Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 15

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
80
lượt xem
38
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 15 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 15

  1. Bài : 15031 Nung nóng 10g hỗn hợp và cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không thay đổi thì còn lại 6,9g chất rắn.Thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗnhợp ban đầu lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 84% và 16% B. 80% và 20% C. 83% và 17% D. 74% và 26% Đáp án là : (A) Bài : 15030 Chọn phát biểu đúng: Trong 4 nguyên tố K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24) và Cu (Z = 29), nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cu C. K, Sc, Cr D. Cu, Sc, Cr Đáp án là : (A) Bài : 15029 Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu và bột Fe. Dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 15028
  2. Bột Cu có lẫn tạp chất là bột Zn và bột Pb. Dùng hoá chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch dư B. Dung dịch dư C. Dung dịch dư D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài : 15027 Hợp chất nào dưới đây có tính axit mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 15026 Ancol nào dưới đây khó bị oxi hoá nhất: Chọn một đáp án dưới đây A. 2-Metyl butan-2-ol B. 3-Metyl butan-2-ol C. 1-Metyl butan-1-ol D. 2,2-Đimety propan-1-ol Đáp án là : (A) Bài : 15025 Một dung dịch chứa 6,1g chất X (đồng đẳng của phenol đơn chức). Cho dung dịch này tác dụng với nước brom (dư) thu được 17,95g hợp chất chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử. Công thức phân tử của X là: Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. hoặc B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 15024 Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức cần 5,6 lít khí (đktc). Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít (đktc). Hai anđehit đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Hai anđehit no B. Hai anđehit chưa no C. Một anđehit no, một anđehit chưa no D. Hai anđehit đơn chức liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng Đáp án là : (C) Bài : 15023 Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 15022 Có hai amin bậc một: X (đồng đẳng của anilin) và Y (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21g amin X sinh ra khí hơi nước và khí nitơ (đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn amin Y cho Công thức phân tử của amin đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  4. C. D. A và B đúng Đáp án là : (A) Bài : 15021 Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,29g và 0,9g và 336ml (đo ở đktc). Để trung hoà 0,1 mol X cần dùng 600ml HCl 0,5M. Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 15020 Chất hữu cơ M có công thức phân tử Thuỷ phân M trong dung dịch NaOH dư, thu được một muối và một ancol. M có thể có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. ... (Trang 92) B. ... (Trang 92) C. ... (Trang 92) D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 15019 Hai este X và Y là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là X và Y đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. X tác dụng với với xút cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với xút dư cho 2 muối và nước, các muối có khối lượng mol phân tử lớn hơn khối lượng mol phân tử natri axetat. Công thức cấu tạo X và Y là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  5. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 15018 Các nguyên tố X và Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình hoá học sau: 4X + 3Y 2Z Giả thiệt X và Y vừa đủ, như vậy Chọn một đáp án dưới đây A. 1 mol Y phản ứng với B. 1 mol Y tạo thành C. 1 mol Z tạo thành từ 3 mol Y D. 1 mol Z tạo thành từ Đáp án là : (B) Bài : 15017 Nguyên tử X có cấu hình electron thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình electron nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 15016 Những nhận định sau đây, nhận định nào sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ nhận electron thì tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh B. Tính phi kim được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhận electron để trở thành ion âm.
  6. C. Nguyên tử của nguyên tố càng dễ trở thành ion âm thì nguyên tố đó có tính kim loại càng mạnh D. Tính kim loại được đặc trưng bằng khả năng nguyên tử của nguyên tố dễ nhường electron để trở thành ion dương. Đáp án là : (C) Bài : 15015 Trong nguyên tử cacbon, hai electron 2p được phân bố trên 2 obitan p khác nhau và được biểu diễn bằng 2 mũi tên cùng chiều. Nguyên lí và qui tắc được áp dụng là: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên lí Pauli B. Qui tắc Hund C. Nguyên lí bền vứng D. A, B đúng Đáp án là : (B) Bài : 15013 Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá - khử sau đây theo thứ tụ tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại: Chọn một đáp án dưới đây A. (5) < (1) < (2) < (3) < (7) < (6) < (4) B. (4) < (6) < (7) < (3) < (2) < (1) < (5) C. (5) < (1) < (6) < (2) < (3) < (4) < (7) D. (5) < (1) < (2) < (6) < (3) < (7) < (4) Đáp án là : (A) Bài : 15012 Cho 5,49g một kim loại X tác dụng với khí clo dư, thu được 26,70g muối. X là kim loại nào trong các kim loại sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Fe C. Al D. Cr
  7. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản