intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 3

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
180
lượt xem
98
download

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Động viên Động viên là tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 3

 1. Baøi 3 : Ñoäng vieân  • Vai troø cuûa ñoäng vieân • Moät soá thuyeát veà ñoäng  vieân • ÖÙng duïng caùc thuyeát  ñoäng vieân
 2. VAI TROØ CHUÛ YEÁU CUÛA  NGÖÔØI  QUAÛN TRÒ LAØ GÌ? a. Hoaøn thaønh moät coâng vieäc b. Toå chöùc vaø kieåm soaùt nhaân vieân ñeå  hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao ôû  möùc thoaû ñaùng. c. Ñoân ñoác nhaân vieân thöïc hieän coâng  vieäc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa  doanh nghieäp. d. Taïo ñieàu kieän ñeå nhaân vieân caûm  thaáy haøi loøng vôùi coâng vieäc cuûa  hoï. e. Daãn daét nhaân vieân ñaït ñöôïc nhöõng  muïc tieâu ñaõ ñeà ra vôùi noã löïc lôùn 
 3. Khaùi nieäm Ñoäng  vieân  Ñoäng vieân laø taïo ra söï noã  löïc hôn ôû nhaân vieân trong quaù  trình thöïc hieän nhieäm vuï cuûa  toå chöùc treân cô sôû thoaû maõn  nhu caàu caù nhaân   Bieát caùch ñoäng vieân ñuùng seõ  taïo ra söï thay ñoåi tích cöïc  trong thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa  con ngöôøi,treân cô sôû ñoù caùc  muïc tieâu ñöôïc thöïc hieän  Muoán ñoäng vieân ñöôïc nhaân 
 4. ÑOÄNG LÖÏC LAØM VIEÄC LAØ GÌ  ? Ñoäng löïc laøm vieäc laø :  Nhöõng gì thuùc ñaåy chuùng ta  laøm ñieàu ñoù..  Söï khích leä khieán chuùng ta  coá gaéng laøm moät ñieàu gì ñoù Muoán taïo ñoäng löïc cho ai laøm  vieäc gì ñoù baïn phaûi laøm cho  hoï muoán laøm coâng vieäc aáy. Taïo ñoäng löïc lieân quan nhieàu  ñeán söï khích leä , khoâng theå  laø söï ñe doaï hay duï doã
 5. CAÙI GÌ TAÏO NEÂN ÑOÄNG LÖÏC  LAØM VIEÄC CUÛA MOÃI CAÙ  NHAÂN ? Tuøy thuoäc vaøo giaù trò vaø thaùi  ñoä, moãi caù nhaân coù theå coi  nhöõng yeáu toá khaùc nhau laø taùc  nhaân taïo ñoäng löïc hay trieät  tieâu ñoäng löïc trong moâi tröôøng  laøm vieäc cuûa mình. ­ Ñöôïc giao quyeàn ­ Phong caùch laõnh ñaïo phuø hôïp ­ Moät coâng vieäc yeâu thích ­ Thu nhaäp haáp daãn Ñoäng löïc laøm vieäc cuûa con ngöôøi 
 6. ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG LAØM  VIEÄC TRONG DOANH NGHIEÄP CUÛA  Theo yù kieán cuûa baïn BAÏN       Ñaùnh  giaù   (cao nhaát  laø 10)ø  Nhaân vieân coù hoã trôï hôïp taùc khoâng ? Moâi tröôøng laøm vieäc coù vui veû khoâng ? Moïi ngöôøi cuøng caáp baäc laøm vieäc vaø giöõa  caùc caáp khaùc nhau coù trao ñoåi thoâng tin  toát khoâng ? Coù söï tin töôûng laãn nhau giöõa caùc nhaân  vieân vaø giöõa caùc boä phaän khoâng? Caùc caáp quaûn lyù coù bieát laéng nghe khoâng ? Nhaân vieân coù ñöôïc khuyeán khích ñeå phaùt  trieån naêng löïc hay khoâng ?  Nhöõng quyeát ñònh vaø thoâng tin coù ñöôïc chia  seû khoâng ? Soá löôïng nhaân vieân vaéng maët vaø thoâi vieäc 
 7. THUYEÁT NHU CAÀU CUÛA MASLOW NHU CAÀU TÖÏ  NHU CAÀU THEÅ  TÖÏ HIEÄN NHU CAÀU TROÏNG XAÕ HOÄI Phaùt trieån caù  NHU CAÀU Thaønh ñaït nhaân. AN TOAØN Töï tin Töï hoaøn thieän. NHU  Ñöôïc chaáp nhaän Töï troïng Ñöôïc yeâu thöông CAÀU  Ñöôïc coâng nhaän SINH  Ñöôïc laø thaønh  HOÏC Söï ñaûm  vieân cuûa taäp theå. baûo Tình baïn Söï oån  Thöïc  ñònh  phaåm Hoaø bình Khoâng  khí Nöôùc
 8. Thuyeát E.R.G Nhu caàu toàn taïi (Nc sinh hoïc+Nc an toaøn) Nhu caàu quan heä (Nc xaõ hoäi+Nc ñöôïc  toântroïng) Nhu caàu phaùt trieån (Nc töï theå hieän+Nc töï 
 9. Thuyeát nhu caàu cuûa  David Mc. Clelland Nhu caàu thaønh töïu  Coâng vieäc mang tính thaùch  thöùc  Laøm chuû coâng vieäc Nhu caàu lieân minh  Coâng vieäc taïo söï thaân  thieän vaø caùc quan heä XH Nhu caàu quyeàn löïc
 10. Thuyeát X, Y Thuyeát X cuûa McGregor laø  nhöõng giaû ñònh raèng con  ngöôøi khoâng thích laøm  vieäc vaø caàn phaûi ñöôïc  kieåm soaùt vaø chæ daãn. Thuyeát Y cuûa McGregor laø  yù kieán cho raèng con  ngöôøi, trong ñieàu kieän  thích hôïp seõ yeâu thích  coâng vieäc, tìm kieám traùch 
 11. THUYEÁT 2 YEÁU TOÁ CUÛA  Caùc yeáu toá duy trì  HERZBERG Caùc yeáu toá ñoäng vieân (Lieân quan ñeán quan heä giöõa  (Lieân quan ñeán tính chaát  caùc caù nhaân vaø toå chöùc,  coâng vieäc, noäi dung coâng  boái caûnh laøm vieäc hoaëc  vieäc & nhöõng töôûng  phaïm vi coâng vieäc ) thöôûng ) Phöông phaùp giaùm saùt Söï thöû thaùch coâng vieäc Heä thoáng phaân phoái thu  Caùc cô hoäi thaêng tieán nhaäp YÙ nghóa cuõa caùc thaønh  Quan heä vôùi ñoàng nghieäp töïu Ñieàu kieän laøm vieäc Söï nhaän daïng khi coâng  Coâng vieäc oån ñònh vieäc ñöôïc thöïc hieän. Chính saùch cuûa coâng ty YÙ nghiaõ cuûa caùc traùch  Ñòa vò nhieäm  Quan heä giöõa caùc caù nhaân Söï coâng nhaän Khi ñuùng Khi sai Khi ñuùng Söï thaønh ñaït Khi sai Khoâng coù söï  Baát maõn AÛnh höôûng cuûa yeáu toá duy  Thoaû maõn Khoâng thoaû  AÛnh höôûng cuûa yeáu toá  baát maõn trì  maõn ñoäng vieân Khoâng taïo ra  AÛnh höôûng  Höng phaán  Khoâng coù  söï höng phaán  tieâu cöïc  trong quaù  söï baát maõn  hôn. (chaùn naûn,  trình laøm  (Vaãn giöõ  thôø ô,….)  vieäc (haêng  ñöôïc möùc 
 12. Thuyeát mong ñôïi (kì  voïng) • Ñeå ñoäng vieân ngöôøi lao  ñoäng NQTcaàn laøm cho hoï  mong ñôïi vaøo   Khaû naêng thöïc hieän nhieäm  vuï  Giaù trò phaàn thöôûng ñöôïc  nhaän thöùc  Khaû naêng nhaän ñöôïc phaàn  thöôûng neáu hoaøn thaønh 
 13. THUYEÁT MONG ÑÔÏI (KÌ  VOÏNG) Ñoäng vieân Noã löïc Khen thöôûng Hieäu quaû coâng vieäc  vieân laø ñeå nhaèm muïc ñích taêng keát quaû coân ïnh cuûa chu trình naøy “ ñoäng vieân – noã löïc –  – khen thöôûng “  caàn phaûi ñöôïc xem xeùt.
 14. THUYEÁT ÑOÄNG LÖÏC  NOÄI TAÏI Ñaëc tröng thieát  Nhaân vieân ñöôïc  Neáu taát caû caùc  yeáu cuûa coâng  lôïi gì : ñaëc tröng thieát  vieäc : yeáu naøy cuûa  coâng vieäc ñeàu  hieän höõu thì keát  Phaûn hoài töø coâng vieäc           Nhaän bieát veà caùc  quaû laø :  keát quaû                                        thöïc cuûa coâng vieäc Söï töï chuû                          Nhaän thöùc ñöôïc  traùch nhieäm                                       ñoái vôùi keát quaû  coâng vieäc.                                                                                     Ñoäng löïc noäi taïi cao Söï ña daïng cuûa kyõ naêng Coâng vieäc coù keát quaû nhìn       Caûm nhaän ñöôïc yù  nghóa 
 15. Thuyeát coâng baèng   Con ngöôøi muoán ñöôïc ñoái  xöû coâng baèng ,  khi rôi  vaøo tình traïng bò ñoái xöû  khoâng coâng baèng hoï coù xu  theá töï thieát laäp söï  coâng baèng cho mình     NQT phaûi quan taâm ñeán  nhaän thöùc cuûa ngöôøi lao  ñoäng veà söï coâng baèng 
 16. NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO LAØM GÌ ÑEÅ  TAÏO ÑOÄNG LÖÏC LAØM VIEÄC CHO  NHAÂN VIEÂN ? Coá gaéng hieåu vaø taïo ñieàu  kieän giuùp thoaû maõn caùc caáp  ñoä nhu caàu cuûa nhaân vieân. Taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát  : ­ Ñieàu kieän laøm vieäc ­ Baàu khoâng khí laøm vieäc Coâng vieäc : ­ Phaân coâng coâng vieäc hôïp lyù,  coâng baèng. ­ Luaân chuyeån coâng vieäc vaø môû 
 17. NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO LAØM GÌ ÑEÅ  TAÏO ÑOÄNG LÖÏC LAØM VIEÄC  CHO NHAÂN VIEÂN ? ( t.t ) Khen thöôûng hôïp lyù Taïo cô hoäi tham gia : ­ Tham gia trao ñoåi muïc tieâu,  quyeát ñònh ­ Phaùt trieån nhoùm töï quaûn ­ Phaùt trieån nhoùm chaát löôïng Caùc kó thuaät hoã trôï  ­ Lòch laøm vieäc naêng ñoäng ­ Kì nghæ ­ Sinh hoaït chung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản