Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
934
lượt xem
152
download

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Động vật là nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? vì sao? Động vật lấy thức ăn theo phương thức nào? Sự tiến hóa của phương thức tiến hóa...........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

 1. B. ChuyÓn ho¸ vËt chÊt vμ n¨ng l−îng ë ®éng vËt Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). ? §éng vËt lμ nhãm sinh vËt tù d−ìng hay dÞ d−ìng? V× sao?. §éng vËt lÊy thøc ¨n theo ph−¬ng thøc nμo? Sù tiÕn ho¸ cña ph−¬ng thøc tiªu ho¸ ë §V ®−îc thÓ hiÖnra sao? **
 2. Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). I. Tiªu ho¸ lμ g×? - Tiªu ho¸ lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi vμ hÊp thô thøc ¨n. Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ xÈy ra ë bªn trong TB gäi lμ tiªu ho¸ néi bμo ? Bªn ngoμi TB gäi lμ tiªu ho¸ ngo¹i bμo
 3. Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). I. Tiªu ho¸ lμ g×? ®i tõ ®éng vËt ®¬n bμo ®Õn ®a II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸ bμo cã mÊy h×nh thøc tiªu Tiªu ho¸ ë §V ®¬n 1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: ho¸? CÊuμt¹o phï hîp víi chøc b o cã mÊy giai ®o¹n: n¨ng ra sao? Theo chiÒu h−íng tiÕn ho¸ nμo? ?
 4. Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). I. Tiªu ho¸ lμ g×? II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸ 1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: chÊt TÕ ®¬n bμo gi¶n Thøc ¨n vμo ch©t enzim kh«ng bμo tiªu ho¸ chÊt th¶i ngoμi 2 3 1 4
 5. M« t¶ qu¸ tr×nh tiªu ho¸ ë thuû tøc
 6. Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). I. Tiªu ho¸ lμ g×? Tiªu ho¸ ë §V cã tói tiªu ho¸ cã mÊy II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸ ? giai ®o¹n? H×nh 1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: thøc nμy cã −u ®iÓm g× so víi h×nh 2. Tiªu ho¸ ë §V cã tói tiªu ho¸: thøc trªn?: chÊt TÕ ®¬n qua bμo gi¶n tiªu enzim Thøc ¨n ho¸ vμo tói ngo¹i ngoμi tiªu ho¸ chÊt th¶i bμo thμnh nh÷ng m¶nh nhá,
 7. M« t¶ c¸c bé phËn cña èng tiªu ho¸ ë giun
 8. M« t¶ c¸c bé phËn cña èng tiªu ho¸ ë ch©u chÊu
 9. M« t¶ c¸c bé phËn cña èng tiªu ho¸ ë chim Nªu ®Æc ®iÓm chung cña èng tiªu ho¸ vμ sù tiªu ho¸ thøc ¨n trong èng tiªu ho¸.
 10. Bμi 15: tiªu ho¸ ë ®éng vËt (1). I. Tiªu ho¸ lμ g×? Tiªu ho¸ ë §V cã èng tiªu ho¸ cã II. C¸c h×nh thøc Tiªu ho¸ ? mÊy giai ®o¹n? 1. Tiªu ho¸ ë §V ®¬n bμo: H×nh thøc nμy cã −u ®iÓm g× so víi 2. Tiªu ho¸ ë §V cã tói tiªu ho¸: h×nh thøc trªn?: 3. Tiªu ho¸ ë §V cã èng tiªu ho¸: chÊt TÕ ®¬n bμo gi¶n Qua enzim Thøc ¨n èng vμo èng tiªu ngoμi tiªu ho¸ chÊt th¶i ho¸ èng tiªu ho¸ ®−îc cÊu t¹o tõ nhiÒu bé phËn víi chøc n¨ng kh¸c nhau. Thøc ¨n ®i theo mét chiÒu trong èng tiªu ho¸,
 11. So s¸nh 2 møc ®é tiªu ho¸ Néi dung Tói tiªu ho¸ èng tiªu ho¸ Møc ®é trén lÉn thøc ¨n víi NhiÒu Kh«ng chÊt th¶i. Møc ®é hoμ lo·ng cña dÞch Ýt NhiÒu tiªu ho¸ Møc ®é chuyªn hãa cña c¸c Cao ThÊp bé phËn ChiÒu ®i cña thøc ¨n Thøc ¨n vμ chÊt Mét chiÒu. th¶i vμo ra cïng chiÒu
 12. C©u hái tr¾c nghiÖm: 1. C¸c h×nh thøc tiªu ho¸ ë ®éng vËt ®a bμo gåm: A A. Tiªu ho¸ trong tói vμ èng tiªu ho¸. B. Tiªu ho¸ néi vμ ngo¹i bμo. C. Tiªu ho¸ c¬ häc vμ ho¸ häc. D. Tiªu ho¸ lÝ häc vμ sinh häc. 2. BiÕn ®æi thøc ¨n thμnh c¸c chÊt dinh d−ìng ®¬n gi¶n trong èng tiªu ho¸ kh«ng ®−îc gäi lμ: A. ChuyÓn ho¸ trung gian. B. Qu¸ tr×nh tiªu ho¸. C ChuyÓn ho¸ c¬ b¶n. C. D. Ph©n gi¶i thøc ¨n. 3. §a sè §V nguyªn sinh lÊy thøc ¨n b»ng c¬ chÕ: A. KhuÕch t¸n. B. ThÈm thÊu. D Thùc bμo. C. Èm bμo. D 4. Kh«ng bμo tiªu ho¸ kh«ng thÓ: A. TiÕt enzim tiªu ho¸. B. Chøa thøc ¨n. A C. Hoμ nhËp víi liz«x«m. D. Hoμ nhËp víi mμng TB. 5. èng tiªu hãa cã cÊu t¹o hoμn chØnh h¬n tói TH, v×: A. Cã kÝch th−íc dμi h¬n. B B. Cã sù ph©n ho¸ râ rμng. C. MiÖng vμ hËu m«n ph©n biÖt. D. HÖ enzim tiªu ho¸ rÊt ®a d¹ng.
 13. 6. Tiªu ho¸ néi bμo qu¸ tr×nh biÕn ®æi thøc ¨n xÈy ra trong: A. èng tiªu hãa. B. Tói tiªu hãa . C TÕ bμo. C. D. HÖ tiªu ho¸. 7. Loμi th¶i cÆn b· qua qua lç miÖng cã thÓ lμ: A. ChØ tiªu ho¸ néi bμo. B. ChØ tiªu ho¸ ngo¹i bμo. C Võa tiªu ho¸ néi bμo vμ tiªu ho¸ ngo¹i bμo. C. D. §· cã hÖ tiªu ho¸ hoμn chØnh. 8. èng tiªu hãa cã thÓ gÆp: A §V cã x−¬ng sèng vμ §V kh«ng x−¬ng sèng. A. B. ChØ cã ë §V kh«ng x−¬ng sèng . C. ChØ cã ë §V kh«ng x−¬ng sèng. D. ChØ cã ë §V ¨n thÞt. 9. Giun s¸n kÝ sinh ë ruét non kh«ng cã ®Æc ®iÓm: A.ThÞ gi¸c tiªu gi¶m. B. Ph¸t triÓn gi¸c quan. C. BÒ mÆt c¬ thÓ lín. D HÖ tiªu ho¸ hoμn thiÖn. D. 10. DiÒu cña chim ¨n h¹t kh«ng cã t¸c dông: A Tiªu ho¸ thøc ¨n. A. B. Chøa thøc ¨n. C. Lμm mÒm thøc ¨n. D. ChØ cho thøc ¨n xuèng d¹ dÇy.
 14. XIN CH¢N THμNH c¶m ¬n chμo t¹m biÖt hÑn gÆp l¹i
Đồng bộ tài khoản