Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
289
lượt xem
75
download

Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năng lượng là gì? năng lượng tồn tại ở trạng thái nào? - kể tên các hoạt động liên quan sử dụng năng lượng? các dạng năng lượng?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 21: Chuyển hóa năng lượng

 1. Sôû û Giaùo Duïc – Ñaøo taïo laâm ñoàng Sô Giaùo Duïc – Ñaøo taïo laâm ñoàng Tröôøng THPT Loäc Thaønh Tröôøng THPT Loäc Thaønh Kính chaøo quyù thaày coâ !
 2. CHÖÔNG III: CHUYEÅN HOÙA VAÄT CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG TRONG TEÁ BAØO • BAØI 21: CHUYEÅN HOÙA NAÊNG LÖÔÏNG • I. Khaùi nieäm veà naêng löôïng vaø caùc daïng naêng löôïng • II. Chuyeån hoùa naêng löôïng • III. ATP – ñoàng tieàn naêng löôïng cuûa teá baøo
 3. Keå teân caùc hoaït ñoäng lieân quan söû duïng naêng löôïng ? Caùc daïng naêng löôïng?
 4. Vaäy naêng löôïng laø gì? Naêng löôïng toàn taïi ôû traïng thaùi naøo?
 5. Theá naêng
 6. • Ñeâ
 7. Ñoäng naêng
 8. I/ Khaùi nieäm veà naêng löôïng vaø caùc daïng naêng löôïng 1) Khaùi nieäm: - Naêng löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng sinh coâng. - Naêng löôïng trong teá baøo toàn taïi ôû daïng: Hoaù naêng, nhieät naêng, cô naêng,… - Traïng thaùi cuûa naêng löôïng: + Ñoäng naêng: Laø daïng naêng löôïng saün saøng sinh ra coâng. + Theá naêng: Laø loaïi naêng löôïng döï tröõ, coù tieàm naêng sinh coâng.
 9. • Chuyeån hoùa naêng löôïng laø gì?
 10. II. Chuyeån hoùa naêng löôïng • - Laø söï bieán ñoåi naêng löôïng töø daïng naøy sang daïng khaùc cho caùc hoaït ñoäng soáng
 11. • Vd: chuoãi thöùc aên trong quaàn xaõ sinh vaät Naêng löôïng aùnh saùng maët trôøi (ñoäng naêng) hoùa naêng trong caùc lieân keát hoùa hoïc (theá naêng) naêng löôïng deã söû duïng ATP sinh coâng nhieät naêng thaûi vaøo moâi tröôøng
 12. Moâ hình caáu truùc khoâng gian cuûa ATP
 13. • III. ATP: Ñoàng tieàn naêng löôïng cuûa teá baøo • 1. Caáu truùc • * ATP (añeânoâzin triphoâtphat) laø hôïp chaát cao naêng goàm 3 thaønh phaàn: • + Bazô nitô Añeânin. • + Ñöôøng riboâzô. • + 3 nhoùm phoátphaùt. • * Lieân keát giöõa hai nhoùm phoátphaùt cuoái cuøng deã bò phaù vôõ (lieân keát cao naêng ~P~P) ñeå giaûi phoùng naêng löôïng.
 14. 2. Vai troø • - Cung caáp naêng löôïng cho taát caû moïi hoaït ñoäng cuûa teá baøo • - Sinh toång hôïp caùc chaát • - Co cô • - Daãn truyeàn xung thaàn kinh, vaän chuyeån caùc chaát.
 15. Naêng löôïng ASMT
 16. Troø chôi oâ chöõ EÄ T N AÊ N ÊG NHI 1. H O AÙ N AÊ N G 2. N A Ñ EÂ N I 3. Q U A N G N AÊ N G 4. L UÏ C L AÏ P 5. N AÊ N G L Ö ÔÏ N G 6. Q U A N G H ÔÏ P 7. NTRI 8. A Ñ EÂ N OÂ Z I P H OÂ T P H A T T H EÁ N AÊ N G 9.
 17. Xin chaân thaønh caûm ôn !
Đồng bộ tài khoản