Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
365
lượt xem
81
download

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên tử ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm các mặt của hình lục giác và ba nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác.,,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn

 1. PhÇn hai: Ho¸ häc v« c¬ Ph Ch−¬ng 5: ®¹i c−¬ng vÒ kim lo¹i 5: ®¹ VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoµn VÞ trÝ trong TÝnh chÊt vËt lÝ, tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i tÝnh D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i Hîp kim Sù ¨n mßn kim lo¹i §iÒu chÕ kim lo¹i
 2. Bμi 17: VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng ng tuÇn hoμn vμ cÊu t¹o cña kim lo¹i tu I. VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoμn II. CÊu t¹o cña kim lo¹i 1. CÊu t¹o nguyªn tö 2. CÊu t¹o tinh thÓ 3. Liªn kÕt kim lo¹i
 3. Bμi: 17 VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng ng tuÇn hoμn vμ cÊu t¹o cña kim lo¹i tu I. VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoμn. - Tõ nhãm IA(trõ hi®ro), nhãm IIA, nhãm IIIA( trõ bo) vµ mét phÇn cña c¸c nhãm IVA, VA, VIA. - C¸c nhãm B (tõ IB ®ÕnVIIIB) - Hä lantan vµ actini
 4. I. VÞ trÝ cña kim lo¹i trong b¶ng tuÇn hoμn II. CÊu t¹o cña kim lo¹i II. 1. CÊu t¹o nguyªn tö *VÝ dô 1: CÊu h×nh electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè Na, Mg, Al, P, S, Ëp 1 PhiÕu häc t Cl: Na: [Ne] 3s1×nh eMg: [Ne] cña nguyªn: tö c¸c 23p1 ViÕt cÊu h lectron 3s2 All [Ne] 3s A P: [Ne] 3stè: Na,S: [Ne] 3sP, S, Cl ?(BiÕt Z3s23p5 nguyªn 23p3 Mg, Al, 23p4 Cll: [Ne] lÇn C l−ît b»ng 11, 12, 13, 15, 16, 17) *KÕt luËn 1: Nguyªn tö cña hÇu hÕt c¸c nguyªn tè kim lo¹i ®Òu cã Ýt electron ë líp ngoμi cïng(1, 2 hoÆc 3e)
 5. II. CÊu t¹o cña kim lo¹i 1. CÊu t¹o nguyªn tö * VÝ dô 2: So s¸nh cÊu t¹o nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kim lo¹i vµ phi kim thuéc chu k× 3: 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 0,157 0,136 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 (b¸n kÝnh nguyªn tö ®−îc ®o b»ng ®¬n vÞ nm) * KÕt luËn 2: Trong cïng chu k×, nguyªn tö cña KÕt nguyªn tè kim lo¹i cã b¸n kÝnh nguyªn tö lín h¬n nguy cã vµ ®iÖn tÝch h¹t nh©n nhá h¬n so víi nguyªn tö cña nguyªn tè phi kim. nguy
 6. II. CÊu t¹o cña kim lo¹i II. 1. CÊu t¹o nguyªn tö 2. CÊu t¹o tinh thÓ * NhËn xÐt: hiÕu häc tËp h¬i kim lo¹i míi ChØ ë tr¹ng th¸i P 2 tån t¹i T¹i ¹ng nh÷ng nguyªn thai dng biÖt nªn cã ë d sao kim lo¹i l¹i cã ö riª¹ng cã cÊu t¹ocnguyªnlµö. ët¹o nguyªn −ö vµ trõ thuû Êu t¹o t cÊu nhiÖt ®é th t êng, cÊu ®é ng©n ë thÓ láng cßn ctinh thÓ? ¹i ë thÓ r¾n vµ cã ¸c kim lo cã cÊu t¹o cÊu t¹o tinh thÓ. cÊu
 7. II. CÊu t¹o cña kim lo¹i II. 1. CÊu t¹o nguyªn tö 2. CÊu t¹o tinh thÓ * NhËn xÐt * CÊu t¹o chung cña tinh thÓ kim lo¹i: Trong tinh thÓ kim lo¹i, nguyªn tö vµ ion kim lo¹i n»m nh÷ng nót m¹ng tinh thÓ. C¸c electron ho¸ trÞ liªn kÕt yÕu víi PhiÕu hnªn dÔ t¸ch khái nguyªn h¹t nh©n äc tËp 3 tö vµ chuyÓn t¹o chung cña tinh thÓ kim lo¹i? Nªu cÊu ®éng tù do trongm¹ng tinh thÓ.
 8. 2. CÊu t¹o tinh thÓ a. M¹ng tinh thÓ lôc ph−¬ng a. ng tinh - C¸c nguyªn tö, ion kim lo¹i n»m trªn c¸c ®Ønh vµ t©m c¸c mÆt cña h×nh lôc gi¸c vµ ba nguyªn tö, ion n»m phÝa trong cña h×nh lôc gi¸c. - ThÓ tÝch cña c¸c nguyªn tö vµ ion chiÕm 74%, cßn l¹i 26% lµ kh«ng gian trèng. - Kim lo¹i cã kiÓu m¹ng nµy lµ: Be, Mg, Zn, Ca...
 9. 2. CÊu t¹o tinh thÓ b. M¹ng tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m diÖn b. - C¸c nguyªn tö, ion kim lo¹i n»m trªn c¸c ®Ønh vµ t©m c¸c mÆt cña h×nh lËp ph−¬ng. -ThÓ tÝch cña c¸c nguyªn tö vµ ion kim lo¹i chiÕm 74%, cßn l¹i 26% lµ kh«ng gian trèng. - Kim lo¹i cã kiÓu m¹ng nµy lµ: Cu, Ag, Au, Al, Pb, Fe, Ni...
 10. c. M¹ng tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m khèi c. - C¸c nguyªn tö vµ ion kim lo¹i n»m trªn c¸c ®Ønh vµ t©m cña h×nh lËp ph−¬ng. -ThÓ tÝch cña c¸c nguyªn tö vµ ion kim lo¹i chØ chiÕm 68%, cßn 32% lµ kh«ng gian trèng. - Kim lo¹i cã kiÓu m¹ng nµy lµ: Li, Na, K, V, Mo...
 11. 3. Liªn kÕt kim lo¹i 3. Liªn kÕt kim lo¹i lµ liªn kÕt ®−îc h×nh thµnh kÕt nh gi÷a c¸c nguyªn tö vµ ion kim lo¹i trong gi nguy trong m¹ng tinh thÓ do sù tham gia cña c¸c electron tù do. PhiÕu häc tËp 4 Liªn kÕt céng hoPhiÕu n kÕt ÕttËp Lio¹i? kim lo¹i ThÕ nµo lLiliªn k ion 5ªn kÕt µ ª häc kim l ¸ trÞ So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a liªn kÕt kim Do nh÷ng ®«i Do t−¬ng t¸c tÜnh Do c¸c nguyªn tö, ng ®« nh lo¹it¹víiªn ®iÖn gi÷a ion trÞion kim lo¹iÕtµ sù liªn kÕt céng ho¸ vµ liªn k v electron o n electron ion ion d−¬ng ion? ©m tham gia cña vµ ion ion electron tù do electron
 12. Bμi tËp Bμi 1: M¹ng tinh thÓ kim lo¹i gåm cã ng tinh A. nguyªn tö, ion kim lo¹i vμ c¸c electron ®éc A. ion kim electron th©n B. nguyªn tö, ion kim lo¹i vμ c¸c electron tù ion kim electron do C. nguyªn tö kim lo¹i vμ c¸c electron ®éc th©n electron D. ion kim lo¹i vμ c¸c electron ®éc th©n ion kim electron §¸p ¸n: B
 13. Bμi 2: C©u nμo sau ®©y KH¤NG ®óng? NG A. Sè electron ë líp ngoμi cïng cña nguyªn tö A. electron kim lo¹i th−êng cã Ýt(1 ®Õn 3e) th Ýt(1 B. Sè electron ë líp ngoμi cïng cña nguyªn tö electron phi kim th−êng cã tõ 4 ®Õn7 electron phi kim C. Trong cïng chu k×, nguyªn tö kim lo¹i cã nguy cã b¸n kÝnh nhá nguyªn tö phi kim phi kim D. Trong cïng nhãm A, sè electron ngoμi cïng A, electron ngo cña c¸c nguyªn tö b»ng nhau §¸p ¸n: C n:
 14. Bμi 3: Cation R+ cã cÊu h×nh electron ë ph©n líp ngoµi cïng lµ 2p6. Nguyªn tö R lµ A. F B. Na C. K D. Cl §¸p ¸n: B
 15. Bµi 4: Cho cÊu h×nh electron: 1s22s22p6 D·y nµo sau ®©y gåm c¸c nguyªn tö vµ ion cã cÊu h×nh electron nh− trªn ? A. K+, Cl, Ar B. Li+, Br, Ne C. Na+, Cl, Ar D. Na+, F-, Ne §¸p ¸n: D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản