Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 30

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
59
lượt xem
15
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 30 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 30

  1. Bài : 14713 Cho dung dịch Nồng độ mol của ion có trong dung dịch là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14712 Cho dung dịch axit Nồng độ mol của ion là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14711 Chọn những câu trả lời đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Giá trị của một axit phụ thuộc vào nồng độ. B. Giá trị phụ thuộc vào bản chất axit. C. Giá trị của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. D. Giá trị của axit càng nhỏ lực axit càng yếu. Đáp án là : (B) Bài : 14710 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng
  2. chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14709 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14708 Nguyên tố X có 2 electron hoá trị và nguyên tố Y có 5 electron hoá trị. Công thức của hợp chất tạo bửoi X và Y có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14707 Một kim loại X có hoá trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. Rb B. Na C. K D. Li Đáp án là : (B) Bài : 14706 Cấu hình electron nào sau đây vi phạm qui tắc Hund: (1) (2) (3) (4) (5) Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 4 B. 2, 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 2, 5 Đáp án là : (D) Bài : 14705 Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố phải có những tính chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cùng số electron trong nhân B. Cùng số nơtron trong nhân C. Cùng số proton trong nhân D. Cùng số khối Đáp án là : (C)
  4. Bài : 14704 Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chức 94,5% sắt (cho hiệu suất phản ứng của quá trình chuyển hoá gang thành thép là 85%)? Chọn một đáp án dưới đây A. 5,3 tấn B. 6,1 tấn C. 6,2 tấn D. 7,2 tấn Đáp án là : (B) Bài : 14703 Để phân biệt hai dung dịch và hai chất lỏng ta có thể dùng hoá chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Quì tím C. Khí D. Phenolphtalein Đáp án là : (A) Bài : 14702 Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Quì tím C. Dung dịch D. Không xác định được. Đáp án là : (B) Bài : 14701
  5. X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 6,6g X và 6g Y tác dụng hết với kim loại K thu đựơc 2,24lít ở đktc. X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14700 Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần? Chọn một đáp án dưới đây A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K Đáp án là : (C) Bài : 14699 Chọn câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Al không tác dụng với nước vì có lớp bảo vệ. B. Chỉ kim loại mới có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim C. Dùng giấy nhôm để gói kẹo vì nhôm dẻo và không gây độc hại cho con người. D. Al là nguyên tố lưỡng tính. Đáp án là : (B) Bài : 14698 Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tác dụng với Na kim loại. Lấy 14,6g X tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2M thu được 1 muối và 1 ancol. Công thức cấu toạ của X là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. D. A và B đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14697 Hãy chỉ ra nhận xét đúng trong các nhận xét sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion khác với cấu hình electron B. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion bền hơn của ion C. Hợp chất sắt (III) kém bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion kém bền hơn của ion D. A và B đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14696 Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch đặc, nguội thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch cho đến dư vào dung dịch Z thu được kết tủa và dung dịch Z'. Dung dịch Z' chứa những ion nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14695 Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng:
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu (giả sử phản ứng chảy chỉ cho ). D. A, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14694 Dung dịch có Hằng số của dung dịch là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản