85 NĂM BÀI VỌNG CỔ RA ĐỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
124
lượt xem
36
download

85 NĂM BÀI VỌNG CỔ RA ĐỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ trong quá khứ đến hiện tại, bản vọng cổ luôn được xem là bản chủ lực của nhạc tài tử cải lương. Cho đến nay nó như một vị hoàng đế trong các cuộc chơi đờn ca tài tử và cả trên sân khấu cải lương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 85 NĂM BÀI VỌNG CỔ RA ĐỜI

  1. 85 NĂM BÀI V NG C RA I T trong quá kh n hi n t i, b n v ng c luôn ư c xem là b n ch l c c a nh c tài t c i lương. Cho n nay nó như m t v hoàng trong các cu c chơi n ca tài t và c trên sân kh u c i lương. Bu i bình minh d c Ai cũng bi t b n v ng c do nh c sĩ Cao Văn L u sáng tác t i th xã B c Liêu .Ban u có tên D c , k ó là D c hoài lang và nay là bài v ng c , v i t ng giai o n ư c n i r ng ti t t u. Nh c sĩ Cao Văn L u sinh năm 1892, t i làng Thu n L , t ng C u Cư h , nay là xã Thu n M - Châu Thành - Long An. Ông m t ngày 13.08.1976 (âm l ch) t i th xã B c Liêu mà ông ch n làm quê hương th hai, nơi ã khai sinh ra b n v ng c . Thân ph c a ông cũng là ngh nhân – Hương nh c ch huy ban nh c l trong làng, tên là Cao Văn Gi i (Chín Gi i). vào cái th i mà th c dân và phong ki n àn áp dân nghèo, ngư i mang n ng ki p t m nghi p dĩ u ph i ch u c nh ói kh , lúc ó, gia ình ông ph i r i nơi chôn nhau c t r n (Long An) d t v phía Nam, ghé nhi u nơi Nam kỳ l c t nh và cu i cùng d ng l i B c liêu. T i ây, Cao Văn L u (Sáu L u) th giáo th y n Nh c Kh , m t th y n gi i n i tíêng kh p Nam kỳ l c t nh, ng u nhóm tài t B c Liêu, ngư i i tôn ông là h u t
  2. tài t c i lương. Sau m t th i gian h c n tranh và kìm, ông Sáu L u tr thành h c trò xu t s c nh t trong nhóm các môn c a th y Nh c Kh . Sáu L u th m yêu cô Hai Thân (con gái th y Nh c Kh ), nhưng vì nhà nghèo không ti n cư i nên cô Hai Thân ph i i l y ch ng. Câu chuy n tình yêu c a Sáu L u và Hai Thân theo th i gian ch còn là k ni m. Gia ình cư i m t ngư i con gái cùng quê cho Sáu L u nhưng tr trêu thay, ã ba năm mà nàng không sinh n , trong khi cha m Sáu L u luôn mong có a cháu n i. H i ó quan ni m “Tam niên vô t b t thành thê” r t kh c nghi t. Cha m Sáu L u bu c ông thôi v cư i ngư i khác và cho v ông ư c tr v nhà cha m . Sáu L u v n chung th y v i v . êm êm m t mình chăn ơn g i chi c ông n m nghe ti ng tr ng chùa Vĩnh Phư c v ng l i n não lòng. Ông liên tư ng n tình c m c a v ch ng ông ch ng khác gì thi u ph trông ch ng như Hòn V ng Phu, cùng lúc c nh t nư c ang b th c dân phong ki n th ng tr . êm khuya thanh v ng ôm n mà gi i bày tâm s , ông nh n i u Nam ai v i bài Tô Hu Ch c c m h i văn và d a theo t ó sáng tác b n D c . T câu chuy n tình yêu và n i kh c a mình, nh c sĩ Cao Văn L u ã nâng lên thành tâm tr ng chung, tư tư ng ngh thu t chung c a dân t c lúc b y gi môi ngư i cùng chia s . ...T là t phu tư ng B o ki m s c phong lên àng
  3. ...Tr l i giang àng Cho én nh n hi p ôi ... ơ ó là bu i bình minh c a b n v ng c . Nh c sĩ Cao Văn L u sáng tác giai i u này kho ng cu i năm 1918, n năm 1919 thì ư c ph bi n trong gi i tài t B c Liêu. Cũng năm y ông lén n thăm v và m y tháng sau ư c v báo tin bà ã có thai. Cha m ông vui m ng và rư c v ông v oàn t . K t qu bào thai y là c u bé Cao Ki n Thi t ra i (hi n nay là cán b v hưu). B n v ng c th i gian T sau năm 1920 thì b n D c hay D c hoài lang ư c ph bi n càng ngày càng r ng kh p mi n Tây Nam B , v i t ng th i gian và ti t t u ư c tăng thêm: nh p ôi, nh p tư, nh p tám, nh p 16, và n nay là b n v ng c nh p 32. Các cu c n ca tài t nào cũng không th thi u v ng b n v ng c , v i hơi i u Nam ai oán, v a tr tình lãng m n, có chút bu n man mác…Ngay khi SKCL ra i không lâu thì các tác gi ti n b i ã ưa b n v ng c vào c i lương và th nh hành t sau năm 1930. Càng v sau b n v ng c ư c ưa vào c i lương v i s lư ng nhi u hơn, ư c tách r i t ng câu cho phù h p v i tình hu ng, hoàn c nh k ch như có l p ch câu 1+2, có l p 15+16, có màn 3+4 ho c 1+6… Các tác gi còn vi t tr n bài theo các lo i nh p, g i là b n l và thư ng xu t hi n trên các hãng băng ĩa, ài phát thanh và các cu c n ca tài t . T cu i th p niên 50 n nay, nhi u
  4. tác gi còn ghép b n v ng c v i ca khúc tân nh c, g i là tân c giao duyên r t ăn ý và nhi u tác ph m ã làm say mê lòng ngư i không ít. S thăng hoa c a b n v ng c B n v ng c ã có s c s ng mãnh li t trong lòng công chúng, nó chi m lĩnh tình c m t t c các t ng l p t trí th c, n nh ng ngư i bình dân nh t. Nhi u v tư ng lĩnh, ti n sĩ, giáo sư, bác sĩ ca v ng c r t hay và h u h t dân chúng vùng BSCL ca rành "sáu câu v ng c ". GSTS Tr n Văn Khê, có l n thuy t trình v cái p c a âm nh c Vi t Nam t i TPHCM ã nói “b n v ng c r t a d ng v phong cách và phong phú v tư tư ng n i dung. Ch có câu ch nh c trong khuôn kh nh t nh mà m i ngư i n nghe khác nhau v âm s c, ngư i ca nhi u hơi, k thu t gi ng i u cũng khác nhau, ngư i vi t l i khác nhau t o hương s c b n v ng c muôn màu muôn s c tuy t v i. ”Nhi u nhà nghiên c u nư c ngoài n Vi t Nam nghe b n v ng c r i b o V ng c ch t ng y câu, mà quá nhi u l i văn, n i dung c nào cũng dung n p ư c và nghe hoài không th y chán. Và, m t ngh sĩ mi n B c ã tâm c: Nam B có b n v ng c vư t th i gian và không gian, th lo i hay mà ngư i ca cũng hay, nh t là mi n Tây Nam B s âu cũng ng ca v ng c hay! Ph i chăng s thăng hoa y c a b n v ng c ã t n nh i m c a nó trong lòng m i t ng l p công chúng và nó cũng ã vư t i dương n nhi u nư c trên th gi i.
  5. Cũng chính b n v ng c ã kh ng nh s c s ng và v trí c a mình b i tính ch t a d ng: h , n , ái, ... c i m này ã nhanh chóng ch p cánh cho nhi u l p ngh sĩ n i danh. Cô Ba c, Năm Nghĩa, Tư S ng, cô Ba c n Thơ, Năm Trà Vinh... nh t danh ca Út Trà Ôn, ti p n i nh ng s u n Út B ch Lan, Thanh Nga, B ch Tuy t, Phư ng Liên, L Th y, M Châu, Thanh Kim Hu , T n Tài, Minh C nh, Minh Ph ng, Minh Vương, Thanh Sang, Phương Quang, Thanh Tu n, Vũ Linh… Nh nh ng câu v ng c c i lương hay trên SKCL sàn di n mà nhi u ngh sĩ ư c khán gi coi như th n tư ng, h luôn mong ch cho ngh sĩ xu ng hò v ng c v tay tán thư ng… V ng c ã làm "cho xiêu lòng ch cho dày duyên em" là th . Có th nói không m t v c i lương nào mà không có ít nh t vài câu v ng c , vì nó như là máu th t. C n mùa Trung Thu hàng năm B c Liêu l i t ch c k ni m ngày m t c a nh c sĩ Cao Văn L u, ngư i ã l i cho ngh thu t dân t c m t di s n c áo, m t b n s c văn hoá c a c nư c nói chung và phía Nam nói riêng.
Đồng bộ tài khoản