intTypePromotion=1

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
384
lượt xem
192
download

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật chất quyết định ý thức, ý thức là.sự phản ánh vật chất, cho nên trong nhận thức phải bảo đảm nguyên tắc "tính khách quan của sự xem xét" và trong hoạt động thực tiễn phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan. - Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người, cho nên cần phải phát huy tính tích cực của ý thức đối với vật chất bằng cách nâng cao năng lực nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 5

  1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 41 - Vêåt chêët quyïët àõnh yá thûác, yá thûác laâ.sûå phaãn aánh vêåt chêët, cho nïn trong nhêån thûác phaãi baão àaãm nguyïn tùæc "tñnh khaách quan cuãa sûå xem xeát" vaâ trong hoaåt àöång thûåc tiïîn phaãi luön luön xuêët phaát tûâ thûåc tïë, tön troång vaâ haânh àöång theo caác quy luêåt khaách quan. - YÁ thûác coá tñnh àöåc lêåp tûúng àöëi, taác àöång trúã laåi vêåt chêët thöng qua hoaåt àöång cuãa con ngûúâi, cho nïn cêìn phaãi phaát huy tñnh tñch cûåc cuãa yá thûác àöëi vúái vêåt chêët bùçng caách nêng cao nùng lûåc nhêån thûác caác quy luêåt khaách quan vaâ vêån duång chuáng vaâo trong hoaåt àöång thûåc tiïîn cuãa con ngûúâi. - Cêìn phaãi chöëng laåi bïånh chuã quan duy yá chñ cuäng nhû thaái àöå thuå àöång, chúâ àúåi vaâo àiïìu kiïån vêåt chêët, hoaân caãnh khaách quan... http://ebooks.vdcmedia.com
  2. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 42 CÊU 11: Trònh baây hai nguyïn lyá cú baãn cuãa pheáp biïån chûáng duy vêåt vaâ yá nghôa phûúng phaáp luêån cuãa vêën àïì àoá. I. Nguyïn lyá vïì möëi liïn hïå phöí biïën cuãa caác sûå vêåt vaâ hiïån tûúång 1. Khaái niïåm möëi liïn hïå phöí biïën laâ khaái niïåm duâng àïí chó sûå taác àöång vaâ raâng buöåc lêîn nhau, quy àõnh vaâ chuyïín hoaá lêîn nhau giûäa caác mùåt, caác yïëu töë, caác böå phêån trong möåt sûå vêåt hoùåc giûäa caác sûå vêåt, hiïån tûúång vúái nhau. 2. Nöåi dung vaâ tñnh chêët cuãa möëi liïn hïå - Tñnh khaách quan vaâ phöí biïën cuãa möëi liïn hïå: Nhúâ coá möëi liïn hïå maâ coá sûå vêån àöång, maâ vêån àöång laåi laâ phûúng thûác töìn taåi cuãa vêåt chêët, laâ möåt têët yïëu khaách quan, do àoá möëi liïn hïå cuäng laâ möåt têët yïëu khaách quan. Möëi liïn hïå töìn taåi trong têët caã moåi sûå vêåt, hiïån tûúång úã têët caã lônh vûåc tûå nhiïn, xaä höåi vaâ tû duy. Möëi liïn hïå phöí biïën laâ hiïån thûåc, laâ caái vöën coá cuãa moåi sûå vêåt, hiïån tûúång, noá thïí hiïån tñnh thöëng nhêët vêåt chêët cuãa thïë giúái. - Do möëi liïn hïå laâ phöí biïën, nïn noá coá tñnh àa daång: Caác sûå vêåt; hiïån tûúång trong thïë giúái vêåt chêët laâ àa daång nïn möëi liïn hïå giûäa chuáng cuäng àa daång, vò thïë, khi nghiïn cûáu caác sûå vêåt, hiïån tûúång cêìn phaãi phên loaåi möëi liïn hïå möåt caách cuå thïí. Cùn cûá vaâo tñnh chêët, phaåm vi, trònh àöå, coá thïí coá nhûäng loaåi möëi liïn hïå sau: chung vaâ riïng, cú baãn vaâ khöng cú baãn, bïn trong vaâ bïn ngoaâi, chuã yïëu vaâ thûá yïëu, khöng gian vaâ thúâi gian, v.v.. Sûå phên loaåi naây laâ tûúng àöëi, vò möëi liïn hïå chó laâ möåt böå phêån, möåt mùåt trong toaân böå möëi liïn hïå phöí biïën noái chung. - Pheáp biïån chûáng duy vêåt nghiïn cûáu nhûäng möëi liïn hïå chung nhêët vaâ phöí biïën nhêët cuãa thïë giúái khaách quan. Coân nhûäng hònh thûác cuå thïí cuãa möëi liïn hïå laâ àöëi tûúång nghiïn cûáu cuãa caác ngaânh khoa hoåc cuå thïí. II. Nguyïn lyá vïì sûå phaát triïín 1. Khaái niïåm phaát triïín http://ebooks.vdcmedia.com
  3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 43 - Phaát triïín laâ sûå vêån àöång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giaãn àïën phûác taåp, tûâ keám hoaân thiïån àïën hoaân thiïån hún). - Tûâ khaái niïåm trïn cho thêëy: + Nguyïn lyá vïì möëi liïn hïå phöí biïën vaâ nguyïn lyá vïì sûå phaát triïín coá möëi quan hïå biïån chûáng vúái nhau, vò nhúâ coá möëi liïn hïå thò sûå vêåt múái coá sûå vêån àöång vaâ phaát triïín. + Cêìn phên biïåt khaái niïåm vêån àöång vúái khaái niïåm phaát triïín. Vêån àöång laâ moåi biïën àöíi noái chung, coân phaát triïín laâ sûå vêån àöång coá khuynh hûúáng vaâ gùæn liïìn vúái sûå ra àúâi cuãa caái múái húåp quy luêåt. 2. Nöåi dung vaâ tñnh chêët cuãa sûå phaát triïín - Phaát triïín laâ thuöåc tñnh vöën coá cuãa moåi sûå vêåt, hiïån tûúång, laâ khuynh hûúáng chung cuãa thïë giúái. - Sûå phaát triïín coá tñnh chêët tiïën lïn, kïë thûâa, liïn tuåc. - Sûå phaát triïín thûúâng diïîn ra quanh co, phûác taåp, phaãi traãi qua nhûäng khêu trung gian, thêåm chñ coá luác coá sûå thuåt luâi taåm thúâi. - Phaát triïín laâ sûå thay àöíi vïì chêët cuãa sûå vêåt. Nguöìn göëc cuãa sûå phaát triïín laâ do sûå àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp trong baãn thên sûå vêåt. 3. Phên biïåt quan àiïím biïån chûáng vaâ siïu hònh vïì sûå phaát triïín - Quan àiïím biïån chûáng xem sûå phaát triïín laâ möåt quaá trònh vêån àöång tiïën lïn thöng qua nhûäng bûúác nhaãy voåt vïì chêët. Nguöìn göëc cuãa sûå phaát triïín laâ cuöåc àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp úã trong sûå vêåt. - Quan àiïím siïu hònh noái chung laâ phuã àõnh sûå phaát triïín, vò hoå thûúâng tuyïåt àöëi hoaá mùåt öín àõnh cuãa sûå vêåt, hiïån tûúång. Sau naây, khi khoa hoåc àaä chûáng minh cho quan àiïím vïì sûå phaát triïín cuãa sûå vêåt, buöåc hoå phaãi noái àïën sûå phaát triïín, song vúái hoå phaát triïín chó laâ sûå tùng hay giaãm àún thuêìn vïì lûúång khöng coá sûå http://ebooks.vdcmedia.com
  4. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 44 thay àöíi vïì chêët vaâ nguöìn göëc cuãa noá úã bïn ngoaâi sûå vêåt, hiïån tûúång. III. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån cuãa viïåc nùæm vûäng hai nguyïn lyá naây Nguyïn lyá vïì liïn hïå phöí biïën àoâi hoãi trong nhêån thûác sûå vêåt cêìn phaãi coá quan àiïím toaân diïån. Vúái quan àiïím naây, khi nghiïn cûáu sûå vêåt phaãi xem xeát têët caã caác möëi liïn hïå cuãa baãn thên sûå vêåt vaâ vúái caác sûå vêåt vaâ hiïån tûúång khaác. + Phaãi phên loaåi caác möëi liïn hïå àïí hiïíu roä võ trñ, vai troâ cuãa tûâng möëi liïn hïå àöëi vúái sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt. Nïëu khuynh hûúáng cuãa caác sûå vêåt, hiïån tûúång trong thïë giúái khaách quan laâ vêån àöång ài lïn thò trong nhêån thûác vaâ thûåc tiïîn cêìn phaãi coá quan àiïím phaát triïín. Quan àiïím phaát triïín àoâi hoãi: phaãi phên tñch sûå vêåt trong sûå phaát triïín, cêìn phaát hiïån àûúåc caái múái, uãng höå caái múái, cêìn phaãi tòm nguöìn göëc cuãa sûå phaát triïín trong baãn thên sûå vêåt. Toám laåi: Hai nguyïn lyá cú baãn cuãa pheáp biïån chûáng duy vêåt laâ cú súã lyá luêån cuãa quan àiïím toaân diïån, lõch sûã cuå thïí vaâ phaát triïín. Vúái caách xem xeát, nghiïn cûáu theo quan àiïím toaân diïån vaâ phaát triïín seä giuáp ta hiïíu àûúåc baãn chêët sûå vêåt, laâm cho nhêån thûác phaãn aánh àuáng àùæn vïì sûå vêåt vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn coá hiïåu quaã cao. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 45 CÊU 12: Nöåi dung vaâ yá nghôa cuãa quy luêåt thöëng nhêët vaâ àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp. Trong ba quy luêåt cú baãn cuãa pheáp biïån chûáng duy vêåt, V.I.Lïnin àaä coi quy luêåt thöëng nhêët vaâ àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ "haåt nhên cuãa pheáp biïån chûáng", búãi vò quy luêåt naây àaä chó roä nguöìn göëc, àöång lûåc bïn trong cuãa sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt; vaâ laâ "chòa khoaá" giuáp chuáng ta nùæm vûäng thûåc chêët cuãa caác quy luêåt cú baãn vaâ caác cùåp phaåm truâ cuãa chuã nghôa duy vêåt biïån chûáng. I. Nöåi dung cuãa quy luêåt thöëng nhêët vaâ àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp (quy luêåt mêu thuêîn) 1. Mêu thuêîn laâ möåt hiïån tûúång khaách quan vaâ phöí biïën - Mêu thuêîn laâ möåt khaái niïåm àïí chó sûå liïn hïå vaâ taác àöång lêîn nhau cuãa caác mùåt àöëi lêåp. Àoá laâ nhûäng mùåt coá khuynh hûúáng phaát triïín traái ngûúåc nhau cuâng töìn taåi trong möåt sûå vêåt. Mêu thuêîn laâ sûå thöëng nhêët cuãa hai mùåt àöëi lêåp. - Mêu thuêîn coá tñnh khaách quan, vò laâ caái vöën coá trong caác sûå vêåt hiïån tûúång vaâ tñnh phöí biïën - töìn taåi trong têët caã caác lônh vûåc (tûå nhiïn, xaä höåi vaâ tû duy). - Do mêu thuêîn coá tñnh khaách quan vaâ phöí biïën, nïn mêu thuêîn coá tñnh àa daång vaâ phûác taåp. Mêu thuêîn trong möîi sûå vêåt vaâ trong caác lônh vûåc khaác nhau cuäng khaác nhau. Trong möîi sûå vêåt, hiïån tûúång khöng phaãi chó coá möåt mêu thuêîn, maâ coá nhiïìu mêu thuêîn. Möîi mêu thuêîn vaâ möîi mùåt cuãa mêu thuêîn laåi coá àùåc àiïím, coá vai troâ taác àöång khaác nhau àöëi vúái sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt. Vò vêåy, cêìn phaãi coá phûúng phaáp phên tñch vaâ giaãi quyïët mêu thuêîn möåt caách cuå thïí. 2. Mêu thuêîn laâ möåt chónh thïí, trong àoá, hai mùåt àöëi lêåp vûâa thöëng nhêët, vûâa àêëu tranh vúái nhau - Sûå thöëng nhêët cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ sûå liïn hïå, quy àõnh, raâng buöåc lêîn nhau cuãa caác mùåt àöëi lêåp, mùåt naây lêëy mùåt kia laâm tiïìn àïì töìn taåi cho mònh. http://ebooks.vdcmedia.com
  6. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 46 Chuá yá: Trong quy luêåt mêu thuêîn, khaái niïåm "thöëng nhêët" vaâ "àöìng nhêët" thûúâng àûúåc duâng cuâng möåt nghôa. Nhûng cuäng coá luác, khaái niïåm "àöìng nhêët" àûúåc hiïíu theo nghôa laâ sûå chuyïín hoaá lêîn nhau giûäa caác mùåt àöëi lêåp. - Sûå àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ sûå xung àöåt, baâi trûâ vaâ phuã àõnh lêîn nhau cuãa caác mùåt àöëi lêåp. Trong möåt mêu thuêîn, sûå thöëng nhêët cuãa caác mùåt àöëi lêåp khöng taách rúâi vúái sûå àêëu tranh giûäa chuáng, búãi vò trong quy àõnh, raâng buöåc lêîn nhau, hai mùåt àöëi lêåp vêîn luön coá xu hûúáng phaát triïín traái ngûúåc nhau, àêëu tranh vúái nhau. - Phaát triïín laâ möåt sûå àêëu tranh giûäa caác mùåt àöëi lêåp: + Quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín cuãa möåt mêu thuêîn: luác àêìu múái xuêët hiïån, mêu thuêîn thïí hiïån úã sûå khaác biïåt; sau àoá phaát triïín lïn thaânh hai mùåt àöëi lêåp; khi hai mùåt àöëi lêåp cuãa mêu thuêîn xung àöåt vúái nhau gay gùæt vaâ coá àiïìu kiïån thò giûäa chuáng coá sûå chuyïín hoaá - mêu thuêîn àûúåc giaãi quyïët. Mêu thuêîn cuä mêët ài, mêu thuêîn múái àûúåc hònh thaânh vaâ laåi möåt quaá trònh múái laâm cho sûå vêåt khöng ngûâng vêån àöång vaâ phaát triïín. + Nïëu mêu thuêîn khöng àûúåc giaãi quyïët (caác mùåt àöëi lêåp khöng chuyïín hoaá), thò khöng coá sûå phaát triïín. Chuyïín hoaá cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ têët yïëu, laâ kïët quaã cuãa sûå àêëu tranh giûäa caác mùåt àöëi lêåp. Do sûå àa daång cuãa thïë giúái, nïn caác hònh thûác chuyïín hoaá cuäng rêët àa daång: coá thïí hai mùåt àöëi lêåp chuyïín hoaá lêîn nhau vaâ cuäng coá thïí chuyïín hoaá lïn hònh thûác cao hún... Sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt thïí hiïån trong sûå thöëng nhêët biïån chûáng giûäa hai mùåt: thöëng nhêët cuãa caác mùåt àöëi lêåp vaâ àêëu tranh cuãa hai mùåt àöëi lêåp, trong àoá: thöëng nhêët cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ taåm thúâi, tûúng àöëi; coân àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp laâ tuyïåt àöëi. Tñnh tuyïåt àöëi cuãa àêëu tranh giûäa caác mùåt àöëi lêåp laâm cho sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt laâ sûå tûå thên vaâ diïîn ra liïn tuåc. Tñnh tûúng àöëi cuãa thöëng nhêët giûäa caác mùåt àöëi lêåp laâm cho thïë giúái vêåt chêët phên hoaá thaânh caác böå phêån, caác sûå vêåt àa daång, phûác taåp, giaán àoaån. http://ebooks.vdcmedia.com
  7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 47 Toám laåi: moåi sûå vêåt vaâ hiïån tûúång trong thïë giúái khaách quan àïìu laâ thïí thöëng nhêët cuãa caác mùåt àöëi lêåp, chñnh sûå àêëu tranh cuãa caác mùåt àöëi lêåp vaâ sûå chuyïín hoaá giûäa chuáng laâ nguöìn göëc, àöång lûåc cuãa sûå phaát triïín. II. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån - Mêu thuêîn laâ khaách quan, laâ nguöìn göëc, àöång lûåc cuãa sûå phaát triïín, nïn muöën nùæm àûúåc baãn chêët cuãa sûå vêåt cêìn phaãi phên àöi caái thöëng nhêët vaâ nhêån thûác caác böå phêån àöëi lêåp cuãa chuáng. - Mêu thuêîn laâ phöí biïën, àa daång, do àoá trong nhêån thûác vaâ hoaåt àöång thûåc tiïîn, phaãi coá phûúng phaáp phên tñch mêu thuêîn vaâ giaãi quyïët mêu thuêîn möåt caách cuå thïí. Viïåc giaãi quyïët mêu thuêîn chó bùçng con àûúâng àêëu tranh giûäa caác mùåt àöëi lêåp vaâ vúái nhûäng àiïìu kiïån chñn muöìi. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 48 CÊU 13: Phên tñch mêu thuêîn bïn trong vaâ mêu thuêîn bïn ngoaâi, mêu thuêîn cú baãn vaâ khöng cú baãn. YÁ nghôa thûåc tiïîn cuãa viïåc nùæm vûäng vêën àïì naây. Mêu thuêîn mang tñnh khaách quan, phöí biïën vaâ àa daång. Caác sûå vêåt, quaá trònh khaác nhau mêu thuêîn coá khaác nhau. Möîi sûå vêåt, quaá trònh laåi coá nhiïìu mêu thuêîn, möîi möåt mêu thuêîn coá àùåc àiïím riïng; vaâ ngay caã quaá trònh phaát triïín cuãa möåt mêu thuêîn, úã möîi giai àoaån, tûâng mùåt àöëi lêåp cuãa noá laåi coá vai troâ riïng. Cho nïn, cêìn phaãi coá phûúng phaáp phên tñch mêu thuêîn vaâ giaãi quyïët mêu thuêîn möåt caách cuå thïí. I. Mêu thuêîn bïn trong vaâ mêu thuêîn bïn ngoaâi 1. Khaái niïåm Mêu thuêîn bïn trong laâ sûå taác àöång qua laåi cuãa caác mùåt, caác khuynh hûúáng àöëi lêåp cuãa cuâng möåt sûå vêåt. Mêu thuêîn bïn ngoaâi laâ sûå taác àöång qua laåi giûäa nhûäng mùåt àöëi lêåp thuöåc caác sûå vêåt khaác nhau. Song, sûå phên biïåt hai mêu thuêîn naây coá tñnh tûúng àöëi, phuå thuöåc vaâo phaåm vi quan hïå àûúåc xem xeát. 2. Vai troâ cuãa hai loaåi mêu thuêîn àöëi vúái sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt - Mêu thuêîn bïn trong coá vai troâ quyïët àõnh sûå vêån àöång, phaát triïín cuãa sûå vêåt vò noá laâ nguyïn nhên cuãa sûå "tûå thên vêån àöång". Noá khöng taách rúâi vúái mêu thuêîn bïn ngoaâi. - Mêu thuêîn bïn ngoaâi coá aãnh hûúãng àïën sûå vêån àöång, phaát triïín cuãa sûå vêåt. Mêu thuêîn bïn ngoaâi phaãi thöng qua mêu thuêîn bïn trong múái phaát huy àûúåc taác duång. 3. YÁ nghôa cuãa viïåc nùæm vûäng vêën àïì naây - Nïëu mêu thuêîn bïn trong quyïët àõnh sûå vêån àöång phaát triïín cuãa sûå vêåt thò trong thûåc tiïîn muöën taác àöång laâm cho sûå vêåt vêån àöång, phaát triïín, trûúác hïët cêìn phaát hiïån, taåo àiïìu kiïån giaãi quyïët mêu thuêîn bïn trong. Mùåt khaác, cuäng khöng nïn coi nheå nhûäng aãnh hûúãng cuãa mêu thuêîn bïn ngoaâi, vò giaãi quyïët mêu http://ebooks.vdcmedia.com
  9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 49 thuêîn bïn ngoaâi, cuäng coá taác duång rêët quan troång àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa sûå vêåt. Trong quaá trònh hoåc têåp vaâ cöng taác cuãa baãn thên cêìn phaát huy tñnh àöåc lêåp, tûå chuã, phaát hiïån vaâ giaãi quyïët nhûäng mêu thuêîn cuãa baãn thên, àöìng thúâi cêìn chuã àöång tranh thuã sûå giuáp àúä cuãa baån beâ, vúái tinh thêìn thûåc sûå cêìu thõ vaâ saáng taåo. II. Mêu thuêîn cú baãn vaâ mêu thuêîn khöng cú baãn 1. Khaái niïåm - Mêu thuêîn cú baãn laâ mêu thuêîn xuêët phaát tûâ baãn chêët cuãa sûå vêåt, noá quy àõnh quaá trònh töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa sûå vêåt vaâ laâ cú súã naãy sinh caác mêu thuêîn khaác. - Mêu thuêîn khöng cú baãn laâ mêu thuêîn àùåc trûng cho möåt phûúng diïån naâo àoá cuãa sûå vêåt, coá aãnh hûúãng àïën quaá trònh vêån àöång, phaát triïín cuãa sûå vêåt. Trong caác sûå vêåt phûác taåp coá thïí coá nhiïìu mêu thuêîn cú baãn. 2. Vai troâ cuãa hai loaåi mêu thuêîn naây àöëi vúái sûå vêån àöång, phaát triïín cuãa sûå vêåt Mêu thuêîn cú baãn xuêët phaát tûâ baãn chêët cuãa sûå vêåt, quy àõnh sûå töìn taåi cuãa sûå vêåt vaâ coá taác duång chi phöëi vaâ laâm naãy sinh nhûäng mêu thuêîn khöng cú baãn. - Mêu thuêîn khöng cú baãn tuy àoáng vai troâ phuå thuöåc nhûng cuäng coá aãnh hûúãng nhêët àõnh àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa sûå vêåt. 3. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån cuãa viïåc nùæm vûäng hai loaåi mêu thuêîn naây. - Trong nhêån thûác cêìn phaãi xaác àõnh àuáng mêu thuêîn cú baãn, thò múái hiïíu àuáng àûúåc baãn chêët cuãa sûå vêåt. Trong thûåc tiïîn xaä höåi, coá xaác àõnh àuáng mêu thuêîn cú baãn, thò múái xaác àõnh àûúåc àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa caách maång möåt caách khoa hoåc. http://ebooks.vdcmedia.com
  10. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 50 CÊU 14: Phên tñch mêu thuêîn chuã yïëu vaâ mêu thuêîn khöng chuã yïëu, mêu thuêîn àöëi khaáng vaâ mêu thuêîn khöng àöëi khaáng. YÁ nghôa cuãa viïåc nùæm vûäng vêën àïì naây. I. Mêu thuêîn chuã yïëu vaâ mêu thuêîn khöng chuã yïëu 1. Khaái niïåm - Mêu thuêîn chuã yïëu laâ mêu thuêîn nöíi lïn haâng àêìu úã möîi giai àoaån nhêët àõnh cuãa quaá trònh phaát triïín cuãa sûå vêåt. Noá coá taác duång quyïët àõnh àöëi vúái nhûäng mêu thuêîn khaác trong cuâng möåt giai àoaån cuãa quaá trònh àoá. - Mêu thuêîn khöng chuã yïëu laâ nhûäng mêu thuêîn khöng àoáng vai troâ quyïët àõnh. Cêìn chuá yá: + Viïåc phên ranh giúái giûäa mêu thuêîn chuã yïëu vaâ mêu thuêîn khöng chuã yïëu laâ coá yá nghôa tûúng àöëi. Búãi vò, tuyâ theo hoaân caãnh cuå thïí, coá nhûäng mêu thuêîn trong àiïìu kiïån naây laâ chuã yïëu, nhûng trong àiïìu kiïån khaác laåi àûúåc coi laâ khöng chuã yïëu vaâ ngûúåc laåi. + Mêu thuêîn chuã yïëu thûúâng laâ hònh thûác biïíu hiïån cuãa mêu thuêîn cú baãn trong tûâng giai àoaån. Do àoá, viïåc giaãi quyïët mêu thuêîn chuã yïëu cuäng laâ quaá trònh giaãi quyïët dêìn dêìn mêu thuêîn cú baãn. 2. YÁ nghôa phûúng phaáp luêån - Trong caách maång, viïåc xaác àõnh mêu thuêîn chuã yïëu rêët quan troång. Noá giuáp cho caách maång xaác àõnh àûúåc keã thuâ trûúác mùæt, àïì ra nhiïåm vuå trung têm cêìn giaãi quyïët vaâ coá saách lûúåc phuâ húåp àïí àûa cuöåc caách maång tiïën lïn. - Trong hoaåt àöång thûåc tiïîn, möîi ngûúâi, möîi ngaânh cuäng cêìn tòm ra mêu thuêîn chuã yïëu cuãa baãn thên, cuãa ngaânh mònh àïí coá hûúáng têåp trung vaâo cöng viïåc chñnh, trûúác mùæt àïí giaãi quyïët kõp thúâi. II. Mêu thuêîn àöëi khaáng vaâ mêu thuêîn khöng àöëi khaáng http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2