Bài 29: Thấu kính mỏng

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
663
lượt xem
155
download

Bài 29: Thấu kính mỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thấu kính là một khối chất trong suốt ( thủy tinh, nhựa,...) giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt cầu và một mặt phẳng Thấu kính mỏng có bề dày chính giữa rất nhỏ so với bán kính mặt cầu. Trong không khí chùm tia tới song song, thấu kính lồi tạo ra chùm tia ló hội tụ. Nên thấu kính lồi còn được gọi là thấu kính hội tụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 29: Thấu kính mỏng

 1. Baøi 29 GV: Traàn Thò Bích Phöôïng-THPT chuyeân Nguyeãn Du
 2. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH I. 1) Ñònh nghóa Thaáu kính laø moät khoái chaát trong suoát (thuûy tinh, nhöïa, …), giôùi haïn bôûi hai maët caàu hoaëc moät maët caàu vaø moät maët phaúng . Thaáu kính moûng coù beà daøy chính giöõa raát nhoû so vôùi baùn kính maët caàu. O O
 3. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 2) Phaân Loaïi Thaáu kính loài – thaáu kính rìa moûng . O
 4. Trong khoâng khí: Trong F’ O Khi chuøm tia tôùi song song, thaáu kính loài taïo ra chuøm tia loù hoäi tu.ï Neân thaáu kính loài coøn ñöôïc goïi laø thaáu kính hoäi tuï
 5. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 2) Phaân Loaïi Thaáu kính loõm-thaáu kính rìa daøy O
 6. Trong khoâng khí: Trong F’ O Khi chuøm tia tôùi song song, thaáu kính loõm taïo ra chuøm tia loù phaân kì. Neân thaáu kính loõm coøn ñöôïc goïi laø thaáu kính phaân kì.
 7. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 1. 2. Phaân loaïi 2. Phaâ II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH II.KHA 1. Quang taâm 1. Quang
 8. 1. Quang taâm 1. Quang Quang taâm : ñieåm O chính giöõa thaáu kính, moïi tia saùng ñi qua O ñeàu truyeàn thaúng. Truïc chính: ñöôøng thaúng ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi maët thaáu kính Δ : Truïc phuï : Ñöôøng thaúng baát kì ñi qua quang taâm O Δ truïc chính O tru ïc ph uï
 9. Moïi tia saùng baát kì qua quang taâm cuûa thaáu kính thì truyeàn thaúng.
 10. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 1. 2. Phaân loaïi 2. Phaâ II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang 2. Tieâu ñieåm.Tieâu dieän. Tieâu cöï Tieâ m.Tieâ Tieâ 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính
 11. 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính Laø giao ñieåm cuûa caùc tia loù (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia loù ) khi chuøm tia tôùi song song vôùi truïc chính. Kí hieäu : F’ F’ F’ O O Naèm phía tia loù. Naèm phía tia tôùi.
 12. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 1. 2. Phaân loaïi 2. Phaâ II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang 2. Tieâu ñieåm.Tieâu dieän. Tieâu cöï Tieâ m.Tieâ Tieâ 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính a2) Tieâu ñieåm aûnh phuï
 13. a2) Tieâu ñieåm aûnh phuï Laø giao ñieåm cuûa caùc tia loù (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia loù ) khi chuøm tia tôùi song song vôùi truïc phuï. Kí hieäu : Fn’ Δ F’1 F’ F’ O O F’1 Δ Naèm phía tia loù. Naèm phía tia tôùi.
 14. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang 2. Tieâu ñieåm.Tieâu dieän. Tieâu cöï Tieâ m.Tieâ Tieâ 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính
 15. b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính Laø giao ñieåm cuûa caùc tia tôùi (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia tôùi) khi chuøm tia loù song song vôùi truïc chính Kí hieäu : F • S F O F O Naèm phía tia tôùi. Naèm phía tia loù.
 16. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang 2. Tieâu ñieåm.Tieâu dieän. Tieâu cöï Tieâ m.Tieâ Tieâ 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính b2) Tieâu ñieåm vaät phuï
 17. b2) Tieâu ñieåm vaät phuï Laø giao ñieåm cuûa caùc tia tôùi (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia tôùi ) khi chuøm tia loù song song vôùi truïc phuï. Kí hieäu : Fn Δ F1 F F O O F1 Δ Naèm phía tia tôùi. Naèm phía tia loù.
 18. Chuù yù : •Tieâu ñieåm F vaø F’ ñoái xöùng vôùi nhau qua quang taâm F F’ F’ F O O
 19. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 1. 2. Phaân loaïi 2. Phaâ II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang 2. Tieâu ñieåm.Tieâu dieän. Tieâu cöï Tieâ m.Tieâ Tieâ 2.1 Tieâu ñieåm 2.2 Tieâu dieän
 20. 2.2 Tieâu dieän Taäp hôïp taát caû caùc tieâu ñieåm taïo thaønh tieâu dieän.Moãi thaáu kính coù 2 tieâu dieän: tieâu dieän vaät vaø tieâu dieän aûnh. Hai tieâu dieän naøy laø hai maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc chính taïi tieâu ñieåm F vaø F’. Tiêu diện vật Tiêu diện vật F F’ F’ F O O Tiêu diện ảnh Tiêu diện ảnh
Đồng bộ tài khoản