Bài giảng 1: chính sách nhân sự

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
340
lượt xem
227
download

Bài giảng 1: chính sách nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách là phương hướng nhằm hướng dẫn các hoạt động của nhân viên đạt mục tiêu của doanh nghiệp. Phương hướng đó được thể hiện bằng chính sách kinh doanh, chính sách tài chính, chính sách nhân sự ... của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 1: chính sách nhân sự

 1. Chính saùch Nhaân söï .
 2. MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG TRÌNH Hieåu roõ veà chính saùch nhaân söï. Bieát caùch xaây döïng chính saùch nhaân söï. AÙp duïng chính saùch nhaân söï vaøo hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp. .
 3. NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH Tìm hieåu veà chính saùch nhaân söï. ch Phaùt trieån chính saùch nhaân söï. Pha ch Vaän haønh chính saùch nhaân söï. Va nh ch .
 4. KHAÙI NIEÄM VEÀ CHÍNH SAÙCH Nhìn töø goùc ñoä Quoác gia: Nh Chính saùch laø ñöôøng loái höôùng daãn caùc hoaït ñoäng cuûa xaõ Ch ch ng ng ng hoäi nhaèm ñaït nhöõng muïc tieâu xaõ hoäi. Ñöôøng loái ñoù ñöôïc cuï theå hoaù baèng phaùp leänh, boä luaät, Ñö ng ng nh nghò ñònh, thoâng tö höôùng daãn... ng Nhö vaäy chính saùch cuûa Quoác gia ñöôïc theå hieän thoâng qua Nh ch qua . phaùp leänh, boä luaät, nghò ñònh, thoâng tö höôùng daãn... nh ng
 5. KHAÙI NIEÄM VEÀ CHÍNH SAÙCH Nhìn töø goùc ñoä Doanh nghieäp: Nh Chính saùch laø phöông höôùng nhaèm höôùng daãn caùc hoaït Ch ch ng ng ñoäng cuûa nhaân vieân ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. ng Phöông höôùng ñoù ñöôïc theå hieän baèng chính saùch kinh Ph ng ng ch doanh, chính saùch taøi chính, chính saùch nhaân söï....cuûa ch ch .... doanh nghieäp. .
 6. KHAÙI NIEÄM VEÀ CHÍNH SAÙCH Ví duï 1: Chính saùch kinh doanh ch “Coâng ty cam keát tieán haønh kinh doanh theo phaùp luaät vaø caùc nh tieâu chuaån ñaïo ñöùc nhaát ñònh. Chuùng toâi mong muoán moãi moät nhaân vieân cuûa coâng ty phaûi ng trung thöïc vaø coâng baèng vôùi khaùch haøng, caùc nhaø cung caáp vaø ng ch ng ñoàng nghieäp. ng Baèng vieäc duy trì nhöõng tieâu chuaån naøy, chuùng ta seõ khuyeách ng ng ch tröông danh tieáng cuûa mình vaø uy tín cuûa chuùng ta seõ ngaøy caøng ng ng ng taêng leân trong coäng ñoàng”. ng ng
 7. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Chính saùch nhaân söï: Ch ch Chính saùch nhaân söï phaûn aûnh caùch nhìn, caùch söû duïng, Ch ch nh ch ch ng caùch ñoái xöû cuûa chuû doanh nghieäp ñoái vôùi nhaân vieân ch trong quaù trình quaûn lyù doanh nghieäp. Caùch nhìn, caùch söû duïng, caùch ñoái xöû ñoù nhaèm ñaït Ca ch ch ng ch ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
 8. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Tieâu chí QT NHAÂN SÖÏ QT NNL Quan ñieåm chung: Lao ñoäng laø chi phí Lao ñoäng laø taøi saûn Muïc tieâu ñaøo taïo: Giuùp thích nghi vôùi coâng Ñaàu tö cho töông lai vieäc Lôïi theá caïnh tranh: Thò tröôøng vaø coâng ngheä Chaát löôïng cuûa nhaân vieân Naêng suaát, chaát Maùy moùc, toå chöùc Coâng ngheä, toå chöùc löôïng: Yeáu toá ñoäng vieân: Tieàn + thaêng tieán Coâng vieäc + thaêng tieán + tieàn Thaùi ñoä ñ/v thay ñoåi: Choáng ñoái Ñoái maët thaùch thöùc Naêng löïc: Thu huùt ngöôøi coù naêng Thu huùt cho töông lai löïc cho hieän taïi Quyeàn haønh: Taäp trung Phaân quyeàn Ñoái xöû: Laøm coâng Coäng taùc
 9. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ví duï 2: Chính saùch nhaân söï ch “Theo chöông trình ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc cuûa coâng ty, caùc nh nhaân vieân vaø caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp seõ cuøng nhau ñaùnh giaù keát ng nh quaû coâng vieäc cuûa nhaân vieân ñònh kyø. Söï ñaùnh giaù naøy seõ raát coù ích trong vieäc giuùp nhaân vieân hieåu nh caùc traùch nhieäm cuõng nhö möùc ñoä hoøan thaønh coâng vieäc cuûa mình. ch an nh Noù cuõng giuùp coâng ty xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån phuø hôïp nhaèm giuùp nhaân vieân naâng cao keát quaû coâng vieäc vaø phaùt trieån ngheà nghieäp”.
 10. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ví duï 3: Chính saùch nhaân söï ch “ Ñoâi khi coâng ty caàn anh chò laøm vieäc theâm giôø ñeå hoøan an thaønh coâng vieäc theo yeâu caàu. nh Coâng ty chæ yeâu caàu anh chò laøm theâm giôø khi anh chò coù theå. Caùn boä quaûn lyù tröïc tieáp cuûa anh chò seõ coá gaéng thoâng baùo cho ng anh chò sôùm ñeå anh chò thu xeáp coâng vieäc vaø giaûi quyeát caùc moái quan heä caù nhaân tröôùc”.
 11. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Chuû ñeà 1: Chu Anh Chò duøng ví duï soá 3 ng ñeå vieát laïi Chính saùch nhaân söï ch theo caùch nhìn, caùch söû duïng, caùch ñoái xöû vôùi nhaân ch ch ng ch vieân cuûa Anh Chò
 12. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Chính saùch nhaân söï bao goàm: Ch ch Chính saùch tuyeån duïng Ch ch ng Chính saùch ñaøo taïo, phaùt trieån Ch ch Chính saùch löông, thöôûng Ch ch ng Chính saùch phuùc lôïi nhö: Ch ch Chaêm soùc y teá, Chaê Baûo hieåm, Ba Trôï caáp, Trô Phuï caáp, Phu Phaân chia lôïi nhuaän. Phaâ
 13. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ví duï 4: Chính saùch nhaân söï ch “Vieäc tuyeån duïng nhaân söï ñöôïc thöïc hieän khi coâng ty ng coù nhu caàu nhaân söï. Beân caïnh nguoàn tuyeån duïng töø beân ngoøai, coâng ty coøn nh ng ai xem xeùt ñeå tuyeån laïi nhöõng nhaân vieân cuõ, neáu hoï thoûa maõn caùc ñieàu kieän sau: - Noäp ñaày ñuû hoà sô xin vieäc - Ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu cuûa vò trí caàn tuyeån ng - Laø nhaân vieân toát taïi thôøi ñieåm thoâi vieäc”.
 14. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ai laøm chính saùch nhaân söï? Ai ch Caáp laõnh ñaïo doanh nghieäp: Ca . Caáp laõnh ñaïo doanh nghieäp laø ngöôøi ñöa ra hoaëc tieáp nhaän töø caáp döôùi nhöng phaûi laø ngöôøi quyeát ñònh veà chính saùch nhaân söï ch Caùc caáp quaûn lyù: Ca Trong quaù trình quaûn lyù seõ phaùt hieän ra nhöõng ñieàu toát, ñieàu chöa toát cuûa chính saùch nhaân söï hieän taïi vaø ch tieán haønh ñeà xuaát thay ñoåi, boå sung ñeå chính saùch nh ch nhaân söï ngaøy caøng hoøan thieän hôn. ng an
 15. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ñoäi nguõ nhaân vieân: - Ñoäi nguõ nhaân vieân laø soá ñoâng ngöôøi thöïc haønh vaø bò chi nh phoái bôûi chính saùch nhaân söï neân nhöõng yù kieán ñoùng ch ng goùp cuûa hoï laø thieát thöïc nhaát. - Nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa nhaân vieân ôû nhieàu möùc ñoä ng khaùc nhau: * Goùp yù tröïc tieáp vôùi caùc caáp quaûn lyù Go * Goùp yù qua thuøng thö, maïng noäi boä, dieãn ñaøn ng ng * Tranh chaáp lao ñoäng ng
 16. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Ai laøm Chính saùch nhaân söï ? Taát caû moïi nhaân vieân trong doanh nghieäp
 17. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Chính saùch nhaân söï aùp duïng cho ai? Tuøy thuoäc vaøo moãi loïai chính saùch maø coù phaïm vi aùp Tu ai ch duïng khaùc nhau. ng Ví duï: * Chính saùch veà Ñaùnh giaù vaø thöôûng theo keát quaû coâng vieäc, nh ng Ch ch coù aùp duïng cho Giaùm ñoác khoâng ? ng * Chính saùch veà Quy ñònh chaám coâng giôø laøm vieäc, taêng ca coù tính Ch ch löông....coù ñöôïc aùp duïng cho caùc Tröôûng boä phaän khoâng ? ng ng
 18. KHAÙI NIEÄM CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ Chính saùch nhaân söï aùp duïng cho ai? Moãi loaïi chính saùch nhaân söï Moã ch seõ coù phaïm vi, ñoái töôïng aùp duïng khaùc nhau. ng ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản