intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách: Chương 1 - LS. TS. Trần Thị Quang Vinh

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

311
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - Chương 1: Nhận thức về chính sách hình sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm về chính sách HS, vị trí của chính sách hình sự trong hệ thống chính sách, cơ sở khoa học – thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách: Chương 1 - LS. TS. Trần Thị Quang Vinh

 1. CHUYÊN ĐỀ  CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp  bách  LS. TS. TRẦN THỊ QUANG VINH
 2. NỘI DUNG Chương 1 NHẬN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ Chương 2 NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ Chương 3 CÁC LĨNH VỰC CỦA CHÍNH SÁCH HS Chương 4 ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH HS HIỆN NAY
 3.  CHƯƠNG 1 NHẬN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH HS 1.  Các quan điểm về chính sách HS 2.  Vị trí của chính sách hình sự trong hệ thống  chính sách 3.  Cơ sở khoa học – thực tiễn của việc hoạch  định chính sách hình sự
 4. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS Quan điểm thứ nhất:  Chính sách hình sự là chính sách phòng chống tội  phạm 
 5. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS Quan điểm thứ hai:  Chính sách hình sự là đường lối chính sách áp  dụng cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ  pháp luật có chức năng đấu tranh phòng chống  tội phạm 
 6. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS Quan điểm thứ ba:  Chính sách hình sự là chủ trương đường lối sử  dụng PLHS, PL TTHS và PL thi hành án HS để  đấu tranh phòng chống tội phạm
 7. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS  Quan điểm thứ tư: Chính sách hình sự là bộ  phận của chính sách pháp luật bao gồm  những định hướng, chủ trương trong việc sử  dụng pháp luật hình sự (luật vật chất) vào  lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
 8. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS  Quan điểm thứ năm:sự hợp nhất của hai quan  điểm 3 và 4  Chính sách hình sự là bộ phận của chính sách  pháp luật, là những định hướng, chủ trương  trong việc sử dụng PLHS vào lĩnh vực đấu  tranh chống tội phạm và phòng ngừa tội  phạm (bao gồm chính sách về tội phạm và  chính sách về đấu tranh phòng chống tội  phạm
 9. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS NHẬN XÉT: ­ Quan điểm 1 ­ Quan điểm 2 ­ Quan điểm 3 ­ Quan điểm 4 ­ Quan điểm 5
 10. 1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH HS Quan niệm về CSHS rộng hay hẹp có ý nghĩa  thực tiễn: ­ Cho phép xác định biên độ của các giải  pháp, những yếu tố tạo thành hoặc có liên  quan đến các giải pháp đó ­ Là hạt nhân để xây dựng và thực hiện  chiến lược đấu tranh phòng chống tội  phạm
 11. Ý NGHĨA CỦA CSHS Việc nghiên cứu CSHS có ý nghĩa quan trọng:   Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc  hoạch định chính sách hình sự  Xác định rõ các bộ phận cấu thành CSHS trên cơ  sở đó làm rõ phạm vi hoạch định chính sách  Định hướng trong hoạt động lập pháp, áp dụng  pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật của công  dân  Định hướng việc tiếp thu có lựa chọn kinh nghiệm  của các nước trong việc xây dựng hệ thống pháp  luật có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội 
 12. 2. VỊ TRÍ CỦA CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ 2.1 CSHS là bộ phận của Chính sách PL 2.2 CSHS là bộ phận chính sách xã hội  phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội  nhằm bảo đảm an ninh xã hội  Vị trí của CSHS thể hiện ở sơ đồ sau:
 13. Chính sách chung Chính sách  Chính sách chống các  pháp luật tệ nạn XH và TP Chính sách hình sự Chính sách  Chính sách  về tội phạm và hình phạt đấu tranh phòng chống tội  phạm CSHS trong lĩnh vực lập CSHS trong lĩnh vực CSHS trong lĩnh vực giáo dục pháp áp dụng PL ý thức PL và văn hoá pháp lý
 14. 2.2  CSHS là bộ phận của Chính sách PL  Chính saùch PL laø nhöõng nguyeân taéc  ñöôøng höôùng cô baûn ñöôïc Ñaûng vaø NN  hoaïch ñònh ñoái vôùi töøng giai ñoaïn phaùt  trieån cuûa ñaát nöôùc nhaèm taïo ra nhöõng cô  sôû ñuùng ñaén cho vieäc söû duïng moät caùch  coù hieäu quaû caùc khaû naêng ñieàu chænh  cuûa PL, nhaèm xaùc ñònh ñuùng ñaén toå chöùc  vaø hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan PL vaø nhaèm  xaây döïng ôû moãi coâng daân yù thöùc vaø loái  soáng tuaân theo PL.
 15. Muïc ñích cuûa chính saùch PL  CSPL xaùc ñònh nhöõng loaïi QH naøo caàn ñieàu chænh baèng PL (coù chính saùch ñuùng ñaén trong vieäc xaùc ñònh phaïm vi nhu caàu ñieàu chænh PL ñoái vôùi caùc QH XH hieän höõu).  CSPL xaùc ñònh phöông höôùng ñieàu chænh cho töøng loaïi QHXH  CSPL xaùc ñònh moät heä thoáng hôïp lyù nhaát vaø moái lieân heä ñuùng ñaén nhaát giöõa caùc cô quan coù chöùc naêng laøm luaät, aùp duïng PL.
 16. Đ ặc  t r ưn g  c ủa  CS P L c ủa  n ước  t a   t ro n g  g ia i  đo ạn  h i ện  n a y  Neáu ôû thôøi kyø ñaàu ñoåi môùi, ñieåm chuù yù ñöôïc taäp trung vaøo caùc v/ñ ñieàu chænh PL veà KT nhö moät nhu caàu KQ thì caøng veà sau ñieàu chænh PL ñoái vôùi caùc v/ñ XH, quan heä sinh hoaït thöôøng nhaät cuûa ngöôøi daân ñaõ ñöôïc chuù yù ñuùng möùc  Neáu thôøi kyø ñaàu ñoåi môùi, söï quan taâm ñöôïc öu tieân daønh cho vieäc ñieàu chænh caùc quy phaïm PL  vaät chaát, thì gaàn ñaây caùc vaên baûn veà thuû tuïc TT, veà toå chöùc ngaøy caøng nhieàu hôn. Ñieàu ñoù cho thaáy söï quan taâm veà tính daân chuû trong thöïc hieän PL, phöông thöùc laøm sao PL ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän, ñi vaøo cuoäc soáng ñaày ñuû vaø roõ neùt hôn  Trong noäi dung ñieàu chænh cuûa PL caøng ngaøy noåi leân ñaäm neùt söï keát hôïp caùc yeáu toá quoác gia 
 17. 3. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ Cô sôû khoa hoïc – thöïc tieãn cuûa vieäc  hoaïch ñònh chính saùch HS ñöôïc hieåu laø  caên cöù rieâng theå hieän noäi dung cô baûn  vaø caùc lôïi ích XH töông öùng cuûa CSHS,  ñoàng thôøi phaûn aùnh quy luaät phaùt trieån  khaùch quan taùc ñoäng ñeán quaù trình hình  thaønh CSHS, maø döïa vaøo ñoù NN xaây  döïng vaø soaïn thaûo moät CSHS toát, khaû  thi, coù caên cöù vaø baûo ñaûm söùc thuyeát  phuïc naèm ñaáu tranh coù hieäu quaû vôùi  tình hình TP.
 18. 3. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ  Caùc tö töôûng phaùp lyù tieán boä ñöôïc thöøa nhaän chung cuûa neàn vaên minh.  Caùc cô cheá daân chuû vaø coâng khai ñeå baûo ñaûm söï theå hieän cao nhaát ñaày ñuû nhaát yù chí cuûa nhaân daân
 19. 3. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ  Söï phaân tích khaùch quan caùc quan  heä XH ñang toàn taïi vaø seõ phaùt trieån trong XH VN  Söï keát hôïp haøi hoaø caùc luaän ñieåm KHPL veà tö phaùp hình söï cuûa VN vôùi nhöõng thaønh töïu tieân tieán cuûa KHPL veà tö phaùp HS treân theá giôùi
 20. 3. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ  Đaùnh giaù khaùch quan hieäu quaû XH cuûa caùc quy phaïm vaø caùc cheá ñònh PL thuoäc lónh vöïc tö phaùp hình söï ñöôïc cô quan baûo veä PL vaø TA aùp duïng trong thöïc tieãn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2