Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 18

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
22
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 18 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 18

  1. Bài : 14971 Cho m gam hỗn hợp X gồm và lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 37,8% và 62,2% B. 37% và 63% C. 35,8% và 64,5% D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 14970 Để nhận biết dung dịch các chất riêng biệt: glucozơ, benzen, ancol etylic, glixerol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch trong , dùng , dùng Na kim loại. B. Dùng dung dịch , dùng nước brôm, dùng Na kim loại. C. Dùng Na kim loại, dùng và đun nóng. D. Dùng và đun nóng, dùng nước brom. Đáp án là : (A) Bài : 14969 Đối với phản ứng este hoá, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng? (1) Nhiệt độ (2) Bản chất các chất phản ứng (3) Nồng độ các chất phản ứng (4) Chất xúc tác Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4)
  2. C. (1) (3) (4) D. (1) (2) (3) (4) Đáp án là : (D) Bài : 14968 Trong phản ứng este hoá giữa ancol và một axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi ta: Chọn một đáp án dưới đây A. Cho ancol dư hay axit hữu cơ dư. B. Giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ. C. Dùng chất hút nước hay tách nước. Chưng cất ngay để tách este. D. Cả 2 biện pháp A, C Đáp án là : (D) Bài : 14967 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g và 12,6g hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và ôxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14966 Để nhận biết dung dịch các chất , anbumin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng , dùng đặc. B. Dùng phenolphtalein, dùng , dùng đặc. C. Dùng nước brom, dùng đặc, dùng quì tím. D. Dùng nước brom, dùng đặc, dùng quì tím. Đáp án là : (D)
  3. Bài : 14965 Khi clo hoá PVC ta thu được một loại polime clorin chứ 66,7% clo. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích trong phân tử PVC? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Đáp án là : (C) Bài : 14964 Tử aminoaxit có công thức có thể tạo ra bao nhiêu loại hợp chất cao phân tử khác nhau ? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 4 D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 14963 Một hợp chất hữu cơ X có cấu tạo mạch thẳng, thành phần chỉ gồm C, H, O. Biết rằng trong X tỉ lệ số nguyên tử H và O là 2 : 1 và tỉ khối hơi của X so với hiđro là 36. Công thức cấu tạo có thể có của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14962
  4. Cho m gam hỗn hợp 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 15g hỗn hợp 2 muối khan. Công thức phân tử của 2 axit đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14961 Có 5 lọ mất nhãn chứa 5 dung dịch sau: axit fomic, axit axetic, axit acrylic, ancol etylic, etanal. Bằng cách nào sau đây có thể nhận biết được 5 dung dịch trên (tiến hành theo trình tự)? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng natri kim loại, dùng dung dịch B. Dùng quì tím, dùng nước brom, dùng dung dịch , dùng Na kim loại. C. Dùng dung dịch , dùng nước brom, dùng Na kim loại. D. Dùng quì tím, dùng dung dịch , dùng Na kim loại. Đáp án là : (B) Bài : 14960 Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672ml (đo ở đktc). Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic ( ) thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả sử hiệu suất este hoá là 100% Chọn một đáp án dưới đây A. 6,54g B. 7,24g C. 6,24g D. 6,4g Đáp án là : (A) Bài : 14959
  5. Cho 10,4g hỗn hợp hai ancol đơn chức M và N tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít (đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn 10,4g hỗn hợp trên thu được 22g và 10,8g . M và N là công thức phân tử nào? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 14958 Cho các phân tử và ion: . Số liên kết và liên kết trong các hợp chất và ion trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 liên kết và 2 liên kết B. 1 liên kết và 1 liên kết C. 1 liên kết và 2 liên kết cho - nhận. D. liên kết , 1 liên kết và 1 liên kết cho - nhận. Đáp án là : (A) Bài : 14957 Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ô 23, chu kì4, nhóm VB B. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB C. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14956 Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử . Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 4, nhóm IB B. Chu kì 3, nhóm IA C. Chu kì 4, nhóm IA D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 14955 Phân tử có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của X là 16. Công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14954 Hãy chọn câu trả lời đúng. Các obitan trong 1 phân lớp là: 1. Cùng sự định hướng trong không gian. 2. Khác nhau về sự định hướng trong không gian. 3. Có cùng mức năng lượng. 4. Khác nhau về mức năng lượng. 5. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số lẻ. 6. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số chẵn. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 3, 5, 6 B. 2, 3, 4, 6
  7. C. 3, 5, 6 D. 2, 3, 5 Đáp án là : (D) Bài : 14951 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. Công thức cấu tạo của este là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14950 Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một muối có khối lượng bằng khối lượng este. Công thức cấu tạo este đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. HCOOC=CH C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản