Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
573
lượt xem
50
download

Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào phương thức đồng hóa thì sinh giới được chia làm mấy nhóm? - Sinh vật tự dưỡng tổng hợp chất hữu cơ theo những hình thức nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

 1. Câu 1: Quá trình hô hấp tế bào xảy ra gồm những giai đoạn nào? Trình bày sơ đồ quá trình đường phân. Câu 2: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển e
 2. Bài 25 HOAÙ TOÅNG HÔÏP VAØ QUANG TOÅNG HÔÏP
 3. I. Hoá tổng hợp 1. Khái niệm: Caên cöù vaøo phöông thöùc ñoàng hoa ùthì sinh giôùi ñöôïc chia laøm maáy nhoùm? Sinh vaät töï döôõng toång hôïp chaát höõu cô theo nhöõng hình thöùc naøo? Hoaù toång hôïp vaø quang toång hôïp
 4. Vậy hóa tổng hợp là gi? Laø hình thöùc VSV töï dưỡng ñoàng hoaù CO2 nhôø NL cuûa caùc p/öùng oxy hoaù ñeå toång hôïp thaønh caùc chaát höõu cô khaùc nhau cuûa cô theå.
 5. Haõy vieát phöông trình toång quaùt cuûa QT hoùa toång hôïp? Phương trình tổng quát: VSV A (Chất vô cơ) + O2 ⎯→ AO2 + Q VSV CO2 + RH2 + Q’ ⎯→ Chất hữu cơ (RH2 laø chaát cho hiñro)
 6. Loaïi VK laáy NL Loaïi VK laáy Loaïi VK laáy Nhoùm VK Nho NL töø caùc hôïp töø caùc hôïp chaát NL töø caùc hôïp chaát chöùa löu chöùa nitô chaát chöùa saét huyønh nh Ñaïi dieän Hoaït ñoäng ng Vai troø
 7. Loaïi VK laáy NL töø caùc Loaïi VK laáy NL töø Loaïi VK laáy NL Nhoùm Nho hôïp chaát chöùa löu caùc hôïp chaát chöùa töø caùc hôïp chaát VK huyønh nitô chöùa saét nh -VK VK saét nitrit hoaù Ñaïi dieän VK löu huyønh nh (Nitrosomonas) - VK nitrat hoùa (Nitrobacter) VK saét chuyeån VK oxi hoaù H2S taïo ra Hoaït VK nitrit hoaù: • NL: Chuyeån hoaù NH3 hoùa Fe2+ thaønh nh ñoäng ng H2S + O2 H2O + 2S + (amoâniac) thaønh Fe3+ . nh Q (1) HNO2 (axit nitrô) ñeå 4FeCO3 + O2 + 2S + 2H2O + 3O2 laáy NL: 6H2O 2 H2SO4 + Q (2) Fe(OH)3 2NH3 + 3O2 +4CO2 + Q NL thu ñöôïc töø pöù 2HNO2 + 2H2O + Q. NL thu ñöôïc töø treân duøng ñeå toång hôïp ng ng 6% NL thu ñöôïc töø pöù treân duøng ñeå ng chaát höõu cô: pöù treân duøng ñeå ng toång hôïp chaát ng 6CO2+ 12H2S + Q toång hôïp chaát höõu ng höõu cô. C6H12O6 + 6H2O + cô töø CO 2 12S (3)
 8. Hoaït Hoa C02 + 4 H + Q ñoäng ng 1/6 C6 H12 O6 + H 2O •VK nitrat hoùa: oxi hoùa HNO2 thaønh nh HNO3 notroso 2 HNO2 +O2 monat HNO3 + Q 7% naêng löôïng thu ñöôïc töø phaûn öùng ng ng duøng ñeå toång hôïp chaát höõu cô töø C02 ng ng C02 + 4 H + Q nitrobacte 1/6 C6 H12 O6 + H 2O Vai troø Laøm Ñaûm baûo chu trình tuaàn hoaøn vaät Nhờ hoạt động của nhóm vi saïch moâi chaát (chu trình Nitô) trong töï nhieân. ch khuẩn này mà tröôøng ng Fe(OH)3↓ dần nöôùc. dần tạo ra các mỏ sắt.
 9. 2.Sắc tố quang hợp: Theá naøo laø saéc toá quang hôïp? Các phân tử hữu cơ có khả năng hấp thụ ánh sáng được gọi là sắc tố quang hợp Sắc tố quang hợp có mấy nhóm? Có 3 nhóm sắc tố là: carotenoit, phicobilin (sắc tố phụ màu vàng, da cam, đỏ tím), clorophil là sắc tố chính ( diệp lục có màu xanh)
 10. Cây rau rền tím có thực hiện quá trình quang hợp được ko? Mỗi loại sắc tố quang hợp chỉ hấp thụ ánh sáng ở những bước sóng xác định. Vì vậy mỗi loài cây có thể có nhiều loại sắc tố quang hợp (hệ sắ tố) Chất diệp lục có khả năng hấp thụ ánh sáng có chọn lọc, tham gia trực tiếp vào các phản ứng quang hóa Sắc tố phụ hấp thụ được 10-20% tổng năng lượng do lá cây hấp thu được, bảo vệ chất DL khỏi bị phân hủy khi ánh sáng quá cao
 11. Củng cố 1. Phân biệt quang tổng hợp và hóa tổng hợp? 2. Điểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hóa tổng hợp là gì? Nguồn phân tử cho H của mỗi nhóm khác nhau nên tạo ra sản phẩm phụ là khác nhau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản