Bài 7: Phân tích báo cáo tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Duy Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
284
lượt xem
171
download

Bài 7: Phân tích báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 7: phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 7: Phân tích báo cáo tài chính

  1. Baøi 7 PHAÂN TÍCH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 1. Giôùi thieäu chung : Baùo caùo taøi chính laø heä thoáng baùo caùo toång hôïp töø caùc soá lieäu keá toaùn cuûa coâng ty theo nhöõng maãu bieåu ñaõ ñöôïc qui ñònh, noù phaûn aûnh tính hình söû duïng voán, nguoàn voán; keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty trong kyø baùo caùo. Heä thoáng baùo caùo taøi chính coâng ty bao goàm 3 baûng baùo caùo chính - Baûng caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû kinh doanh vaø - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Muïc ñích cuûa vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính nhaèm ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro cuõng nhö keát quaû veà maët taøi chính thoâng qua caùc heä soá vaø caùc tæ suaát sinh lôøi cuûa voán. Nhöõng ngöôøi phaân tích baùo caùo taøi chính coù theå laø baûn thaân coâng ty hoaëc nhöõng ngöôøi beân ngoaøi coâng ty nhö ngaân haøng, caùc coâng ty taøi chính, coâng ty chöùng khoaùn, caùc nhaø cung caáp… nhöõng ngöôøi ñaõ hoaëc ñang xem xeùt coù neân cho coâng ty vay hoaëc mua coå phieáu cuûa coâng ty hay khoâng Ñoái vôùi baûn thaân coâng ty, vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính seõ giuùp cho caùc nhaø quaûn trò taøi chính coâng ty ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi chính cuûa coâng ty moät caùch heä thoáng ñaày ñuû, treân cô sôû ñoù coù theå ñöa ra nhöõng hoaïch ñònh phuø hôïp nhaèm duy trì hoaëc caûi thieän tình hình taøi chính coâng ty ngaøy caøng toát hôn. Tuøy theo moái quan heä cuûa caùc ñoái taùc ñoái vôùi coâng ty maø caùc toå chöùc beân ngoaøi coâng ty seõ quan taâm ñeán caùc khía caïnh khaùc nhau veà taøi chính cuûa coâng ty. Caùc chuû nôï ngaén haïn thöôøng quan taâm ñeán khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn cuûa coâng ty thoâng qua caùc ñaûm baûo veà taøi saûn löu ñoäng vaø ngaân löu roøng mang laïi töø hoaït ñoäng kinh doanh. Trong khi ñoù caùc chuû nôï daøi haïn vaø caùc nhaø ñaàu tö laïi quan taâm ñeán khaû naêng sinh lôøi trong daøi haïn vaø ruûi ro trong hoaït ñoäng cuõng nhö trong cô caáu taøi chính cuûa coâng ty. 2. Noäi dung phaân tích : Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa vieäc ñaùnh giaù möùc sinh lôïi vaø ruûi ro cuûa moät coâng ty, ta seõ laàn löôït xaùc ñònh caùc chæ tieâu tæ suaát sinh lôøi vaø caùc heä soá phaûn aùnh khaû naêng thanh toaùn, sau ñoù so saùnh caùc chæ tieâu naøy vôùi caùc chæ tieâu töông öùng cuûa : - Kyø Keá hoaïch - Kyø tröôùc cuûa coâng ty - Cuûa moät coâng ty khaùc trong cuøng ngaønh - Bình quaân cuûa caùc coâng ty trong cuøng ngaønh Caùc chæ tieâu veà khaû naêng sinh lôïi goàm : - Tæ suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn - Tæ suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu - Tæ suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng - Thu nhaäp treân moãi coå phieáu thöôøng Caùc chæ tieâu ño löôøng ruûi ro ngaén haïn goàm : http://www.ebook.edu.vn 45
  2. - Heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi (Curent Ratio) - Heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh (Acid – Test Ratio) - Tæ suaát voøng quay voán löu ñoäng, caùc chæ tieâu lieân quan: Soá ngaøy luaân chuyeån haøng toàn kho; Soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phi thu; Soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi traû Caùc chæ tieâu ño löôøng ruûi ro thanh khoaûn daøi haïn : - Tæ leä nôï treân voán (Debt-equity ratio) - Tæ leä ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh treân toång nôï - Tæ leä baûo ñaûm laõi vay (Interest coverage ratio) 3. Phaân tích khaû naêng sinh lôøi 3.1. Tæ suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn Tæ suaát sinh lôøi treân taøi saûn (Return on Asset – ROA) ño löôøng hoaït ñoäng cuûa moät coâng ty trong vieäc söû duïng taøi saûn ñeå taïo ra lôïi nhuaän, khoâng phaân bieät taøi saûn naøy ñöôïc hình thaønh bôûi nguoàn voán vay hay voán chuû sôû höõu Lôïi nhuaän roøng + Chi phí laõi vay ñaõ khaáu tröø thueá thu nhaäp ROA = Toång taøi saûn bình quaân EBIT * (1 − t ) Hay : ROA = Toång taøi saûn YÙ nghóa cuûa chæ tieâu : - Phaûn aùnh hieäu quaû hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa coâng ty - Laø cô sôû quan troïng ñeå nhöõng ngöôøi cho vay caân nhaéc lieäu xem coâng ty coù theå taïo ra möùc sinh lôøi cao hôn chi phí söû duïng nôï khoâng - Laø cô sôû ñeå chuû sôû höõu ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính vaø ra quyeát ñònh huy ñoäng voán Ñeå phaân tích nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán ROA, caùc nhaø phaân tích thöôøng taùch ROA laøm 2 thaønh phaàn nhö sau : EBIT * (1 − t ) Doanh thu ROA = * Doanh thu Toång taøi saûn bình quaân ROA = Tæ suaát lôïi nhuaän nhuaän bieân x Heä soá voøng quay toång taøi saûn (tröôùc khi traû laõi vay vaø sau khi noäp thueá) • Tæ suaát lôïi nhuaän bieân cho thaáy khaû naêng coâng ty tieát kieäm chi phí so vôùi doanh thu, tæ suaát lôïi nhuaän bieân cao coù nghóa laø coâng ty coù tæ leä taêng chi phí thaáp hôn tæ leä taêng doanh thu hoaëc tæ leä giaûm chi phí lôùn hôn tæ leä giaûm doanh thu. Tuy nhieân khi phaân tích tæ suaát naøy caàn thaän troïng, bôûi vì vieäc taêng tæ suaát lôïi nhuaän bieân coù theå mang laïi töø nhöõng chính saùch khoâng toát, chaúng haïn nhö vieäc giaûm chi phí khaáu hao do giaûm ñaàu tö maùy moùc thieát bò hoaëc giaûm tæ leä khaáu hao; giaûm chi phí quaûng caùo coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán doanh thu töông lai. • Heä soá voøng quay taøi saûn cho thaáy hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi saûn. Heä soá voøng quay taøi saûn cao theå hieän coâng ty coù theå taïo ra ñöôïc nhieàu doanh thu hôn treân 1 ñoàng voán ñaàu tö. Heä soá voøng quay taøi saûn chòu taùc ñoäng tröïc tieáp bôûi heä soá quay voøng cuûa caùc taøi saûn chuû yeáu : http://www.ebook.edu.vn 46
  3. Doanh thu khoâng baèng tieàn maët - Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu = Bình quaân khoaûn phaûi thu Giaù voán haøng baùn - Voøng quay haøng toàn kho = Toàn kho bình quaân Doanh thu - Voøng quay taøi saûn coá ñònh = Taøi saûn coá ñònh bình quaân Caàn löu yù : − Voøng quay khoaûn phaûi thu giaûm coù theå do chính saùch baùn haøng traû chaäm nhaèm muïc ñích môû roäng doanh thu hay do coâng vieäc thu hoài nôï cuûa coâng ty keùm − Heä soá voøng quay haøng toàn kho giaûm thoâng thöôøng laø do haøng hoaù bò öù ñoïng khoâng tieâu thuï ñöôïc hay do coâng ty môû roäng kinh doanh, taêng toàn kho. − Voøng quay taøi saûn coá ñònh cuõng coù theå taêng do nguyeân nhaân laø coâng ty khoâng quan taâm ñeán vieäc gia taêng ñaàu tö vaøo Taøi saûn coá ñònh (giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh giaûm) 3.2. Tæ suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu 3.2.1. Tæ suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu (Return On Equity – ROE) cho ta thaáy keát quaû cuûa vieäc söï duïng taøi saûn ñeå taïo ra lôïi nhuaän cho chuû sôû höõu. ROE coù lieân quan ñeán chi phí traû laõi vay, vì vaäy noù laø chæ tieâu toång hôïp phaûn aûnh hieäu quaû söû duïng voán cuûa chuû sôû höõu döôùi taùc ñoäng cuûa ñoøn caân nôï Lôïi nhuaän roøng ROE = Voán chuû sôû höõu bình quaân LôÏi nhuaän roøng Doanh thu thuaàn Toång taøi saûn bình quaân ROE = * * Doanh thu thuaàn Toång taøi saûn bình quaân Voán chuû sôû höõu bình quaân ROE = Tæ suaát lôïi nhuaän bieân roøng * Voøng quay taøi saûn * Heä soá ñoøn baåy TC Ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù huy ñoäng coå phieáu öu ñaõi, vì coå phieáu öu ñaõi ñaõ ñöôïc höôûng laõi suaát coá ñònh (coå töùc öu ñaõi) neân hieäu quaû söû duïng voán coå phaàn thöôøng seõ thöôøng phaûn aùnh qua tæ suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng 3.2.2. Tæ suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng (Retunr On Common Equity - ROCE) Chæ tieâu naøy ño löôøng keát quaû cuûa vieäc söû duïng taøi saûn ñeå taïo ra lôïi nhuaän cho caùc coå ñoâng thöôøng. Noù chòu aûnh höôûng bôûi hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng taøi saûn cuûa coâng ty, ñoàng thôøi chòu taùc ñoäng cuûa cô caáu nguoàn voán maø coâng ty huy ñoäng bao goàm nôï vaø coå phieáu öu ñaõi (ñoøn baåy taøi chính) . Lôïi nhuaän roøng − coå töùc öu ñaõi ROCE = Voán coå phaàn thöôøng bình quaân http://www.ebook.edu.vn 47
  4. 3.2.3. Ñoøn caân nôï ø(ñoøn baåy taøi chính) Ñoøn caân nôï hay ñoøn baåy taøi chính theå hieän qua cô caáu nguoàn voán maø coâng ty söû duïng ñeå taøi trôï cho taøi saûn. Ñoøn caân nôï ñöôïc theå hieän baèng nhieàu chæ tieâu khaùc nhau, vì vaäy khi phaân tích caàn phaûi hieåu roõ chæ tieâu ñoøn caân nôï maø ngöôøi noùi muoán nguï yù laø chæ tieâu naøo. Toång nôï - Tæ soá nôï = Toång voán Toång nôï daøi haïn - Tæ leä nôï daøi haïn = Toång nôï daøi haï n vaø voán coå phaàn Toångvoán - Heä soá ñoøn baåy taøi chính = Voán coå phieáu thöôøng Taùc duïng cuûa ñoøn baåy taøi chính ñeán ROE hoaëc ROCE Phaàn lôïi nhuaän daønh cho caùc coå ñoâng thöôøng laø phaàn lôïi nhuaän mang laïi töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty sau khi ñaõ trang traõi caùc chi phí huy ñoäng voán nhö chí phí söû duïng nôï (laõi vay sau khi tröø laù chaén thueá) vaø lôïi töùc traû cho coå ñoâng öu ñaõi. Neáu suaát sinh lôïi treân toång taøi saûn cuûa coâng ty lôùn hôn chi phí söû duïng nôï vaø chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi thì soá cheânh leäch coøn laïi caùc coå ñoâng thöôøng seõ ñöôïc höôûng, keát quaû laø ROCE (hay ROE) > ROA. Ngöôïc laïi neáu suaát sinh lôøi treân taøi saûn cuûa coâng ty thaáp hôn chi phí söï duïng nôï vaø chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi thì coå ñoâng thöôøng phaûi chòu giaûm phaàn thu nhaäp cuûa mình vaø chính ñieàu naøy laøm cho ROCE (hoaëc ROE) < ROA Nhö vaäy ñoøn caân nôï coù taùc duïng khuyeách ñaïi tæ suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng khi hieäu quaû söû duïng taøi saûn cao. Nhöng ngöôïc laïi noù cuõng seõ laøm cho tæ suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng bò suït giaûm nhieàu hôn khi hieäu quaû söû duïng taøi saûn giaûm. Maët khaùc cuõng caàn thaáy raèng khi coâng ty huy ñoäng nôï cao thì ruûi ro phaù saûn hoaëc maát khaû naêng thanh toaùn caøng lôùn, vì vaäy ngöôøi cho vay seõ ñoøi hoûi laõi suaát cao hôn ñeå buø vaøo ruûi ro maø hoï seõ phaûi gaùnh chòu vaø khi ñoù taùc duïng cuûa ñoøn baåy taøi chính seõ giaûm ñi, thaâm chí khoâng coøn taùc duïng hoaëc taùc duïng tieâu cöïc ñeán suaát sinh lôøi treân voán coå phaàn thöôøng. 3.2.4 Thu nhaäp treân moãi coå phieáu thöôøng (Earning per share – EPS) Lôïi nhuaän roøng − coå töùc öu ñaõi EPS = Soá coå phieáu thöôøng trung bình löu haønh trong kyø Ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi hoaëc coå phieáu öu ñaõi coù theå chuyeån ñoåi hoaëc coù keá hoaïch cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nhaän coå phieáu thöôøng cuûa coâng ty, khi nhöõng ngöôøi naøy thöïc hieän quyeàn chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu thöôøng seõ laøm cho thu nhaäp treân moãi coå phieáu cuûa coâng ty bò suït giaûm (do soá löôïng coå phieáu thöôøng taêng), ngöôøi ta goïi ñaây laø söï suy vi (dilution). Trong tröôøng hôïp naøy, coâng ty phaûi tính caû 2 chæ tieâu laø thu nhaäp treân moãi coå phieáu vaø thu nhaäp suy vi cuûa coå phieáu EPS chòu aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá : - Tæ suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn - Ñoøn baåy taøi chính - Qui moâ cuûa lôïi nhuaän giöõ laïi tích luõy - Soá löôïng coå phieáu thöôøng löu haønh 3.2.5. Tæ soá giaù thò tröôøng so vôùi lôïi töùc treân moät coå phieáu (Price- earnings ratio-P/E) http://www.ebook.edu.vn 48
  5. Giaù thò tröôøng moãi coå phieáu P/E= EPS Chæ soá naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù xem ñeå coù moät ñoàng lôïi nhuaän cuûa coâng ty, caùc coå ñoâng thöôøng phaûi ñaàu tö bao nhieâu. Thí duï P/E cuûa moät coâng ty : 10, ñieàu naøy coù nghóa laø coå phieáu cuûa coâng ty ñöôïc baùn vôùi giaù gaáp 10 laàn so vôùi lôïi nhuaän Chæ soá P/E cuûa ngaønh thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñònh giaù coå phieáu Moät coâng ty coù chæ soá P/E thaáp coù nghóa laø lôïi nhuaän treân moät coå phieáu cuûa coâng ty cao hoaëc giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu thaáp 4. Phaân tích ruûi ro veà khaû naêng thanh toaùn Khaû naêng thanh toaùn cuûa moät coâng ty ñöôïc xem xeùt ôû khía caïnh : khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn vaø khaû naêng thanh toaùn daøi haïn 4.1 Khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn Khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn ñöôïc ño löôøng baèng khaû naêng chuyeån hoùa thaønh tieàn cuûa taøi saûn löu ñoäng ñeå thanh toaùn cho caùc traùch nhieäm nôï ngaén haïn cuûa coâng ty. 4.1.1. Heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh Taøi saûn löu ñoäng Heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän haønh = Nôï ngaén haïn Chæ tieâu naøy nhaèm ño löôøng khaû naêng ñaûm baûo thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn baèng taøi saûn löu ñoäng cuûa coâng ty. Vì vaäy ñeå ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn, heä soá khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi phaûi lôùn hôn 1. Nhöõng bieän phaùp cô baûn nhaèm caûi thieän chæ tieâu naøy phaûi nhaèm vaøo vieäc gia taêng nguoàn voán oån ñònh (voán chuû sôû höõu vaø nôï daøi haïn) thay cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn. Tuy nhieân ñaây chæ laø chæ tieâu phaûn aùnh moät caùch khaùi quaùt khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø mang tính chaát hình thöùc. Bôûi vì moät khi taøi saûn cuûa coâng ty lôùn hôn nôï ngaén haïn thì cuõng chöa chaéc taøi saûn löu ñoäng cuûa coâng ty ñuû ñaûm baûo thanh toaùn cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn neáu nhö taøi saûn naøy luaân chuyeån chaäm, chaúng haïn toàn kho öù ñoïng khoâng tieâu thuï ñöôïc, caùc khoaûn phaûi thu toàn ñoïng khoâng thu ñöôïc tieàn. Vì vaäy khi phaân tích khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn treân cô sôû ñaûm baûo cuûa taøi saûn löu ñoäng ta caàn phaûi phaân tích chaát löôïng cuûa caùc yeáu toá taøi saûn löu ñoäng cuûa coâng ty qua caùc chæ tieâu heä soá voøng quay khoaûn phaûi thu, heä soá voøng quay toàn kho vaø heä soá voøng quay khoaûn phaûi traû. 4.2. Heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh Tieàn maët + ñaàu tö ngaén haïn + khoaûn phaûi thu Heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh = Nôï ngaén haïn Chæ tieâu naøy phaûn aùnh khaû naêng coâng ty coù theå thanh toaùn ngay caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñeán möùc ñoä naøo caên cöù vaøo nhöõng taøi saûn löu ñoäng coù khaû naêng chuyeån hoùa thaønh tieàn nhanh nhaát. Khoâng coù cô sôû ñeå yeâu caàu chæ tieâu naøy phaûi lôùn hôn 1 vì trong caùc khoaûn nôï ngaén haïn, coù nhöõng khoaûn ñaõ vaø seõ ñeán haïn ngay thì môùi coù nhu caàu thanh toaùn nhanh, nhöõng khoaûn chöa ñeán haïn chöa coù nhu caàu phaûi thanh toaùn ngay. 4.3. Heä soá voøng quay khoaûn phaûi thu Coâng thöùc xaùc ñònh heä soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ñaõ neâu ôû phaàn treân. Töø heä soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ta coù theå xaùc ñònh soá ngaøy luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu hay coøn goïi laø soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi thu hay kyø thu tieàn bình quaân. http://www.ebook.edu.vn 49
  6. Caùc khoaûn phaûi thu bình quaân Soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi thu = Doanh thu khoâng baèng tieàn maët bình quaân moät ngaøy Heä soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu caøng lôùn hay soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi thu caøng nhoû chöùng toû khaû naêng chuyeån hoùa thaønh tieàn cuûa caùc khoaûn phaûi thu nhaèm ñaùp öùng cho caùc nhu caàu thanh toaùn seõ toát hôn Soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi thu phuï thuoäc vaøo moät soá yeáu toá nhö sau : - Taêng thôøi gian baùn chòu vaø doanh soá baùn chòu ñeå gia taêng doanh thu - Chaát löôïng cuûa coâng taùc theo doõi thu hoài nôï cuûa coâng ty - Phöông phaùp ñaùnh giaù vaø löïa choïn khaùch haøng baùn traû chaäm cuûa coâng ty 4.4. Heä soá voøng quay haøng toàn kho Heä soá voøng quay haøng toàn kho ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû phaàn treân. Töø heä soá voøng quay haøng toàn kho, coù theå tính ñöôïc moät chæ tieâu töông ñöông laø thôøi gian luaân chuyeån toàn kho hay coøn goïi laø soá ngaøy toàn ñoïng haøng toàn kho Toàn kho bình quaân Thôøi gian luaân chuyeån haøng toàn kho = Giaù voán haøng baùn bình quaân moät ngaøy Toác ñoä luaân chuyeån haøng toàn kho taêng theå hieän coâng ty hoaït ñoâng toát, vieäc gia taêng khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï seõ laøm taêng giaù voán haøng baùn ñoàng thôøi laøm giaûm toàn kho. Löôïng haøng hoùa toàn kho ñöôïc giaûi phoùng nhanh seõ ruùt ngaén thôøi gian luaân chuyeån voán vaø taêng khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. 4.5. Heä soá voøng quay caùc khoaûn phaûi traû Trò giaù haøng mua chòu Heä soá voøng quay khoaûn phaûi traû = Bình quaân caùc khoaûn phaûi traû Caùc khoaûn phaûi traû seõ laøm giaûm nhu caàu voán löu ñoäng cho coâng ty. Vì vaäy vieäc gia taêng caùc khoaûn phaûi traû cuõng nhö keùo daøi thôøi gian toàn ñoäng caùc khoaûn phaûi traû seõ laøm giaûm nhu caàu söû duïng voán, laøm taêng khaû naêng taïo tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty, khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty seõ toát hôn Mua haøng Traû tieàn Baùn haøng Thu tieàn Soá ngaøy toàn ñoïng caùc khoaûn phaûi traû Soá ngaøy toàn ñoïng haøng toàn kho Soá ngaøy toàn ñoïng khoaûn phaûi thu Soá ngaøy luaân chuyeån voán löu ñoäng 4.2. Khaû naêng thanh toaùn daøi haïn Moät coâng ty coù tæ leä nôï cao seõ coù ruûi ro cao veà khaû naêng thanh toaùn. Nhu caàu thanh toaùn moät khoaûn chi phí laõi vay coá ñònh vaø thöôøng xuyeân cuõng nhö nhu caàu thanh toaùn nôï goác khi ñeán haïn seõ khieán cho coâng ty phaûi ñaûm baûo coù moät soá tieàn taïo ñöôïc töø hoaït ñoäng kinh http://www.ebook.edu.vn 50
  7. doanh ñeå ñaùp öùng cho caùc nhu caàu naøy. Moät doøng ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh cao vaø oån ñònh seõ giuùp coâng ty coù theå thanh toaùn caùc khoaûn nôï naøy moät caùch deã daøng. Ngöôïc laïi coâng ty seõ gaëp ruûi ro maát khaû naêng thanh toaùn khi ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh thaáp vaø khoâng oån ñònh. Moät doøng ngaân löu daøi haïn oån ñònh seõ töông öùng vôùi moät suaát sinh lôøi treân taøi saûn cao ñoàng thôøi vôùi vieäc duy trì moät möùc voán löu ñoäng oån ñònh. 4.2.1. Tæ leä ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi toång nôï Ngaân löu roøng töø HÑKD Tæ leä Ngaân löu roøng töø HÑKD so vôùi toång nôï = Bình quaân toång nôï Tæ leä ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh caøng cao vaø oån ñònh seõ ñaûm baûo cho vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï toát hôn. 4.2.2. Tæ leä ñaûm baûo laõi vay Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay ( EBIT ) Tæ leä ñaûm baûo laõi vay = Laõi vay Do khoaûn chi phí traû laõi vay ñöôïc laáy töø lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay, sau ñoù môùi noäp thueá vaø phaàn coøn laïi laø lôïi nhuaän sau thueá - phaàn daønh cho caùc chuû sôû höõu. Vì vaäy neáu EBIT lôùn hôn laõi vay caøng nhieàu laàn thì khaû naêng ñaûm baûo cho vieäc thanh toaùn caùc khoaûn traû laõi töø lôïi nhuaän caøng ñaûm baûo hôn Toùm laïi Vieäc phaân tích khaû naêng sinh lôøi vaø ruûi ro cuûa coâng ty döïa treân moái lieân heä cuûa caùc chæ tieâu trong heä thoáng baùo caùo taøi chính coâng ty seõ cho ta nhöõ ng nhaân ñònh veà xu höôùng trong quaù khöù ñeå treân cô sôû ñoù coù nhöõng döï baùo trong töông lai. Keát quaû cuûa vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính seõ ñöôïc keát hôïp vôùi moät soá thoâng tin khaùc nhö thò tröôøng, ñoái thuû caïnh tranh, giaù coå phieáu, trieån voïng phaùt trieån saûn phaåm vaø thò tröôøng cuûa coâng ty ñeå ra quyeát ñònh ñaàu tö, löïa choïn hình thöùc taøi trôï voán cho thích hôïp Chuù yù : Caùc soá lieäu minh hoïa seõ söû duïng soá lieäu cuûa coâng ty Horrigan trong baøi ñoïc baét buoäc cuûa chöông naøy (Stickney & Weil, chöông 6) Hoïc vieân caàn mang theo baøi ñoïc naøy khi leân lôùp ñeå tieän theo doõi http://www.ebook.edu.vn 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản