Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

2
2.014
lượt xem
299
download

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm: Sinh sản là quá trình tạo ra các cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. - Là sinh sản không có sự hợp chất của các giao tử đực và giao tử cái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 1. Lớp 11 B kính chào quý thầy cô về dự
 2. I) Kh¸i niÖm chung vÒ sinh s¶n I) + C¸c em h·y quan s¸t ®o¹n phim phim sau: + Em h·y lÊy mét sè vÝ dô vÒ sinh s¶n Em cña sinh vËt mμ em quan s¸t ®−îc trong ®êi sèng hμng ngμy
 3. Sinh s¶n lμ g× ? Sinh Kh¸i niÖm: Sinh s¶n lμ qóa tr×nh t¹o ra c¸c c¸ thÓ míi ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn liªn tôc cña loμi
 4. 2. C¸c kiÓu sinh s¶n VÝ dô 1: C©y ®Ëu-->H¹t ®Ëu --> c©y ®Ëu KiÓu sinh s¶n ë vÝ dô 1 VÝ dô 2: D©y khoai lang (hoÆc cñ)-- C©y kh¸c kiÓu sinh s¶n ë vÝ khoai lang dô 2 ë chç nμo? VÝ dô 3: Con th¹ch sïng ®øt ®u«i mäc ®u«i míi. Trong 3 vÝ dô trªn vÝ dô nμo lμ sinh s¶n ? Qua vÝ dô trªn kÕt hîp ®äc SGK. C¸c em h·y cho thÇy biÕt. Sinh vËt cã nh÷ng h×nh thøc (kiÓu) sinh s¶n nμo?
 5. C¸c h×nh thøc sinh s¶n cña sinh vËt 2 hình thức sinh sản sinh sản v« tÝnh h÷u tÝnh
 6. II) Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt 1)Kh¸i niÖm Lμ kiÓu sinh s¶n kh«ng cã sù hîp nhÊt cña c¸c giao Sinh s¶n v« tÝnh lμ g× ? tö ®ùc vμ giao tö c¸i con c¸i sinh ra chØ tõ mÑ (hoÆc bè), con c¸i gièng nhau vμ gièng mÑ hoÆc bè 2) C¸c h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh ë Thùc vËt a) Sinh s¶n b»ng bμo tö C¸c em h·y quan s¸t tranh vμ mÉu Em h·y kÓ mét sè h×nh vËt thËt (d−sinh xØ). H·y x¸c ë thøc ¬ng s¶n v« tÝnh ®Þnh ®−îc c¬ quan sinh emìng vμ c¬ quan thùc vËt mμ d− biÕt? sinh s¶n trªn mÉu vËt vμ h×nh vÏ?
 7. Túi bào tử cây dương xỉ
 8. C¸c em h·y quan s¸t tranh, vμ tr×nh bμy tãm t¾t qu¸ tr×nh sinh s¶n b»ng bμo tö ë rªu, D−¬ng xØ.?
 9. Gi¶m ph©n ThÓ giao tö (n) Bμo tö(n) Tói bμo tö(2n) C©y tr−ëng thμnh(n) Giao tö §ùc(n) Giao tö C¸i(n) Tinh trïng(n) No·n (n) ThÓ bμo tö(2n) Hîp tö(2n) Qu¸ tr×nh sinh s¶n b»ng bμo tö ë rªu
 10. Gi¶m ph©n Bμo tö(n) Tói bμo tö(2n) ThÓ giao tö (n) ThÓ bμo tö(2n) Giao tö §ùc(n) Giao tö C¸i(n) Tinh trïng(n) No·n (n) C©y tr−ëng thμnh(2n) Hîp tö(2n) Qu¸ tr×nh sinh s¶n b»ng bμo tö ë D−¬ng xØ.
 11. Sinh sản b»ng bào tử lμ g×? Sinh Lμ h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh trong ®ã c¬ thÓ míi ®−îc sinh ra tõ tÕ bμo gäi lμ Bμo tö Đặc điểm: Cây con phát triển từ bào tử Cây Số lượng cá thể con nhiều Phát tán rộng nhờ gió,nước,động vật Ph
 12. II) Sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt click 1)Kh¸i niÖm 2) C¸c h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh ë Thùc vËt C¸c em h·y quan s¸t o tö mÉu vËt thËt vμ hoμn a) Sinh s¶n b»ng bμ tranh, thμnhSinh s¶n sinh d−ìng b) c©u hái sau; ë c¸c mÉu sau c¸ thÓ míi ®−îc sinh ra tõ bé phËn nμo cña c©y mÑ? Sinh s¶n sinh d−ìng lμ g×? Sinh s¶n sinh d−ìng lμ h×nh thøc sinh s¶n v« tÝnh trong ®ã c¬ thÓ con ®−îc t¹o ra tõ 1 bé phËn sinh d−ìng cña c¬ thÓ mÑ. click
 13. sinh sản bằng thân củ sinh
 14. Sinh sản bằng thân bò Sinh click
 15. III) Ph−¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh Tªn 1)Nh©n gièng v« tÝnh KÓ tªn c¸c ph−¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë thùc vËt? C¸c em h·y quan s¸t mét sè mÉu vËt Vμ tr×nh bμy c¸ch tiÕn hμnh cña gi©m cμnh, ghÐp cμnh, chiÕt tranh ph−¬ng ph¸p cμnh... C¸c em h·y cho thÇy biÕt ®èi t−îng ¦u ®iÓmcña gi©mcña c¸c chung cμnh, ghÐp thÝch hîp ph−¬ng ph¸p nh©n gièng v« cμnh, chiÕt cμnh... tÝnh lμ g×? click 3
Đồng bộ tài khoản