Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 5: Quản lý theo tình huống

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

538
lượt xem
132
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta có thể định nghĩa phong cách quản lý như là cách thức mà một người phụ trách một đơn vị áp đặt quyền hành của mình đối với nhân viên để đạt được những kết quả mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Quản lý theo tình huống

 1. NGHE THUAT LANH DAO CFVG B UOÅI 5 : QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG  Phaàn 1 PH O N G   A Ù CH   U A Û N   Ù C Q LY CU Û A   H AØ   Õ N H   AÏ N LA Ñ O Moái quan + heä XAÕ HOÄI TIEÂN TIEÁN ÑEÅ MAËC NHAØ CHUYEÂN MOÂN + - - Coâng vieäc Phong caùch naøy phuï thuoäc : - Neàn giaùo duïc, vaên hoùa cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. - Chuyeân moân ñöôïc hoïc. - Caù tính. PH O N G   Ù C H   U A Û N   CA Q LYÙ THE O  TÌNH   U O Á N G H - Coâng vieäc - Moái quan heä - Ngöõ caûnh ⇒ Ñieàu chænh phong caùch quaûn lyù sao cho phuø hôïp vôùi ñoäng cô vaø kyõ naêng cuûa nhaân vieân. 1
 2. NGHE THUAT LANH DAO CFVG + P h on g  caù ch   q u aû n   yù l Bieát laøm Bieát laøm Naêng löïc 3) Tham gia 4) UÛy  quyeàn Muoán laøm nhöng Muoán laøm khoâng Ñaët ñieàu kieän caàn ñieàu kieän Khoâng bieát laøm Khoâng bieát laøm - + 1) Chæ ñaïo 2) Ñoäng  - Ñoäng cô (1) : Chæ thò roû raøng, kieåm tra saùt → Thöôøng ñoäc taøi. (2) : Huaán luyeän, ñaøo taïo. (3) : Thoûa thuaän → giao traùch nhieäm (4) : 2
 3. NGHE THUAT LANH DAO CFVG SÔ ÑOÀ CAÙC PHONG CAÙCH QUAÛN  TÍNH TOÅ CHÖÙC THAÁP LYÙ TÍNH QUAN HEÄ CAO TÍNH TOÅ CHÖÙC g IA on  G Ph AM TH h CAO ùc O ca IA G g on IE 3 ÄM Ph  V M NG IE  Ñ O Ä Â N H 2 N    h M ùc 4    M h ca ùc g ca U hon YE 1 M QU ÙC G P TA ÄN Y  Û À N ÏP O Ô Ñ H UY C H h CH ÖÙ ùc AÙ CH ca Æ  g TR Å CH hon TO P Ñ A Ï O TÍNH QUAN HEÄ THAÁP M1 & M2 : phuø hôïp cho ñôn vò saûn xuaát. M3 & M4 : ñôn vò lôùn, coù nhieàu nhaân vieân gioûi. Ñaùnh giaù nhaân vieân 3
 4. NGHE THUAT LANH DAO CFVG Ñ oä    u û töï ch (Khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp cuûa nhaân vieân) Coù theå Muoán laøm laøm NAÊNG LÖÏC ÑOÄNG CÔ Trong khuoân khoå thöïc hieän : Moät nhieäm vuï. Moät muïc tieâu. S Ö Ï TÖ Ô N G   Í H   H O N G     TH C P CA Ù CH Q U A Û N   Ù    Ö Ù C  O Ä   Ï LY / M Ñ TÖ   Töï chuû thaáp Töï chuû trung bình = Phong caùch ñoäng  = Phong caùch vieân tham gia “huy ñoäng” “hôïp taùc” M2 M3 Ñieåm ñeán Ñieåm xuaát  phaùt Tính toå chöùc yeáu Tính toå chöùc Tính quan heä cao Töï chuû cao Töï chuû raát thaáp = Phong caùch uûy  = Phong caùch chæ  quyeàn ñaïo “giao coâng vieäc” “xaây döïng cô caáu 4
 5. NGHE THUAT LANH DAO CFVG P haàn  2 AÙP DUÏNG MOÄT PHONG CAÙCH QUAÛN LYÙ COÙ HIEÄU QUAÛ Ta coù theå ñònh nghóa phong caùch quaûn lyù nhö laø caùch thöùc maø moät ngöôøi phuï traùch moät ñôn vò aùp ñaët quyeàn haønh cuûa mình ñoái vôùi nhaân vieân ñeå ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû mong muoán. Ñöông nhieân laø coù nhieàu phong caùch quaûn lyù khaùc nhau, nhöng tröôùc khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy, chuùng ta caàn phaûi hieåu roõ nguyeân nhaân taïi sao moät nhaø quaûn lyù laïi aùp duïng phong caùch naøy maø khoâng aùp duïng phong caùch kia. HAI GIAÛ THUYEÁT VEÀ CAÙCH ÖÙNG XÖÛ CUÛA CON NGÖÔØI Nhöõng giaû thuyeát hoaëc nhöõng ñònh kieán maø chuùng ta nuoâi döôõng veà yù nghóa cuûa caùch öùng xöû cuûa con ngöôøi coù aûnh höôûng raát lôùn leân phong caùch quaûn lyù cuûa chuùng ta. Ngöôøi ta phaân bieät hai khuynh höôùng lôùn :  Khuynh höôùng X : giaû thuyeát mang tính truyeàn thoáng. Nhöõng nhaø quaûn lyù dieãn dòch : ñoäng cô laøm vieäc cuûa con ngöôøi thoâng qua caùch öùng xöû beân ngoaøi.  Khuynh höôùng Y : giaû thuyeát keâu goïi söï tham gia. Nhöõng nhaø quaûn lyù dieãn dòch : caùch öùng xöû beân ngoaøi thoâng qua nhöõng ñoäng cô che daáu. Khuynh höôùng X Khuynh höôùng Y mang tính truyeàn thoáng keâu goïi söï tham gia Toàn taïi nhöõng ñònh kieán bi quan Lyù luaän mang tính suy dieãn döïa veà ñoäng cô laøm vieäc cuûa con treân kinh nghieäm thöïc teá, daãn ngöôøi. ñeán nhöõng keát luaän laïc quan. Theo quan ñieåm naøy, con ngöôøi : Theo quan ñieåm naøy, con ngöôøi : o töï baûn chaát ñaõ khoâng thích o töï baûn chaát ñaõ coù khaû laøm vieäc, naêng tieâu hao naêng löôïng ñeå laøm moät coâng vieäc gì o thoâng thöôøng thieáu trí töôûng ñoù, töôïng, o töï baûn chaát ñaõ coù trí töôûng o khoâng coù oùc saùng taïo, töôïng phong phuù vaø coù khaû o khoâng muoán khôûi xöôùng laøm naêng tieán boä, vieäc gì, o coù khaû naêng khôûi xöôùng o troán traùnh traùch nhieäm, coâng vieäc, chòu traùch o chæ laøm vieäc vì ñoàng tieàn vaø nhieäm, vaø coù theå ñoäc laäp laøm vieäc. vì söï an toaøn caù nhaân. Nhaø quaûn lyù X chæ coù theå nhaän Nhaø quaûn lyù Y nhaän thöùc ñöôïc thöùc ñöôïc nhöõng gì ñaõ ñöôïc thöïc tieàm naêng cuûa nhaân vieân vaø hieän. coá gaéng ñoäng vieân, ñieàu 5
 6. NGHE THUAT LANH DAO CFVG OÂng ta cuõng döïa vaøo ñoù ñeå laøm ñoäng hoï ñeå ñaït ñöôïc keát quaû. tieâu chuaån ñaùnh giaù con ngöôøi vaø tình huoáng. Suy luaän ñöôïc tieán haønh treân cô Suy luaän treân cô sôû bieán ñoåi sôû söï an toaøn vaø naêng suaát : cuûa tình huoáng vaø con ngöôøi : COÁ GIÖÕ NHÖÕNG GÌ SAÜN COÙ PHAÙT TRIEÅN NHÖÕNG GÌ SAÜN  COÙ CAÙC PHONG CAÙCH QUAÛN LYÙ Baûng phaân tích “Coâng vieäc” / “Moái quan heä” Baûng phaân tích naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân hai tieâu chuaån ñeå quaûn lyù moät taäp theå :  möùc ñoä chuù yù caàn phaûi coù ñoái vôùi vieäc laøm : Coâng vieäc,  möùc ñoä chuù yù caàn phaûi coù ñoái vôùi con ngöôøi : Moái Quan heä. Hai khía caïnh naøy boå sung cho nhau nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû mong muoán döïa vaøo nhöõng coá gaéng cuûa toaøn boä nhöõng ngöôøi coäng söï. Moái quan heä T- R+ T+ R+ Coâng vieäc T- R- T+ R- T : Coâng vieäc R : Moái quan Tuøy theo nhaø quaûn lyù coù can thieäp vaøo Coâng vieäc hay / vaø vaøo Moái Quan heä, ta phaân bieät boán kieåu Nhaø Quaûn lyù : T+R­ : kieåu “Nhaø Chuyeân moân”. Nhaø quaûn lyù naøy chæ coù moät moái quan taâm duy nhaát laø Coâng Vieäc. OÂng laäp keá hoaïch trong töøng chi tieát thoû nhaët nhaát, kieåm tra keát quaû, quyeát ñònh moïi chuyeän, ñoøi hoûi moät söï phuïc tuøng tuyeät ñoái vaø chæ löu yù ñeán vieäc saûn xuaát. T­R+ : kieåu “Xaõ hoäi” 6
 7. NGHE THUAT LANH DAO CFVG Nhaø Quaûn lyù naøy chæ quan taâm ñeán caùc Moái Quan heä. Moái quan taâm haøng ñaàu cuûa oâng laø khoâng khí laøm vieäc. OÂng khoâng löu yù maáy ñeán taát caû nhöõng gì lieân quan ñeán vieäc saûn xuaát vaø naêng suaát, vaø chæ chuù troïng ñeán vieäc giöõ nhöõng moái quan heä toát trong noäi boä taäp theå cuûa mình. OÂng ta tìm caùch traùnh toái ña caùc maâu thuaãn, ít toå chöùc kieåm tra, khoâng bao giôø traùch phaït ai, ñeå cho nhöõng ngöôøi coäng söï cuûa mình töï quaûn vaø chæ khen ngôïi hoï moät caùch coâng khai. T­R­ : kieåu “Ñeå maëc” Nhaø quaûn lyù khoâng can thieäp vaøo Coâng Vieäc cuõng nhö vaøo caùc Moái Quan heä. OÂng ta laø chuyeân gia trong vieäc khoâng cam keát laøm ñieàu gì caû vaø thu lôïi maø khoâng caàn phaûi tham gia vaøo vieäc gì. ÔÛ kieåu naøy, nhaø quaûn lyù thöôøng coù caùc coäng söï giaøu kinh nghieäm vaø coù khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp. T+R+ : kieåu “Tieân tieán” Nhaø quaûn lyù can thieäp vaøo caû Coâng Vieäc cuõng nhö vaøo caùc Moái Quan Heä. OÂng laø ngöôøi duy nhaát coù theå huy ñoäng ñöôïc söï cam keát cuûa caùc coäng söï vieân cuûa mình vaø tieán haønh saûn xuaát baèng caùch taïo ra moät baàu khoâng khí laøm vieäc tin töôûng vaø thuaän lôïi cho vieäc phaùt huy caùc saùng kieán. OÂng tìm caùch ñaït ñöôïc naêng suaát cao nhaát, baèng caùch keâu goïi söï tham gia cuûa taát caû caùc thaønh vieân cuûa taäp theå vaøo vieäc xaùc ñònh muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc vaø nhöõng phöông tieän ñeå thöïc hieän. OÂng coá gaéng laøm cho moïi ngöôøi ñeàu tham döï vaøo qui trình laäp keá hoaïch, toå chöùc vaø kieåm tra coâng vieäc. Nhìn chung, oâng tin töôûng vaøo moïi ngöôøi vaø giao phoù traùch nhieäm neáu coù theå. PHONG CAÙCH QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG Phong caùch quaûn lyù theo tình huoáng vaãn löu giöõ söï phaân bieät giöõa Coâng Vieäc vaø Moái Quan Heä, nhöng theâm vaøo moät khía caïnh khaùc nöõa ñeå phaân tích : Tình huoáng (hay Ngöõ caûnh) vaø hoaøn caûnh cuûa moãi caù nhaân. Vieäc löïa choïn moät phong caùch quaûn lyù tuøy thuoäc vaøo trình ñoä nhaän thöùc cuûa caùc coäng söï vieân trong moät tình huoáng cuï theå. Ñieàu chænh phong caùch quaûn lyù cho phuø hôïp vôùi tình  huoáng Möùc 1 :  Nhaân vieân cuûa baïn laø ngöôøi chöa coù kinh nghieäm gì cho coâng vieäc naøy. - Anh ta khoâng coù yù muoán thöïc hieän coâng vieäc naøy ; 7
 8. NGHE THUAT LANH DAO CFVG - Anh ta khoâng tuaân thuû nhöõng nguyeân taéc cô baûn nhaát ; - Anh ta caûm thaáy khoâng an toaøn vaø luùc naøo cuõng xin baïn giuùp ñôõ.  Baïn muoán quyeát ñònh nhanh choùng - Baïn khoâng muoán coù khaû naêng thöông löôïng vôùi anh ta. Θ Phong caùch quaûn lyù kieåu “Chæ  ñaïo” : öu tieân chuù troïng ñeán Coâng Vieäc ⇒ Baïn ñöa ra nhöõng chæ thò cuï theå vaø chính xaùc, sau ñoù kieåm tra saùt sao, neáu xeùt thaáy caàn thieát. ⇒ Baïn laøm cho anh ta hieåu roõ taän röôøng nhöõng nguyeân taéc laøm vieäc vaø kieåm tra saùt sao, neáu xeùt thaáy caàn thieát. Möùc 2 :  Nhaân vieân cuûa baïn xin baïn chæ thò cho nhöõng Coâng vieäc coøn môùi ñoái vôùi anh ta - Anh ta laø ngöôøi môùi trong coâng vieäc naøy vaø muoán “laøm toát” ; - Anh ta laøm vieäc raát nhieàu, nhöng laïi khoâng ñaït keát quaû ; - Anh ta chaáp nhaän söï laõnh ñaïo cuûa baïn moät caùch thích thuù. Θ Phong caùch quaûn lyù kieåu “Ñoäng vieân” : Coâng Vieäc vaø Moái Quan heä ñeàu quan troïng nhö nhau. ⇒ Baïn chæ ñaïo hoaëc kieåm tra, ñoàng thôøi ñoäng vieân nhaân vieân cuûa mình ; ⇒ Baïn saün saøng ñöa theâm nhöõng chæ thò boå sung, baïn duøng thôøi gian ñeå traû lôøi caâu hoûi vaø giaûi thích nhöõng quyeát ñònh ñöa ra. Möùc 3 :  Nhaân vieân cuûa baïn coù khaû naêng laøm ñöôïc coâng vieäc cuûa arth ta vaø mong muoán ñöôïc laøm theo caùch rieâng cuûa mình - Anh ta ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích toát, nhöng baïn laïi ghi nhaän moät söï giaûm suùt trong coâng vieäc cuûa anh ta veà chaát löôïng cuõng nhö soá löôïng ; - Anh ta ñaõ hoaøn thaønh nhöõng coâng vieäc töông töï ôû choã khaùc vaø baïn noùi vôùi anh ta raèng chöa chaéc vieäc ñoù anh laïi laøm toát ôû ñaây. 8
 9. NGHE THUAT LANH DAO CFVG - Anh ta coù kinh nghieäm, nhöng laïi khoâng heà töï mình khôûi xöôùng laøm moät vieäc gì. Θ Phong caùch quaûn lyù kieåu “Tham gia” : öu tieân cho caùc moái quan heä. ⇒ Baïn cho nhaân vieân tham döï vaøo vieäc xaùc ñònh moät soá chæ tieâu laøm vieäc ; ⇒ Baïn khuyeán khích anh ta ñöa ra nhöõng ñeà suaát môùi, baïn saün saøng chaáp nhaän chuùng vaø hoå trôï khi caàn ; ⇒ Baïn giao cho anh ta traùch nhieäm toái ña ñeå kích thích yù muoán laøm vieäc cuûa anh ta. Möùc 4 :  Nhaân vieân cuûa baïn coù nhieàu kinh nghieäm vaø baïn chaéc chaén raèng anh ta mong muoán vaø coù theå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc naøy. - Anh ta giaûi thích vôùi baïn anh ta seõ laøm nhöõng gì, laøm nhö theá naøo, vaø baïn thaáy haøi loøng veà söï trình baøy naøy. - Anh ta ñaõ chöùng toû cho baïn thaáy raèng anh ta coù theå giaûi quyeát ñöôïc nhöõng tình huoáng töông töï trong quaù khöù. - Anh ta baùo cho baïn bieát raèng baïn coù theå tin töôûng anh ta trong coâng vieäc naøy, vaø neáu coù gì khoù khaên, anh ta seõ lieân heä vôùi baïn ngay töùc khaéc. Θ Phong caùch quaûn lyù kieåu “Uy quyeàn” ⇒ Baïn cho nhaân vieân cuûa mình quyeàn töï do haønh ñoäng caàn thieát trong vieäc giaûi quyeát vaán ñeà naøy nhö yù anh ta mong muoán, vaø baïn khuyeán khích anh ta coù theâm traùch nhieäm trong nhöõng coâng vieäc naèm trong khaû naêng cuûa anh ta. Ñieàu chænh phong caùch quaûn lyù cho phuø hôïp laø raát quan troïng, tuøy theo :  Trình ñoä nhaän thöùc cuûa taäp theå do baïn quaûn lyù,  Trình ñoä nhaän thöùc cuûa moãi thaønh vieân trong taäp theå,  Veà chuû ñeà (cuûa coâng vieäc), tuøy theo möùc ñoä phöùc taïp, tính chaát chieán löôïc hoaëc yeâu caàu baûo maät,  Tình huoáng (ñaëc bieät trong tröôøng hôïp khaån caáp) vaø theo moâi tröôùng. Sô  ñoà  quaûn  lyù caùc phong  caùch  quaûn  lyù 9
 10. NGHE THUAT LANH DAO CFVG SÔ   O À   A Ù C  H O N G   A Ù CH   Ñ C P C Q UAÛN   Ù LY Tính quan heä cao Ích coù tính toå chöùc K.vöïc 2 : K.vöïc 3 : Mang naëng tính toå Taây ­  Ñoâng ­  Baéc Baéc g IA on  G Ph AM TH chöùc cao h ùc O ca IA G g on IE 3 ÄM Ph  V M NG IE  Ñ O Ä Â N H 2 N    h M ùc 4    M h ca ùc g ca U hon YE 1 M QU Ù G P TA ÄN Y  Û À N C ÏP O Ô Ñ H UY C H h CH ÖÙ ùc CH ca Æ  g TR Å AÙ CH hon TO P Ñ A Ï O K.vöïc 1 : K.vöïc 4 : Taây ­  Ñoâng ­  Nam Nam Tính quan heä yeáu 10
 11. NGHE THUAT LANH DAO CFVG M1 Phong caùch : Chæ ñaïo Ngöôøi laõnh ñaïo  ñöa ra quyeát  Khu vöïc 1 : Taây Vai troø : Xaây döïng cô – Nam ñònh caáu toå chöùc Haønh   vi  o Nhieàu chæ thò vaø moät soá giaûi thích öùng xöû keøm theo. Raát coù tính o Keá hoaïch, chöông trình haønh ñoäng, toå chöùc nhöõng coâng vieäc thôøi söï phaûi thöïc Ít tính quan hieän raát roõ raøng, ñònh nghóa caùc chöùc heä danh, danh saùch caùc vieäc caàn laøm , quy trình,… o Caùc ñieåm phaûi kieåm tra ñöôïc hoaïch ñònh saün, theo moät thôøi gian bieåu chính xaùc. o Ngöôøi laõnh ñaïo noùi nhieàu, nghe ít. o Traû lôøi chi tieát caùc caâu hoûi ñaët ra, luoân trong söï lo laéng veà söï chính xaùc vaø roõ raøng cuûa chuùng. o Bieát roõ coâng vieäc, coù theå giaûi thích hay coù theå ñöa ra caùc cô sôû ñeå tham chieáu. o Söû duïng deã daøng daïng giao tieáp baèng vaên baûn. o Caù nhaân hoaù coâng vieäc quaûn lyù vaø ít coù moái quan taâm ñeán caùc vaán ñeà maø nhaân vieân gaëp phaûi. Hieäu   quaû  o Ñöôïc aùp duïng taïm thôøi. khi o AÙp duïng trong truôùng hôïp coù khuûng hoaûng, coù truïc traëc xaûy ra hay caùc vaán ñeà mang tính khaån caáp. o Söû duïng vôùi thaùi ñoä oân hoaø (gioïng noùi). o AÙp duïng vôùi caùc coäng söï ít coù kinh nghieäm. Töø khoùa Ñieàu maø ngöôøi laõnh ñaïo noùi Toå chöùc > Khaån caáp Kieåm tra Söï vieäc Muïc tieâu Roõ raøng Xaùc thöïc Con soá Öu tieân Thôøi haïn Coù ích Löïa choïn Meänh leänh Keát 11
 12. NGHE THUAT LANH DAO CFVG quaû 12
 13. NGHE THUAT LANH DAO CFVG M2 Phong caùch : Ñoäng vieân Ngöôøi laõnh ñaïo  ñöa ra quyeát ñònh Khu vöïc 2 : Taây – Vai troø : Huy ñoäng Baéc Haønh vi öùng  o Nhieàu giaûi thích : lyù do, nguyeân nhaân, heä xöû quaû,... Raát coù tính o Laøm noåi baät caùc döï aùn, muïc tieâu, caùc hoaït toå chöùc ñoäng,.. vaø lôïi ích cuûa chuùng. Tính quan heä o Laøm noåi baät vaø khuyeán khích caùc caù nhaân hay caùc ñoäi nhoùm. Hieän thaân cuûa nieàm tin, thoâng tin vaø ñaøo taïo, khen thöôûng cho caùc thaønh coâng ñaït ñöôïc. o Ngöôøi laõnh ñaïo noùi nhieàu, ñöa ra yù kieán tröôùc, trình baøy yù töôûng, nieàm tin vaø caùc giaù trò cuûa mình. o Traû lôøi cho caùc yù kieán phaûn baùc, khuyeán khích ñaët caâu hoûi, traû lôøi chuùng vaø ñaûm baûo laø ngöôøi hay nhoùm ñaët caâu hoûi hieåu ñöôïc vieäc phaûi laøm cuõng nhö saün saøng thöïc hieän chuùng. Ba daïng : Thuyeát phuïc Ñaøo taïo Tham khaûo Hieäu   quaû  o Chaân thaønh, xaùc thöïc, khoâng aùp duïng tieåu neáu xaûo. o Cho pheùp thieát laäp moät nhoùm, ñöa ra moät chuû ñeà. o Soá löôïng caùc thaønh vieân tham döï ít. Töø khoùa Ñieàu maø ngöôøi laõnh ñaïo noùi Giaûi thích   Quyeát ñònh Giaûi thích Tính Thuyeát phuïc +  Öu tieân Tham voïng Tính ñaùng tin Tính chaát  Haønh laøm  göông ñoäng Löïa choïn Traû lôøi Quan troïng Giaù trò 13
 14. NGHE THUAT LANH DAO CFVG M3 Phong caùch : Kích thích Ngöôøi laõnh ñaïo  chia seû  quyeát  Khu vöïc 3 : Ñoäng – Vai troø : Lieân keát Baéc ñònh Haønh   vi   öùng  o Laéng nghe : Ngöôøi quaûn lyù : xöû - Chæ daãn caùc coäng söï ; Ít coù tính toå - Phaân tích tình huoáng ; chöùc - Giuùp giaûi quyeát caùc vaán ñeà ; Tính quan heä cao - Chuù yù ñeán caùc yù töôûng, gôïi yù vaø ñeà nghò cuûa caùc caù nhaân cuõng nhö caùc ñoäi nhoùm. o Thöông thuyeát : Ngöôøi quaûn lyù : - Saép xeáp caùc giaûi phaùp, ñoâi khi raát phöùc taïp, trong khi vaãn luoân löu yù ñeán caùc lôïi ích chung cuûa coäng söï vaø cuûa coâng ty ; - Ñònh löôïng khaùi nieäm Coù   theåchaáp   nhaän   ñöôïc vaø khoâng chaáp nhaän ñöôïc. o Laø ñoái taùc cuûa nhau : Ngöôøi quaûn lyù : - Laøm vieäc treân cô sôû bình ñaúng vôùi caùc coäng söï ; - Trao ñoåi caùc > vôùi caùc coäng söï ; - Taïo ra baàu khoâng khí laøm vieäc döïa treân neàn taûng tin töôûng laãn nhau. Hieäu quaû neáu o Toân troïng caùc hôïp ñoàng. o Caùc quyeát ñònh ñöôïc chia seû moät caùch hieäu quaû. o Thaùi ñoä laéng nghe, caùc lôøi khuyeân ñöa ra coù ích cho taát caû nhaân vieân. Töø khoùa Ñieàu maø ngöôøi laõnh ñaïo noùi Laéng nghe   YÙ töôûng Gôïi yù Ñoái thoaïi +  +  Khaû naêng Nghieân cöùu Giaûi quyeát Thöông thuyeát 14
 15. NGHE THUAT LANH DAO CFVG M4 Phong caùch : UÛy quyeàn Quyeát ñònh ñöôïc  ñöa ra vôùi hay  Khu vöïc 4 : Ñoäng – Nam Vai troø : Giao traùch nhieäm bôûi moät taäp the / moät caù nhaân Haønh vi öùng xöû o Xaùc ñònh caùc nhieäm vuï, muïc tieâu, döï a Ít coù tính toå chöùc maø coäng söï (hay moät nhoùm) töï thöïc hie baèng nhöõng phöông phaùp rieâng cuûa hoï. Tính quan heä thaáp o Saùng kieán lieân quan ñeán caùc nhieäm vuï, m tieâu, hay döï aùn xuaát phaùt töø nhaø quaûn ly caùc coäng söï / taäp theå. o Döï truø caùc cuoäc gaëp gôõ theo ñònh kyø d toång keát laïi tình hình. Caùc cuoäc gaëp gôõ na ñöôïc toå chöùc theo moät lòch trình ñöôïc döï tr saün tröôùc ñoù, hay theo saùng kieán cuûa ca coäng söï. o Nhaø quaûn lyù bieåu loä nieàm tin cuûa mình q haønh vi xöû khoâng nhaát thieát döïa treân qu heä. o Ngöôøi quaûn lyù ñem ñeán moät söï giuùp ñ giaùn tieáp : hôïp ñoàng, hoã trôï, thoâng tin, ... o Ngöôøi quaûn lyù cuøng ngöôøi coäng söï / nhoù coäng söï öôùc löôïng caùc keát quaû theo töø giai ñoaïn. Cho pheùp coù nhöõng sai laàm khoâ taùi dieãn. Hieäu quaû neáu o Töông öùng vôùi moät traùch nhieäm ñöôïc ch seõ. o Xaùc ñònh roõ möùc ñoä uyû quyeàn. o Cho pheùp naâng cao kinh nghieäm cuûa ca coäng söï. Töø khoùa Ñieàu maø ngöôøi laõnh ñaïo laøm Traùch   nhieäm  Ngöôøi quaûn lyù quan saùt, phaân tích caùc haønh Saùng kieán vaø caùc keát quaû ñaït ñöôïc, öôùc löôïng hieäu qu Ruûi ro Ñaùnh giaù nhôø vaøo moät heä thoáng thoâng tin tröïc tieáp v giaùn tieáp. 15
 16. NGHE THUAT LANH DAO CFVG Ñoä töï chuû (khaû naêng laøm vieäc  ñoäc laäp) Coâng Coâng vieäc coù vieäc seõ theå ñöôïc thöïc thöïc Naêng  Ñoäng  löïc cô Trong khuoân khoå thöïc hieän : Moät nhieäm vuï Moät muïc tieâu Khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp nhö vaäy ñöôïc toång hôïp töø ba yeáu toá : Muïc tieâu Ñieàu ñaõ giao cho moät caù nhaân (M1, M2), ñaõ thöông thuyeát vôùi hoï (M3) hay ñeå cho hoï töï thöïc hieän vôùi söï ñoàng yù töø caáp treân (M4). Khaû naêng Toång hoaø caùc kieán thöùc vaø kinh nghieäm, coù theå toùm taét baèng thuaät ngöõ >. YÙ muoán ÔÛ ñaây laø loøng ham muoán ñöôïc thöïc hieän hay ñaàu tö naêng löïc caù nhaân vaøo moät tình huoáng cuï theå, töø ñoù chuùng toâi ñöa ra khaùi nieäm >. 16
 17. NGHE THUAT LANH DAO CFVG S Ö Ï TÖ Ô N G   Í H   H O N G     TH C P CA Ù CH Q U A Û N   Ù    Ö Ù C  O Ä   Ï LY / M Ñ TÖ   Töï chuû thaáp Töï chuû trung bình = Phong caùch ñoäng  = Phong caùch vieân tham gia “huy ñoäng” “hôïp taùc” M2 M3 Ñieåm ñeán Ñieåm xuaát  phaùt Tính toå chöùc yeáu Tính toå chöùc Tính quan heä cao Töï chuû cao Töï chuû raát thaáp = Phong caùch uûy  = Phong caùch chæ  quyeàn ñaïo “giao coâng vieäc” “xaây döïng cô caáu 17
 18. NGHE THUAT LANH DAO CFVG A1. Ñoä töï chuû (khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp) raát yeáu Naêng löïc Ñoäng cô Khoâng bieát Khoâng muoán Naêng löïc yeáu hay raát yeáu Ñoäng cô yeáu hay raát yeáu Ngöôøi coäng söï khoâng bieát caùch Ngöôøi coäng söï khoâng muoán nhaän hoaøn thaønh moät coâng vieäc, thöïc traùch vaø khoâng muoán thöïc hieän hieän moät muïc tieâu, giaûi quyeát noù bôûi vì hoï : moät vaán ñeà... bôûi vì hoï khoâng - Caûm thaáy chöa saün saøng ; coù kieán thöùc, kinh nghieäm vaø kyõ naêng caàn thieát. - Cho raèng ñaây laø traùch nhieäm cuûa ngöôøi khaùc chöù khoâng Ngöôøi coäng söï chôø ñôïi caùc thoâng phaûi cuûa mình ; tin, yù töôûng, kieán thöùc... ñeán vôùi hoï töø beân ngoaøi, ñaëc bieät laø - Cho raèng ñaáy laø moät coâng caáp treân cuûa mình. vieäc voâ ích, khoâng höùng thuù cuõng nhö khoâng coù hy voïng Khoâng bieát caùch söû duïng caùc kyõ thöïc hieän : >, >. thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Ngöôøi coäng söï cuõng coù theå töø Phaûi chæ roõ ñieàu caàn laøm cuõng choái caùc hoaït ñoäng, nhieäm vuï, nhö caùch thöùc thöïc hieän. muïc tieâu ñaët ra bôûi vì chuùng quaù khoù, quaù nhieàu ruûi ro, khoâng töông thích vôùi truyeàn thoáng vaø thoùi quen thoâng thöôøng… Hoï coù theå caûm thaáy mô hoà, khoâng roõ raøng, ngaäp ngöøng : > >. Cuoái cuøng hoï coù theå ñoàng yù nhöng sau ñoù thì khoâng laøm gì caû. 18
 19. NGHE THUAT LANH DAO CFVG A2. Ñoä töï chuû yeáu Naêng löïc Ñoäng cô Khoâng bieát Raát muoán Naêng löïc yeáu Ñoäng cô trung bình Ngöôøi coäng söï chôø ñôïi Ngöôøi coäng söï chöùng toû > thöïc hieän coâng vieäc thích, thoâng tin ñeán töø caáp cuûa mình ñoái vôùi coâng ty, caáp treân. treân hay baïn ñoàng nghieäp. Hoï ñaët ra caùc caâu hoûi, Hoï toû ra côûi môû vaø quan taâm quan taâm ñeán goùc ñoä ñeán caùc hoaït ñoäng cuõng nhö thöïc teá cuûa söï vieäc : Laøm  caùc döï aùn, nhöng khoâng toû ra theá   naøo  ? hay caùc chuû ñoäng vaø laø ngöôøi >. nhö theá ? Hoï nhaän traùch nhieäm moät caùch Bieát caùch söû duïng caùc coù ñieàu kieän, khi : kyõ naêng cô baûn vaø caùc - Caáp treân coù maët nhieàu hôn ; kinh nghieäm tröôùc ñaây trong tröôøng hôïp caàn thieát. - Giaûi phaùp ñôn giaûn ; - Naêng löïc cuûa hoï cao hôn thöïc teá ñoøi hoûi ; - Ñöôïc cung caáp nhieàu phöông tieän hôn ñeå thöïc hieän ; - Ñöôïc boû bôùt moät soá traùch nhieäm ñaõ nhaän ; - … Hoï caàn ñöôïc giuùp ñôõ, ñoäng vieân, khuyeán khích, vaø ñöôïc ghi nhaän coâng söùc cho moät coâng vieäc ñaõ thöïc hieän toát. 19
 20. NGHE THUAT LANH DAO CFVG A3. Ñoä töï chuû trung bình Naêng löïc Ñoäng cô Bieát caùch thöïc hieän Muoán thöïc hieän, ñöa ra  caùc caâu hoûi Naêng   löïc   töø   trung   bình  Ñoäng cô coù theå trung   bình  ñeán cao : ngöôøi coäng söï coù hay maïnh meõ kyõ laêng, kieán thöùc vaø kinh Trong tröôøng hôïp ñoäng cô nghieäm ñeå hoaøn thaønh coâng trung bình : ngöôøi coäng söï vieäc. thieáu söï töï tin vaø khoâng Ngay caû khi khoâng hoäi ñuû muoán nhaän traùch nhieäm ñieàu kieän, hoï vaãn bieát caùch ñöôïc giao phoù. tìm ra chuùng (tham khaûo baïn Hoï mong coù ñöôïc moät söï hoã ñoàng söï, treân maïng,...). trôï töø caáp treân vaø ñöa ra Kyõ naêng chuyeân moân cuûa hoï nhöõng ñieàu kieän döôùi daïng thoâng thöôøng nhieàu hôn cuûa moät yeâu caàu hoã trôï hay ñeà caáp treân. nghò giuùp ñôõ phöông tieän. Hoï coù caùc yù töôûng, döï aùn, Ñoäng cô cuûa hoï laø ñoäng cô gôïi yù veà caùc ñeà nghò. Hoï coù coù ñieàu kieän. quan ñieåm rieâng khi tieán haønh Trong tröôøng hôïp ñoäng cô thöïc hieän caùc yù töôûng. maïnh meõ : Ngöôøi coäng söï raát Hoï thöôøng khoâng ñeå yù ñeán töï tin vaø töï ñaùnh giaù toát ñoâi caùc taùc ñoäng leân moâi khi hôi quaù) veà khaû naêng tröôøng chung quanh khi thöïc cuûa hoï. hieän nhöõng yù töôûng cuûa Hoï chuû ñoäng vaø daùm nghó mình, do thieáu moät caùi nhìn daùm laøm toång hôïp, cuõng nhö kinh nghieäm vaø kieán thöùc... Hoï coù caùc yù töôûng rieâng cuûa mình veà caùc thöùc thöïc Hoï chuù troïng ñeán söï thaønh hieän coâng vieäc vaø ñöa ra caùc coâng cuûa caùc coâng vieäc ñaõ ñieàu kieän döôùi daïng moät ñöôïc giao phoù. yeâu caàu hoã trôï phöông tieän, Coù theå caûi thieän phöông söï ñoäc laäp vaø chuû ñoäng phaùp, vöôït qua caùc tieâu trong coâng vieäc. chuaån ñaõ thieát laäp, ñöa ra Ñoäng cô khoâng coù ñieàu kieän caùc höôùng môùi. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2