Bài 19: Nhịp độ và chiều hướng tiến hóa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
176
lượt xem
35
download

Bài 19: Nhịp độ và chiều hướng tiến hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng hiệu quả trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. "br" - về hình thái: tăng hoặc giảm kích thước cơ thể, hòa đồng hoặc nổi bật trên nền môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Nhịp độ và chiều hướng tiến hóa

  1. Bµi 19 NhÞp ®é vµ chiÒu h−íng tiÕn hãa
  2. Chän läc tù nhiªn quy ®Þnh chiÒu h−íng vµ nhÞp ®é tiÕn hãa Life Sciences-HHMI Outreach. Copyright 2006 President and Fellows of Harvard College.
  3. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau, chän läc tù nhiªn t¸c ®éng theo nh÷ng h−íng kh¸c nhau Life Sciences-HHMI Outreach. Copyright 2006 President and Fellows of Harvard College.
  4. T¨ng hiÖu VÒ h×nh th¸i: t¨ng hoÆc gi¶m qu¶ trao kÝch th−íc c¬ thÓ, hßa ®ång hoÆc næi bËt trªn nÒn m«i ®æi chÊt vµ tr−êng. chuyÓn hãa n¨ng l−îng VÒ sinh lÝ: c¬ thÓ ho¹t ®éng tÝch C¸c cùc nhÊt khi m«i tr−êng thuËn lîi h−íng nhÊt, tù vÖ tèt, b¾t måi giái. tiÕn hãa ThÝch nghi VÒ cÊu t¹o gi¶i phÉu: cÊu t¹o ngµy cµng ph©n hãa víi m«i song song víi chøc n¨ng tr−êng ngµy chuyªn hãa, tæ chøc c¬ thÓ phøc t¹p hãa hoÆc ®¬n gi¶n hãa.
  5. Tù vÖ b»ng ngôy trang
  6. Má nµy mß thøc ¨n tuyÖt qu¸!
  7. CÊu t¹o x−¬ng chi tr−íc phï hîp víi chøc n¨ng Human Cat Bat Whale
  8. C©y trång biÕn ®æi theo h−íng phï hîp víi nhu cÇu cña con ng−êi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản