intTypePromotion=1
ADSENSE

50 cách phối màu tượng trưng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

524
lượt xem
216
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để thể hiện sự phối màu tượng trưng sao cho nhất quán với thông điệp và sản phẩm của mình? Cuốn sách này trình bày 50 cách phối màu tượng trưng sẽ truyền tải ý nghĩa phù hợp với những tượng trưng cụ thể như: sự năng động, xa hoa, chất lượng cao, sự thông minh, vui mừng, độc lập, tinh thần, ngày hội, sức khỏe vv… . Những kết hợp màu sắc được dựa trên tính hài hòa hơn là những thể hiện tức thời hay theo chỉ số cụ thể về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 50 cách phối màu tượng trưng

  1. 50 cách ph i màu tư ng trưng B n ang băn khoăn làm th nào th hi n s ph i màu tư ng trưng sao cho nh t quán v i thông i p và s n ph m c a mình? Cu n sách này trình bày 50 cách ph i màu tư ng trưng s truy n t i ý nghĩa phù h p v i nh ng tư ng trưng c th như: s năng ng, xa hoa, ch t lư ng cao, s thông minh, vui m ng, c l p, tinh th n, ngày h i, s c kh e vv… . Nh ng k t h p màu s c ư c d a trên tính hài hòa hơn là nh ng th hi n t c th i hay theo ch s c th v s so sánh tư ng trưng trư c m t. Cu n sách này cũng bao g m c nh ng mô t v s hài hòa màu s c, các màu trên máy tính, m u màu và nh ng ng d ng màu trên thi t k . V i v n ki n th c này b n có th t tin s d ng s ph i màu sao cho các thông i p c a b n th t n i b t.
  2. Dư i ây là minh h a v 3 cách ph i màu B n có th oán ư c ý nghĩa tư ng trưng c a chúng không? M i s ph i màu th hi n 2 m ng màu. Hãy dùng màu t i các ô vuông n n l n cho nh ng khu v c chính và s d ng các s c màu nh n m ngang cho nh ng vùng nh hay i m nh n trên b n thi t k c a b n. Các ô vuông n n Các vi n ngang Mã RGB ( trên máy tính) và mã chu n HEX s i kèm v i m i màu. . Ý ki n khách hàng: Sau khi xem xong Color Voodoo #3 và Color Voodoo #5, tôi ã có ư c s l a ch n màu phù h p cho website c a mình. Lúc này trang web c a tôi ã ư c c i thi n hoàn toàn. (MATT W
  3. F.F. Currit-Dhaseleel - k sư v giao di n và ti n ích web cho bi t "Nh ng cu n sách Color Voodoo còn t t hơn c nh ng gì tôi mong i. Các cách ph i màu #3 và #5 - #3 ã giúp tôi l a ch n ư c s ph i màu phù h p cho các khách hàng c a mình. #5 là s ph i h p ư c tích h p c v màu s c và b n thi t k web - mà tôi t ng bi t vì v y các k sư c a tôi ang ng d ng nó làm cách ph i màu cơ b n s d ng thư ng xuyên. Cu n sách này giúp tôi r t nhi u khi thi t k web. Tôi ã bi t ư c 50 cách ph i màu c a b n và ã s d ng m t s cách trên b n thi t k web c a mình. Các khách hàng c a tôi cũng cho bi t r ng s ph i màu ó r t chuyên nghi p. Tôi cũng nh n th y r ng các b n thi t k web c a tôi cũng ư c c i thi n áng k nh cách ph i màu c a b n.
  4. 3 m u nghiên c u v cách s d ng màu s c khi thi t l p b c c M t trong nh ng khía c nh c a thi t k web mà tôi am mê nh t là màu s c. Màu s c là m t công c r t h u ích mà b n có th ư c s d ng cùng n tư ng m nh cho m t website. Nó c bi t h u ích trong vi c thi t l p các y u t m t cách hi u qu cũng như trong vi c t o ra các b c c trang có thi t k p. Vì các ví d luôn giúp làm cho nh ng nguyên t c chung rõ ràng hơn. Hãy quan sát 3 ví d khác nhau v vi c s d ng màu s c nh hư ng t i t ch c trang như th nào: 1. WEBEX - (http://www.webex.com) H u h t trang ch Webex ư c s d ng v i vài lo i màu.Trên th c t , ch m t ph n b n thi t k ó có n n màu tr ng là ph n u và ph n cu i góc ph i. Nói chung, khi m i th có màu s c thì khó mang l i hi u qu cho các m c ích t ch c. Nhưng Webex ã làm ư c m t công vi c khá t t. N u quan i m h a thu n túy thì trang web này s d ng màu có hi u qu . Hãy xem lý do t i sao:
  5. Thanh ngang màu xanh dương trên cùng phân bi t rõ logo và dòng tiêu (tagline) t n i dung chính c a trang. Bên c nh vi c cung c p n n cho các nút i u hư ng truy c p chính, nh ng ư ng nét p cân i c a thanh này cung c p cho website m t khung p, màu s c. gi a trang ư c phân chia thành 2 ph n riêng b ng các màu n n. N n xám ng sau các liên k t phía ph i xác nh rõ vùng và các nhóm b trí 5 ư ng link v i nhau r t h p lý. Các nút màu xanh dương v phía dư i c a b n thi t k là màu xanh v a. Vì các nút này sáng hơn nh ng màu xám xung quanh nên các tiêu xanh dương này n i b t tinh t v i các h p màu xám th ng phía dư i chúng. Nh ng mô t này có th giúp khách truy c p hi u ư c t ch c c a các trang trong nháy m t. Nh n th y là Webex ang n l c thu hút khách truy c p c a mình b ng vi c th nghi m dùng màu như th nào. V y m u nào là nút “tham gia th nghi m”? – màu da cam -r t tươi sáng, màu s c s ư c thi t k thu hút s chú ý. Trong th c t , nó l i là i m sáng nh t. Th t là thông minh! Nhìn chung, Webex s d ng màu trên trang ch ã giúp h xác nh c th các vùng c a trang, cung c p b c c t ng th và thu hút s chú ý t i các m u thông tin chính. Ngư i ta có th tranh lu n li u Webex.com có hi u qu khi nhìn t các góc khác không. R t cu c, ch trong m t vùng trên m t trang ư c thi t k t t không có nghĩa r ng nó hi u qu trong nh ng vùng khác. Tuy nhiên, các nhà thi t k c a webiste này ã hi u rõ ư c vai trò c a màu s c và h có th s d ng nó trong vi c trình bày trang m t cách có hi u qu . 2. HP - (http://welcome.hp.com/country/us/en/prodserv/desktops.html)
  6. M t trang bên trong trên website c a HP r t ơn gi n xét t khía c nh ph i màu. B n thi t k bao g m h u h t là màu xám ch k t h p v i m t vài i m ch m màu xanh l c. Nhưng chính s gi n ơn c a trang web cho th y màu s c h u ích như th nào trong vi c trình bày b c c. Màu xám trên trang rõ ràng không thu hút ư c s chú ý. Chúng ư c s d ng v i màu s c nh . Tuy nhiên chúng l i óng vai trò quan tr ng. Dù là nh ng màu xám nh t nh nhưng chúng giúp phân bi t các n i dung c a trang. Các ư ng nét g n p và nh ng màu n n giúp phân trang thành 4 vùng riêng bi t: tiêu , thanh bên trái và ph i, cũng như c t gi a. M c dù màu xám là màu thông thư ng, nhưng nó khi n trang h p d n th giác hơn là n u nó có n n hoàn toàn tr ng. Th c t thì dùng màu h p lý và vi n trang không làm sao nhãng n i dung chính s mang l i hi u qu khi b n ang n l c t p trung s chú ý vào i u gì ó c bi t. Toàn b ph n màu nh t c a trang làm cho các ư ng k màu xanh l c n i b t m t cách rõ ràng gi a. ây là m t trong nh ng l i th c a cách ti p c n màu ơn gi n. Vì các thanh màu xanh l c là màu duy nh t trên trang web nên các khách truy c p có th d dàng bi t h ang tìm ki m h ng m c nào ch trong nháy m t . i u này ti t ki m th i gian c a khách truy c p trong vi c tìm ki m m t s n ph m c th . S ơn gi n c a trang s không giành ư c b t c gi i thư ng sáng t o nào. Tuy nhiên, nó v n n m gi ư c m t s bài h c t m quan tr ng c a màu s c i v i vi c s p x p b c c.
  7. 3. LOWE'S - (http://www.lowes.com) Website c a Lowe cũng không làm t t khi k t h p màu s c. H r i màu kh p m i nơi trên trang ch , cho nên không n i b t c bi t . i u này có nghĩa là màu s c có th không ư c s d ng như m t công c t ch c có hi u qu . ó là h u qu c a vi c s d ng màu ng u nhiên. Trang Web này s t t hơn n u tránh vi c nh n m nh m i th b ng vi c s d ng màu s c. Theo cách này, h có th tránh ư c “cu c chi n gi a các màu s c” hi n ang di n ra trên trang ch c a mình. Thay vào ó, h có th khai thác màu s c giúp phân lo i s phong phú v thông tin có s n trên trang web c a mình thành các chuyên m c có ý nghĩa.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2