intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
95
lượt xem
25
download

Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy trình bày khái niệm chung về hàn thép, công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim cao crom, công nghệ hàn gang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy

 1. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 C H Ư Ơ N G 1: K H ÁI NIỆM C H U N G V Ề H À N T H É P 1.1 P h â n lo ạ i th é p d ù n g c h o c h ế tạ o k ế t cấ u h à n 1.2 Tín h hàn của thép 1.3 N ứ t v à đ ộ l à n h l ặ n c ủ a liê n k ế t h à n th é p 1.4 T iê u c h í lự a ch ọ n c ô n g n g h ệ v à c h ế đ ộ n h i ệ t c h o h à n th é p N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 1 Đ H B K H a n oi 1
 2. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • T h é p đ ư ợ c p h â n l o ại th e o n h ữ n g ti ê u c h í n à o : – C ô n g n g h ệ h à n đi ệ n n ó n g c h ả y . N g u y ễ n V ă n T ự 1 9 8 0, N g ô Lê T h ô n g 2 0 0 5. L ư u ý ảnh hư ở n g của các t h a y đ ổ i tr o n g c ô n g n g h ệ l u y ệ n t h é p đ ế n c h ấ t lư ợ n g t h é p. P h â n l o ại: t h e o II W , t h e o A I S I, v . v. 1.1 Thép cacbon 1.2 Thép k ế t c ấ u h ợ p k i m th ấ p 1.3 Thép hợ p kim thấp 1.4 Thép hợ p kim ca o N g ô Lê Th ô n g, B/ m H à n C N K L, 2 Đ H B K Hanoi 2
 3. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN 1 . 1. 1 T h é p c a c b o n ( T C V N 1 7 6 5 : 1 9 7 5 T h é p c a c b o n k ế t c ấ u t h ô n g t h ư ờ n g – M á c t h é p v à y ê u c ầ u k ỹ t h u ậ t; T C V N 1 7 6 6 : 1 9 7 5 T h é p c a c b o n k ế t c ấ u c h ấ t lư ợ n g t ốt – M á c t h é p v à y ê u c ầ u k ỹ t h u ậ t) • Đ ị n h n g h ĩ a: • C ơ tí n h c ủ a t h é p p h ụ t h u ộ c v à o : • T h é p cacb o n thấ p/c ực thấ p: • T h é p c a c b o n t h ấ p đ ã n h i ệ t lu y ệ n : • T h é p cacb o n – m a n ga n: • T h é p c a c b o n tr u n g bì n h : • T h é p cacb o n cao: • T h é p cacb o n c ực ca o: N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 3 Đ H B K H a n oi 3
 4. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • 1. 1. 2 T h é p k ết cấ u h ợ p ki m th ấ p (t h é p h ợ p k i m t h ấ p đ ộ b ề n ca o) • Đ ị n h n g h ĩa: • T h é p kết c ấ u bề n ăn m ò n k h í q u y ể n: • T h é p cá n c ó kiể m so át ( C R ): • T h é p ít perlit: • T h é p h ợ p ki m vi lư ợ n g: • T h é p ferit hìn h kim : • T h é p 2 ph a ferit – m a cte n zit: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 4 Đ H B K H a n oi 4
 5. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 PH Â N LO ẠI TH É P DÙ N G C H O C H Ế TẠ O K Ế T CẤ U H À N • 1.1.3 Thép hợp kim thấp • Định nghĩa: • Thép tôi và ram nồng độ cacbon thấp: • Thép độ bền cực cao có nồng độ cacbon trung bình: • Thép chịu nhiệt Cr – Mo/ Cr – Mo – V: • N gô Lê Thông, B/m Hàn CN K L, 5 Đ H B K Hanoi 5
 6. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • 1. 1. 4 T h é p h ợ p k i m c a o • Đ ị n h n g h ĩa: • T h é p k h ô n g gỉ cr o m ( F v à M / F - M ) • T h é p k h ô n g gỉ a u ste n it ( A ) • T h é p k h ô n g gỉ d u p le x ( F - A ) • T h é p k h ô n g gỉ bi ế n c ứ n g k ết t ủ a • T h é p m araging: • T h é p a u s te nit m a n g a n : N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 6 Đ H B K H a n oi 6
 7. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 2 T Í N H H À N C Ủ A T H É P V À C Á C C H Ỉ TIÊ U C Ơ B Ả N C Ủ A TÍN H H À N 1. 2. 1 M ộ t số k h á i niệ m c ơ b ả n 1. 2. 2 C h u trìn h n hi ệt h à n v à tín h c h ất v ù n g ả n h h ư ở n g n hi ệt 1. 2. 3 G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u st e nit v ù n g ả n h h ư ở n g n hi ệt v à kim l o ạ i m ối h à n N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 7 Đ H B K H a n oi 7
 8. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.2.1 M ột số khái niệm c ơ bản v ề tín h hàn • Đ ị n h ng hĩa A W S : • IS O 5 8 1:19 8 0: 1. M ố i hàn làn h lặn, kh ô n g n ứt 2. C ơ tính thích h ợ p 3. D u y trì tính chất khi vận hàn h • C á c chỉ tiêu đán h giá tính hà n: 1. … … … . (liên qua n đến chế độ n hiệt) 2. … … … . (liên qua n đến khả năn g nứt) 3. ……… N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 8 Đ H B K H a n oi 8
 9. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 2. 2 C h u trì n h n hi ệt h à n v à tín h c h ất v ù n g ả n h h ư ở n g n hiệt • Đ ị n h n g h ĩ a ( h ì n h v ẽ m i n h h ọ a ): • Ý n g h ĩ a c ủ a v i ệ c tín h t o á n : • K h i n à o c ầ n x á c địn h c h u trì n h n h i ệt h à n: 1. T h é p (lo ại n à o ) : T h ô n g s ố t h ời g ia n n g u ội 8 0 0 – 5 0 0 o C là gì: G i á trị tiê u bi ể u c h o t ừ n g l o ại q u á trì n h h à n: 2. H ợ p kim tita n N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 9 Đ H B K H a n oi 9
 10. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1 . 2. 3 G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u s t e n it v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t v à k i m lo ạ i m ố i h à n • C á c l o ạ i t h é p c ó c h u y ể n b i ế n p h a ở tr ạ n g t h ái r ắ n • G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u s t e n it (t ạ i k h u v ự c n à o c ủ a liê n k ế t h à n ) k h i h à n c ó ý n g h ĩ a gì ? • G i ả n đ ồ p h â n h ủ y k h ô n g đ ẳ n g n h i ệt c h o h à n (C C T d i a g r a m s ). Ý n g h ĩ a. N g ô Lê Th ô n g, B/ m H à n C N K L, 10 Đ H B K Hanoi 10
 11. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3 N Ứ T V À Đ Ộ L À N H L Ặ N C Ủ A L IÊ N K Ế T H À N T H É P 1 . 3 . 1 K h á i n i ệ m , p h â n l o ạ i n ứ t: li ê n q u a n đ ế n k h á i n i ệ m k h u y ế t t ật 2 c hiều, 3 chiều. C h ủ yếu: thé p. 1.3.2 N ứt n ó n g : th ời gia n v à n hiệt độ hìn h thà n h. 1 . 3 . 3 N ứ t n g u ộ i: t h ờ i g i a n v à n h i ệ t đ ộ h ì n h t h à n h :. 1.3.4 N ứt tần g: y ế u t ố tí n h c h ấ t v à h ư ớ n g c h ị u t ải. 1.3.5 N ứt d o ram m ối h à n: th ời gia n hì n h thà n h. N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 11 Đ H B K H an oi 11
 12. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.1 K h ái niệm , ph â n lo ại nứt • Tín h hàn đ òi hỏi: liên kết hàn làn h lặn, có tính chất đáp ứ n g yêu cầu vậ n hàn h. • Đ ộ làn h lặn: đán h giá ch ủ yế u th ô n g q u a khả nă n g hình thà n h n ứt. • C á c loại tính hàn: – T ốt – B ả o đả m – Kém • P h â n loại n ứt ch ủ yế u the o dải n hiệt độ xuất hiệ n (nh ư trang trư ớ c). N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 12 Đ H B K H a n oi 12
 13. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.2 N ứt n ó n g • N ơ i x u ấ t hi ệ n • C h ỗ x u ấ t hi ệ n • N g u yê n nhân: • Đ ặ c điểm c h u n g: 1. D ải n hiệt độ: 2. K h ả n ă n g biế n d ạ n g : 3. D ạ n g t ồ n t ại: • C ơ chế hình thành: N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 13 Đ H B K H a n oi 13
 14. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.2 N ứt nó n g • C ác yếu tố ảnh hưởng đến nứt nóng • C á c dạng nứt n ó n g: 1. T r o n g kim loại m ối hà n: 2. T r o n g v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t: • Đ á n h giá khả nă n g nứt nó n g: • Biện pháp phòng chống: N g ô Lê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 14 Đ H B K Hanoi 14
 15. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.3 N ứ t n g u ội • N ơ i x u ấ t hiệ n: • C h ỗ x u ất hiệ n: • N g u y ê n n h â n: • Đ i ề u kiệ n hì n h th à n h: 1. L ư ợ n g h y d r o k h u y ế c h tá n: 2. T ổ c h ứ c ki m l o ại n h ạ y c ả m : 3. S ự t ồ n tại c ủ a ứ n g s u ất k é o: 4. N h i ệt đ ộ th ấ p: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 15 Đ H B K H anoi 15
 16. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.3 N ứ t n g u ội • Đ á n h gi á k h ả n ă n g hìn h th à n h • C á c biệ n p h á p h ạ n c h ế: 1. K i ể m s o át n ồ n g đ ộ h y d r o: 2. K i ể m s o át tổ ch ứ c tế vi: 3. K i ể m s o át đ ộ cứ n g v ữ n g: 4. K i ể m s o át n hiệt đ ộ: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 16 Đ H B K H a n oi 16
 17. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.4 N ứ t tần g • N ơ i x u ất hiệ n : • H ì n h d ạ n g: • N guyên nhân: 1. T í n h c h ất th é p th e o h ư ớ n g c hiề u d à y: 2. C ô n g n g h ệ v à c h ế độ h à n: 3. K ết cấu: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 17 Đ H B K H a n oi 17
 18. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.4 N ứ t tần g • Đ á n h giá k h ả nă n g h ình t h à n h: 1. T h ử mẫu: 2. Tính toán: • C á c bi ệ n p h á p h ạ n c h ế : 1. C h ọ n kim l o ại c ơ b ả n: 2. H à n đ ắ p lớ p l ót: 3. V ậ t liệ u h à n t hí c h h ợ p : 4. K i ể m s o á t n hi ệt đ ộ : 5. B i ệ n p h á p k ết c ấ u: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 18 Đ H B K H a n oi 18
 19. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.5 N ứt do ram m ối hà n • P h ạ m v i x u ấ t hi ệ n ( l o ạ i k ế t c ấ u , k i m l o ạ i c ơ b ả n ) : • P h â n lo ạ i v à b i ệ n p h á p p h ò n g c h ố n g : 1. N ứ t tr o n g d ả i 2 0 0 – 3 0 0 o C : N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 19 Đ H B K H a n oi 19
 20. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.5 N ứt do ram m ối hàn • P h â n lo ạ i v à b i ệ n p h á p p h ò n g c h ố n g : 2. N ứ t tr o n g v ù n g q u á n h i ệ t c ủ a v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t: 3. N ứt dưới mối hàn đắp: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 20 Đ H B K H a n oi 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2