intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm đất Lipomixin M lên nhóm động vật đất không xương sống cỡ trung bình (Mesofauna) tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Nguaconbaynhay Nguaconbaynhay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

31
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Lipomixin M đối với nhóm động vật đất không xương sống cỡ trung bình tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm đất Lipomixin M lên nhóm động vật đất không xương sống cỡ trung bình (Mesofauna) tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

28(4): 5-10 T¹p chÝ Sinh häc 12-2006<br /> <br /> <br /> <br /> ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm vi sinh gi÷ Èm ®Êt Lipomixin M lªn<br /> nhãm ®éng vËt ®Êt kh«ng x−¬ng sèng cì trung b×nh<br /> (mesofauna) t¹i Tr¹m §a d¹ng Sinh häc Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc<br /> <br /> Huúnh ThÞ Kim Hèi<br /> ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt<br /> NguyÔn KiÒu B¨ng T©m<br /> Tr−êng ®¹i häc Khoa häc tù nhiªn, §HQGHN<br /> <br /> ChÕ phÈm vi sinh gi÷ Èm ®Êt lipomixin M x−¬ng sèng cì trung b×nh (§V§KXSCTB)<br /> ®−îc Phßng C¸c hoạt chÊt sinh häc tõ vi sinh (mesofauna) t¹i Tr¹m §a d¹ng sinh häc Mª<br /> vËt, ViÖn C«ng nghÖ sinh häc s¶n xuÊt tõ chñng Linh, tØnh VÜnh Phóc.<br /> nÊm men Lipomyces starkeyi PT7.1 cã kh¶ n¨ng<br /> sinh mµng nhÇy trªn c¬ chÊt bét s¾n b»ng I. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> ph−¬ng ph¸p lªn men xèp [7]. ChÕ phÈm<br /> lipomixin M chøa 108 CFU nÊm men L. starkeyi 1. §Þa ®iÓm<br /> PT 7.1/g, cã kh¶ n¨ng t¨ng tíi 8-16% ®é Èm cña<br /> ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh t¹i Tr¹m §a<br /> ®Êt so víi ®èi chøng tïy theo mïa [6]. Mét chÕ d¹ng sinh häc Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc trªn l«<br /> phÈm sinh häc ®¹t yªu cÇu lµ chÕ phÈm ph¶i cã ®Êt réng 500 m2 cã trång 300 c©y thuèc nam (ba<br /> tÝnh an toµn cao ®èi víi hÖ sinh th¸i. TÝnh an<br /> ch¹c - Euodia lepta Merr., thanh t¸o - Justicia<br /> toµn sinh häc cña chÕ phÈm lipomixin M ®èi víi<br /> gendrarussa L.f. vµ c©y má qu¹ - Mactura<br /> vi sinh vËt vµ giun ®Êt ë quy m« phßng thÝ<br /> cochinchinensis (Lour.) Corner) vµ trªn ®åi<br /> nghiÖm ®· ®−îc c«ng bè trong t¹p chÝ Khoa häc<br /> §Êt, 23 n¨m 2005 [8]. Tuy nhiªn, ®Ó ®¸nh gi¸ trång chÌ (Camellia sinensis (L.) O. Ktze) dèc<br /> ®Çy ®ñ tÝnh an toµn sinh th¸i cña chÕ phÈm, cÇn kho¶ng 20o, víi diÖn tÝch 700 m2.<br /> nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm lªn khu hÖ 2. Ph−¬ng ph¸p<br /> sinh vËt ë quy m« ®ång ruéng. Bµi b¸o nµy lµ<br /> kÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm a. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh víi c«ng thøc vµ<br /> lipomixin M ®èi víi nhãm ®éng vËt ®Êt kh«ng liÒu l−îng nh− sau<br /> B¶ng 1<br /> Thêi gian, c¸ch thøc bè trÝ thÝ nghiÖm<br /> Thêi gian vµ liÒu l−îng bãn lipomixin vµ c¬ chÊt<br /> §Êt trång c©y<br /> 10/2004 1/2005 3/2005 5/2005 7/2005<br /> C©y thuèc L« TN 10 g CP/c 10 g CP/c 10 g CP/c - 10 g CP/c<br /> nam L« §C 10 g CC/c 10 g CC/c 10 g CC/c - 10 g CC/c<br /> L« TN - - 10 g CP/c 10 g CP/c 10 g CP/c<br /> C©y chÌ<br /> L« §C - - 10 g CC/c 10 g CC/c 10 g CC/c<br /> Ghi chó: l« TN. l« thÝ nghiÖm; l« §C. l« ®èi chøng; 10 g CP/c - l−îng chÕ phÈm lipomixin M bãn cho 1 c©y ë l« TN lµ<br /> 10 g; 10 g CC/c - l−îng c¬ chÊt cña chÕ phÈm lipomixin M (kh«ng cã nÊm men) bãn cho l« §C lµ 10 g trªn 1 c©y.<br /> <br /> b. C¸ch bãn chÕ phÈm vµ c¬ chÊt cho c©y §èi víi c©y chÌ xanh, ®µo mét r·nh phÝa<br /> trªn vµ däc theo luèng, bãn chÕ phÈm, lÊp ®Êt vµ<br /> §èi víi c©y thuèc nam, chÕ phÈm ®−îc bãn<br /> t−íi n−íc.<br /> quanh gèc c©y, lÊp ®Êt lªn vµ t−íi n−íc ®Ó t¹o<br /> ®é Èm ban ®Çu cho nÊm men sinh tr−ëng. c. Thu thËp mÉu vËt<br /> 5<br /> MÉu vËt ®−îc thu thËp vµo th¸ng 12/2005 ë phó vÒ sè l−îng vµ sinh khèi.<br /> ®Êt cña l« ®èi chøng vµ l« thÝ nghiÖm trång c¸c<br /> lo¹i c©y nãi trªn. MÉu vËt ®−îc thu trong c¸c hè II. KÕt qu¶ nghiªn cøu<br /> ®µo ®Þnh l−îng theo ph−¬ng ph¸p cña Ghiliarov<br /> M. S., 1975: hè cã kÝch th−íc 50 × 50 cm, ®−îc 1. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm lipomixin M<br /> ®µo theo c¸c líp ®Êt dµy 10 cm cho ®Õn khi lªn thµnh phÇn vµ ph©n bè cña c¸c nhãm<br /> kh«ng cßn thu ®−îc mÉu vËt. MÉu ®Þnh tÝnh §V§KXSCTB trong khu vùc nghiªn cøu<br /> ®−îc thu cïng ®Þa ®iÓm víi mÉu ®Þnh l−îng. Theo b¶ng 2, tæng sè nhãm §V§KXSCTB ®·<br /> MÉu vËt ®−îc ®Þnh h×nh cè ®Þnh trong phãc m«n<br /> gÆp trong khu vùc nghiªn cøu lµ 25 nhãm. C¸c<br /> 4%. ViÖc ®Þnh lo¹i c¸c nhãm §V§KXSCTB<br /> nhãm nµy thuéc 6 líp lµ: líp Ch©n m«i<br /> theo c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh. MÉu vËt ®−îc<br /> (Chilopoda), líp C«n trïng (Insecta), líp Ch©n kÐp<br /> l−u gi÷ t¹i phßng Sinh th¸i M«i tr−êng ®Êt, ViÖn<br /> (Diplopoda), líp Gi¸p x¸c (Crustaceae), líp H×nh<br /> Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt.<br /> nhÖn (Arachnida) vµ líp Giun Ýt t¬ (Oligochaeta).<br /> d. C¸c chØ sè ®−îc tÝnh to¸n lµ thµnh phÇn, sè Sè nhãm §V§KXSCTB gÆp Ýt nhÊt ë l« §C trªn<br /> l−îng loµi, mËt ®é trung b×nh (M§TB) (con/m2), ®Êt trång chÌ (7 nhãm) vµ nhiÒu nhÊt ë l« TN trªn<br /> sinh khèi trung b×nh (SKTB) (g/m2) vµ ®é phong ®Êt trång ba ch¹c (16 nhãm).<br /> B¶ng 2<br /> ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm lipomixin M ®Õn thµnh phÇn vµ ph©n bè cña c¸c nhãm<br /> §V§KXSCTB trong khu vùc nghiªn cøu<br /> §Êt trång<br /> STT Nhãm ®éng vËt ®Êt Ba ch¹c Thanh t¸o Má qu¹ ChÌ<br /> L« §C L« TN L« §C L« TN L« §C L« TN L« §C L« TN<br /> I. CHILOPODA<br /> 1 Geophilidae + + +<br /> 2 Lithobiidae + + + + +<br /> II. INSECTA<br /> Orthoptera<br /> 3 Acrididae (T) + + + + + +<br /> 4 Gryllidae + + + + +<br /> Coleoptera<br /> 5 Carabidae (T) +<br /> 6 Chrysomelidae (T) + + +<br /> 7 Chrysomelidae (A) +<br /> 8 Coccinellidae (T) +<br /> 9 Tenebrionidae (T) + + + + + +<br /> 10 Tenebrionidae (A) +<br /> 11 Scarabaeidae (T) + + + + +<br /> 12 Scarabaeidae (A) + + + + + + +<br /> 13 Hemiptera (T) + + +<br /> Isoptera<br /> 14 Termitidae +<br /> 15 Diptera (A) +<br /> Hymenoptera<br /> 16 Formicidae + + + + + +<br /> 17 Vespidae (T) +<br /> Blattoptera<br /> 18 Blattodae + + + + +<br /> III. ARACHNIDA<br /> 6<br /> 19 Araneae + + + + + +<br /> 20 Scorpionidae +<br /> IV. DIPLOPODA +<br /> 21 Paradoxosomatidae +<br /> V. CRUSTACEA<br /> 22 Isopoda + +<br /> VI. OLIGOCHAETA<br /> 23 Megascolecidae + + + + + + + +<br /> 24 Glossoscolecidae + + + + +<br /> 25 Octochaetidae + +<br /> Sè nhãm ®· gÆp 12 16 11 12 9 10 7 10<br /> Ghi chó: A. Êu trïng; T. tr−ëng thµnh.<br /> <br /> Tõ h×nh 1, ta thÊy sè nhãm §V§KXSCTB nhãm; t−¬ng tù nh− vËy, ®Êt trång thanh t¸o lµ<br /> ®· gÆp gi¶m theo tõng lo¹i c©y trång; cao nhÊt 1 nhãm, ®Êt trång má qu¹ lµ 1 nhãm vµ ®Êt<br /> ë ®Êt trång ba ch¹c, gi¶m ë ®Êt trång thanh t¸o, trång chÌ lµ 3 nhãm. Víi kÕt qu¶ nµy, chóng ta<br /> má qu¹ vµ thÊp nhÊt ë ®Êt trång chÌ. MÆt kh¸c, cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng chÕ phÈm lipomixin M<br /> trªn tõng ®èi t−îng c©y trång, ë l« §C sè nhãm ®· kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn sè l−îng c¸c<br /> §V§KXSCTB ®· gÆp lu«n thÊp h¬n ë l« TN. nhãm §V§KXSCTB mµ thËm chÝ cßn gióp<br /> Cô thÓ: ®Êt trång ba ch¹c ë l« TN cã sè nhãm lµm t¨ng thªm sè nhãm ®éng vËt nµy ë c¸c l«<br /> §V§KXSCTB ®· gÆp cao h¬n ë l« §C lµ 4 TN.<br /> <br /> <br /> Sè nhãm<br /> 20<br /> 16<br /> 15<br /> 12 12<br /> 11 10 10<br /> 10 9<br /> 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> 0<br /> B a c h ¹c T h a n h t¸ o M á qu¹ ChÌ § Ê t trå n g<br /> <br /> <br /> § èi chøng T h Ý n g h iÖ m<br /> <br /> H×nh 1. Sè nhãm §V§KXSCTB ®· gÆp trong c¸c l« ®èi chøng vµ thÝ nghiÖm<br /> <br /> 2. ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm lipomixin M phong phó h¬n vÒ sè l−îng, riªng Megas-<br /> lªn ®é phong phó cña c¸c nhãm §V§ colecidae cßn lµ nhãm gÆp phong phó h¬n vÒ<br /> KXSCTB ®· gÆp trong c¸c l« nghiªn cøu sinh khèi.<br /> B¶ng 3 cho thÊy ë ®Êt trång ba ch¹c, l« §C ë ®Êt trång thanh t¸o, l« §C cã ba nhãm<br /> cã hai nhãm Scarabaeidae (A) vµ Megas- Formicidae, Araneae vµ Megascolecidae gÆp<br /> colecidae gÆp phong phó h¬n vÒ sè l−îng, riªng phong phó h¬n c¸c nhãm cßn l¹i vÒ sè l−îng;<br /> nhãm Megascolecidae cßn lµ nhãm gÆp phong trong khi ®ã, l« TN cã c¸c nhãm<br /> phó h¬n vÒ sinh khèi; cßn l« TN cã 3 nhãm Megascolecidae, Gryllidae, Tenebrionidae (T)<br /> Formicidae, Blattodae vµ Megascolecidae gÆp vµ Blattodae gÆp phong phó h¬n vÒ sè l−îng.<br /> 7<br /> 8<br /> B¶ng 3<br /> ¶nh h−ëng cña chÕ phÈm lipomixin M lªn ®é phong phó cña c¸c nhãm §V§KXSCTB<br /> §Êt trång Ba Ch¹c (N = 5) Thanh t¸o (N = 5) Má qu¹ (N = 5) ChÌ (N = 5)<br /> STT §èi chøng ThÝ nghiÖm §èi chøng ThÝ nghiÖm §èi chøng ThÝ nghiÖm §èi chøng ThÝ nghiÖm<br /> Nhãm ®éng vËt n% p% n% p% n% p% n% p% n% p% n% p% n% p% n% p%<br /> 1 Geophilidae 3,70 0,23 3,23 0,09 4,26 1,92<br /> 2 Lithobidae 8,82 3,62 1,23 0,30 4,35 4,18 6,45 0,83 1,06 0,07<br /> 3 Acrididae (T) 5,88 1,43 3,70 0,59 3,70 6,84 8,70 0,19 5,00 0,24 3,23 0,13<br /> 4 Gryllidae 2,47 3,66 3,70 2,17 13,04 15,11 5,00 2,14 6,45 5,58<br /> 5 Carabidae (T) 1,23 0,67<br /> 6 Chrysomelidae (T) 2,94 1,80 10,00 0,31 6,45 2,11<br /> 7 Chrysomelidae (A) 3,70 0,23<br /> 8 Coccinellidae (T) 1,06 2,47<br /> 9 Tenebrionidae (T) 5,88 0,57 1,23 0,06 13,04 4,63 10,00 0,86 12,90 0,92 7,14 0,18<br /> 10 Tenebrionidae (A) 2,13 0,39<br /> 11 Scarabaeidae (T) 2,94 0,19 2,47 0,69 3,70 4,79 4,35 0,79 1,06 0,76<br /> 12 Scarabaeidae (A) 32,35 4,27 2,47 1,67 7,41 15,28 4,35 0,63 5,00 3,62 14,29 41,85 2,13 10,33<br /> 13 Hemiptera (T) 2,94 0,60 2,47 0,22 3,70 1,25<br /> 14 Termitidae 3,70 0,23<br /> 15 Diptera (A) 2,94 0,17<br /> 16 Formicidae 8,82 0,09 32,10 2,29 37,04 17,79 8,70 1,17 15,00 0,64 22,58 3,10<br /> 17 Vespidae (T) 2,47 0,26<br /> 18 Blattodae 14,81 3,92 13,04 4,91 25,00 4,36 12,90 2,07 7,14 0,03<br /> 19 Araneae 3,70 0,32 14,81 2,28 4,35 1,46 5,00 0,43 22,58 2,95 7,14 17,37<br /> 20 Scorpionidae 4,35 0,06<br /> 21 Paradoxosomatidae 1,23 0,53<br /> 22 Isopoda 7,14 0,07 2,13 0,18<br /> 23 Megascolecidae 20,59 86,80 20,99 82,52 14,81 48,92 17,39 63,28 20,00 87,40 3,23 82,22 7,14 17,77 4,26 4,62<br /> 24 Glossoscolecidae 2,94 0,20 1,23 0,71 4,35 3,58 50,00 22,73 80,85 78,52<br /> 25 Octochaetidae 2,94 0,29 6,17 1,61<br /> M§TB (con/m2) 68 108 54 30,67 40 41,33 28 125<br /> SKTB (g/m2) 19,36 10,38 1,75 4,21 8,39 5,93 11,92 27,45<br /> Ghi chó: n%. ®é phong phó vÒ sè l−îng; p%. ®é phong phó vÒ sinh khèi (tÝnh theo % so víi tæng sè l−îng hoÆc tæng sinh khèi); N. sè hè ®µo; M§TB. mËt ®é<br /> trung b×nh; SKTB. sinh khèi trung b×nh; c¸c chó thÝch kh¸c gièng b¶ng 2.<br /> 8<br /> ë ®Êt trång má qu¹, l« §C cã c¸c nhãm lín nªn chiÕm −u thÕ vÒ sinh khèi.<br /> Megascolecidae, Chrysomelidae, Tenebrionidae ë ®Êt ®åi chÌ, l« §C cã hai nhãm<br /> (T), Formicidae vµ Blattodae gÆp phong phó h¬n Scarabaeidae (A) vµ Glossoscolecidae gÆp phong<br /> vÒ sè l−îng, riªng nhãm Megascolecidae phong phó h¬n c¶ vÒ sè l−îng vµ sinh khèi. Cßn l« TN<br /> phó h¬n vÒ sinh khèi. Trong khi ®ã, l« TN cã c¸c cã Glossoscolecidae lµ nhãm phong phó nhÊt c¶<br /> nhãm Tenebrionidae (T), Formicidae, Araneae vµ vÒ sè l−îng vµ sinh khèi.<br /> Blattodae gÆp phong phó h¬n vÒ sè l−îng, riªng MËt ®é trung b×nh (M§TB) cña c¸c nhãm<br /> nhãm Megascolecidae gÆp Ýt phong phó h¬n vÒ §V§KXSCTB trong khu vùc nghiªn cøu ®−îc<br /> sè l−îng nh−ng l¹i lµ nh÷ng loµi cã kÝch th−íc tr×nh bµy ë b¶ng 3 vµ h×nh 2.<br /> <br /> MËt ®é<br /> M§TB trung b×nh<br /> (con/m2)<br /> (con/m2)<br /> 140 125<br /> 120 108<br /> 100<br /> 80 68<br /> 54<br /> 60 41,33<br /> 30,67 40<br /> 40 28<br /> 20<br /> 0<br /> Ba ch¹c Thanh t¸o Má qu¹ ChÌ §Êttrång<br /> §Êt trång<br /> L« §C L« TN<br /> <br /> <br /> H×nh 2. MËt ®é trung b×nh cña c¸c nhãm §V§KXSCTB ®· gÆp trong<br /> khu vùc nghiªn cøu<br /> <br /> Theo h×nh 2, M§TB cña c¸c nhãm trång nh−ng kh¸c nhau ë viÖc cã hay kh«ng viÖc<br /> §V§KXSCTB dao ®éng tõ 28-125 con/m2; cô bæ sung chÕ phÈm lipomixin M, sÏ ¶nh h−ëng<br /> thÓ: ë ®Êt trång ba ch¹c, M§TB cña c¸c nhãm ®Õn c¸c nhãm §V§KXSCTB trong ®Êt. Thªm<br /> §V§KXSCTB ë l« TN lµ 108 con/m2, trong khi vµo ®ã, c¸c nhãm §V§KXSCTB gÆp phong phó<br /> ë l« §C lµ 68 con/m2; ë ®Êt trång má qu¹, h¬n ë khu vùc nghiªn cøu hÇu hÕt ®Òu lµ c¸c<br /> M§TB cña c¸c nhãm §V§KXSCTB gÆp ë 2 l« nhãm −a Èm (nh− c¸c nhãm Megascolecidae,<br /> TN vµ l« §C gÇn b»ng nhau vµ lÇn l−ît lµ 43,33 Blattodae, Scarabaeidae (A)...). V× vËy, cã thÓ<br /> con/m2 vµ 40 con/m2; ë ®Êt trång chÌ, M§TB kh¼ng ®Þnh, chÕ phÈm lipomixin M cã ¶nh<br /> cña c¸c nhãm §V§KXSCTB gÆp ë l« TN lµ h−ëng tÝch cùc, c¶i thiÖn tèt ®é Èm cña ®Êt, t¹o<br /> 12,5 con/m2 cao h¬n h¼n ë l« §C lµ 2,8 con/m2; ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhãm ®éng vËt ®Êt<br /> riªng ë ®Êt trång thanh t¸o, M§TB cña c¸c sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn, lµm t¨ng tÝnh ®a d¹ng<br /> nhãm §V§KXSCTB gi¶m ë l« TN so víi ë l« cña hÖ ®éng vËt ®Êt cì trung b×nh.<br /> §C. Nh− vËy, nh×n chung M§TB cña c¸c nhãm<br /> §V§KXSCTB ë l« TN ®Òu cao h¬n so víi ë l« III. KÕt luËn<br /> §C.<br /> 1. §· gÆp trong khu vùc nghiªn cøu 25<br /> Tõ sè liÖu ph©n tÝch trªn, ta thÊy, ë l« TN nhãm §V§KXSCTB, thuéc 6 líp: Chilopoda,<br /> c¸c nhãm §V§KXSCTB gÆp phong phó h¬n so Insecta, Diplopoda, Crustaceae, Arachnida vµ<br /> víi ë l« §C. KÕt hîp víi sè liÖu ë phÇn II.1 cho Oligochaeta. MËt ®é trung b×nh cña c¸c nhãm<br /> thÊy sù kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn, ph©n bè còng §V§KXSCTB dao ®éng tõ 28-125 con/m2.<br /> nh− ®é phong phó cña c¸c nhãm §V§KXSCTB<br /> ë 2 l« §C vµ l« TN. Sù kh¸c nhau ®ã lµ do ¶nh 2. ChÕ phÈm vi sinh gi÷ Èm ®Êt lipomixin M<br /> h−ëng cña ®iÒu kiÖn m«i tr−êng sèng d−íi t¸c cã tÝnh an toµn cao ®èi víi c¸c nhãm<br /> dông cña chÕ phÈm lipomixin M. Bëi v×, trªn §V§KXSCTB, thÓ hiÖn ë sè nhãm §V§<br /> cïng mét ®iÒu kiÖn thæ nh−ìng vµ cïng lo¹i c©y KXSCTB gÆp ë ®Êt cña l« thÝ nghiÖm lu«n nhiÒu<br /> <br /> 9<br /> h¬n cña l« ®èi chøng tõ 1 ®Õn 4 nhãm. Sè nhãm Nam. Nxb. Y häc.<br /> §V§KXSCTB ®· gÆp cao nhÊt ë ®Êt trång ba 3. Ghiliarov M. S., 1975: Nghiªn cøu ®éng vËt<br /> ch¹c, gi¶m ë ®Êt trång thanh t¸o, má qu¹ vµ kh«ng x−¬ng sèng ë ®Êt (mesofauna). Ph−¬ng<br /> thÊp nhÊt ë ®Êt trång chÌ. ph¸p nghiªn cøu ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng<br /> 3. ChÕ phÈm lipomixin M cã ¶nh h−ëng tÝch ë ®Êt: 12-29. Nxb. Khoa häc, Matxc¬va (tiÕng<br /> cùc ®Õn ®é phong phó cña c¸c nhãm §V§ Nga).<br /> KXSCTB, thÓ hiÖn ë c¸c nhãm §V§KXSCTB 4. Huúnh ThÞ Kim Hèi vµ cs., 2002: Kû yÕu<br /> gÆp phong phó h¬n hÇu hÕt lµ c¸c nhãm ho¹i Héi th¶o vÒ n©ng cao nhËn thøc sö dông bÒn<br /> sinh −a Èm vµ mËt ®é trung b×nh cña c¸c nhãm v÷ng ®a d¹ng sinh häc ë ViÖt Nam: 143-<br /> §V§KXSCTB ë c¸c l« ®èi chøng thÊp h¬n so 150. Hµ Néi.<br /> víi c¸c l« thÝ nghiÖm tõ 3,3-40 con/m2.<br /> 5. Ma ThÞ Ngäc Mai vµ cs., 2005: B¸o c¸o<br /> 4. ChÕ phÈm lipomixin M cã ¶nh h−ëng tÝch<br /> Khoa häc vÒ Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh<br /> cùc, c¶i thiÖn tèt ®é Èm cña ®Êt trång c©y ë<br /> vËt. Héi th¶o Quèc gia lÇn thø nhÊt: 784-<br /> Tr¹m §a d¹ng sinh häc Mª Linh, t¹o ®iÒu kiÖn<br /> 788. Hµ Néi.<br /> thuËn lîi cho c¸c nhãm ®éng vËt ®Êt sinh tr−ëng<br /> vµ ph¸t triÓn, lµm t¨ng tÝnh ®a d¹ng cña hÖ ®éng 6. NguyÔn KiÒu B¨ng T©m vµ cs., 2005: B¸o<br /> vËt ®Êt cì trung b×nh. c¸o khoa häc Héi nghÞ toµn quèc 2005 vÒ<br /> nghiªn cøu c¬ b¶n trong khoa häc sù sèng:<br /> Tµi liÖu tham kh¶o 1056-1058. Tr−êng ®¹i häc Y. Hµ Néi.<br /> 7. Tèng Kim ThuÇn vµ cs., 2005: B¸o c¸o<br /> 1. Th¸i TrÇn B¸i, 1983: Giun ®Êt ViÖt Nam khoa häc Héi nghÞ toµn quèc 2005 vÒ<br /> (hÖ thèng häc, khu hÖ, ph©n bè vµ ®Þa ®éng nghiªn cøu c¬ b¶n trong khoa häc sù sèng:<br /> vËt häc). LuËn ¸n tiÕn sü sinh häc: 1-292. 778-780. Tr−êng ®¹i häc Y. Hµ Néi.<br /> Matxc¬va (tiÕng Nga).<br /> 8. Tèng Kim ThuÇn vµ cs., 2005: T¹p chÝ<br /> 2. Vâ V¨n Chi, 1997: Tõ ®iÓn c©y thuèc ViÖt Khoa häc §Êt, 23: 37-42.<br /> <br /> Effects of the water holding bio-product Lipomycin M on<br /> mesofauna groups at the Melinh Station for Biodiversity,<br /> Vinhphuc Province<br /> <br /> Huynh thi kim hoi, Nguyen Kieu Bang Tam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> <br /> This paper presents the study on the effects of the water holding bio-product lipomycin M on mesofauna<br /> groups at the Melinh station for Biodiversity. The results show that 25 mesofauna groups belonging to 6<br /> classes (Chilopoda, Diplopoda, Insecta, Arachnida, Crusstacea and Oligochaeta) were recorded there. The<br /> number of the mesofauna groups are different according to the vegetation covering the soil. The average<br /> density of the mesofauna ranges between 28 and 125 individual/m2. The water holding bio-product lipomycin<br /> M has positive effects on the soil humidity, which makes advantageous condition for the mesofauna to grow<br /> and develop. Therefore, it contributes to improve the biodiversity of the soil animals.<br /> <br /> Ngµy nhËn bµi: 29-6-2006<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2