Adobe Photoshop 7.0 Nhóm công cụ Pen , Type

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
56
download

Adobe Photoshop 7.0 Nhóm công cụ Pen , Type

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pen Tool để vẽ các nút theo vật thể muốn chọn , nút đầu và nút cuối phải trùng nhau Magnetic Pen Tool : vẽ Path có nam châm hút . Sau khi vẽ và sửa đường dẫn đúng theo vật thể muốn chọn , bạn nhập chuột phải vào vùng chọn Path

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Adobe Photoshop 7.0 Nhóm công cụ Pen , Type

  1. Adobe Photoshop 7.0 94 - Bµi 11: Nhãm C«ng cô Pen, Type … 1. Nhãm c«ng cô Pen Tuú chän trªn PEN 1 2 3 4 5 6 7 1.Shape Layer: T¹o ra líp míi trªn b¶ng Layer. 2. Paths: T¹o ra ®−êng dÉn vµ l−u trong b¶ng paths cña layer. 3. Fill Pixel: T¸c dông trùc tiÕp trªn líp hiÖn hµnh. 4. Thªm vµo vïng chän. 5. trõ bít c¸c vïng chän. 6. LÊy giao cña vïng chän. 7. LÊy hîp cña vïng chän. Chó ý: c¸c tr−êng hîp 4,5,6,7 chØ hiÖn hµnh khi chóng ta chän b−íc 1 (Shape Layer). 1.1 Pen Tool ®Ó vÏ c¸c nót theo vËt thÓ muèn chän, nót ®Çu vµ nót cuèi ph¶i trïng nhau Magnetic Pen Tool: VÏ Path cã mam ch©m hót. Sau khi vÏ vµ söa ®−êng dÉn ®óng theo vËt thÓ muèn chän, b¹n nhÊp chuét ph¶i vµo vïng chän Path. Chän Make selection ®Ó biÕn path thµnh vïng chän (chän Feather=0 pixel). NhÊp ph¶i vÒ vïng Path chän, b¹n chän Turn off Path. 1.2 Freeform Pen Tool: vÏ ®−êng dÉn tù do. 1.3 Delete Auchor Point: dïng ®Ó bá nót ®ang chän. 1.4 Add Auchor Point: dïng ®Ó thªm vµ söa nót. 1.5 Cover Poin Tool: dïng biÕn nót trßn thµnh nót nhän.
  2. Adobe Photoshop 7.0 95 - 2. Nhãm c«ng cô Path & Direction Selection Tool 2.1 Path Selection Tool: dïng ®Ó chän vËt thÓ ®−îc t¹o bëi c«ng cô PEN 2.2 Direct selection: chän vµ di chuyÓn c¸c ®Çu nót ®−îc vÏ b»ng c«ng cô PEN. 3. Nhãm c«ng cô Type & Type Mask 3.1 C«ng cô Horizontal Type Tool: dïng ®Ó t¹o kiÓu ch÷ d−íi d¹ng Text n»m ngang, khi dïng kiÓu ch÷ nµy th× nã sÏ t¹o ra mét líp míi trong b¶ng Layer. Tuú chän Horizontal Type Tool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Change the text orientation: dïng ®Ó quay ®èi t−îng ch÷ theo chiÒu däc hoÆc ngang. 2. Set the font family: dïng ®Ó thay ®æi font ch÷. 3. Set the font style: thay ®æi kiÓu ch÷ nh− ch÷ ®Ëm (Bold), ch÷ nghiªng (Italic), … 4. Set the font size: Thay ®æi kÝch th−íc cña ch÷, trong PTS kÝch th−íc trªn size nhá nhÊt lµ 12 ®Õn 72, do vËy ®Ó cã kÝch th−íc ch÷ lín h¬n chóng ta kÝch chän size råi gâ kÝch th−íc míi vµo. 5. Set the anti-aliasing method: dïng ®Ó t¸c ®éng lªn kiÓu ch÷ nh− chèng r¨ng c−a, kiÓu ch÷ khoÎ, kiÓu s¾c nÐt, … 6. Align: dïng ®Ó c¨n lÒ cña ch÷ nh−: tr¸i, ph¶i, gi÷a 7. Set the text color: dïng ®Ó thiÕt lËp mµu s¾c kiÓu ch÷, kÝch vµo mµu trªn Option sÏ xuÊt hiÖn b¶ng mµu ta cã thÓ chän mµu thÝch hîp cho kiÓu ch−:
  3. Adobe Photoshop 7.0 96 - 8. Create Warp Text: dïng ®Ó t¹o kiÓu ch÷ ®Æc biÖt theo mÉu hoÆc tù chän. - Style: lµ c¸c mÉu cã s½n trong PTS. - Horizontal: ch÷ theo chiÒu ngang. - Vertical: ch÷ theo chiÒu däc. - Blend: chÕ ®é nhóng. - Horizontal Distortion: ch÷ bãp mÐo theo chiÒu ngang. - Vertical Distortion: ch÷ bãp mÐo theo chiÒu däc.
  4. Adobe Photoshop 7.0 97 - 9. Toggle character and paragraph pellete: dïng ®Ó thiÕt lËp kiÓu ch÷ vµ ®Þnh d¹ng kho¶ng c¸ch v¨n b¶n. KÝch chän ta cã b¶ng sau: - Character: phÐp thiÕt lËp kiÓu ch÷, kho¶ng c¸ch, mµu s¾c, … - Paragraph: thiÕt lËp kÝch th−íc tab. 3.2 C«ng cô Vertical Type Tool: dïng ®Ó t¹o kiÓu ch÷ d−íi d¹ng Text n»m däc, khi dïng kiÓu ch÷ nµy th× nã sÏ t¹o ra mét líp míi trong b¶ng Layer. Tuú chän Vertical Type Tool (xem l¹i phÇn 3.1) 3.3 C«ng cô Horizontal Type Mask Tool: T¹o ra kiÓu ch÷ n»m ngang trªn líp hiÖn hµnh, nã chØ lµ ®−êng viªn ch÷ ta gâ vµo vµ kh«ng t¹o ra líp míi nh− kiÓu Type, nÕu muèn l−u l¹i kiÓu ch÷ ta ph¶i t¹o ra líp míi råi dïng c«ng cô t« vÏ t« lªn líp ®ã hoÆc ®æ mµu lªn líp ®ã. Tuú chän Vertical Type Mask Tool (xem l¹i phÇn 4.1) 3.4 C«ng cô Vertical Type Mask Tool: T¹o ra kiÓu ch÷ n»m däc trªn líp hiÖn hµnh, nã chØ lµ ®−êng viªn ch÷ ta gâ vµo vµ kh«ng t¹o ra líp míi nh− kiÓu Type, nÕu muèn l−u l¹i kiÓu ch÷ ta ph¶i t¹o ra líp míi råi dïng c«ng cô t« vÏ t« lªn líp ®ã hoÆc ®æ mµu lªn líp ®ã (xem l¹i phÇn 3.1).
  5. Adobe Photoshop 7.0 98 - C¸ch t¹o ch÷ b»ng c«ng cô Type 1. NhÊp c«ng cô Type trong b¶ng chän Tool. 2. NhÊp vµo ¶nh n¬i ®Æt ch÷. 3. Chän font ch÷, kÝch cì, kho¶ng c¸ch dßng. 4. Chän mµu nhÊp Ok. 5. C¨n th¨ng hµng b»ng c¸ch nhÊp Left, Right hoÆc Justified. 6. NhËp v¨n b¶n vµo « trèng d−íi hép tho¹i. NhÊp Ok. Chó ý: cã thÓ ®Þnh d¹ng l¹i c¸c chi tiÕt trong ch÷ b»ng c¸ch chän phÇn ®ã råi thay ®æi c¸c x¸c lËp. HiÖu chØnh ch÷ Ch÷ vÉn gi÷ nguyªn ®−îc t×nh tr¹ng hiÖu chØnh cho ®Õn khi ch÷ ®−îc chuyÓn thµnh Pixel. 1. NhÊp tÇng ch÷ muèn chän hiÖu chØnh. 2. §Ó hiÖu chØnh v¨n b¶n, nhÊp lÇn n÷a trong hép tho¹i råi tiÕn hµnh thay ®æi. 3. Chän phÇn v¨n b¶n muèn hiÖu chØnh, thay ®æi x¸c lËp. Nh¾p Ok. ChuyÓn ®¹t ch÷ thµnh Pixel Sau khi hiÖu chØnh xong v¨n b¶n. photoshop kh«ng chuyÓn ®¹t ch÷ thµnh pixel. C¸c bé läc kh«ng thÓ ch¹y ch÷ khi ch− chuyÓn ®¹t, bëi c¸c bé läc kh«ng t¸c ®éng lªn c¸c Pixel riªng lÎ cña ®èi t−îng mµ chóng ¸p dông. 1. T¹o ch÷ 2. Chän Layer, Type, Render Layer. Chó ý: t¹o nªn mét b¶n sao cña ch÷ tr−íc khi chuyÓn ®¹t ®Ó khi cÇn söa ®æi, b¹n vÉn cã thÓ më nã vµ kh«ng b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu.
  6. Adobe Photoshop 7.0 99 - Bµi tËp ¸p dông 1. Sö dông c«ng cô TYPE & TYPE MASK vµ bé hiÖu øng trong PTS ®Ó sö lý t¹o ra kiÓu ch÷ sau: Begin: Finish: 2. Sö dông c¸c c«ng cô vµ bé hiÖu øng trong PTS ®Ó sö lý bøc ¶nh sau: Begin: Finish:
Đồng bộ tài khoản