Bài giảng công nghệ đúc - Chương 1

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
452
lượt xem
225
download

Bài giảng công nghệ đúc - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đúc là quá trình điền đầy kim loại ở thể lỏng vào lòng khuôn đúc có hình dạng kích thước định sẵn . Sau khi kim loại đông đặc ta thu được sản phẩm tương ứng với khuôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng công nghệ đúc - Chương 1

 1. Phaàn 1: COÂNG NGHEÄ ÑUÙC CHÖÔNG 1 KHAÙI NIEÄM VEÀ QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT ÑUÙC CHÖÔNG 2 THIEÁT KEÁ ÑUÙC CHÖÔNG 3 COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÃU VAØ HOÄP LOÕI CHÖÔNG 4 COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO KHUOÂN VAØ LOÕI CHÖÔNG 5 ÑUÙC CAÙC HÔÏP KIM KHUYEÁT TAÄT VAÄT ÑUÙC CHÖÔNG 6
 2. CHÖÔNG I KHAÙÙI NIEÄÄM VEÀÀ QUAÙÙ TRÌNH SAÛÛN Ì XUAÁT ÑUÙC 1.1 Ñònh nghóa 1.2 1 2 Ñaëc ñi åm. ñieå 1.3 Phaân loaïi caùc phöông phaùp ñuùc 1.4 Sô ñoà saûn xuaát ñuùc baèng khuoân caùt 1.5 1 5 Nhöõng nhaâân toáá aûûnh höôûng ñeáán chaáát löôïng vaäät ñuùùc h t ñ h löô ñ 1.6 Nguyeân lyù thieát keá keát caáu vaät ñuùc
 3. 1.1 1 1 Ñònh nghóa Ñuùc laø quaù trình ñieàn ñaày kim loaïïi ôû q theå loûng vaøo loøng khuoân ñuùc coù hình daïng dang kích thöôùc ñònh san. Sau khi kim thöôc saün loaïi ñoâng ñaëc ta thu ñöôïc saûn phaåm töông öùng vôùi loøng khuoân. Saûn phaååm ñoù goïi la goi laø vaät ñuc. ñuùc Neu ñem Neáu ñe vaät ñuc g a co ng nhö g a ñuùc gia coâ ö gia coâng caét goït goïi laø phoâi ñuùc.
 4. 1.2 Ñaëc ñieåm Moïi vaät lieäu nhö : gang, theùp,hôïp kim maøu, vaät lieäu phi kim khi naáu chaûy, ñeàu ñuc ñöôc ñuùc ñöôïc Tao ra vaäät ñuùc coù keát caáu phöùc tap ï p ïp Coù khoái löôïïng lôùn maø caùc p phöông g phaùp giacoâng phoâi khaùc khoâng thöïc hieän ñöôc ñöôïc
 5. Nhöôïc ñieåm: Do quaù trình keát tinh töø theå loûng neân trong vaät ñ c d ã toààn taïi caùc daïng roãã co, ñuù deã d roã khí, nöùt, laãn tap chaát. , ïp Khi ñuùc trong khuoân caùt, ñoä chính g xaùc veà kích thöôùc vaø ñoä boùng thaáp. Tieâu hao moät phaàn khoâng nhoû kim loaïi loai cho heä thong rot, ñaäu ngot vaø cho thoáng roùt ngoùt va caùc ñaïi löôïng khaùc (löôïng dö, ñoä xieân . . )
 6. 1.3 Phaân loaïi caùc phöông phaùp ñuùc Phöông phaùp saûn xuaát ñuùc ñöôïc phaân loaïi tuyø thuoäc vaøo loaïi khuoân mau, maãu phöông phap laøm khuoân .vv… phaùp lam khuon vv Tuy Tuyø thuoäc vao loaïi khuon ñuùc vaøo loai khuoân ñuc ngöôøi ta phaân ra laøm hai loaïïi: g p Ñuùc trong khuoân caùt g Ñuùc ñaëc bieät
 7. a) Ñuc trong khuon caùt: Ñuùc khuoân cat: Khuoân caùt laø loai khuoân ñuùc ï moät laàn (chæ roùt moät laàn roài phaù khuoâ ).vaä ñuù kh ân) ät ñ ùc taïo hì h trong hình khuon cat co khuoân caùt coù ñoä chính xac thaáp ñoä xaùc thap boùng beà maët keùm löôïng dö gia coâng lôùn.Nhöng khuoân caùt taïo ra vaät ñuc coù keát caáu phöùc tap, khoi ñuùc co ket cau phöc taïp khoái löôïng lôùn.
 8. b) Ñuùc ñaëëc bieäät: ) Ngoaøi khuoân caùt , caùc daïng ñuùc trong kh n ñ c (kim l i ,voûû moûûng khuoâ ñuù ki loaï …) ñöôc goääp chung laø ñuùc ñaëëc bieäät . ) ï g g Ñuùc ñaëëc bieäät, do tính rieâng töøng loaïi cho ta saûn phaåm chaát löôïng cao hôn ñ hí h ù ñ b ù hô ,ñoää chính xac ,ñoää bong cao hô hôn vaät ñuùc trong khuoân caùt. Ngoaøi ra phaàn lôùn caùc phöông phaùp ñuùc ñaëc bieät coù naêng suaát cao hôn tuy nhieân
 9. 1.4. Sô ñoà saûn xuaát ñuùc baèng khuoân caùt Hoãn hôïp laøm Maãu Hoäp Hoãn hôïp Nhieân lieäu Loø Nguyeân lieäu khuoân ñuùc loõi laøm loõi ñuùc kim loaïi Laøm khuoân Laøm loõi Naáu kim loaïi Saáy khuoân Saáy loõi Bieán tính Khuoân töôi Khuon kho Kh â kh â Laép raùp khuoân, loõi Roùt khuoân Phaù khuoân,loõi Lam sach Laøm saïch vaät ñuùc Kieåm tra Pheá phaåm Thaønh phaåm
 10. 1.5 Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaät ñuùc * Chaát löông vaäät ñuùc ï g + Ñoä chính xaùc hình daïng vaø kích thöôùc + Ñoä nhaün boùng beà maët + Tính chaát kim loaïi * Nhaân toáá aûnh höôûng -Hôïp kim ñuc: Hôp ñuùc: -Loai khuoân ñuùc vaø phöông phaùp ñuùc
 11. 1.6 Nguyeân lyù thieát ke keát caáu vaät ñuc. Nguyen ly thiet keá ket cau ñuùc. a. Khaùi nieäm : Khai Vaät ñuc laø dang saûn phaåm hình ñuùc la daïng san pham thaønh töø hôïp kim loûng trong loøng khuoân. Söï hình thaønh ñoù chòu aûnh höông lôùn ket cau höôûng lôn keát caáu vaät ñuc. ñuùc
 12. b. Yeâu caàu cuûa moät keát caáu kim loaïi Baûo quaûn quy trình coâng ngheä laøm khuon khuoân ñôn gian, thuaän tieän. giaûn Ñe xac Ñeå xaùc ñònh vò trí long khuon trong loøng khuoân khuoân ñuùc ñeå taïo ra höôùng keát tinh ñuùng nham naâng nhaèm nang cao chat löôïng hôïp kim ñuc chaát löông hôp ñuùc loaïi boû caùc khuyeát taät ñuùc. Baûo ñaûm cho quy trình coâng ngheä gia cong cat got ñöôïc coâng caét goït ñöôc thuaän tieän. Baûo ñaûm cô tính vaät ñuùc.
 13. Trong saûn xuaát ñuùc vaät ñuc ñöôïc phan chia san xuat ñuc, ñuùc ñöôc phaân thaønh khoái löôïng goàm : Nhoû, trung bình, vaø lôùn. Vaät ñuùc nhoû ≤ 100 kg Vaät ñuùc trung bình 100 ÷ 150 kg ñuc Vaät ñuùc lôùn > 500 kg
 14. Tính chaát saûn xuaát : Ñôn chieác : 1 ÷ 50 vaät ñuc / nam chiec ñuùc naêm Haøng loaït: : Nhoû : 50 ÷ 100 vaät ñuùc / naêm Vöøa : 100 ÷ 1000 vaät ñuùc / naêm Lôùn : 1000 ÷ 10.000 vaäät ñuùc / naêm Haøng khoái : > 10.000 vaät ñuùc / naêm Saûn xuat Lo xuaát : Loã Φ ≥ 50 mm → ñôn chiec chieác Loã Φ ≥ 30 mm → haøng loaït Loã Φ ≥ 20 mm → haøng khoái
 15. KEÁÁT THUÙC CHÖÔNG I Quay veà chöông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản