intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
16
lượt xem
0
download

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán về các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

 1. www.giangblog.com Chöông 4 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN
 2. www.giangblog.com Muïc tieâu: – Taøi saûn naøo ñaàu tö ngaén haïn? – Phöông phaùp haïch toaùn.
 3. www.giangblog.com 4.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC 4.1.1. Khaùi nieäm Caùc khoaûn ñaàu tö laø taøi saûn cuûa doanh nghieäp, khi doanh nghieäp ñem voán tham gia vaøo hoaït ñoäng taøi chính nhaèm muïc ñích sinh lôøi ôû töông lai. Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bao goàm: –Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn; –Ñaàu tö ngaén haïn khaùc; –Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.
 4. www.giangblog.com 4.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn –Ghi soå theo nguyeân taéc giaù goác: Giaù CK = Giaù mua + Chi phí mua –CK daøi haïn mua vaøo ñeå baùn trong voøng 1 naêm => CK ngaén haïn.
 5. www.giangblog.com – Khi giaù goác < giaù thò tröôøng => ñöôïc pheùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn. – Tröôøng hôïp goùp voán lieân keát kinh teá ngaén haïn => giaù lieân keát laø giaù thoûa thuaän. – Keá toaùn phaûi môû soå theo doõi chi tieát töøng loaïi traùi phieáu, coå phieáu.
 6. www.giangblog.com 4.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ CHÖÙNG KHOAÙN NGAÉN HAÏN Chöùng khoaùn bao goàm: Coå phieáu vaø traùi phieáu. 4.2.1. Chöùng töø keá toaùn: (1) Phieáu thu, phieáu chi; (2) Giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù; (3) Caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan,…
 7. www.giangblog.com 4.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn: – Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chung: 1211 Chöùng töø Soå 212 NKC goác Caùi … –Ñoái vôùi hình thöùc Chöùng töø ghi soå: TK Chöùng Chöùng töø Soå 1212 töø goác ghi soå Caùi TK …
 8. www.giangblog.com – Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù Soå Caùi: 1211 Chöùng töø Nhaät kyù soå 1212 goác Caùi … –Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chöùng töø: Baûng keâ soá 1, soá 2 Chöùng töø Soå caùi goác NK chöùng töø soá 1,soá 2
 9. www.giangblog.com –Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn 121 “Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn” –TK 121 coù 2 TK caáp 2: +TK 1211: Coå phieáu. +TK 1212: Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu.
 10. www.giangblog.com 4.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 121 “Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn” Sô ñoà 4.1: Sô ñoà haïch toaùn 121 111,112,131 (1) 111,112,131…. (4) 515 TK515 (2) 228 (3a) (5) 635 635 228 (3b) 515
 11. www.giangblog.com 4.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn ñaàu tö ngaén haïn khaùc 4.2.4.1. Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc – Ñaàu tö ngaén haïn khaùc laø caùc khoaûn ñaàu tö khoâng phaûi laø ñaàu tö ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn ñaàu tö hay cho vay baèng tieàn hoaëc hieän vaät (taøi saûn coá ñònh, nguyeân lieäu, vaät lieäu, haøng hoùa…) maø thôøi haïn thu hoài khoâng quaù moät naêm. – Giaù trò khoaûn ñaàu tö ñöôïc tính theo giaù thoûa thuaän. Phaàn cheânh leäch phaûn aùnh vaøo beân Nôï TK 811 hoaëc beân Coù TK 711.
 12. www.giangblog.com Taøi khoaûn söû duïng: TK 128 - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc TK 128, , coù 2 taøi khoaûn caáp 2: + Taøi khoaûn 1281 - Tieàn göûi coù kyø haïn + Taøi khoaûn 1288 - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc Phöông phaùp haïch toaùn 128 111,112 (1) 111,112,152,156… (4) 152,155,156 TK515 … (2) 711 152,155,156… (5) (3) 811 635
 13. www.giangblog.com 4.2.5. Keá toaùn döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 4.2.5.1. Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn laø phöông phaùp taïo ra nguoàn löïc taøi chính baèng caùch trích tröôùc vaøo chi phí kinh doanh nhaèm muïc ñích giaûm thieåu caùc ruûi ro khi caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bò giaûm giaù.
 14. www.giangblog.com Nguyeân taéc: – Laäp döï phoøng vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm. – Möùc laäp döï phoøng = (Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc – Giaù goác) x soá löôïng Möùc laäp döï phoøng: + Kyø naøy > kyø tröôùc: laäp theâm vaøo chi phí taøi chính + Kyø naøy < kyø tröôùc : ghi giaûm chi phí taøi chính
 15. www.giangblog.com –Ñieàu kieän laäp döï phoøng ñaàu tö ngaén haïn: + Mua chöùng khoaùn, traùi phieáu ñuùng phaùp luaät. + Ñöôïc töï do buoân baùn treân thò tröôøng. –DN phaûi laäp döï phoøng cho töøng loaïi chöùng khoaùn TK söû duïng: TK 129 – döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.
 16. www.giangblog.com Phöông phaùp haïch toaùn 635 129 635 (2b) (1) Giaûm DP DP naêm n (2a) Laäp theâm DP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2