Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 17

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
62
lượt xem
22
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 17 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 17

  1. Bài : 14991 Cần điều chế 10,08 lít (đktc) từ Fe và dung dịch HCl hoặc dung dịch loãng. Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn? Chọn một đáp án dưới đây A. HCl B. C. Hai axit có số mol bằng nhau D. Không xác định được vì không cho biết khối lượng sắt. Đáp án là : (B) Bài : 14990 Khi cho lên men 0,5 lít ancol etylic thì khối lượng axit chứa trong giấm ăn là bao nhiêu? Giả sử hiệu suất lên men giấm là 100%. Chọn một đáp án dưới đây A. 0,417g B. 41,7g C. 40,7g D. 83,4g Đáp án là : (B) Bài : 14989 Muốn tổng hợp 120kg poli (metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%. Chọn một đáp án dưới đây A. 170kg và 80kg B. 171kg và 82kg C. 65kg và 40kg D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14988
  2. Khi đốt cháy một lit hiđrocacbon X cần 6V khí ́ và tạo 4V khí Nếu trùng hợp các đồng phân của hợp chất X thì tạo bao nhiêu polime? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 14987 Cho 20g hỗn hợp 3 amin đơn chức, no, đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl 1M vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thu được 31,68g hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo thứ tự khối lượng mol phân tử tăng dần với số mol có tỉ lệ 1 : 10 : 5 thì 3 amin trên có công thức phân tử là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14986 Một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử các đồng phân có một mạch cacbon là đồng phân nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. hoặc B. C. D. Tất cả đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 14984
  3. X và Y là hai đồng phân, phân tử gồm C, H, O, mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức và đều phản ứng với xút. Lấy 12,9g hỗn hợp M của X và Y cho tác dụng vừa đủ với 75ml dung dịch NaOH nồng độ 2 mol/l. Công thức phân tử của X và Y là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14983 Trong một nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol, biết hiệu suất quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 500kg B. 5051kg C. 6000kg D. 5031kg Đáp án là : (D) Bài : 14982 Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì khối lượng glucozơ sẽ thu được bao nhiêu (trong các số cho dưới đây), biết hiệu suất phản ứng là 70%? Chọn một đáp án dưới đây A. 160,5kg B. 150,64kg C. 155,55kg D. 165,6kg Đáp án là : (C) Bài : 14981 Cho 31g hỗn hợp 2 phenol X và Y liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M. X và Y có công thức phân tử là:
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14980 Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với đặc ở thu được 21,6g nước và 72g hỗn hợp 3 ete, biết ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hai ancol có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 14979 Cho phản ứng: Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau: Nồng độ ban đầu của và lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2,5M và 4,5M B. 3,5M và 2,5M C. 1,5M và 3,5M D. 3,5M và 4,5M Đáp án là : (D) Bài : 14978 Một học sinh làm thí nghiệm cho Zn tác dụng với HCl. Nếu muốn đo tốc độ phản ứng một cách nhanh nhất thì chọn trường hợp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. Cứ mỗi năm phút, lấy 5ml mẫu dung dịch làm bay hơi mẫu dung dịch này và đo khối lượng kẽm clorua hiện diện trong mỗi mẫu. B. Cứ mỗi năm phút, lấy kẽm ra khỏi hỗn hợp đem cân xem có bao nhiêu kẽm đã tan ra. C. Đặt bình phản ứng lên một cái cân và ghi lại khối lượng của chúng cứ mỗi ba mươi giây. D. Dẫn khí hiđro vào trong bong bóng, ghi lại thể tích của nó cứ mỗi hai phút. Đáp án là : (D) Bài : 14977 Cho các nguyên tố và độ âm điện của chúng: O (3,44); Na (0,93); K (0,82); Al (1,61); S (2,5); N (3,04) Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên tố này là dãy nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Na, S, Al B. K, Na, Al, S, N C. K, Na, Al, N, S D. Cả ba dãy đều sai Đáp án là : (D) Bài : 14976 Cấu hình electron của ion là cấu hình electron nguyên tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14975 Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm B giống nhau vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Cấu tạo vỏ electron giống nhau. B. Có electron hoá trị giống nhau.
  6. C. Cấu tạo hạt nhân giống nhau. D. B và C đều đúng. Đáp án là : (B) Bài : 14974 Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện. Xác định tên của Y, Z là đồng vị của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 32 B. 31 C. 31,76 D. 40 Đáp án là : (C) Bài : 14973 Có hỗn hợp bột kim loại Fe, Ag, Cu. Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong những phương pháp sau để tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd loãng, lọc, điện phân dd, dùng dd , điện phân dung dịch. B. Dùng dd HCl, dùng dd NaOH, nung, dùng CO, dùng dd , lọc, dùng Fe, dùng dd HCl. C. Dùng dd HCl, lọc, dùng dd NaOH, nung, dùng , dùng dd , điện phân dung dịch. D. A, B, C đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14972 Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1 : 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít khí (ở đktc) và chất rắn. Khối lượng chất rắn là giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 5,6g B. 5,5g C. 5,4g
  7. D. 10,8g Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản