Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 9

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
201
lượt xem
58
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 9 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 9

  1. Bài : 15153 Hãy chọn câu trả lời đúng: Khi giặt quần áo nilon, len, tơ tằm, ta giặt: Chọn một đáp án dưới đây A. Bằng xà phòng có độ kiềm cao B. Bằng nước nóng C. Ủi (là) nóng D. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ẩm. Đáp án là : (D) Bài : 15152 Chọn câu đúng trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột. Đáp án là : (D) Bài : 15151 Hợp chất hữu cơ X có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của benzen, chỉ chứa C, H, O, N trong đó H chiếm 9,09%, N chiếm 18,18%. Đốt cháy 7,7g X, thu được 4,928 lít khí đo ở , 1 atm. X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối của axit hữu cơ. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15150
  2. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trình tự tính bazơ tăng dần từ trái sang phải: amoniac, anilin, p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, đimetylamin. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 15149 Để phân biệt các dung dịch: axetandehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng natri kim loại, dùng nước brom, dùng dung dịch trong B. Dùng quì tím, dùng , dùng dung dịch trong C. Dùng quì tím, dùng nước brom, dùng trong D. A, B, C đều sai Đáp án là : (C) Bài : 15148 Với n tối thiểu bằng bao nhiêu thì có được hợp chất X có công thức phân tử , không tác dụng với Na, khi đun nóng X với axit vô cơ được hai chất tham gia phản ứng tráng bạc. Chọn một đáp án dưới đây A. n = 5 B. n = 6 C. n = 4 D. n = 2 Đáp án là : (D) Bài : 15147
  3. Phát biểu nào sau đây là đúng: (1) Phenol là axit mạnh hơn ancol vì phản ứng được với dung dịch brom. (2) Dung dịch phenol làm đổi màu quì tím. (3) Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic vì bị axit cacbonic đẩy khỏi phenolat. (4) Phenol có tính axit mạnh hơn ancol đó là do ảnh hưởng qua lại giữa nhóm phenyl và nhóm hiđroxyl. Liên kết O-H trở nên phân cực hơn làm cho nguyên tử H linh động hơn. Chọn một đáp án dưới đây A. (1) (2) (3) B. (1) (3) (4) C. (3) (4) D. (2) (3) (4) Đáp án là : (C) Bài : 15146 Hiđroxit cao nhất cảu một nguyên tố R có dạng . R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. P B. Cl C. Br D. I Đáp án là : (B) Bài : 15145 Khi đốt cháy 2 mol theo phương trình dưới đây, thu được 726kJ năng lượng nhiệt: Nếu đốt cháy 0,32g với lượng dư oxi thì nhiệt thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 363kJ B. 3,63kJ C. 7,26kJ
  4. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 15144 Số electron độc thân trong nguyên tử Mn (Z = 25) ở mức năng lượng thấp nhất của nó là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 Đáp án là : (C) Bài : 15143 Có 2 nguyên tố X và Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố: X và Y là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca và Sr B. Mg và Ca C. Sr và Ba D. Na và K Đáp án là : (B) Bài : 15142 Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó: Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (C) Bài : 15141 Có hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử: và Nguyên tử khối trung bình của H và Cl lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1,001 va 35,5 B. 1,1 và 35,57 C. 1,001 và 35,58 D. 1,01 và 35,5 Đáp án là : (D) Bài : 15140 Để hoà tan 4g cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml). Công thức phân tử của oxit sắt là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. FeO C. D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 15139 Để khử 6,4g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí (đktc). Nếu lấy lượng kim loại đó cho tác dụng với dung dịch HCl thì giải phóng 1,792 lít khí (đktc). Kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Al
  6. C. Fe D. Cr Đáp án là : (C) Bài : 15138 Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch . Kim loại khử được các cation trong dung dịch muối trên là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Al B. Fe C. Mg D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (D) Bài : 15137 Hoà tan 1,8g muối sunfat kim loại kiềm thổ vào nước thành dung dịch X. Để phản ứng hết với dung dịch X cần dung 20ml dung dịch 0,75M. Công thức phân tử muối sunfat là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 15136 Cho 1,04g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dd loãng dư thoát ra 0,672 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3,92g B. 1,96g C. 3,52g D. 5,88g Đáp án là : (A) Bài : 15135
  7. Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 15134 Hãy cho biết có tối đa bao nhiêu polime được tạo ra thành ancol bậc 2 có mạch cacbon phân nhánh có cùng công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 8 C. 7 D. 9 Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản