intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bài 3: Động viên - Phan Thị Minh Châu

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

111
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng “Bài 3: Động viên” giới thiệu tới người học các kiến thức: Vai trò của động viên, một số thuyết về động viên, đánh giá môi trường làm việc trong doanh nghiệp của bạn, ứng dụng các thuyết động viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 3: Động viên - Phan Thị Minh Châu

 1. Bài 3 : Động viên • Vai trò của động viên • Một số thuyết về động viên • Ứng dụng các thuyết động viên
 2. VAI TRÒ CHỦ YẾU CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ LÀ GÌ? a. Hoàn thành một công việc b. Tổ chức và kiểm soát nhân viên để hoàn thành công việc được giao ở mức thoả đáng. c. Đôn đốc nhân viên thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. d. Tạo điều kiện để nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của họ. e. Dẫn dắt nhân viên đạt được những mục tiêu đã đề ra với nỗ lực lớn nhất.
 3. Khái niệm Động viên Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người,trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện  Muốn động viên được nhân viên , nhà quản trị phải tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc
 4. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC LÀ GÌ ? Động lực làm việc là :  Những gì thúc đẩy chúng ta làm điều đó..  Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một điều gì đó Muốn tạo động lực cho ai làm việc gì đó bạn phải làm cho họ muốn làm công việc ấy. Tạo động lực liên quan nhiều đến sự khích lệ , không thể là sự đe doạ hay dụ dỗ
 5. CÁI GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA MỖI CÁ NHÂN ? Tùy thuộc vào giá trị và thái độ, mỗi cá nhân có thể coi những yếu tố khác nhau là tác nhân tạo động lực hay triệt tiêu động lực trong môi trường làm việc của mình. - Được giao quyền - Phong cách lãnh đạo phù hợp - Một công việc yêu thích - Thu nhập hấp dẫn Động lực làm việc của con người được tăng lên hay giảm xuống bởi những điều không giống nhau .
 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP CỦA BẠN Theo yù kieán cuûa baïn Ñaùnh giaù (cao nhaát laø 10)ø Nhaân vieân coù hoã trôï hôïp taùc khoâng ? Moâi tröôøng laøm vieäc coù vui veû khoâng ? Moïi ngöôøi cuøng caáp baäc laøm vieäc vaø giöõa caùc caáp khaùc nhau coù trao ñoåi thoâng tin toát khoâng ? Coù söï tin töôûng laãn nhau giöõa caùc nhaân vieân vaø giöõa caùc boä phaän khoâng? Caùc caáp quaûn lyù coù bieát laéng nghe khoâng ? Nhaân vieân coù ñöôïc khuyeán khích ñeå phaùt trieån naêng löïc hay khoâng ? Nhöõng quyeát ñònh vaø thoâng tin coù ñöôïc chia seû khoâng ? Soá löôïng nhaân vieân vaéng maët vaø thoâi vieäc coù thaáp khoâng ? Tai naïn lao ñoäng coù thöôøng xaûy ra khoâng ? Khaùch haøng coù thöôøng phaøn naøn khoâng ? Toång coäng : (Treân toång soá 100)
 7. THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW NHU CẦU TỰ NHU CẦU THỂ TỰ HIỆN NHU CẦU TRỌNG XÃ HỘI Phát triển cá NHU CẦU Thành đạt nhân. Tự hoàn thiện. NHU AN TOÀN Được chấp nhận Tự tin CẦU Được yêu thương Tự trọng Được là thành Được công nhận SINH HỌC Sự đảm bảo viên của tập thể. Sự ổn định Tình bạn Hoà bình Thực phẩm Không khí Nước Giấc ngủ
 8. Thuyết E.R.G Nhu cầu tồn tại (Nc sinh học+Nc an toàn) Nhu cầu quan hệ (Nc xã hội+Nc được tôntrọng) Nhu cầu phát triển (Nc tự thể hiện+Nc tự trọng)
 9. Thuyết nhu cầu của David Mc. Clelland Nhu cầu thành tựu  Công việc mang tính thách thức  Làm chủ công việc Nhu cầu liên minh  Công việc tạo sự thân thiện và các quan hệ XH Nhu cầu quyền lực
 10. Thuyết X, Y Thuyết X của McGregor là những giả định rằng con người không thích làm việc và cần phải được kiểm soát và chỉ dẫn. Thuyết Y của McGregor là ý kiến cho rằng con người, trong điều kiện thích hợp sẽ yêu thích công việc, tìm kiếm trách nhiệm và tự kiểm soát. NQT phải chọn PCLĐ phù hợp
 11. THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA Caùc yeáu toá duy trì HERZBERG Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa caùc caù nhaân vaø toå chöùc, (Lieân quan ñeán tính chaát coâng vieäc, noäi dung coâng boái caûnh laøm vieäc hoaëc phaïm vi coâng vieäc ) vieäc & nhöõng töôûng thöôûng ) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu nhaäp Caùc cô hoäi thaêng tieán Quan heä vôùi ñoàng nghieäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän. Coâng vieäc oån ñònh YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch nhieäm Chính saùch cuûa coâng ty Söï coâng nhaän Ñòa vò Söï thaønh ñaït Quan heä giöõa caùc caù nhaân AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy trì AÛnh höôûng cuûa yeáu toá ñoäng vieân Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Khi sai Khoâng coù söï baát maõn Baát maõn Thoaû maõn Khoâng thoaû maõn Khoâng taïo ra söï höng AÛnh höôûng tieâu cöïc Höng phaán trong quaù Khoâng coù söï baát maõn phaán hôn. (chaùn naûn, thôø ô,….) trình laøm vieäc (haêng haùi (Vaãn giöõ ñöôïc möùc bình hôn, coù traùch nhieäm hôn) thöôøng)
 12. Thuyết mong đợi (kì vọng) • Để động viên người lao động NQTcần làm cho họ mong đợi vào  Khả năng thực hiện nhiệm vụ  Giá trị phần thưởng được nhận thức  Khả năng nhận được phần thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ
 13. THUYẾT MONG ĐỢI (KÌ VỌNG) Động viên Nỗ lực Khen thưởng Hiệu quả công việc Nếu động viên là để nhằm mục đích tăng kết quả công việc thì mọi khía cạnh của chu trình này “ động viên – nỗ lực – hiệu quả công việc – khen thưởng “ cần phải được xem xét.
 14. THUYẾT ĐỘNG LỰC NỘI TẠI Ñaëc tröng thieát yeáu cuûa coâng Nhaân vieân ñöôïc lôïi gì : Neáu taát caû caùc ñaëc tröng thieát vieäc : yeáu naøy cuûa coâng vieäc ñeàu hieän höõu thì keát quaû laø : Phaûn hoài töø coâng vieäc Nhaän bieát veà caùc keát quaû thöïc cuûa coâng vieäc Söï töï chuû Nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm ñoái vôùi keát quaû coâng vieäc. Ñoäng löïc noäi taïi cao Söï ña daïng cuûa kyõ naêng Coâng vieäc coù keát quaû nhìn Caûm nhaän ñöôïc yù nghóa thaáy roõ. cuûa coâng vieäc Taàm quan troïng cuûa coâng vieäc.
 15. Thuyết công bằng Con người muốn được đối xử công bằng , khi rơi vào tình trạng bị đối xử không công bằng họ có xu thế tự thiết lập sự công bằng cho mình  NQT phải quan tâm đến nhận thức của người lao động về sự công bằng trong tổ chức của họ
 16. NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM GÌ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ? Cố gắng hiểu và tạo điều kiện giúp thoả mãn các cấp độ nhu cầu của nhân viên. Tạo môi trường làm việc tốt : - Điều kiện làm việc - Bầu không khí làm việc Công việc : - Phân công công việc hợp lý, công bằng. - Luân chuyển công việc và mở rộng công việc - Thú vị hoá công việc
 17. NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM GÌ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ? ( t.t ) Khen thưởng hợp lý Tạo cơ hội tham gia : - Tham gia trao đổi mục tiêu, quyết định - Phát triển nhóm tự quản - Phát triển nhóm chất lượng Các kĩ thuật hỗ trợ - Lịch làm việc năng động - Kì nghỉ - Sinh hoạt chung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2