Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

Chia sẻ: Abcdef_51 Abcdef_51 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
10
download

Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

  1.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 Tiết : ___________ Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP I. MỤC TIÊU : 1. Hiểu đ ược sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và b ản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng d ụng của hiện tượng phóng điện thành miền. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng. III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . - Các ống p hóng điện trong chất khí ở áp suất thấp - Oáng p hóng tia catot - Nguồn đ iện cao thế IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Phaân Hoaït ñoâng cuûa Ghi  GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41- 1 /5
  2.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 phoái thôøi hoïc sinh chuù Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån gian Kieåm tra 1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu baøi cuõ kieän naøo? vaø kieán 2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong thöùc cuõ ñieàu kieän naøo? lieân quan vôùi baøi môùi (3’) 1. Nghieân I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG Theo doõi SGK. Ghi cöùu baøi SUAÁT THAÁP. KHÍ KEÙM nhôù. môùi GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng 1. Thí nghieäm - Oáng thuyû tinh coù hai ñieän cöïc baèng phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi bôm kim loaïi huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong - Bôm huùt chaân khoâng ñeå laøm giaûm oáng. aùp suaát trong oáng. Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông cuûa nguoàn : anoát. Ñaàu coøn laïi 2. Keát quaû thí nghieäm - Khi p khoaûng 1 – 0,01 mmHg vaø hieäu noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot  GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41- 2 /5
  3.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 ñ ieän theá giöõa hai ñieän cöïc vaøo khoaûng vaøi Traû traêm voân: lôøi + Phaàn beà maët catot coù moät mieàn toái : GV: Thoâng baùo keát quaû thí caâu mieàn toái catoát nghieäm hoûi + Phaàn coøn laïi cuûa oáng ñeán anoát coù moät H.1. coät saùng : coät saùng anoát. => Coù söï phoùng ñieän thaønh mieàn. Ghi nhôù. M ieà Coäsaùg anoá tn t n 3. ÖÙng duïng cuûa söï phoùng ñieän toácatoá i t thaønh mieàn. Söï phoùng ñieän thaønh mieàn ñöôïc öùng duïng Söïphoùg ñieä thaøh mieà n nn n ñeå taïo ra nguoàn saùng goïi laø ñeøn oáng. Maøu saéc aùnh saùng do ñeøn oáng phaùt ra phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát khí coù trong oáng. Tham khaûo SGK. II.TIA CATOT( TIA AÂM CÖÏC) 1. Tia catot Khi p oáng khoaûng 0,01 – 0,001 mmHg, mieàn toái catot chieám ñaày oáng , caùc e böùc ra töø Tham gia xaây döïng  GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41- 3 /5
  4.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 catot chuyeån ñoäng ñeán anoát maø khoâng va baøi. Ghi nhôù. K (Xtacte) chaïm vôùi caùc phaân töû khí trong oáng. Doøng e p haùt ra töø catot chuyeån ñoäng vôùi vaän toác Ñeø oág nn lôùn goïi laø tia catot – tia aâm cöïc. Cuoän 2. Tính chaát cuûa tia catot - tia aâm cöïc chaá löu n - Tia catot truyeàn thaúng neáu khoâng chòu ~ taùc duïng cuûa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng. Nguoà ñieä xoay chieà n n u - Tia catot phaùt ra vuoâng goùc vôùi maët Sô ñoà c ñeø oág phaù maé n n t catot aùh saùg ban ngaø n n y - Tia catot coù mang naêng löông: khi ñaäp vaøo moät vaät naøo ñoù laøm cho vaät noùng leân. - Tia catot coù theå xuyeân qua caùc laù kim II.TIA CATOT loaïi moûng, taùc duïng leân kính aûnh hoaëc gaây Ñònh nghóa tia catot – tia aâm cöïc: laø chuøm e phaùt ra töø catot ion hoaù caùc chaát khí. - Tia catoát laøm phaùt saùng moät soá chaát chuyeån ñoäng ñeán anot maø khoâng va chaïm vôùi phaân töû khí naøo. khi ñaäp vaøo chuùng. - Tia catot bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø GV: Trình baøy caùc tính chaát cuûa tröôøng.  GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41- 4 /5
  5.  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11 - Khi haõm laïi bôûi kim loaïi coù nguyeân töû tia catot. löôïng lôùn thì phaùt ra tia X Neâu öùng duïng thöïc teá Cuûng coá Traû lôøi caùc c6au hoûi trong SGK. b aøi giaûng Daën doø cuûa hoïc sinh (5’)  GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41- 5 /5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản