intTypePromotion=3

Bài giảng Các mạng truyền thông vô tuyến - GV.TS. Nguyễn Việt Hùng

Chia sẻ: Quanot | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
263
lượt xem
57
download

Bài giảng Các mạng truyền thông vô tuyến - GV.TS. Nguyễn Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các mạng truyền thông vô tuyến do GV.TS. Nguyễn Việt Hùng thực hiện, trình bày về các công nghệ vô tuyến; công ngệ M/WAN; công nghệ WLAN; những thách thức trong thiết kế 802.11ac; 5G và B4G xu hướng và thử nghiệm;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các mạng truyền thông vô tuyến - GV.TS. Nguyễn Việt Hùng

  1. 1/19/2014 KHOA VIỄN THÔNG 1 Giới thiệu môn học HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG • Đề cương và nội dung ôn tập CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN • Kiểm tra • Thi Lớp : D10TCVT2-B Hà-Nam Hình thức kiểm tra Tỷ lệ đánh giá Đặc điểm đánh giá - Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, tích cực 10 % Cá nhân thảo luận) GV: TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG - Các bài tập và thảo luận trên lớp 15% Cá nhân - Thực hành Email: Hungnv_vt1@ptit.edu.vn - Kiểm tra trong kỳ học tập 15% Cá nhân Phone: 0945146158. - Kiểm tra cuối kỳ 60% Cá nhân Google: “nguyenviethungngvihu” 2 C¸c c«ng nghÖ M/WAN C¸c c«ng nghÖ v« tuyÕn 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 GSM/ EDGE, 200 kHz EDGEevo VAMOS DL: 473 kbps DL: 1.9 Mbps Double Speech GPRS UL: 473 kbps UL: 947 kbps Capacity PAN LAN MAN WAN UMTS HSDPA, 5 MHz HSPA+, R7 HSPA+, R8 HSPA+, R9 HSPA+, R10 “M¹ng vïng “M¹ng vïng “M¹ng vïng “M¹ng vïng DL: 2.0 Mbps DL: 14.4 Mbps DL: 28.0 Mbps DL: 42.0 Mbps DL: 84 Mbps DL: 84 Mbps UL: 2.0 Mbps UL: 2.0 Mbps UL: 11.5 Mbps UL: 11.5 Mbps UL: 23 Mbps UL: 23 Mbps c¸ nh©n” néi h¹t” trung t©m” réng” HSDPA, 5 MHz DL: 14.4 Mbps Bluetooth 802.11 802.11 2.5G/3G UL: 5.76 Mbps LTE (4x4), R8+R9, 20MHz LTE-Advanced R10 802.15 HiperLAN2 802.16 GSM/GPRS DL: 300 Mbps UL: 75 Mbps DL: 1 Gbps (low mobility) UL: 500 Mbps MMDS CDMA/1x/3x LMDS LTE, LTE-A Tèc ®é sè liÖu thÊp Tèc ®é sè liÖu cao h¬n Tèc ®é sè liÖu cao h¬n Tèc ®é sè liÖu thÊp h¬n 1xEV-DO, Rev. 0 1xEV-DO, Rev. A 1xEV-DO, Rev. B CDMA DO-Advanced 1.25 MHz 1.25 MHz 5 MHz Kho¶ng c¸ch ng¾n K/c trung b×nh K/c trung b×nh dµi h¬n Kho¶ng c¸ch dµi h¬n 2000 DL: 2.4 Mbps DL: 3.1 Mbps DL: 14.7 Mbps DL: 32 Mbps and beyond UL: 12.4 Mbps and beyond UL: 1.53 kbps UL: 1.8 Mbps UL: 4.9 Mbps Notebook/PC ®Õn th.bÞ/ M¸y tÝnh-M¸y tÝnh Truy nhËp ®Õn km C¸c m¸y cÇm tay & M¸y in/Bµn phÝm/§.tho¹i vµ tíi Internet cuèi cïng, cè ®Þnh th.bÞ PDA ®Õn Internet Fixed WiMAX Advanced Mobile Mobile WiMAX, 802.16e Scalable bandwidth WiMAX, 802.16e Up to 20 MHz 1.25… 28 MHz DL: 75 Mbps (2x2) Up to 20 MHz < 1 Mbps 2Mbps ®Õn 7Gbps 22 đến 1000Mbps 10 Kbps đến 1Gbps typical up to 15Mbps UL: 28 Mbps (1x2) DL: up to 1 Gbps (low mobility) UL: up to 100 Mbps [1] Hanzo et al., "Wireless Myths, Realities, and Futures: From 3G/4G to Optical and Quantum Wireless," Proceedings of the IEEE , vol.100, no. http://standards.ieee.org/getieee802/ Special Centennial Issue, pp.1853,1888, May 13 2012. [2] Rappaport et al., "Millimeter Wave Mobile Communications for 5G Cellular: It Will Work!," IEEE Access, vol.1, no., pp.335,349, 2013. 1
  2. 1/19/2014 C«ng nghÖ LAN, 802.11 C«ng nghÖ LAN, 802.11 Công Nghệ WLAN Những Thách Thức trong Thiết Kế 802.11ac D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . C«ng nghÖ LAN, 802.11 Tốc Độ của IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad 5G và B4G Xu Hướng và Thử Nghiệm D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . 2
  3. 1/19/2014 Công nghệ sau 4G- B4G 5G: Hiệu năng mong muốn Kari Aaltonen, Head of Operations and Architectures, Nokia and Siemens Network Research “Future Network – Do you like it?”, IEEE Vonil Roh, Director & Head, Advanced Communications Lab DMC R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd., Korea, “Performances and ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. Feasibility of mmWave Beamforming Prototype for 5G Cellular Communications”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. Công nghệ và xu hướng (Academics) Công nghệ và xu hướng (Industry) • Cognitive Radio (4G/5G) • Virtual Network (Software Defined Network) • Cooperative Communications (4G/5G) • Femtocell • Fiber-Optic MIMO: 5G • Green Communications • Massive (Large scale) MIMO: 5G • Hetnets (Heterogeneous Network) • Mmwave wireless technology : 5G • 3D Interactive Multimedia for Entertainment • Quantum Wireless • Cloud Computing and Communications • Inter-vehicle Communications • Self-organized Networks Tổng hợp từ: IEEE WCNC2012 , IEEE ICC2012 , IEEE Globecom2012, IEEE WCNC2013 và IEEE IC2013 Tổng hợp từ: IEEE WCNC2012 , IEEE ICC2012 , IEEE Globecom2012, IEEE WCNC2013 và IEEE IC2013 3
  4. 1/19/2014 Dịch Vụ cho 5G Công nghệ nền tảng (1/2) Vonil Roh, Director & Head, Advanced Communications Lab DMC R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd., Korea, “Performances and Vonil Roh, Director & Head, Advanced Communications Lab DMC R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd., Korea, “Performances and Feasibility of mmWave Beamforming Prototype for 5G Cellular Communications”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. Feasibility of mmWave Beamforming Prototype for 5G Cellular Communications”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. Công nghệ nền tảng (2/2) World’s First mmWave Mobile Technology (Protype) Vonil Roh, Director & Head, Advanced Communications Lab DMC R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd., Korea, “Performances and Vonil Roh, Director & Head, Advanced Communications Lab DMC R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd., Korea, “Performances and Feasibility of mmWave Beamforming Prototype for 5G Cellular Communications”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. Feasibility of mmWave Beamforming Prototype for 5G Cellular Communications”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. 4
  5. 1/19/2014 Kiến trúc mạng sau 4G-B4G WLAN: Xu Hướng Phát Triển Kari Aaltonel, Head of Operations and Architectures, Nokia and Siemens Network Research “Future Network – Do you like it?”, IEEE ICC2013, Budapest, Hungary, 9-13 June, 2013. C«ng nghÖ LAN, 802.11 C«ng nghÖ LAN, 802.11 Động Lực Phát Triển của WLAN Phát Triển của Công Nghệ WLAN (1/2) Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . 5
  6. 1/19/2014 C«ng nghÖ LAN, 802.11 Phát Triển của Công Nghệ WLAN (2/2) Những Thách Thức trong Thiết Kế 802.11ac Nguồn: http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/802.11_Timelines.htm Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . C«ng nghÖ LAN, 802.11 C«ng nghÖ LAN, 802.11 Quá Trình Phát Triển của 802.11ad Tổng Quan về 802.11ad (1/2) Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . 6
  7. 1/19/2014 C«ng nghÖ LAN, 802.11 C«ng nghÖ LAN, 802.11 Tổng Quan về 802.11ad (2/2) Tốc Độ của IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Nguồn: D. Grieve, B. Cutler and J. Harmon, “Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges”, Online tutorial from IEEE Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . Communications Society at http://www.comsoc.org/free-tutorials, June 2013 . Tham khảo • Hanzo, L.; Haas, H.; Imre, S.; O'Brien, D.; Rupp, M.; Gyongyosi, L., "Wireless Myths, Realities, and Futures: From 3G/4G to Optical and Quantum Wireless," Proceedings of the IEEE , vol.100, no. Special Centennial Issue, pp.1853,1888, May 13 2012. • Rappaport, T.S.; Sun, S.; Mayzus, R.; Zhao, H.; Azar, Y.; Wang, K.; Wong, G.N.; Schulz, J.K.; Samimi, M.; Gutierrez, F., "Millimeter Wave Mobile Communications for 5G Cellular: It Will Work!," IEEE Access, vol.1, no., pp.335,349, 2013. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản