intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Phân loại thép dùng cho chế tạo kết cấu hàn, tính hàn của thép, nứt và độ lành lặn của liên kết hàn thép, tiêu chí lựa chọ n công nghệ và chế độ nhiệt cho hàn thé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

 1. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 C H Ư Ơ N G 1: K H ÁI NIỆM C H U N G V Ề H À N T H É P 1.1 P h â n lo ạ i th é p d ù n g c h o c h ế tạ o k ế t cấ u h à n 1.2 Tín h hàn của thép 1.3 N ứ t v à đ ộ l à n h l ặ n c ủ a liê n k ế t h à n th é p 1.4 T iê u c h í lự a ch ọ n c ô n g n g h ệ v à c h ế đ ộ n h i ệ t c h o h à n th é p N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 1 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1
 2. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • T h é p đ ư ợ c p h â n l o ại th e o n h ữ n g ti ê u c h í n à o : – C ô n g n g h ệ h à n đi ệ n n ó n g c h ả y . N g u y ễ n V ă n T ự 1 9 8 0, N g ô Lê T h ô n g 2 0 0 5. L ư u ý ảnh hư ở n g của các t h a y đ ổ i tr o n g c ô n g n g h ệ l u y ệ n t h é p đ ế n c h ấ t lư ợ n g t h é p. P h â n l o ại: t h e o II W , t h e o A I S I, v . v. 1.1 Thép cacbon 1.2 Thép k ế t c ấ u h ợ p k i m th ấ p 1.3 Thép hợ p kim thấp 1.4 Thép hợ p kim ca o N g ô Lê Th ô n g, B/ m H à n C N K L, 2 Đ H B K Hanoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 2
 3. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN 1 . 1. 1 T h é p c a c b o n ( T C V N 1 7 6 5 : 1 9 7 5 T h é p c a c b o n k ế t c ấ u t h ô n g t h ư ờ n g – M á c t h é p v à y ê u c ầ u k ỹ t h u ậ t; T C V N 1 7 6 6 : 1 9 7 5 T h é p c a c b o n k ế t c ấ u c h ấ t lư ợ n g t ốt – M á c t h é p v à y ê u c ầ u k ỹ t h u ậ t) • Đ ị n h n g h ĩ a: • C ơ tí n h c ủ a t h é p p h ụ t h u ộ c v à o : • T h é p cacb o n thấ p/c ực thấ p: • T h é p c a c b o n t h ấ p đ ã n h i ệ t lu y ệ n : • T h é p cacb o n – m a n ga n: • T h é p c a c b o n tr u n g bì n h : • T h é p cacb o n cao: • T h é p cacb o n c ực ca o: N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 3 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 3
 4. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • 1. 1. 2 T h é p k ết cấ u h ợ p ki m th ấ p (t h é p h ợ p k i m t h ấ p đ ộ b ề n ca o) • Đ ị n h n g h ĩa: • T h é p kết c ấ u bề n ăn m ò n k h í q u y ể n: • T h é p cá n c ó kiể m so át ( C R ): • T h é p ít perlit: • T h é p h ợ p ki m vi lư ợ n g: • T h é p ferit hìn h kim : • T h é p 2 ph a ferit – m a cte n zit: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 4 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 4
 5. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 PH Â N LO ẠI TH É P DÙ N G C H O C H Ế TẠ O K Ế T CẤ U H À N • 1.1.3 Thép hợp kim thấp • Định nghĩa: • Thép tôi và ram nồng độ cacbon thấp: • Thép độ bền cực cao có nồng độ cacbon trung bình: • Thép chịu nhiệt Cr – Mo/ Cr – Mo – V: • N gô Lê Thông, B/m Hàn CN K L, 5 Đ H B K Hanoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 5
 6. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.1 P H Â N L O Ạ I T H É P D Ù N G C H O C H Ế T Ạ O KẾT CẤU HÀN • 1. 1. 4 T h é p h ợ p k i m c a o • Đ ị n h n g h ĩa: • T h é p k h ô n g gỉ cr o m ( F v à M / F - M ) • T h é p k h ô n g gỉ a u ste n it ( A ) • T h é p k h ô n g gỉ d u p le x ( F - A ) • T h é p k h ô n g gỉ bi ế n c ứ n g k ết t ủ a • T h é p m araging: • T h é p a u s te nit m a n g a n : N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 6 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 6
 7. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 2 T Í N H H À N C Ủ A T H É P V À C Á C C H Ỉ TIÊ U C Ơ B Ả N C Ủ A TÍN H H À N 1. 2. 1 M ộ t số k h á i niệ m c ơ b ả n 1. 2. 2 C h u trìn h n hi ệt h à n v à tín h c h ất v ù n g ả n h h ư ở n g n hi ệt 1. 2. 3 G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u st e nit v ù n g ả n h h ư ở n g n hi ệt v à kim l o ạ i m ối h à n N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 7 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 7
 8. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.2.1 M ột số khái niệm c ơ bản v ề tín h hàn • Đ ị n h ng hĩa A W S : • IS O 5 8 1:19 8 0: 1. M ố i hàn làn h lặn, kh ô n g n ứt 2. C ơ tính thích h ợ p 3. D u y trì tính chất khi vận hàn h • C á c chỉ tiêu đán h giá tính hà n: 1. … … … . (liên qua n đến chế độ n hiệt) 2. … … … . (liên qua n đến khả năn g nứt) 3. ……… N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 8 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 8
 9. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 2. 2 C h u trì n h n hi ệt h à n v à tín h c h ất v ù n g ả n h h ư ở n g n hiệt • Đ ị n h n g h ĩ a ( h ì n h v ẽ m i n h h ọ a ): • Ý n g h ĩ a c ủ a v i ệ c tín h t o á n : • K h i n à o c ầ n x á c địn h c h u trì n h n h i ệt h à n: 1. T h é p (lo ại n à o ) : T h ô n g s ố t h ời g ia n n g u ội 8 0 0 – 5 0 0 o C là gì: G i á trị tiê u bi ể u c h o t ừ n g l o ại q u á trì n h h à n: 2. H ợ p kim tita n N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 9 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 9
 10. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1 . 2. 3 G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u s t e n it v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t v à k i m lo ạ i m ố i h à n • C á c l o ạ i t h é p c ó c h u y ể n b i ế n p h a ở tr ạ n g t h ái r ắ n • G i ả n đ ồ p h â n h ủ y c ủ a a u s t e n it (t ạ i k h u v ự c n à o c ủ a liê n k ế t h à n ) k h i h à n c ó ý n g h ĩ a gì ? • G i ả n đ ồ p h â n h ủ y k h ô n g đ ẳ n g n h i ệt c h o h à n (C C T d i a g r a m s ). Ý n g h ĩ a. N g ô Lê Th ô n g, B/ m H à n C N K L, 10 Đ H B K Hanoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 10
 11. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3 N Ứ T V À Đ Ộ L À N H L Ặ N C Ủ A L IÊ N K Ế T H À N T H É P 1 . 3 . 1 K h á i n i ệ m , p h â n l o ạ i n ứ t: li ê n q u a n đ ế n k h á i n i ệ m k h u y ế t t ật 2 c hiều, 3 chiều. C h ủ yếu: thé p. 1.3.2 N ứt n ó n g : th ời gia n v à n hiệt độ hìn h thà n h. 1 . 3 . 3 N ứ t n g u ộ i: t h ờ i g i a n v à n h i ệ t đ ộ h ì n h t h à n h :. 1.3.4 N ứt tần g: y ế u t ố tí n h c h ấ t v à h ư ớ n g c h ị u t ải. 1.3.5 N ứt d o ram m ối h à n: th ời gia n hì n h thà n h. N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 11 Đ H B K H an oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 11
 12. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.1 K h ái niệm , ph â n lo ại nứt • Tín h hàn đ òi hỏi: liên kết hàn làn h lặn, có tính chất đáp ứ n g yêu cầu vậ n hàn h. • Đ ộ làn h lặn: đán h giá ch ủ yế u th ô n g q u a khả nă n g hình thà n h n ứt. • C á c loại tính hàn: – T ốt – B ả o đả m – Kém • P h â n loại n ứt ch ủ yế u the o dải n hiệt độ xuất hiệ n (nh ư trang trư ớ c). N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 12 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 12
 13. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.2 N ứt n ó n g • N ơ i x u ấ t hi ệ n • C h ỗ x u ấ t hi ệ n • N g u yê n nhân: • Đ ặ c điểm c h u n g: 1. D ải n hiệt độ: 2. K h ả n ă n g biế n d ạ n g : 3. D ạ n g t ồ n t ại: • C ơ chế hình thành: N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 13 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 13
 14. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.2 N ứt nó n g • C ác yếu tố ảnh hưởng đến nứt nóng • C á c dạng nứt n ó n g: 1. T r o n g kim loại m ối hà n: 2. T r o n g v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t: • Đ á n h giá khả nă n g nứt nó n g: • Biện pháp phòng chống: N g ô Lê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 14 Đ H B K Hanoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 14
 15. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.3 N ứ t n g u ội • N ơ i x u ấ t hiệ n: • C h ỗ x u ất hiệ n: • N g u y ê n n h â n: • Đ i ề u kiệ n hì n h th à n h: 1. L ư ợ n g h y d r o k h u y ế c h tá n: 2. T ổ c h ứ c ki m l o ại n h ạ y c ả m : 3. S ự t ồ n tại c ủ a ứ n g s u ất k é o: 4. N h i ệt đ ộ th ấ p: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 15 Đ H B K H anoi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 15
 16. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.3 N ứ t n g u ội • Đ á n h gi á k h ả n ă n g hìn h th à n h • C á c biệ n p h á p h ạ n c h ế: 1. K i ể m s o át n ồ n g đ ộ h y d r o: 2. K i ể m s o át tổ ch ứ c tế vi: 3. K i ể m s o át đ ộ cứ n g v ữ n g: 4. K i ể m s o át n hiệt đ ộ: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 16 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 16
 17. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.4 N ứ t tần g • N ơ i x u ất hiệ n : • H ì n h d ạ n g: • N guyên nhân: 1. T í n h c h ất th é p th e o h ư ớ n g c hiề u d à y: 2. C ô n g n g h ệ v à c h ế độ h à n: 3. K ết cấu: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 17 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 17
 18. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1. 3.4 N ứ t tần g • Đ á n h giá k h ả nă n g h ình t h à n h: 1. T h ử mẫu: 2. Tính toán: • C á c bi ệ n p h á p h ạ n c h ế : 1. C h ọ n kim l o ại c ơ b ả n: 2. H à n đ ắ p lớ p l ót: 3. V ậ t liệ u h à n t hí c h h ợ p : 4. K i ể m s o á t n hi ệt đ ộ : 5. B i ệ n p h á p k ết c ấ u: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 18 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 18
 19. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.5 N ứt do ram m ối hà n • P h ạ m v i x u ấ t hi ệ n ( l o ạ i k ế t c ấ u , k i m l o ạ i c ơ b ả n ) : • P h â n lo ạ i v à b i ệ n p h á p p h ò n g c h ố n g : 1. N ứ t tr o n g d ả i 2 0 0 – 3 0 0 o C : N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 19 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 19
 20. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 1.3.5 N ứt do ram m ối hàn • P h â n lo ạ i v à b i ệ n p h á p p h ò n g c h ố n g : 2. N ứ t tr o n g v ù n g q u á n h i ệ t c ủ a v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệ t: 3. N ứt dưới mối hàn đắp: N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L, 20 Đ H B K H a n oi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2