intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ - PGS.TS Trương Quang Thông

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

92
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ nhằm nghiên cứu chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ trên thị trường ngoại hối trong các chế độ tỷ giá khác nhau. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ - PGS.TS Trương Quang Thông

 1. Bài 2 CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ Biên soạn: soạn: PGS.TS Trương Quang Thông Trương Khoa Ngân hàng Đại học Kinh tế TP.HCM 1
 2. NỘI DUNG Nghiên cứu chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ trên thị trường ngoại hối trong các chế độ tỷ giá khác nhau. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế 2
 3. CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG - Chế độ tỷ giá hối đóai bao gồm những qui tắc xác định phương thức mua bán ngọai hối đối với các phương thể nhân và pháp nhân là người cư trú và người ngư cư ngư không cư trú. cư - Các quốc gia khác nhau có chế độ tỷ giá khác nhau NVT/173 3
 4. CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ - Các mục tiêu của can thiệp: (i) ảnh hưởng lên sự biến động của hư tỷ giá, (ii) cố định tỷ giá. - Ba chế độ tỷ giá cơ bản mà thế giới đã và đang áp dụng: cơ - Chế độ tỷ giá thả nổi hòan tòan (freely floating exchange rate regime); - Chế độ tỷ giá cố định (fixed/pegged exchange rate regime); - Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết (managed floating exchange rate regime) 4
 5. THUẬN LỢI & BẤT LỢI CỦA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH SO VỚI CHẾ ĐỘ LINH HOẠT THUAÄN L ÔÏI LÔÏ I BAÁT L ÔÏI LÔÏ I ån Oån ñònh vaø an toaøn trong trao ñoåi Ngaân haøng trung öông phaûi giöõ löôïng lôùn ngoaïi teä maïnh vaø Ngaên chaän laïm phaùt do vieäc thöïc vaøng ñeå can thieäp khi caàn thi chính saùch tieàn teä vaø taøi khoùa nghieâm ngaët Khoù khaên trong giaûi quyeát thaát nghieäp vaø suy thoaùi ieän Tieän lôïi cho coâng taùc quaûn trò taøi chính Ñoâi khi tyû giaù laïi khoâng ñi cuøng caùc ñieàu kieän quoác teá. Coù où theå xaûy ra phaù giaù vaøo 1 luùc naøo ñoù 5
 6. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ - Mô hình giản đơn về quan hệ cung cầu trên thị trường ngọai đơn trư hối  phân biệt rõ hơn những khác biệt giữa các chế độ tỷ giá hơ và vai trò của ngân hàng trung ương. ương. - Nguyên lý của mô hình: tỷ giá (tức giá cả) của 1 đồng tiền có thể phân tích giống như giá cả hàng hóa thông thường khác như thư thông qua phân tích cung cầu trên thị trường trư 6
 7. Cầu USD Giaù haøng yû Tyû giaù Giaù haøng Khoái aàu Caàu USD hoùa nhaäp VND/USD hoùa NK löôïng cuûa Vieät ieät khaåu tính tính baèng caàu NK Nam baèng USD VND cuûa Vieät ieät Nam 10 14.0 140.0 .40 1 .0 14 10 15.0 150.0 .20 1 .0 12 10 16.0 160.0 .0 1 .0 10 10 17.0 170.0 90 .0 9 10 18.0 180.0 80 .0 8 10 19.0 190.0 70 .0 7 10 20.0 20.0 60 .0 6 7
 8. Tỷ giá VND/USD ĐƯỜNG CẦU USD D 20.000 16.000 14.000 6.000 10.000 14.000 Lượng USD 8
 9. CUNG USD G iaù haøng xuaát yû Tyû giaù VN D / USD G iaù K hoái aàu Caàu VN D C ung USD khaåu cuûa VN tính haøng löôïng XK baèng VN D xuaát cuûa Vieät ieät khaåu VN Na m tính baèng USD 20. 0 14. 0 14 , 29 60 ..0 120 0 8. 571 20. 0 15. 0 13 ,3 70 ..0 140 0 9. 3 20. 0 16. 0 12 , 50 80 ..0 160 0 10. 0 20. 0 17. 0 1 , 76 950 ..0 190 0 1. 176 20. 0 18. 0 ,1 1 1. 10 ..0 20 0 12. 2 20. 0 19. 0 , 53 10 1. 25 ..0 245 0 12. 895 20. 0 20. 0 ,0 10 1. 350 ..0 270 0 13. 50 9
 10. Tỷ giá VND/USD ĐƯỜNG CUNG USD 20.000 16.000 14.000 8.751 10.000 13.500 Lượng USD 10
 11. HÌNH THÀNH TỶ GIÁ THEO QUAN HỆ Tỷ giá VND/USD CUNG CẦU S 16.000 D 10.000 Lượng USD 11
 12. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI HÒAN TÒAN  Bản chất của chế độ tỷ giá thả nổi là việc tỷ giá tự điều chỉnh để phản ánh những thay đổi trong quan hệ cung cầu trên thị trư trường ngọai hối và vai trò của ngân hàng trung ương là hòan ương tòan trung lập. 12
 13. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI  CẦU TĂNG VND/USD S 18.000 16.000 D2 D1 Q1 Q2 LƯỢNG USD 13
 14. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI  CUNG TĂNG VND/USD S1 S2 16.000 14.000 D Q1 Q2 LƯỢNG USD 14
 15. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH  Trong chế độ tỷ giá cố định, khi các lực lượng thị trường làm lư trư đường đường cung và đường cầu ngọai hối dịch chuyển, làm cho dự đường trữ ngọai hối của ngân hàng trung ương thay đổi. Điều nầy ương khác với chế độ tỷ giá thả nổi, khi đường cung và cầu ngọai đường hối dịch chuyển, làm cho tỷ giá thay đổi chứ không phải dự trữ ngọai hối của ngân hàng trung ương. ương. 15
 16. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH  CẦU TĂNG VND/USD S1 S2 Can thiệp E0 16.000 D2 D1 Q1 Q0 Q2 LƯỢNG USD 16
 17. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH  CUNG TĂNG VND/USD D2 S1 S2 D1 16.000 E0 Can thiệp Q1 Q0 Q2 LƯỢNG USD 17
 18. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH  Tỷ giá trung tâm / tỷ giá cân bằng ?  Đồng tiền định giá cao?  Đồng tiền định giá thấp? 18
 19. - Phá giá (devaluation) - Nâng giá (revaluation) - Giảm giá (depreciation) - Lên giá (appreciation) - Kiểm sóat ngọai hối (fx control) 19
 20. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ƯƠNG TRONG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THẢ NỔI CÓ ĐIỀU TIẾT Ngân hàng trung ương can thiệp trên thị trường ngoại ương trư hối ngay cả trong trường hợp ngân hàng trung ương trư ương không cam kết duy trì tỷ giá cố định  thả nổi có điều tiết. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2