intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính

Chia sẻ: Trần Quỳnh Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính" bao gồm các nội dung giá trị tiền tệ theo thời gian; lượng giá chứng khoán; rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính

 1. CHÖÔNG III ÑAÀU TÖ TAØI CHÍNH
 2. NOÄI DUNG CHÍNH GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIAN LÖÔÏNG GIAÙ CHÖÙNG KHOAÙN RUÛI RO TRONG ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN
 3. GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ THEO THÔØI GIAN VAÁN ÑEÀ LAÕI SUAÁT THÔØI GIAÙ CUÛA TIEÀN TEÄ HIEÄN GIAÙ CUÛA TIEÀN TEÄ
 4. VAÁN ÑEÀ LAÕI SUAÁT 1. LAÕI SUAÁT – LAÕI, LAÕI SUAÁT – LAÕI ÑÔN, LAÕI KEÙP – LAÕI DANH NGHÓA, LAÕI THÖÏC. 2. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT 3. MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU VAØ QUI ÖÔÙC.
 5. LAÕI VAØ LAÕI SUAÁT Laõi laø phaàn cheânh leäch giöõa soá tieán tích luõy coù ñöôïc vaø voán goác boû ra. Laõi thöôøng ñöôïc tính cho töøng giai ñoaïn thôøi gian goïi laø caùc kyø ñoaïn: ngaøy, tuaàn, thaùng, quí, naêm vaø 5 naêm. Laõi suaát laø tyû leä phaàn traêm giöõa laõi vaø voán goác.
 6. LAÕI ÑÔN VAØ LAÕI KEÙP Laõi ñôn – laø laõi ñöôïc tính treân cô sôû voán goác, khoâng tính laõi cho laõi kyø ñoaïn tröôùc nhaäp vaøo voán goác. – Coâng thöùc nhö sau: F = P (1+n*r). Laõi keùp – laø laõi ñöôïc tính treân cô sôû voán goác vaø caû laõi kyø ñoaïn tröôùc nhaäp vaøo voán goác. – Coâng thöùc nhö sau: F  P1  i  n
 7. LAÕI DANH NGHÓA VAØ LAÕI THÖÏC Laõi suaát treân thöïc teá coù theå phaùt bieåu ôû moät kyø ñoaïn naøy nhöõng coù theå cho pheùp laõi nhaäp voán goác ôû moät kyø ñoaïn khaùc, luùc naøy suaát hieän theâm khaùi nieäm laõi danh nghóa vaø laõi thöïc. Moät soá caùch phaùt bieåu laõi suaát: – Laõi suaát phaùt bieåu khoâng noùi roõ laø thöïc hay danh nghóa, ñoàng thôøi cuõng khoâng xaùc ñònh roõ kyø ñoaïn gheùp laõi. Luùc naøy laõi suaát phaùt bieåu thöôøng laø laõi thöïc. – Laõi suaát phaùt bieåu khoâng noùi roõ laø thöïc hay danh nghóa, nhöng coù xaùc ñònh roõ kyø ñoaïn gheùp laõi. Luùc naøy laõi suaát phaùt bieåu thöôøng laø laõi danh nghóa. – Laõi suaát phaùt bieåu ñaõ noùi roõ laø thöïc hay danh nghóa. neáu khoâng xaùc ñònh roõ kyø ñoaïn gheùp laõi thì laáy theo kyø ñoaïn phaùt bieåu laõi suaát.
 8. Moät soá coâng thöùc chuyeån ñoåi laõi suaát Chuyeån töø laõi ñôn, danh r2 nghóa kyø ñoaïn naøy sang laõi r1   r2  m  r1 ñôn, danh nghóa kyø ñoaïn m khaùc: i 2  1  i1  1 m Chuyeån töø laõi thöïc kyø ñoaïn naøy sang laõi thöïc kyø ñoaïn khaùc: i1  m 1  i 2   1 Chuyeån töø laõi danh nghóa m2  r  sang laõi thöïc: i  1  m  1  1 
 9. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT i  i  IP  DRP  LP  MRP *
 10. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT 1. i laõi suaát coâng boá cuûa moät chöùng khoaùn cuï theå 2. i sao laø laõi suaát thöïc khoâng coù ruûi ro, laø laõi suaát coù theå toàn taïi vôùi moät chöùng khoaùn khoâng coù ruûi ro vaø trong moät theá giôùi khoâng coù laïm phaùt. 3. irf = I sao + IP laø laõi suaát coâng boá cho moät chöùng khoaùn khoâng coù ruûi ro, thoâng thöôøng ñöôïc laáy baèng laõi suaát coâng traùi. 4. IP heä soá laïm phaùt hay phaàn buø laïm phaùt, IP baèng tyû leä laïm phaùt kyø voïng trung bình trong suoát voøng ñôøi cuûa chöùng khoaùn. Tyû leä laïm phaùt töông lai khoâng nhaát thieát ngang baèng möùc laïm phaùt hieän haønh.
 11. NHÖÕNG YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH MÖÙC LAÕI SUAÁT 5. DRP heä soá ruûi ro vôõ nôï hay phaàn buø ruûi ro vôõ nôï. Heä soá naøy phaûn aùnh khaû naêng ngöôøi phaùt haønh chöùng khoaùn khoâng thanh toaùn tieàn laõi vaø meänh giaù voán vaøo thôøi ñieåm qui ñònh vôùi löôïng tieàn ñònh tröôùc. Ñoái vôùi chöùng khoaùn chính phuû DRP baèng khoâng. DRP chính laø khoaûn cheânh leäch giöõa laõi suaát traùi phieáu chính phuû vaø traùi phieáu coâng ty coù cuøng thôøi haïn vaø cuøng khaû naêng thanh toaùn. 6. LP heä soá ruûi ro thanh khoaûn hay phaàn buø ruûi ro thanh khoaûn. Ñaây ñöôïc heä soá ñöôïc tính bôûi ngöôøi cho vay ñeå phaûn aùnh thöïc teá raèng moät vaøi chöùng khoaùn khoâng theå chuyeån thaønh tieàn maët trong moät thôøi gian ngaén vaø ôû möùc giaù gaàn vôùi möùc giaù trò thò tröôøng thöïc. LP ôû möùc thaáp vôùi chöùng khoaùnkho baïc hoaëc caùc coâng ty coù tieàm löïc taøi chính maïnh. 7. MRP Heä soá ruûi ro ñaùo haïn hay phaàn buø ruûi ro ñaùo haïn laø moät khoaûn chi phí phaûn aùnh ruûi ro laõi suaát. Ruûi ro laõi suaát laø ruûi ro suy giaûm voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö do coù thay ñoåi veà laõi suaát. Traùi phieáu daøi haïn coù ruûi ro laõi suaát cao hôn.
 12. Thôøi giaù cuûa moät soá F  P1  i  Toång quaùt: n Ñaëc bieät gheùp laõi m mn laàn:  i  F  P 1    m ni Ñaëc bieät gheùp laõi lieân F  Pe tuïc:
 13. THÔØI GIAÙ MOÄT CHUOÃI Toång quaùt: n  At 1  i  n t Fn  t 0 Chuoãi ñeàu: n Fn  A 1  i  n t t 0 n 1  i  n 1  1  i  n t  t 1 i n 1  i  n 1  1  i   1  i  n t  n t 0 i
 14. HIEÄN GIAÙ MOÄT SOÁ Toång quaùt: P  Fn 1  k  n Ñaëc bieät gheùp laõi m laàn  mn  k P  Fn 1   Ñaëc bieät gheùp laõi lieân  m tuïc:  k n P  Fn e
 15. HIEÄN GIAÙ MOÄT CHUOÃI Toång quaùt: n P   At 1  k  t t 0 Chuoãi ñeàu: n P  A 1  k  t t 0 1  1  k  n n  1  k  t  t 1 k 1  1  k  n n  1  k  t  1 t 0 k
 16. COÂNG THÖÙC NOÄI SUY TÍNH K n  A 1  k  t t P X t 1 tim k X 0 chon k1  X 1  0 k2  X 2  0 X1 k  k1  k 2  k1   X1  X 2 
 17. LÖÔÏNG GIAÙ CHÖÙNG KHOAÙN Moät soá phöông phaùp löôïng giaù chöùng khoaùn Phöông phaùp chieát khaáu
 18. MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP • Hiện tại các nhà phân tích chứng khoán tại Việt Nam và trên thế giới dùng khá nhiều phương pháp để tính và dự đoán giá CP, sau đây là 3 phương pháp có thể áp dụng được trong điều kiện hiện tại của TTCK Việt Nam. • Định giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp chiết khấu luồng thu nhập (DCF) • Định giá CP phổ thông theo phương pháp hệ số P/E • Định giá cổ phiếu dựa trên cơ sở tài sản ròng có điều chỉnh
 19. PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁU Böôùc 1: Phaân tích chöùng khoaùn treân cô sôû ñoù döï baùo doøng thu nhaäp töông lai cuûa chöùng khoaùn ñoù Böôùc 2: Phaân tích thò tröôøng taøi chính vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng chöùng khoaùn ñeå xaùc ñònh heä soá hoaøn voán toái thieåu khi ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn ñoù Böôùc 3: Hieän giaù doøng thu nhaäp töông lai cuûa chöùng khoaùn theo heä soá hoaøn voán toái thieåu, ñoù chính laø giaù trò hieän taïi cuûa chöùng khoaùn ñoù
 20. LAÕI SUAÁT CHIEÁT KHAÁU K  K i  K rf  ( K m  K rf )  i Trong ñoù: – Ki laø heä soá hoaøn voán toái thieåu khi ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn i – Krf laø heä soá hoaøn voán phi ruûi ro, thöôøng ñöôïc laáy baèng laõi suaát coâng traùi daøi haïn – Km laø heä soá hoaøn voán thò tröôøng – Bi laø ruûi ro thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2