intTypePromotion=3

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 40

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
90
lượt xem
20
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 40', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 40

 1. Bài : 21602 Đ ng v t không xương s ng lên c n đ u tiên là : Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh n; D. c anh vũ; B. Bò sát răng thú; C. Cá vây chân; D. c anh vũ; Bài : 21601 S s ng có th di cư lên c n là nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Trên c n chưa b chi ph i m nh m b tác đ ng c a ch n l c t nhiên. B. Ho t đ ng quang h p c a th c v t xanh, t o ôxi, hình thành l p ôzôn ch n tia t ngo i; C. Đi u ki n khí h u thu n l i; D. Xu t hi n cơ quan hô h p là ph i, thích nghi v i hô h p c n; Đáp án là : (B) Bài : 21600 Đ i di n đ u tiên c a đ ng v t có xương s ng xu t hi n k: Ch n m t đáp án dư i đây A. Pecmơ; B. Xilua; C. Than đá; D. Đêvôn; Đáp án là : (B) Bài : 21599 Loài th c v t xu t hi n đ u tiên môi trư ng c n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Dương x ; D. Quy t tr n; B. Rêu và đ a y; C. Các lo i t o; D. Quy t tr n; Đáp án là : (D) Bài : 21598 K Cambri s s ng v n t p trung ch y u đ i dương vì:
 2. Ch n m t đáp án dư i đây A. Trên c n chưa có th c v t quang h p; B. L p khí quy n có quá nhi u CO2; C. L p đ t đá chưa n đ nh, nhi u l n t o núi và phun l a; D. Đ i dương có l p nư c sâu b o v sinh v t ch ng l i tác đ ng c a tia t ngo i; Đáp án là : (D) Bài : 21597 Phát bi u nào đúng v gi i Đ ng, Th c v t đ i Nguyên sinh: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th đơn bào chi m ưu th c gi i Đ ng và Th c v t; B. Cơ th đa bào chi m ưu th c gi i Đ ng và Th c v t; C. Cơ th đơn bào chi m ưu th gi i Đ ng v t, cơ th đa bào chi m ưu th gi i Th c v t; D. Cơ th đa bào chi m ưu th gi i Đ ng v t, cơ th đơn bào chi m ưu th gi i Th c v t; Đáp án là : (D) Bài : 21596 Th i gian b t đ u và kéo dài cua đ i Thái c : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cách đây 3500 tri u năm và kéo dài 900 tri u năm; B. Cách đây 270 tri u năm và kéo dài 700 tri u năm; C. Cách đây 3500 tri u năm và kéo dài 700 tri u năm; D. Cách đây 4500 tri u năm và kéo dài 900 tri u năm; Đáp án là : (A) Bài : 21595 Tên c a các k đư c đ t d a vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ c đi m c a các di tích hoá th ch; B. Tên c a l p đ t đá đi n hình cho k đó; C. Tên c a đ a phương nơi ngư i ta nghiên c u đ u tiên l p đ t đá thu c k đó; D. B và C Đáp án là : (D) Bài : 21594 Các nhà khoa h c chia l ch s phát tri n c a Trái Đ t căn c vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. L p đ t và hoá th ch đi n hình; B. S thay đ i c a khí h u; C. S ti n hoá c a các loài sinh v t;
 3. D. Nh ng bi n c l n v khí h u, đ a ch t, hoá th ch đi n hình. Đáp án là : (D) Bài : 21593 Vi c đ nh các m c th i gian trong l ch s Trái Đ t căn c vào; Ch n m t đáp án dư i đây A. S d ch chuy n c a các đ i l c; B. Tu i c a các l p đ t và hoá th ch; C. Nh ng bi n đ i v đ a ch t, khí h u và hóa th ch đi n hình; D. Các hoá th ch đi n hình ; Đáp án là : (C) Bài : 21592 Ngư i ta cho r ng L ng Sơn đã có th i kì là bi n vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phát hi n ra các hoá th ch c a quy t th c v t; B. D a trên m t s loài đ ng, th c v t b c cao còn t n t i; C. D a trên m t s loài cá còn t n t i đó; D. D a trên m t s hoá th ch c a đ ng v t bi n tìm th y đó; Đáp án là : (D) Bài : 21591 Trong các trư ng h p sau đây, đâu là hi n tư ng hoá th ch: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sâu b đư c ph trong l p nh a h phách; B. Công c lao đ ng c a ngư i ti n s ; C. M t s vi sinh v t c v n t n t i đ n ngày nay; D. A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21590 Ý nghĩa c a vi c nghiên c u sinh v t hoá th ch là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Suy đoán l ch s xu t hi n, phát tri n và di t vong c a chúng; B. Suy đoán tu i c a l p đ t ch a chúng; C. Suy đoán v ngu n g c c a các nhóm sinh v t b c cao; D. A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21589 Con đư ng ti n hoá hoá h c đ t cơ s cho ti n hoá ti n sinh h c là :
 4. Ch n m t đáp án dư i đây A. C – CH4 – axit amin, nuclêôtit – G. L – Prôtêin, axit nuclêic – côaxecva – sinh v t vô bào; B. Axit amin, nuclêôtit – G, L – côaxecva – sinh v t vô bào – sinh v t đơn bào; C. Prôtêin, axit nuclêic, nuclêôtit – prôtêin, axit nuclêic – côaxecva- sinh v t vô bào; D. C-CH4-G, L- axit amin, nuclêôtit – prôtêin, axit nuclêic – côaxecva – sinh v t vô bào. Đáp án là : (D) Bài : 21588 Nitơ trong khí quy n nguyên thu đư c hình thành là nh quá trình; Ch n m t đáp án dư i đây A. Ôxi hoá các amôniac; B. Tác đ ng c a tia t ngo i; C. Có s n trong khí quy n; D. Chưa rõ ngu n g c; Đáp án là : (A) Bài : 21587 Trong quá trình hình thành s s ng thì ôxi phân t đư c hình thành: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s n trong khí quy n nguyên thu ; B. Nh các ph n ng hoá h c gi a các h p ch t vô cơ và h u cơ; C. Nh ho t đ ng quang h p c a các th c v t xanh; D. C A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21586 D u hi u đ c đáo nh t c a s s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh s n d a trên cơ ch t nhân đôi c a ADN; B. Trao đ i ch t theo phương th c đ ng hoá và d hoá; C. Sinh trư ng và phát tri n; D. Sinh trư ng và sinh s n; Đáp án là : (A) Bài : 21585 S đ i m i prôtêin là nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đi u ki n môi trư ng luôn thay đ i; B. Các h p ch t h u cơ mà cơ th h p th đư c qua th c ăn; C. S đ i m i d a trên khuôn m u ADN qua cơ ch sao mã và d ch mã; D. T prôtêin có kh năng t đ i m i;
 5. Đáp án là : (C) Bài : 21584 Gi i vô cơ và h u cơ hoàn toàn th ng nh t v i nhau c pđ : Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân t ; B. Nguyên t ; C. Mô; D. T bào; Đáp án là : (B) Bài : 21583 Ngày nay các ch t h u cơ đư c hình thành trong cơ th s ng theo phương th c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoá h c; B. Lí h c; C. Sinh h c; D. Hoá sinh; Đáp án là : (C) Bài : 21582 Ngày nay s s ng không còn ti p t c đư c hình thành t các ch t vô cơ theo phương th c hoá h c vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thi u các đi u ki n l ch s c n thi t như trư c đây; B. Các ch t h u cơ đư c hình thành ngoài cơ th s ng n u có s b vi sinh v t phân hu ; C. Không th t ng h p đư c các h t côaxecva n a trong đi u ki n hi n đ i; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21581 D u hi u đánh d u s b t đ u c giai đo n ti n hoá sinh h c là; Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n các h t côaxecva; B. Xu t hi n các h tương tác đ i phân t gi a prôtêin – axit nuclêic; C. Xu t hi n các sinh v t đơn gi n đ u tiên; D. Xu t hi n các quy lu t ch n l c t nhiên; Đáp án là : (C) Bài : 21580
 6. Ch n l c t nhiên b t đ u phát huy tác d ng giai đo n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hình thành các sinh v t đ u tiên; B. Hình thành các h t côaxecva; C. Sinh v t chuy n t môi trư ng nư c lên c n; D. Các h p ch t h u cơ đ u tiên đư c hình thành; Đáp án là : (B) Bài : 21579 S s ng xu t hi n đ u tiên môi trư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Trong ao h nư c ng t; B. Trong khí quy n nguyên thu ; C. Trong lòng đ t và thoát ra b ng các tr n phun trào núi l a; D. Trong nư c đ i dương; Đáp án là : (D) Bài : 21578 Ti n hoá ti n sinh h c là quá trình; Ch n m t đáp án dư i đây A. Hình thành các h p ch t h u cơ như: rư u, anđêhit, xêtôn; B. Hình thành các pôlipeptit t các axit amin; C. Hình thành các h p ch t như axit amin, axit nuclêic; D. Hình thành m m m ng c a nh ng cơ th đ u tiên; Đáp án là : (D) Bài : 21577 H p ch t h u cơ đơn gi n đư c hình thành đ u tiên trên Trái Đ t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cac bua hiđrô; D. Gluxit; B. Prôtêin; C. Prôtêin. D. Gluxit; Đáp án là : (A) Bài : 21576 Trong giai đo n ti n hoá hoá h c các h p ch t h u cơ đơn gi n và ph c t p đư c hình thành là nh : Ch n m t đáp án dư i đây
 7. A. Các ngu n năng lư ng t nhiên; B. Các enzim t ng h p; C. Cơ ch sao chép c a ADN; D. S ph c t p gi a các h p ch t vô cơ; Đáp án là : (A) Bài : 21575 Khí quy n nguyên thu có các h p ch t: Ch n m t đáp án dư i đây A. CH2, CH3, CH4, C2N2, N2; B. CH2, CH3, O2, CH4; C. CH2, O2, N2, CH4, C2H2, H2O; D. CH4, NH3, C2N2, CO, H2O. Đáp án là : (D) Bài : 21574 S phát sinh s s ng là quá trình ti n hoá c a các h p ch t …(P: phôtpho, N: nitơ, C: cacbon) d n t i s tương tác gi a các đ i phân t ….(H: h u cơ và vô cơ; P: prôtêin và axit nuclêic) có kh năng … (S: sinh s n và trao đ i ch t, T: t nhân đôi, t đ i m i). Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. C, P, T; B. N, P, S; C. P, H, T; D. N, P, T; Đáp án là : (A) Bài : 21573 Quan đi m duy v t v s phát sinh s s ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh v t đư c đưa t i các hành tinh khác dư i d ng h t s ng; B. Sinh v t đư c sinh ra ng u nhiên t các h p ch t vô cơ; C. Sinh v t đư c sinh ra t các h p ch t h u cơ; D. Sinh v t đư c sinh ra t các h p ch t vô cơ b ng con đư ng hoá h c. Đáp án là : (D) Bài : 21572 Quá trình làm cơ s cho s di truy n và sinh s n là: Ch n m t đáp án dư i đây
 8. A. Phiên mã di truy n c p đ phân t ; B. T sao c a ADN; C. T ng h p prôtêin; D. Đi u hoà ho t đ ng c a gen; Đáp án là : (B) Bài : 21571 Quan đi m hi n đ i v nh ng d u hi u cơ b n c a s s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T đi u ch nh và tích lu thông tin di truy n tăng lên; B. Quá trình đ ng hoá, d hoá và sinh s n; C. Quá trình t sao chép đ m b o duy trì s s ng; D. C B, C và C Đáp án là : (D) Bài : 21570 Các t ch c s ng là các h m vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các ch t vô cơ trong cơ th s ng ngày càng nhi u; B. Các ch t h u cơ trong cơ th s ng ngày càng nhi u; C. Các ch t h u cơ trong cơ th s ng ngày càng ph c t p; D. Luôn có s trao đ i ch t gi a cơ th v i môi trư ng; Đáp án là : (D) Bài : 21569 Đ c đi m n i b t c a đa phân t sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đa d ng; C. Kích thư c l n B. Đ c thù; C. Kích thư c l n D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21568 H p ch t đóng vai trò quan tr ng nh t trong quá trình sinh s n và di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây
 9. A. Prôtêin; B. Axit nuclêic; C. Gluxit; D. Phôtpholipit; Đáp án là : (B) Bài : 21567 Quan đi m ngày nay v v t ch t ch y u c a s s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Axit nuclêic và hiđrat cacbon; B. Phôtpholipit và prôtêin; C. Axit nuclêic và prôtêin D. prôtêin và lipít; Đáp án là : (C) Bài : 21514 Ưu th n i b t c a kĩ thu t di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S n xu t m t lo i prôtêin nào đó v i s lư ng l n trong m t th i gian ng n; B. G n đư c các đo n ADN v i các ARN tương ng; C. Kh năng cho tái t h p thông tin di truy n gi a các loài r t xa nhau trong h th ng phân lo i; D. G n đư c các đo n ADN v i các plasmit c a vi khu n; Đáp án là : (C) Bài : 21513 Nh ng s n ph m sinh h c nào dư i đây là k t qu c a vi c ng d ng kĩ thu t di truy n đã đư c đưa vào s n xu t: Ch n m t đáp án dư i đây A. Interferon, insulin; B. Progestêrôn, ơstrôgen; C. Hoocmôn sinh trư ng ngư i; D. A và C đúng; Đáp án là : (D) Bài : 21512 V i 1 lo i enzim c t, m t phân t ADN l n có th b c t thành nhi u đo n ADN nh khác nhau, đ có th ch n đúng đo n ADN mang gen mong mu n ngư i ta thư ng s d ng cách: Ch n m t đáp án dư i đây A. X lí b ng CaCl2; B. Cho th c hi n t nhân đôi b ng xúc tác c a enzim ADN pôlimeraza;
 10. C. Dùng m u ARN đ c hi u có đánh d u phóng x . Đo n ADN tái k t h p đ c hi u s đư c lai v i m u ARN đánh d u và đư c phát hi n qua nh ch p phóng x t ghi; D. H n h p ADN và vi khu n ch đư c c y vào môi trư ng trên đĩa pêtri đ l a ch n; Đáp án là : (C) Bài : 21511 Đ t o thành m t plasmit ADN tái k t h p, kĩ thu t đư c ti n hành theo các bư c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân l p ADN mang gen mong mu n → g n ADN mang gen vào ADN c a plasmit; B. Phân l p ADN mang gen mong mu n → c t ADn đư c phân l p và m vòng ADN c a plasmit b i cùng 1 enzim → dùng enzim g n đo n ADN mang gen vào ADN plasmit đòng vòng ADN plasmit; C. Phân l p ADN mang gen mong mu n → c t ADN vòng c a plasmit → g n đo n ADN mang gen vào ADN plasmit b ng enzim g n sau đó đóng vòng ADN plasmit. D. Phân l p ADN mang gen mong mu n → đưa đo n ADN này vào t bào ch t c a vi khu n → dùng enzim g n đo n ADN này v i ADN c a vi khu n; Đáp án là : (B) Bài : 21510 Plasmit là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t bào quan có m t trong t bào ch t c a t bào; B. M t c u trúc di truy n trong ti th ho c l p th ; C. M t phân t ADN có kh năng nhân đôi đ c l p; D. M t c u trúc di truy n có m t trong t bào ch t c a vi khu n; Đáp án là : (D) Bài : 21509 Phát bi u nào dư i đây v kĩ thu t ADN tái t h p là không đúng: Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN dùng trong kĩ thu t tái t h p đư c phân l p t các ngu n khác nhau, có th t cơ th s ng ho c t ng h p nhân t o; B. ADN tái t h p t o ra k t h p các đo n ADN t các t bào, các cơ th , các loài, có th r t xa nhau trong h th ng phân lo i; C. Có hàng trăm lo i enzim ADN – restrictaza khác nhau, có kh năng nh n bi t và c t các phân t ADN thích h p các v trí đ c hi u, các enzim này ch đư c phân l p t t bào đ ng v t b c cao; D. Các đo n ADN đư c c t ra t 2 phân t ADN cho và nh n s n i l i v i nhau nh xúc tác c a enzim ADN – ligaza; Đáp án là : (C) Bài : 21508
 11. Trong kĩ thu t ADN tái k t h p, enzim c t đư c s d ng đ c t phân t ADN dài thành các đo n ng n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN pôlimeraza; B. ADN ligara; C. ADN helicara; D. ADN restrietaza. Đáp án là : (D) Bài : 21507 ADN tái k t h p đư c t o ra do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n gen d ng thêm c p nuclêôtit; B. Đ t bi n c u trúc nhi m s c th d ng l p đo n; C. K t h p các đo n ADN c a t bào loài này vào ADN loài khác có th r t xa nhau trong h th ng phân lo i: D. Trao đ i đo n nhi m s c th thu c c p tương đ ng kì đ u phân bào I, phân bào gi m nhi m; Đáp án là : (C)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản