Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
861
lượt xem
225
download

Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây đu đủ( carica papaya L. ) được chuyển gen kháng bệnh virut và cây đối chứng ( phải )"br" Có khả năng kháng virut CMV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

 1. Bμi 20. T¹o gièng b»ng c«ng nghÖ gen. I. C«ng nghÖ gen. 1.Kh¸i niÖm c«ng nghÖ gen - Lμ quy tr×nh t¹o ra tÕ bμo sinh C«ng nghÖ gen lμ g× vËt cã gen bÞ biÕn ®æi hoÆc cã thªm gen míi. - KÜ thuËt chuyÓn gen lμ kÜ thuËt t¹o AND t¸i tæ hîp ®Ó chuyÓn gen tõ tÕ bμo nμy sang tÕ bμo kh¸c. 2. C¸c b−íc cÇn tiÕn hµnh trong kÜ thuËt cÊy gen.
 2. Bμi 20. T¹o gièng b»ng c«ng nghÖ gen. I. C«ng nghÖ gen. 1.Kh¸i niÖm c«ng nghÖ gen 2. C¸c b−íc cÇn tiÕn hµnh trong kÜ thuËt cÊy gen. Quan s¸t h×nh vµ cho biÕt: Trong kÜ thuËt chuyÓn gen cã mÊy kh©u chÝnh.
 3. Ví du.̣ Chuyển gen phát sáng vào thân cây và chuột làm cho thân cây và thân chuột phát ra ánh sáng ë chuét thÝ nghiÖm ë thùc vËt
 4. §Ó t¹o ra ®éng vËt chuyÓn gen, ng−êi ta thùc tuÇn tù c¸c b−íc nh− thÕ nμo?
 5. Chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông Chuyê Cây bông chuyển gen Bt kháng sâu bệnh ( bên phải ) và cây bông không ng nh chuyển gen Bt mẫn cảm với sâu bệnh ( bên trái ) nh
 6. BiÕn n¹p gen vμ øng dông trong chän gièng ë thùc vËt Mét sè thμnh tùu biÕn n¹p gen ë Thùc vËt • C©y ®u ®ñ (Carica papaya L.) ®−îc chuyÓn gen kh¸ng bÖnh virót (tr¸i) vμ c©y ®èi chøng (ph¶i) – Cã kh¶ n¨ng khang virót CMV • §−îc ®¸nh gi¸ lµ gãp phÇn vµo viÖc phôc håi nÒn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®u ®ñ ë Hawaii.
 7. BiÕn n¹p gen vμ øng dông trong chän gièng ë thùc vËt Mét sè thμnh tùu biÕn n¹p gen ë Thùc vËt • C©y ®Ëu t−¬ng chuyÓn gen – Kh¸ng s©u (Bt) • Kh¸ng s©u bÖnh (insect resistance) • Gãp phÇn lµm gi¶m l−îng thuèc trõ s©u cÇn sö dông (b¶o vÖ m«i tr−êng vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt) – Thay ®æi thµnh phÇn axÝt bÐo • Lµm thay ®æi thµnh phÇn vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng
 8. BiÕn n¹p gen vμ øng dông trong chän gièng ë thùc vËt Mét sè thμnh tùu biÕn n¹p gen ë Thùc vËt Gièng lóa ®−îc chuyÓn gen tæng G¹o hîp β-carotene (gièng lóa vμng). b×nh Sau qu¸ tr×nh tiªu ho¸, β-carotene th−êng ®−îc chuyÓn ho¸ thμnh vitamin A. Kho¶ng 120 triÖu trÎ em trªn thÕ G¹o h¹t giíi bÞ c¸c rèi lo¹n do thiÕu vitamin vµng A. Gièng lóa vμng mang l¹i niÒm hy väng trong viÖc b¶o vÖ kho¶ng 1 ®Õn 2 triÖu bÖnh nh©n bÞ c¸c rèi lo¹n do thiÕu vitamin A.
 9. BiÕn n¹p gen vμ øng dông trong chän gièng ë thùc vËt Mét sè thμnh tùu biÕn n¹p gen ë Thùc vËt • C©y cµ chua chuyÓn gen – Gen kÐo dµi thêi gian chÝn • Lµm chËm qu¸ tr×nh chÝn nhòn qu¶ • T¨ng c−êng chÊt l−îng qu¶ vµ kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n sau thu ho¹ch – Gen kh¸ng bÖnh virót • Kh¸ng víi virót CMV • Gãp phÇn gi¶m l−îng thuèc trõ s©u sö dông trong qu¸ C©y cμ chua chuyÓn gen kh¸ng virót (bªn trªn) tr×nh trång trät trong khi c©y kh«ng ®−îc chuyÓn gen kh¸ng mÉn c¶m víi virót CMV - Cucumber mosaic Virus - khi trång trät trªn ®ång ruéng (bªn d−íi)
 10. Cñng cè - §äc phÇn ghi nhí (trang 85-SGK SH12) - Tr¶ lêi c©u hái (trang 85-SGK SH12)
 11. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì: A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận. B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia. C. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận. D. nếu không có thể truyền thì gen sẽ không tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận. Câu 2: Công nghệ gen là: A. quy trình công nghệ dung để tạo ra các sinh vật có gen bị biến đổi B.quy trình công nghệ dùng để tạo ra các sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới C.kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền. D.kĩ thuật đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu 3: ADN tái tổ hợp gồm: A. ADN của thể truyền và gen cần chuyển B. ADN của thể truyền và ADN của tế bào nhận C. ADN của plasmid và gen cần chuyển D. ADN của virut và gen cần chuyển
 12. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ - Häc bµi cò theo SGK. - ¸p dông kiÕn thøc häc ®−îc vµo thùc tÕ. - ChuÈn bÞ néi dung bµi 21.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản