án là : (D) Bài : 21611 Cây h t tr n thích nghi v i khí h u khô là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n h gen thích nghi v i khí h u khô; B. Th tinh không ph thu c vào nư c; C. Có l p v dày, c ng; D. Lá hoàn toàn bi n thành gai, đ gi m quá trình thoát hơi nư c; Đáp án là : (B) Bài : 21610 Sâu b bay phát tri n k than đá là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không có k thù; B. Th c ăn th c v t phong phú; C. Dư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên sâu b có đôi cánh r t to kh e; D. Chưa rõ nguyên nhân. Đáp án là : (D) Bài : 21609 Cây h t tr n đ u tiên xu t hi n k: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đêvôn; B. Cambri; C. Xilua; D. Than đá; Đáp án là : (D) Bài : 21608 k than đá, th c v t hình th c sinh s n b ng h t đã thay th cho hình th c sinh s n b ng bào t là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th tinh không còn ph thu c nư c; B. Đã có cơ quan sinh s n chuyên hoá; C. Phôi đư c b o v trong h t có ch t d tr ; D. A và C Đáp án là : (D)
 12. Bài : 21607 Bò sát đ u tiên xu t hi n k : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đêvôn; B. Than đá; C. Pecmơ; D. Xilua; Bài : 21606 Dương x có h t xu t hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u k Đêvôn; B. K Than đá; C. K Pecmơ; D. K Cambri; Bài : 21605 Đ c đi m c a cá vây chân là; Ch n m t đáp án dư i đây A. Chưa có hàm, có vây ch n dài, có lo i dài t i 2 cm; B. Có nhi u đôi chân, dài t 3 – 42 cm có khi đ n 75 cm; C. V a hô h p b ng mang, v a hô h p b ng ph i. Có m t đôi vây ch n phát tri n, v a bơi dư i nư c, v a bò trên c n; D. Hô h p b ng mang, có m t đôi vây ch n phát tri n, s ng dư i nư c; Bài : 21604 Đ ng v t không xương s ng lên c n đ u tiên k: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cambri; B. Đêvôn; C. Than đá; D. Xilua;
 13. Bài : 21603 Đ c đi m nào dư i đây là đúng v i k Đêvôn: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n th c v t c n đ u tiên; B. S phân b l c đ a và đ i dương khác xa ngày nay, khí quy n có nhi u CO2, núi l a ho t đ ng m nh; C. B t đ u cách đây 370 tri u năm, đ a ch t thay đ i nhi u l n, bi n ti n vào r i l i rút ra, khí h u l c đ a khô hanh, khí h u mi n ven bi n m ư t. D. B t đ u cách đây 450 tri u năm, đ a ch t thay đ i nhi u, khí h u khô và nóng, xu t hi n nhi u lo i đ ng v t b c cao;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản