intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu tạo động cơ đốt trong: Chương 3 - Các cơ cấu chính của động cơ

Chia sẻ: Trần Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
209
lượt xem
59
download

Bài giảng Cấu tạo động cơ đốt trong: Chương 3 - Các cơ cấu chính của động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo động cơ đốt trong là môn học đầu tiên về động cơ, nhằm giới thiệu những kiến thức đại cương cơ bản nhất về động cơ đốt trong (ĐCĐT), làm cơ sở để nghiên cứu các môn học tiếp theo. Tài liệu này giới thiệu đến các bạn Chương 3: Các cơ cấu chính của động cơ của Bài giảng Cấu tạo động cơ đốt trong (Học viện kỹ thuật quân sự).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu tạo động cơ đốt trong: Chương 3 - Các cơ cấu chính của động cơ

 1. Ch­¬ng 3. c¸c c¬ cÊu chÝnh cña ®éng c¬ Động cơ có 2 cơ cấu chính: 1. Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền (CCKTTT); 2. Cơ cấu phối khí (CCPK).
 2. Động cơ có 2 cơ cấu chính: 1. Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền (CCKTTT); 2. Cơ cấu phối khí (CCPK).
 3. C¬ cÊu khuûu trôc thanh truyÒn • Nhãm chi tiÕt cè Nhãm chi tiÕt chuyÓn ®éng: ®Þnh: - Nhãm pÝt t«ng - Th©n m¸y - Nhãm thanh truyÒn -Hép trôc khuûu - Nhãm trôc khuûu vµ b¸nh ®µ. - æ trôc - N¾p xy lanh - èng lãt xy lanh - Gioăng (®Öm) bao kÝn…
 4. Nhóm chi tiết cố định của CC KTTT (vỏ động cơ) Nhóm chi tiết chuyển động của CC KTTT
 5. 3.1.1. Nhãm c¸c chi tiÕt cè ®Þnh cña §C Chó thÝch 1. N¾p che. 2. N¾p xy lanh. 3.Th©n xy lanh. 4,5. Hép trôc khuûu. 6. §¸y (c¸c te) dÇu. S¬ ®å nhãm chi tiÕt cè ®Þnh cña ®.c¬
 6. Lùc t¸c dông lªn c¸c chi tiÕt cña ®éng c¬ Pj p’K N p”K Ptt P L   Pr Z T  Ptt Lùc t¸c dông trªn ®éng c¬ mét xy lanh
 7. Lùc khÝ thÓ • Lùc khÝ thÓ t¹o bëi sù chªnh lÖch ¸p suÊt khÝ ch¸y t¸c dông lªn ®Ønh PT vµ ¸p suÊt phÝa d­íi ®Ønh pÝt t«ng. Trong tÝnh to¸n ®éng lùc häc, c¸c lùc nµy th­êng ®­îc tÝnh trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch cña ®Ønh PT  cã thø nguyªn cña ¸p suÊt. Lùc riªng (¸p suÊt) t¸c dông trªn ®Ønh PT sÏ lµ: p  p 'p " k k k • ë ĐC th«ng th­êng cã thÓ pk” b»ng víi ¸p suÊt m«i tr­êng xung quanh; víi ĐC t¸c dông kÐp, pk ” ®­îc chän theo ®å thÞ chØ thÞ ®èi víi khoang phÝa d­íi PT. • ë ĐC 2 kú trao ®æi khÝ theo kiÓu quÐt vßng (kh«ng gian phÝa d­íi PT ®­îc sö dông nh­ b¬m quÐt khÝ), ¸p suÊt pk ” sÏ thay ®æi theo thêi gian.
 8. Lùc qu¸n tÝnh • Lùc qu¸n tÝnh cña c¸c khèi l­îng tham gia chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn Pj lµ tÝch cña c¸c khèi l­îng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn víi gia tèc cña PT. • Khèi l­îng tham gia chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn gåm: khèi l­îng cña nhãm PT (PT, chèt PT, XM, khãa h·m chèt PT…) vµ phÇn khèi l­îng TT quy dÉn vÒ ®­êng t©m chèt PT. • NÕu lùc khÝ thÓ ®­îc tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña ®Ønh PT , th× lùc qu¸n tÝnh còng ®­îc tÝnh t­¬ng tù nh­ vËy. • Lùc tæng t¸c dông lªn PT lµ: P  P P  k j • Lùc P t¸c dông theo ®­êng t©m XL; ®­îc ph©n thµnh lùc ngang N t¸c dông vu«ng gãc víi ®­êng t©m XL vµ lùc Ptt t¸c dông däc theo ®­êng t©m TT (Hinh 3.3).
 9. • Lùc ngang N Ðp PT vµo thµnh XL vµ g©y mµi mßn c¸c bÒ mÆt tr­ît; nã thay ®æi vÒ trÞ sè, chiÒu t¸c dông. ®ång thêi, N víi c¸nh tay ®ßn L cßn t¹o ra m« men lËt ®éng c¬ (t¸c dông lªn bÖ ®ì DC). • Lùc Ptt ®­îc rêi theo ®­êng t¸c dông ®Õn t©m cæ khuûu vµ ®­îc ph©n thµnh: lùc tiÕp tuyÕn T t¸c dông vu«ng gãc víi ®­êng t©m khuûu vµ lùc ph¸p tuyÕn Z t¸c dông theo ®­êng t©m khuûu. • Lùc tiÕp tuyÕn T víi b¸n kÝnh quay R cña khuûu trôc t¹o ra m« men xo¾n Mx cña ®éng c¬; ®ång thêi t¸c dông lªn æ trôc. • PhÇn khèi l­îng quay cña TK vµ phÇn khèi l­îng TT quy dÉn vÒ ®­êng t©m cæ khuûu sinh ra lùc qu¸n tÝnh ly t©m Pr (Hinh 3.3) trïng víi ph­¬ng cña lùc Z. Hai lùc Pr vµ Z sÏ t¸c dông lªn æ ®ì cña TK. Pr th­êng ®­îc c©n b»ng nhê ®èi träng trªn ph­¬ng kÐo dµi cña m¸ khuûu.
 10. • C«ng cña lùc tiÕp tuyÕn T dïng ®Ó kh¾c phôc c¸c lo¹i lùc c¶n. Trong hµnh tr×nh sinh c«ng, nhiÖt l­îng sinh ra  c«ng d·n në  c«ng cã Ých vµ lµm t¨ng tèc ®é TK. N¨ng l­îng d­ thõa (lµm t¨ng tèc ®é TK ) sÏ ®­îc tÝch lòy nhê tÊt c¶ c¸c khèi l­îng tham gia chuyÓn ®éng quay (chñ yÕu lµ b¸nh ®µ) vµ sÏ ®­îc hoµn l¹i cho CCKTTT trong c¸c hµnh tr×nh kh¸c cña chu tr×nh c«ng t¸c. • M« men qu¸n tÝnh cña b¸nh ®µ cµng lín vµ sè XL cña §C cµng nhiÒu th× tèc ®é cña TK cµng ®ång ®Òu h¬n (Ýt biÕn thiªn h¬n). • C¸c lùc qu¸n tÝnh ë §C nhiÒu XL cßn t¹o ra c¸c m« men. Khi kh«ng ®­îc c©n b»ng th× c¸c lùc qu¸n tÝnh còng nh­ c¸c m« men nµy g©y ra sù rung chÊn cña ®éng c¬ khi lµm viÖc  muèn §C ®­îc c©n b»ng cÇn lùa chän hîp lý gãc lÖch gi÷a c¸c khuûu trôc, bè trÝ hîp lý c¸c xy lanh vµ ®Æt ®èi träng.
 11. Th©n §C (Th©n m¸y) Thân động cơ là một bộ phận của vỏ động cơ, trên đó bố trí các ống lót xylanh, ổ trục chính, áo nước làm mát, các cơ cấu dẫn động, các hệ thống đường ống....
 12. Xy lanh đúc liền với áo nước Ống lót xylanh Vách ngăn giữa các xy lanh Tấm đệm trên Thân xy lanh (bloc) Khoang Vách bên làm mát Xy lanh Vách đầu Cácte bao gồm: Phần dưới cácte vách ngăn ổ trục Để tăng độ cứng trên mặt phần chính, dưới cácte người ta dập hoặc hàn vách đầu và vách bên, thêm gân, còn ở các chỗ nối hàn tấm đệm tựa và phần thêm các miếng từ thép tấm dưới Cấu tạo chung của thân xy lanh và hộp trục khuỷu
 13. + Yªu cÇu víi th©n m¸y (vµ n¾p m¸y): - §ñ SB vµ ®é cøng v÷ng ®Ó chÞu t¶i träng lín vµ Tcao - DÔ th¸o l¾p vµ ®iÒu chØnh c¸c c¬ cÊu, hÖ thèng. - §¶m b¶o yªu cÇu ®Æc biÖt (kÕt cÊu buång ch¸y (BC), l­u th«ng n­íc, dÇu...) - Khèi l­îng vµ kÝch th­íc nhá, kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o. + Ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o: Th©n m¸y vµ n¾p m¸y th­êng ®­îc ®óc (§C cì nhá vµ trung b×nh) hoÆc hµn (§C cì lín). + VËt liÖu chÕ t¹o: th­êng dïng lµ gang x¸m. C¸c §C cì nhá (m« t«, xe m¸y, m¸y ph¸t ®iÖn nhá) dïng HK nh«m. Víi c¸c §C cì lín th­êng hµn b»ng thÐp tÊm hoÆc thÐp ®Þnh h×nh.
 14. Phân loại thân động cơ ô tô: phụ thuộc vào bố trí xy lanh • dẫy thẳng: phân bố xi lanh một hàng thẳng; • Chữ V: hai hàng tạo với nhau một goc γ, gọi là góc nhị diện • Oppoziv khi γ = 180 о; • Chữ W: hai VR. • VR: giống chữ V nhưng với góc nhị diện nhỏ…
 15. Dẫy thẳng: phân bố xi lanh một hàng thẳng
 16. Chữ V: hai hàng tạo với nhau một goc γ, gọi là góc nhị diện
 17. góc nhị diện 90 °
 18. Oppoziv (B2,B4)khi γ = 180 о
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2