intTypePromotion=1

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9

Chia sẻ: Pham Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
373
lượt xem
194
download

35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÂU 27: Nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta. I- Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 1. Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người. Đó là kết quả của năng lực thực tiễn của con người trong quá trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 35 câu hỏi ôn tâp triết học Mac-Lenin part 9

  1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 81 CÊU 27: Nöåi dung quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. Sûå vêån duång quy luêåt naây úã nûúác ta. I- Phûúng thûác saãn xuêët laâ sûå thöëng nhêët giûäa lûåc lûúång saãn xuêët vaâ quan hïå saãn xuêët 1. Lûåc lûúång saãn xuêët Lûåc lûúång saãn xuêët biïíu hiïån möëi quan hïå giûäa con ngûúâi vúái tûå nhiïn, thïí hiïån trònh àöå chinh phuåc tûå nhiïn cuãa con ngûúâi. Àoá laâ kïët quaã cuãa nùng lûåc thûåc tiïîn cuãa con ngûúâi trong quaá trònh taác àöång vaâo tûå nhiïn taåo ra cuãa caãi vêåt chêët baão àaãm cho sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa loaâi ngûúâi. Lûåc lûúång saãn xuêët bao göìm tû liïåu saãn xuêët (tû liïåu lao àöång vaâ àöëi tûúång lao àöång) vaâ ngûúâi lao àöång vúái kinh nghiïåm saãn xuêët vaâ thoái quen lao àöång. Caác yïëu töë cuãa lûåc lûúång saãn xuêët coá quan hïå vúái nhau. Sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët laâ sûå phaát triïín cuãa tû liïåu lao àöång thñch ûáng vúái baãn thên ngûúâi lao àöång, vúái trònh àöå vùn hoaá, khoa hoåc, kyä thuêåt cuãa hoå. Nùng suêët lao àöång laâ thûúác ào trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. Àöìng thúâi, xeát àïën cuâng, àoá laâ nhên töë quan troång nhêët cho sûå thùæng lúåi cuãa möåt trêåt tûå xaä höåi múái. Ngaây nay, khoa hoåc trúã thaânh lûåc lûúång saãn xuêët trûåc tiïëp. Nhûäng thaânh tûåu cuãa khoa hoåc àûúåc vêån duång nhanh choáng vaâ röång raäi vaâo saãn xuêët, coá taác duång thuác àêíy maånh meä saãn xuêët phaát triïín; nhûäng tû liïåu saãn xuêët, nhûäng tiïën böå cuãa cöng nghïå vaâ phûúng phaáp saãn xuêët laâ kïët quaã vêåt chêët cuãa nhêån thûác khoa hoåc. Thúâi àaåi ngaây nay tri thûác khoa hoåc trúã thaânh möåt böå phêån cêìn thiïët cuãa kinh nghiïåm vaâ tri thûác cuãa ngûúâi saãn xuêët v.v. vaâ àûúåc phaát triïín maånh meä. Àoá laâ lûåc lûúång saãn xuêët to lúán thuác àêíy quaá trònh phaát triïín tiïën böå xaä höåi trïn thïë giúái. 2. Quan hïå saãn xuêët Quan hïå giûäa ngûúâi vaâ ngûúâi trong quaá trònh saãn xuêët àûúåc goåi laâ quan hïå saãn xuêët. Cuäng nhû lûåc lûúång saãn xuêët, quan hïå saãn xuêët thuöåc lônh vûåc àúâi söëng vêåt chêët cuãa xaä höåi. Tñnh vêåt chêët http://ebooks.vdcmedia.com
  2. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 82 cuãa quan hïå saãn xuêët thïí hiïån úã chöî chuáng töìn taåi khaách quan àöåc lêåp vúái yá thûác con ngûúâi. Quan hïå saãn xuêët bao göìm: quan hïå súã hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët; quan hïå vïì töí chûác quaãn lyá trong saãn xuêët; quan hïå phên phöëi saãn phêím. Ba mùåt trïn coá quan hïå hûäu cú vúái nhau, trong àoá quan hïå súã hûäu vïì tû liïåu saãn xuêët giûä vai troâ quyïët àõnh. Baãn chêët cuãa bêët cûá kiïíu quan hïå saãn xuêët naâo trûúác hïët do quan hïå chiïëm hûäu tû liïåu saãn xuêët quyïët àõnh. II. Quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët 1. Quan hïå saãn xuêët àûúåc hònh thaânh, biïën àöíi, phaát triïín dûúái aãnh hûúãng quyïët àõnh cuãa lûåc lûúång saãn xuêët - Lûåc lûúång saãn xuêët laâ yïëu töë àöång nhêët vaâ caách maång nhêët, laâ nöåi dung cuãa phûúng thûác saãn xuêët, coân quan hïå saãn xuêët laâ yïëu töë tûúng àöëi öín àõnh, laâ hònh thûác xaä höåi cuãa phûúng thûác saãn xuêët. Trong möëi quan hïå giûäa nöåi dung vaâ hònh thûác thò nöåi dung quyïët àõnh hònh thûác. - Lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín thò quan hïå saãn xuêët biïën àöíi theo phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. Sûå phuâ húåp àoá laâm cho lûåc lûúång saãn xuêët tiïëp tuåc phaát triïín. Khi tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín àïën mûác naâo àoá seä mêu thuêîn vúái quan hïå saãn xuêët hiïån coá, àoâi hoãi xoaá boã quan hïå saãn xuêët cuä àïí hònh thaânh quan hïå saãn xuêët múái phuâ húåp vúái lûåc lûúång saãn xuêët àang phaát triïín, laâm phûúng thûác saãn xuêët cuä mêët ài, phûúng thûác saãn xuêët múái xuêët hiïån... - Sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët tûâ thêëp àïën cao qua caác thúâi kyâ lõch sûã khaác nhau àaä quyïët àõnh sûå thay thïë quan hïå saãn xuêët cuä bùçng quan hïå saãn xuêët múái cao hún, àûa loaâi ngûúâi traãi qua nhiïìu hònh thaái kinh tïë - xaä höåi khaác nhau tûâ thêëp lïn cao, vúái nhûäng kiïíu quan hïå saãn xuêët khaác nhau. 2. Sûå taác àöång trúã laåi cuãa quan hïå saãn xuêët vúái lûåc lûúång saãn xuêët http://ebooks.vdcmedia.com
  3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 83 - Quan hïå saãn xuêët phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët seä taåo àõa baân röång lúán cho sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët, trúã thaânh àöång lûåc cú baãn thuác àêíy, taåo àiïìu kiïån cho lûåc lûúång saãn xuêët phaát triïín. - Khi quan hïå saãn xuêët àaä löîi thúâi, laåc hêåu khöng coân phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët thò noá trúã thaânh xiïìng xñch troái buöåc, kòm haäm sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. - Quan hïå saãn xuêët, súã dô coá thïí taác àöång (thuác àêíy hoùåc kòm haäm) sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët, vò noá quy àõnh muåc àñch cuãa saãn xuêët; aãnh hûúãng àïën thaái àöå lao àöång cuãa quaãng àaåi quêìn chuáng; kñch thñch hoùåc haån chïë viïåc caãi tiïën cöng cuå, viïåc aáp duång thaânh tûåu khoa hoåc - kyä thuêåt vaâo saãn xuêët, viïåc húåp taác vaâ phên cöng lao àöång, v.v.. - Trong xaä höåi coá giai cêëp àöëi khaáng mêu thuêîn giûäa lûåc lûúång saãn xuêët vaâ quan hïå saãn xuêët biïíu hiïån thaânh mêu thuêîn giai cêëp vaâ chó thöng qua àêëu tranh giai cêëp múái giaãi quyïët àûúåc mêu thuêîn àoá àïí àûa xaä höåi tiïën lïn. Quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët biïíu hiïån sûå vêån àöång nöåi taåi cuãa phûúng thûác saãn xuêët vaâ biïíu hiïån tñnh têët yïëu cuãa sûå thay thïë phûúng thûác saãn xuêët naây bùçng phûúng thûác saãn xuêët khaác cao hún. Quy luêåt naây laâ quy luêåt phöí biïën taác àöång trong moåi xaä höåi, laâm cho xaä höåi loaâi ngûúâi phaát triïín tûâ thêëp àïën cao. 3. Sûå vêån duång quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët úã nûúác ta. Nûúác ta lûåa choån con àûúâng xaä höåi chuã nghôa boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa tûâ möåt nûúác nöng nghiïåp laåc hêåu, do àoá xêy dûång phûúng thûác saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa laâ möåt quaá trònh lêu daâi vaâ àêìy khoá khùn, phûác taåp. Kinh nghiïåm thûåc tïë chó roä, lûåc lûúång saãn xuêët bõ kòm haäm khöng chó trong trûúâng húåp quan hïå saãn xuêët laåc hêåu, maâ caã khi quan hïå saãn xuêët phaát triïín khöng àöìng böå vaâ coá nhûäng yïëu töë ài quaá xa so vúái trònh àöå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. http://ebooks.vdcmedia.com
  4. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 84 Tònh hònh thûåc tïë cuãa nûúác ta àoâi hoãi phaãi coi troång nhûäng hònh thûác kinh tïë trung gian, quaá àöå tûâ thêëp àïën cao, tûâ quy mö nhoã lïn quy mö lúán. Àïí xêy dûång phûúng thûác saãn xuêët xaä höåi chuã nghôa, chuáng ta chuã trûúng xêy dûång möåt nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu thaânh phêìn vúái cú chïë thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa nhaâ nûúác nhùçm phaát huy moåi tiïìm nùng cuãa caác thaânh phêìn kinh tïë, phaát triïín maånh meä lûåc lûúång saãn xuêët àïí xêy dûång cú súã kinh tïë cuãa chuã nghôa xaä höåi. Tûâng bûúác xaä höåi hoaá xaä höåi chuã nghôa, quaá trònh àoá àûúåc thûåc hiïån khöng phaãi bùçng goâ eáp maâ àûúåc thûåc hiïån tûâng bûúác thöng qua sûå höîn húåp caác hònh thûác súã hûäu nhû cöng ty cöí phêìn, chuã nghôa tû baãn nhaâ nûúác, caác hònh thûác húåp taác xaä v.v. àïí dêìn dêìn hònh thaânh caác têåp àoaân kinh doanh lúán, trong àoá caác àún võ kinh tïë quöëc doanh vaâ têåp thïí laâ noâng cöët. Chuáng ta chó boã qua nhûäng gò cuãa xaä höåi cuä khöng coân phuâ húåp vúái xaä höåi múái thay thïë vaâ khöng àem laåi hiïåu quaã kinh tïë - xaä höåi cao hún; chuáng ta chuã trûúng thûåc hiïån sûå chuyïín hoaá caái cuä thaânh caái múái theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. http://ebooks.vdcmedia.com
  5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 85 CÊU 28: Möëi quan hïå biïån chûáng giûäa cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng; cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng úã nûúác ta trong thúâi kyâ quaá àöå. I- Cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng 1. Cú súã haå têìng - Cú súã haå têìng laâ toaân böå nhûäng quan hïå saãn xuêët húåp thaânh cú cêëu kinh tïë cuãa möåt xaä höåi nhêët àõnh. Khaái niïåm cú súã haå têìng phaãn aánh chûác nùng xaä höåi cuãa caác quan hïå saãn xuêët vúái tû caách laâ cú súã kinh tïë cuãa caác hiïån tûúång xaä höåi. - Cú súã haå têìng bao göìm quan hïå saãn xuêët thöëng trõ, nhûäng quan hïå saãn xuêët laâ taân dû cuãa xaä höåi trûúác vaâ nhûäng quan hïå saãn xuêët laâ mêìm möëng cuãa xaä höåi sau. Àùåc trûng cho tñnh chêët cuãa möåt cú súã haå têìng do quan hïå saãn xuêët thöëng trõ quy àõnh. - Trong xaä höåi coá àöëi khaáng giai cêëp thò tñnh chêët cuãa sûå àöëi khaáng giai cêëp vaâ sûå xung àöåt giai cêëp bùæt nguöìn tûâ trong cú súã haå têìng. 2. Kiïën truác thûúång têìng - Kiïën truác thûúång têìng laâ toaân böå nhûäng quan àiïím tû tûúãng xaä höåi, nhûäng thiïët chïë tûúng ûáng vaâ nhûäng quan hïå nöåi taåi cuãa thûúång têìng hònh thaânh trïn möåt cú súã haå têìng nhêët àõnh. - Möîi yïëu töë cuãa kiïën truác thûúång têìng coá àùåc àiïím riïng, coá quy luêåt phaát triïín riïng, nhûng coá liïn hïå taác àöång lêîn nhau vaâ àïìu naãy sinh trïn cú súã haå têìng, phaãn aánh cú súã haå têìng, trong àoá nhaâ nûúác laâ böå phêån coá quyïìn lûåc maånh meä nhêët cuãa kiïën truác thûúång têìng. Chñnh nhúâ coá nhaâ nûúác maâ tû tûúãng cuãa giai cêëp thöëng trõ múái thöëng trõ àûúåc toaân böå àúâi söëng xaä höåi. - Kiïën truác thûúång têìng cuãa xaä höåi coá àöëi khaáng giai cêëp bao göìm hïå tû tûúãng vaâ thïí chïë cuãa giai cêëp thöëng trõ, taân dû cuãa caác quan àiïím cuãa xaä höåi trûúác, caác quan àiïím vaâ töí chûác cuãa caác giai cêëp múái ra àúâi, quan àiïím tû tûúãng cuãa caác têìng lúáp trung gian. Hïå tû tûúãng cuãa giai cêëp thöëng trõ quyïët àõnh tñnh chêët cú baãn cuãa kiïën truác thûúång têìng trong möåt hònh thaái xaä höåi nhêët àõnh. Tñnh http://ebooks.vdcmedia.com
  6. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 86 chêët àöëi khaáng vïì quan àiïím tû tûúãng vaâ cuöåc àêëu tranh tû tûúãng cuãa caác giai cêëp àöëi khaáng phaãn aánh tñnh chêët àöëi khaáng cuãa cú súã haå têìng. II- Quan hïå biïån chûáng giûäa cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng Möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi coá cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng cuãa noá, giûäa chuáng coá möëi quan hïå biïån chûáng vúái nhau, trong àoá cú súã haå têìng quyïët àõnh kiïën truác thûúång têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng taác àöång trúã laåi cú súã haå têìng. 1. Cú súã haå têìng quyïët àõnh kiïën truác thûúång têìng - Cú súã haå têìng sinh ra kiïën truác thûúång têìng. Cú súã haå têìng cuãa möåt xaä höåi nhêët àõnh nhû thïë naâo, tñnh chêët cuãa noá ra sao, giai cêëp àaåi diïån cho noá thïë naâo thò hïå thöëng tû tûúãng chñnh trõ, phaáp quyïìn, àaåo àûác, triïët hoåc, v.v. vaâ caác quan hïå; caác thïí chïë tûúng ûáng vúái nhûäng tû tûúãng êëy cuäng nhû vêåy. - Cú súã haå têìng quyïët àõnh sûå biïën àöíi cuãa kiïën truác thûúång têìng. Sûå biïën àöíi àoá xaãy ra trong möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi, cuäng nhû tûâ hònh thaái kinh tïë — xaä höåi naây sang hònh thaái kinh tïë - xaä höåi khaác. Trong xaä höåi coá àöëi khaáng giai cêëp, sûå biïën àöíi àoá diïîn ra thöng qua cuöåc àêëu tranh giai cêëp gay go, phûác taåp. - Cú súã haå têìng quyïët àõnh kiïën truác thûúång têìng laâ quy luêåt phöí biïën cuãa möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. 2. Sûå taác àöång trúã laåi cuãa kiïën truác thûúång têìng àöëi vúái cú súã haå têìng - Sûå taác àöång tñch cûåc cuãa kiïën truác thûúång têìng àöëi vúái cú súã haå têìng thïí hiïån trûúác hïët úã chûác nùng chñnh trõ - xaä höåi cuãa kiïën truác thûúång têìng nhùçm baão vïå, duy trò, cuãng cöë vaâ phaát triïín cú súã haå têìng sinh ra noá; àêëu tranh xoaá boã cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng cuä. - Caác böå phêån khaác nhau cuãa kiïën truác thûúång têìng àïìu taác àöång àïën cú súã haå têìng bùçng nhiïìu hònh thûác khaác nhau, trong àoá nhaâ nûúác giûä vai troâ àùåc biïåt quan troång coá taác àöång to lúán nhêët vaâ trûåc tiïëp àöëi vúái cú súã haå têìng. http://ebooks.vdcmedia.com
  7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 87 - Trong möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi, kiïën truác thûúång têìng coá nhûäng quaá trònh biïën àöíi nhêët àõnh. Quaá trònh àoá caâng phuâ húåp vúái cú súã haå têìng thò sûå taác àöång cuãa noá àöëi vúái cú súã haå têìng caâng coá hiïåu quaã; ngûúåc laåi, quaá trònh àoá khöng theo cuâng chiïìu vúái quy luêåt vêån àöång cuãa cú súã haå têìng thò noá seä caãn trúã sûå phaát triïín cuãa cú súã haå têìng. - Trong thúâi àaåi ngaây nay, vai troâ cuãa kiïën truác thûúång têìng tùng lïn roä rïåt, caâng thïí hiïån vúái tû caách laâ möåt yïëu töë taác àöång maånh meä àïën tiïën trònh lõch sûã. Song nïëu quaá nhêën maånh hoùåc thöíi phöìng vai troâ cuãa kiïën truác thûúång têìng àïën mûác phuã àõnh tñnh têët yïëu kinh tïë cuãa xaä höåi, thò seä rúi vaâo chuã nghôa duy têm chuã quan, duy y chñ. 3. Cú súã haå têìng vaâ kiïën truác thûúång têìng trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta - Cú súã haå têìng trong thúâi kyâ quaá àöå úã nûúác ta bao göìm caác kiïíu quan hïå saãn xuêët gùæn liïìn vúái caác hònh thûác súã hûäu tûúng ûáng vúái caác thaânh phêìn kinh tïë khaác nhau, thêåm chñ àöëi lêåp nhau, cuâng töìn taåi trong möåt cú cêëu kinh tïë thöëng nhêët theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. - Vïì xêy dûång kiïën truác thûúång têìng xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta, Àaãng ta àaä khùèng àõnh: lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh laâm nïìn taãng tû tûúãng cho moåi hoaåt àöång tinh thêìn cuãa xaä höåi. Xêy dûång hïå thöëng chñnh trõ xaä höåi xaä höåi chuã nghôa mang tñnh chêët giai cêëp cöng nhên, do àöåi tiïn phong cuãa noá laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laänh àaåo, baão àaãm cho nhên dên thûåc sûå laâ ngûúâi chuã cuãa xaä höåi. Caác töí chûác, böå maáy taåo thaânh hïå thöëng chñnh trõ - xaä höåi khöng töìn taåi nhû möåt muåc àñch tûå thên maâ vò phuåc vuå con ngûúâi, thûåc hiïån cho àûúåc lúåi ñch vaâ quyïìn lûåc thuöåc vïì nhên dên lao àöång. - Möîi bûúác phaát triïín cuãa cú súã haå têìng hoùåc kiïën truác thûúång têìng laâ möåt bûúác giaãi quyïët mêu thuêîn giûäa chuáng. Viïåc phaát triïín vaâ cuãng cöë cú súã haå têìng, àiïìu chónh vaâ cuãng cöë caác böå phêån cuãa kiïën truác thûúång têìng laâ möåt quaá trònh diïîn ra trong suöët thúâi kyâ quaá àöå. http://ebooks.vdcmedia.com
  8. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 88 - Sûå àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa nïìn kinh tïë haâng hoaá nhiïìu thaânh phêìn thò hoaåt àöång àõnh hûúáng cuãa kiïën truác thûúång têìng chñnh trõ khöng chó boá heåp trong kinh tïë quöëc doanh maâ phaãi hoaåt àöång bao quaát caã trong nhûäng thaânh phêìn kinh tïë ngoaâi quöëc doanh nhùçm tûâng bûúác xaä höåi hoaá nïìn saãn xuêët vúái nhûäng hònh thûác vaâ bûúác ài thñch húåp theo hûúáng: kinh tïë quöëc doanh àûúåc cuãng cöë vaâ phaát triïín úã nhûäng võ trñ chuã àaåo, kinh tïë têåp thïí dûúái hònh thûác thu huát phêìn lúán nhûäng ngûúâi saãn xuêët nhoã trong caác ngaânh nghïì, caác hònh thûác xñ nghiïåp, cöng ty cöí phêìn phaát triïín maånh, kinh tïë tû nhên vaâ gia àònh phaát huy àûúåc moåi tiïìm nùng, caác têåp àoaân kinh doanh lúán coá sûác chi phöëi trong nïìn kinh tïë àûúåc hònh thaânh. http://ebooks.vdcmedia.com
  9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN TRIÏËT HOÅC MAÁC - LÏNIN 89 CÊU 29: Hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. Sûå phaát triïín cuãa caác hònh thaái kinh tïë - xaä höåi laâ möåt quaá trònh lõch sûã tûå nhiïn. I. Khaái niïåm vaâ cêëu truác cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi 1. Khaái niïåm hònh thaái kinh tïë - xaä höåi Hònh thaái kinh tïë - xaä höåi laâ möåt phaåm truâ cuãa chuã nghôa duy vêåt lõch sûã, duâng àïí chó xaä höåi úã tûâng giai àoaån phaát triïín lõch sûã nhêët àõnh, vúái möåt kiïíu quan hïå saãn xuêët àùåc trûng cho xaä höåi àoá phuâ húåp vúái lûåc lûúång saãn xuêët úã möåt trònh àöå nhêët àõnh vaâ vúái möåt kiïën truác thûúång têìng àûúåc xêy dûång lïn trïn nhûäng quan hïå saãn xuêët àoá. 2. Kïët cêëu cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. Hònh thaái kinh tïë - xaä höåi laâ möåt xaä höåi cuå thïí coá kïët cêëu phûác taåp, göìm nhûäng yïëu töë cú baãn nhêët laâ lûåc lûúång saãn xuêët, quan hïå saãn xuêët vaâ kiïën truác thûúång têìng trong sûå liïn hïå taác àöång qua laåi. - Lûåc lûúång saãn xuêët laâ nïìn taãng vêåt chêët - kyä thuêåt cuãa möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi. Sûå phaát triïín cuãa hònh thaái kinh tïë - xaä höåi xeát àïën cuâng laâ do lûåc lûúång saãn xuêët quyïët àõnh. - Quan hïå saãn xuêët laâ quan hïå kinh tïë cú baãn, quyïët àõnh têët caã moåi quan hïå xaä höåi khaác, laâ tiïu chuêín khaách quan àïí phên biïåt chïë àöå xaä höåi naây vúái chïë àöå xaä höåi khaác. Möîi hònh thaái kinh tïë - xaä höåi coá möåt kiïíu quan hïå saãn xuêët tûúng ûáng vúái möåt trònh àöå nhêët àõnh cuãa lûåc lûúång saãn xuêët. - Nhûäng quan hïå saãn xuêët cuãa möåt xaä höåi cuå thïí húåp thaânh cú súã haå têìng, trïn àoá hònh thaânh nïn kiïën truác thûúång têìng xaä höåi, maâ chûác nùng xaä höåi cuãa noá laâ baão vïå, duy trò vaâ phaát triïín cú súã haå têìng àaä sinh ra noá. Ngoaâi nhûäng yïëu töë cú baãn cuãa xaä höåi trïn coân coá nhûäng quan hïå khaác nhû quan hïå dên töåc, quan hïå gia àònh v.v.. II. Sûå phaát triïín cuãa caác hònh thaái kinh tïë - xaä höåi laâ möåt quaá trònh lõch sûã tûå nhiïn http://ebooks.vdcmedia.com
  10. PTS. TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Chuã biïn) 90 1. Sûå vêån àöång, phaát triïín vaâ thay thïë nhau cuãa caác hònh thaái kinh tïë - xaä höåi trong lõch sûã do sûå taác àöång cuãa caác quy luêåt khaách quan chi phöëi Caác yïëu töë cú baãn húåp thaânh möåt hònh thaái kinh tïë - xaä höåi coá quan hïå biïån chûáng vúái nhau hònh thaânh nïn nhûäng quy luêåt phöí biïën cuãa xaä höåi: quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët, quy luêåt cú súã haå têìng quyïët àõnh kiïën truác thûúång têìng v.v.. Chñnh do sûå taác àöång cuãa caác quy luêåt àoá, maâ caác hònh thaái kinh tïë - xaä höåi vêån àöång phaát triïín vaâ thay thïë nhau tûâ thêëp lïn cao nhû möåt quaá trònh lõch sûã tûå nhiïn. 2. Trong caác quy luêåt khaách quan chi phöëi sûå vêån àöång vaâ phaát triïín cuãa caác hònh thaái kinh tïë - xaä höåi thò quy luêåt vïì sûå phuâ húåp cuãa quan hïå saãn xuêët vúái tñnh chêët vaâ trònh àöå cuãa lûåc lûúång saãn xuêët coá vai troâ quyïët àõnh nhêët. Noá vûâa baão àaãm tñnh kïë thûâa trong sûå phaát triïín tiïën lïn cuãa xaá höåi, vûâa biïíu hiïån tñnh giaán àoaån trong sûå phaát triïín cuãa lõch sûã. 3. Quaá trònh phaát triïín lõch sûã tûå nhiïn àûúåc quy àõnh búãi nhûäng quy luêåt chung cho chuáng ta nhòn thêëy lögñc cuãa lõch sûã thïë giúái. Nhûng quaá trònh lõch sûã cuå thïí vö cuâng phong phuá, coá haâng loaåt nhûäng yïëu töë laâm cho quaá trònh lõch sûã àa daång vaâ thûúâng xuyïn biïën àöíi. III. YÁ nghôa cuãa hoåc thuyïët Maác - Lïnin vïì hònh thaái kñnh tïë - xaä höåi 1. Viïåc vaåch ra nguöìn göëc, àöång lûåc bïn trong cuãa sûå phaát triïín xaä höåi, nhûäng nguyïn nhên vaâ cú súã cuãa sûå xuêët hiïån vaâ biïën àöíi cuãa caác hiïån tûúång xaä höåi àaä biïën xaä höåi hoåc thaânh möåt khoa hoåc thêåt sûå, khùæc phuåc moåi quan àiïím duy têm vïì lõch sûã. 2. Laâ cöng cuå lyá luêån giuáp chuáng ta nhêån thûác nhûäng quy luêåt phöí biïën àang taác àöång vaâ chi phöëi sûå vêån àöång cuãa xaä höåi. Vuä trang cho chuáng ta phûúng phaáp khoa hoåc àïí nghiïn cûáu xaä höåi. 3. Laâ cú súã lyá luêån cuãa viïåc hoaåch àõnh caác àûúâng löëi caách maång cuãa caác àaãng cöång saãn. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2