Bài 18: Tuần hoàn máu ở động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
688
lượt xem
122
download

Bài 18: Tuần hoàn máu ở động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng các hoạt động sống của cơ thể....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 18: Tuần hoàn máu ở động vật

  1. Chμo mõng c¸c b¹n ®Õn víi bμi gi¶ng tuÇn hoμn m¸u (1) Gi¸o viªn gi¶ng dËy ®inh thÞ bÝnh
  2. Bμi 18. tuÇn hoμn ë ®éng vËt HÖ c¬ quan nμo gióp TB ë c¬ thÓ ®a bμo T§C víi m«i tr−êng ? HÖ c¬ quan ? ®ã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ®Ó thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng cña m×nh?
  3. Bμi 18. tuÇn hoμn ë ®éng vËt HÖ tuÇn hoμn cã chøc I. Kh¸i niÖm vÒ hÖ tuÇn hoμn: n¨ng g×? ®−îc cÊu t¹o tõ HÖ tuÇn hoμn cã chøc n¨ng vËn chuyÓn c¸cnh÷ng bé phËn nμo? chÊt tõ bé phËn nμy ®Õn bé phËn kh¸c ®Ó Gåm mÊy d¹ng? ®¸p øng c¸c ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ. §éng vËt ®¬n bμo vμ §V ®a bμo cã kÝch th−íc nhá vμ dÑp th× kh«ng cã hÖ tuÇn hoμn.C¸c chÊt ®−îc trao ®æi qua bÒ mÆt c¬ thÓ. ? ®éng vËt ®a bμo cã hÖ tuÇn hoμn. HÖ tuÇn hoμn ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c bé phËn sau: - DÞch tuÇn hoμn. - Tim. - HÖ thèng m¹ch m¸u. HÖ tuÇn hoμn ®−îc chia thμnh c¸c d¹ng sau: - HÖ tuÇn hoμn hë. -HÖ tuÇn hoμn kÝn( ®¬n vμ kÐp)
  4. Bμi 18. tuÇn hoμn ë ®éng vËt I. Kh¸i niÖm vÒ hÖ tuÇn hoμn: Tr¶ lêi lÖnh sè 1. (H18.1). II. hÖ tuÇn hoμn hë: Nªu ®Æc ®iÓm cña hÖ tuÇn hoμn hë. HÖ ®éng +N−íc m« M¸u tõ m¹ch Khoang T§C víi tim m¸u TÕ bμo m¸u ? M¸u – n−íc m« cã chøa s¾c tè h« hÊp (hªm«xianin cã chøa Cu) nªn m¸u mμu xanh nh¹t. M¸u ch¶y trong ®éng m¹ch ¸p lùc thÊp nªn tèc ®é m¸u chÈy chËm Kh¶n n¨ng ®iÒu hoμ vμ ph©n phèi ®Õn c¸c c¬ quan chËm. Cã ë ®a sè c¸c §V th©n mÒm (èc, trai, hÕn .) vμ §V ch©n khíp(c«n trïng, t«m,
  5. HÖ tuÇn hoμn kÝn
  6. Bμi 18. tuÇn hoμn ë ®éng vËt Tr¶ lêi lÖnh sè 2. (H18.2). I. Kh¸i niÖm vÒ hÖ tuÇn hoμn: Nªu ®Æc ®iÓm cña hÖ tuÇn II. hÖ tuÇn hoμn hë: hoμn kÝn −u ®iÓm h¬n hÖ III. hÖ tuÇn hoμn kÝn: tuÇn hoμn hë. M¸u tõ Dinh d− HÖ ®éng hÖ mao ìng vμ o tim m¹ch m¹ch 2 TÕ bμo hÖ mao th¶i vμ chÊt ? tÜnh m¹ch CO 2 m¹ch M¸u cã chøa s¾c tè h« hÊp (cã chøa Fe) nªn m¸u mμu ®á. M¸u ch¶y trong ®éng m¹ch ¸p lùc cao nªn tèc ®é m¸u chÈy nhanh. Kh¶n n¨ng ®iÒu hoμ vμ ph©n phèi ®Õn c¸c c¬ quan nhanh.
  7. C©u hái tr¾c nghiÖm: 1. C¸c TTB cña c¬ thÓ nμo sau ®©y T§C trùc tiÕp víi MT ngoμi: A §V ®¬n bμo vμ §V ®a bμo bËc thÊp. A. B. §V ®a bμo bËc cao vμ §V ®a bμo bËc thÊp. C. §V ®a bμo. D. §V cã x−¬ng sèng sèng trong MT n−íc. 2. Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña dÞch m« vμ m¸u: A. VËn chuyÓn c¸c chÊt: hoocm«n, enzim, kh¸ng thÓ tõ MT ngoμi vμo TB. B. VËn chuyÓn c¸c chÊt: hoocm«n, enzim, kh¸ng thÓ trong ho¹t ®éng sèng cña TB ®Õn n¬i cÇn. C VC c¸c chÊt cÇn thiÕt tõ MT ngoμi vμo TB vμ ®−a c¸c s¶n phÈm cña TB ®Ðn n¬i C. cÇn, ®ång thêi ®−a c¸c s¶n phÈm ph©n huû ®Õn c¬ quan bμi tiÕt. D. VC thøc ¨n, thu nhËn O2, th¶i c¸c s¶n phÈm kh«ng cÇn thiÕt. 3. Trong m¸u ng−êi bao nhiªu % O2 ®−îc VC d−íi d¹ng kÕt hîp víi Hb? D 98,5%. A. 1,5%. B. 7%. C. 70%. D. 4. Trong m¸u ng−êi bao nhiªu % O2 ®−îc VC d−íi d¹ng hoμ tan ë huyÕt t−¬ng? A 1,5%. A. B. 7%. C. 70%. D. 98,5%. 5. Trong m¸u ng−êi bao nhiªu % CO2 ®−îc VC d−íi d¹ng hoμ tan ë huyÕt t−¬ng? A 7%. A. B. 20 -23%. C. 70%. D. 98,5%.
  8. 6. Trong m¸u ng−êi bao nhiªu % O2 ®−îc VC d−íi d¹ng kÕt hîp víi Hb? B 20 -23%. A. 7%. B. C. 70%. D. 98,5%. 7. . Trong m¸u ng−êi bao nhiªu % CO2 ®−îc VC d−íi d¹ng HCO3- NaHCO3 C 70%. A. 7%. B. 20 -23%. C. D. 98,5%. 8. HÖ tuÇn hoμn hë cã ë §V nμo ? A. Bß s¸t, ch©n khíp. B. l−ìng c−, giun ®èt. C Th©n mÒm, ch©n khíp. C. D. Ch©n khíp, chim. 9. §V nμo sau ®©y,m¸u chØ tham gia VC dinh d−ìng, kh«ng VC O2 , CO2. A s©u bä. A. B. chim. C. thó. D. bß s¸t. 10. HÖ thèng kÝn ë §V cã hÖ tuÇn hoμn kÝn gåm: A. tim vμ mao m¹ch. B. ®éng m¹ch vμ tÜnh m¹ch. C . tim vμ hÖ m¹ch. D. ®éng m¹ch, tÜnh mach, mao m¹ch. 11. TÜnh m¹ch, m¸u ®i ng−îc chiÒu träng lùc ®Ó vÒ tim lμ nhê: A.sù co d·n cña thμnh m¹ch. B. cã van. B C. Tim co bãp víi ¸p lùc lín. D. chªnh lÖch ¸p suÊt. 12. HÖ tuÇn hoμn hë ch−a hoμn thiÖn nh−ng cã −u ®iÓm lμ: A. M¸u ch¶y chËm gióp T§C ®−îc triÖt ®Ó h¬n. B. Cã s¾c tè hªm«xianin. C. Tim kh«ng cÇn ho¹t ®éng m¹nh. D. M¸u tiÕp xóc trùc tiÕp víi TB nªn T§C dÔ dμng h¬n. D
  9. XIN CH¢N THμNH c¶m ¬n chμo t¹m biÖt hÑn gÆp l¹i
Đồng bộ tài khoản