intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Công nghệ hàn thép cacbon thấp và thép kết cấu hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim vi lượng, công nghệ hàn thép cacbon trung bình và thép cacbon cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp

 1. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 C H Ư Ơ N G 2: C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N V À THÉP KẾT CẤU H ỢP KI M TH ẤP 2. 1 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n th ấ p v à t h é p k ết c ấ u h ợ p kim t h ấ p 2. 2 C ô n g n g h ệ h à n t h é p h ợ p k i m vi lư ợ n g 2. 3 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n tru n g bìn h v à t h é p cacbon cao N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 1 Đ H B K Hanoi 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2 . 1. 1 T h à n h p h ầ n v à tí n h c h ấ t ki m lo ạ i c ơ b ả n 2 . 1. 2 S ự hìn h t h à n h m ố i h à n v à v ù n g ả n h h ư ở n g n h i ệt 2 . 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n th ấ p v à t h é p k ết cấ u hợ p kim thấp 2 . 1. 4 C ô n g n g h ệ h à n m ộ t s ố l o ại th é p k ế t c ấ u h ợ p k i m th ấ p điể n hì n h N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 2 Đ H B K Hanoi 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2.1.1 T h à n h ph ầ n v à tính c h ất ki m lo ại c ơ bả n • N ồ n g đ ộ cac b o n tro n g th é p cac b o n: 0,06 ÷ 0, 9 % (c h ế tạo m á y); • T h é p cac b o n k ết cấ u th ô n g th ư ờ n g: < 0,2 5 % • T h é p s ô i: m a x. 0,0 7 % S i. T h é p lặ n g mi n . 0,1 2 % Si. 1. T h é p cac b o n kết cấ u th ô n g th ư ờ n g (thé p th ô n g d ụ n g): 2. T h é p cac b o n kết cấ u c h ấ t lư ợ n g tốt (thé p c h ất lư ợ n g ca o): 3. T h é p k ế t cấ u h ợ p ki m th ấ p (thép h ợ p k i m thấ p ít cac b o n, thé p h ợ p ki m thấ p đ ộ bề n ca o ): N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 3 Đ H B K H a n oi 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2. 1.2 S ự hìn h th à n h m ối h à n và vù n g ả n h h ư ở n g n hiệt M ối hàn a) T ổ c h ứ c th ô đ ại ki m lo ại c ơ b ả n và kim l oại m ố i hà n b) M ột ph ầ n tổ ch ứ c ki m loại m ố i hà n 1 – V ù n g h ạt mị n p h át triển the o lớ p (b ề m ặt k ết tin h p h ẳ n g); 2 – K ết tinh d ạ n g hình ki m; 3 – K ết tin h dạ n g hìn h kim – n h á n h câ y; 4 – C á c hạt ki m lo ại n ó n g c h ả y bị q u á n hiệt. C ấ u trú c ki m lo ại m ối h à n khi kết tin h N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 4 Đ H B K H a n oi 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T C Ấ U H Ợ P KI M T H Ấ P 2.1.2 S ự hìn h thàn h m ố i hàn và vùng ảnh hưởng n hiệt V ù n g ản h hưởng n hiệt càn g h ẹ p cà n g tốt. N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L, 5 Đ H B K H a n oi 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2. 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n t h ấ p v à th é p k ết c ấ u h ợ p kim t h ấ p: • T í n h h à n tốt. • C ơ tín h liê n k ết h à n p h ụ th u ộ c v à o: – T h à n h p h ầ n h ó a h ọ c m ối hà n N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 6 Đ H B K H a n oi 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2. 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n th é p c a c b o n th ấ p v à thé p kết c ấ u h ợ p kim t h ấ p: • T í n h h à n tốt. • C ơ tính liê n k ết h à n p h ụ thu ộ c v à o: – Tổ chức ki m loại m ối hà n và v ù n g ảnh hưởng nhiệt – C h ế độ n hiệt k h i hà n: N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 7 Đ H B K H a n oi 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H ÉP K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2.1.3 C ô n g n g h ệ h à n thé p cacb o n thấ p và thé p kết cấ u hợ p kim t hấ p: • Đ ặ c điể m c ô n g n g h ệ v à k ỹ th u ật hàn – S ử d ụ n g đồ gá hà n hoặc h à n đính để gá lắp hà n. X e m lại phầ n h à n đính (học k ỳ trướ c). – L à m sạch trư ớ c k hi hà n. – S ử d ụ n g các loại quá trình hà n n ó n g c hả y: chú ý tỷ lệ tham gia c ủa ki m loại c ơ b ả n và o m ối hà n khi hà n thé p kết cấ u h ợ p ki m thấ p. N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 8 Đ H B K H a n oi 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À THÉP KẾT CẤ U H ỢP KI M TH ẤP 2 . 1 . 3 C ô n g n g h ệ h à n th é p c a c b o n t h ấ p v à t h é p k ế t cấ u hợ p kim thấp: • C ô n g n g h ệ hà n h ồ q u a n g tay: – K ết cấu thôn g thư ờ n g từ thép cacb o n thấp: – V ới thép kết cấu h ợ p kim thấ p: – V ớ i k ế t c ấ u q u a n tr ọ n g t ừ c ả 2 lo ạ i t h é p đ ó : N g ô Lê Th ô n g, B/ m H à n C N K L, 9 Đ H B K H an oi 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N TH Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2.1.3 Công nghệ hàn thép cacbon thấp và thép kết cấu hợp kim thấp: • Công nghệ hàn hồ quang tay: Ki m loại cơ bản M ác que hàn - Loại que hàn Thép cacbon thấp O ZS-4 G O ST E46 (A W S E6013, ISO E433R25, DIN E4330R3) O ZS-3 G O ST E46 (A W S E7024, ISO E432R R16046, DIN E4320R R1 1160, EN E38A R R 74) O ZS-4I G O ST E46 (A W S E6012, ISO E433 A R 24, DIN E4330 A R7, EN E38 A R12) M R-3 M G O S T E46 (A W S E6012, ISO E433 A R24, DIN E4330 A R7, EN E38 A R12) O ZS-12I G O ST E46 (A W S E6012, ISO E433 A R24, DIN E4330 A R7) O ZS-6 G O ST E46 (A W S E6020, ISO E430R R12023, DIN E4300R R1 1120, EN E38A R R 32) Thép kết cấu hợp U O NI-13/45 G O ST E42 A (ISO E434 B20, DIN E4340 B 10,E N E35 A B 22 H10) ki m thấp O ZS-33 G O ST E50 A (A W S E7016, ISO E514 B24, DIN E5140B10, E N E38 A B12H 10) Thép cacbon thấp M R-3 G O ST E46 (A W S E6013, ISO E433R23, EN E38A R 12) cho kết cấu quan O ZS-12 G O ST E46 (A W S E6013, ISO E432R12, DIN E4330 R3, EN E38 A R 12) trọng U O NI-13/55K G OST E46 A (ISO E433 B20 H, DIN E4330B10 H, EN E38 A B 22 H10) U O NI-13/55 G O ST E50 A (A W S E7015, IS O E514 B20, DIN E5140 B10, EN E380 B22 H10) Thép kết cấu hợp U O NI-13/55K G OST E46 A (ISO E433 B20 H, DIN E4330B10 H, EN E38 A B 22 H10) ki m thấp cho kết U O NI-13/55 G O ST E50 A (A W S E7015, IS O E514 B20, DIN E5140 B10, EN E380 B22 H10) cấu quan trọng N gô Lê Thông, B/ m Hàn C N K L, 10 Đ H B K Hanoi 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2 . 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n th ấ p v à t h é p k ết cấ u hợ p kim thấp: • C ô n g n g h ệ h à n h ồ q u a n g d ư ớ i l ớ p t h u ố c: – T h é p cacbon thấp: – V ớ i t h é p k ết c ấ u h ợ p kim t h ấ p: – L ư u ý c h ế đ ộ n h i ệt h à n đ ối v ới c á c l o ại t h é p k h á c n h a u: N g ô Lê Th ôn g, B/ m H à n C N K L, 11 Đ H B K Hanoi 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2 . 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n t h é p c a c b o n t h ấ p v à t h é p k ế t c ấ u h ợ p ki m thấp: • H à n tro n g m ô i tr ư ờ n g k h í b ả o v ệ: – T h à n h p h ầ n k hí: – T ạ p c h ấ t tr o n g C O 2 ả n h h ư ở n g đ á n g k ể đ ế n tí n h c h ất k i m l o ại m ối hàn. – K h i h à n b á n t ự đ ộ n g tr o n g C O 2 , d â y h à n n h ỏ (t ối đ a 1, 2 h o ặ c 1 , 6 m m ) . D â y h à n t h ư ờ n g l à d â y t h é p h ợ p ki m C в - 0 8 Г C , C в - 08Г2C – K h i h à n t h é p h ợ p ki m t h ấ p l o ại 1 4 X Г C , 1 0 X C H Д , 1 5 X C H Д , c ũ n g n h ư t h é p c a c b o n t h ấ p C т 1 v à C т 2 ( t h é p l ặ n g ), c ó t h ể dùng dây hàn Cв-12 Г C. – K h i đi ệ n á p h ồ q u a n g t ă n g , c á c n g u y ê n t ố h ợ p k i m s ẽ bị o x y h ó a n hi ề u h ơ n, là mN ggiô Lảê m T h ôc n gơ , Btí / mnHhà n m C NốKiL ,h à n. 12 Đ H B K Hanoi 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2. 1. 3 C ô n g n g h ệ h à n th é p c a c b o n th ấ p v à thé p kết c ấ u h ợ p kim t h ấ p: • H à n đ iệ n xỉ: – S ử d ụ n g r ộ n g rãi ch o hà n các k ết cấ u tấ m d à y t ừ thé p c a c b o n thấ p v à th é p h ợ p kim t h ấ p . – Đ ộ b ề n m ối hà n: th ô n g q u a h ợ p kim h ó a từ d â y h à n v à ki m loại cơ b ả n. – N h i ệt lu y ệ n sa u k hi h à n: giả m ứ n g s u ất d ư, cải thiệ n tổ c h ứ c ki m l oại v à tín h c h ất liên kế t hà n. – D â y h à n v à thu ố c h à n: c h ọ n th e o thà n h p h ầ n v à tín h c h ất kim l o ại c ơN gbô ảL ên.T Đh ôHnBg ,KB/Hma nHoià n C N K L , 13 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 1 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T H Ấ P V À T H É P K Ế T CẤ U H Ợ P KIM T H Ấ P 2. 1. 4 C ô n g n g h ệ h à n th é p k ế t c ấ u h ợ p ki m th ấ p đ iể n hì n h : • H à n t h é p k ết cấ u b ề n ă n m ò n k hí q u y ể n C O R - T E N (t h é p A S T M A 3 7 4 / 3 7 5 ), 1 0 X C H Д , 1 5 X C H Д , S M 4 9 0 A , F e 3 5 5 W ( T C V N 6 5 2 1: 1 9 9 9 ) … – Đ ộ b ề n t ố i thiể u 4 8 0 M P a , C r v à C u ( N i): c h ố n g ă n m ò n c a o tr o n g k h í q u y ể n. N h à c a o tầ n g v à c ầ u. T h à n h p h ầ n % tiê u b i ể u: m a x . 0, 1 2 C ; 0, 2 5 ÷ 0, 7 5 S i; m a x 0,6 0 M n ; m a x 0, 0 5 S ; 0 ,0 7 ÷ 0, 1 5 P ; 0, 3 0 ÷ 1, 2 5 C r; 0, 2 5 ÷ 0, 5 5 C u ; m a x 0, 6 5 N i. – C h ọ n v ật liệ u h à n: • T h é p c a c b o n t h ấ p c hị u lạ n h, t h é p c hị u lạ n h c h ứ a 2, 2 5 % ; 3 , 5 % ; 5 % ; 9 % Ni; th é p c ốt b ê t ô n g ( T C V N 3 1 0 4 : 1 9 7 9 v à T C X D 2 2 7: 1 9 9 9 ). N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 14 Đ H B K H anoi 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.2 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P H Ợ P K I M V I L Ư Ợ N G 2 . 2 . 1 T h à n h p h ầ n v à tí n h c h ấ t k i m l o ạ i c ơ b ả n – A I SI: gọi là thép H S L A . – T h ự c c h ấ t c h ỉ l à t h é p c a c b o n t h ấ p c h ứ a m ộ t l ư ợ n g n h ỏ N b , T i, V , A l , T a , v à Z r ( d ạ n g c a c b i t, n itrit h o ặ c c a c b o n it r it). T C V N 6 2 5 9- 7 : 19 9 7 gọi là thép cac b o n thấ p cư ờ n g đ ộ cao. – T ổ n g lượ n g các n g u y ê n tố h ợ p ki m vi lượ n g k h ô n g v ư ợt q u á 0,15 % ( c h ú n g l à m t ă n g tí n h d ẻ o v à g i ả m n h i ệ t đ ộ c h u y ể n ti ế p c ủ a t h é p ). – K h ô n g c ó q u y đ ịn h c h ặ t c h ẽ đ ố i v ớ i t h à n h p h ầ n h ó a h ọ c c ủ a c h ú n g – Tiê u biểu: C tối đ a 0,2 2 % ; M n 1,0 ÷ 1,5% ; Si k h o ả n g 0,3% ; S, P tối đ a 0 , 0 4 % t ừ n g n g u y ê n t ố. L o ại thép Đ ộ bền Gi ới hạn chảy Đ ộ dãn dài tương Đ ặ c điể m h ợ p ki m h ó a [ M Pa] [ M Pa] đ ố i m i n ., 5 d [ % ] Class 36 540÷638 353 22 A l, h o ặ c V , N b, Zr, Ti Class 40 540÷687 392 20 A l, N b, V , Ti Class 45 569÷736 441 20 A l, N b, V , Ti N g ô Lê T h ô n g , B/ m H à n C N K L, 15 Đ H B K H a n oi 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 2 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P H Ợ P K I M V I L Ư Ợ N G 2. 2. 1 T h à n h p h ầ n v à tín h c h ất ki m lo ại c ơ b ả n – C a c b o n: tă n g t ỷ lệ p e clit v à độ b ề n; làm gi ả m đ ộ dai va đ ậ p. M a x . 0, 2 0 % . M n l à m mị n h ạ t per clit n h ư n g c ũ n g c ó gi ới h ạ n trê n n h ất đị n h. – F e rit đ ư ợ c b ề n h ó a b ằ n g d u n g dị c h rắ n : – F e rit đ ư ợ c b ê n h ó a b ằ n g p h a p h â n tá n: – B ề n h ó a thé p t h ô n g q u a là m mị n h ạt (cá n c ó kiể m s o át h o ặ c t hư ờ n g h ó a ): N g ô L ê T h ô n g, B/ m H à n C N K L , 16 Đ H B K H anoi 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2.2 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P H Ợ P KIM VI LƯỢNG 2.2.2 Tí n h h à n củ a thép h ợ p ki m vi lư ợ n g – K h ó h à n h ơ n s o v ớ i th é p c a c b o n t h ấ p : Mn Cw = C + + 3 . Nb v ới thép hợ p kim vi lư ợ n g N b 10 Mn V Cw = C + + + 3 .N v ới thép hợ p kim vi lư ợ n g V- N 10 3 • C w = 0 , 3 5 ÷ 0 , 4 5 , c ầ n c ó q d ≤ 3 5 k J / c m k h i h à n d ư ớ i l ớ p th u ố c v à h à n t r o n g m ô i trư ờ n g C O 2 . • K h i C w > 0 , 4 5 , c h ỉ n ê n h à n b ằ n g q u á trìn h h à n h ồ q u a n g t a y b ằ n g các q u e h à n c ó độ b ề n v à độ dai va đ ậ p tư ơ n g đ ư ơ n g v ới ki m loại cơ bả n. N g ô Lê T h ô n g , B/ m H à n C N K L, 17 Đ H B K H a n oi 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 2 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P H Ợ P K I M V I L Ư Ợ N G 2. 2. 3 C ô n g n g h ệ h à n th é p h ợ p ki m vi l ư ợ n g • K h ô n g c ầ n n u n g n ó n g s ơ b ộ k hi chi ề u d à y n h ỏ • S ử d ụ n g m ọi l o ạ i q u á trìn h h à n h ồ q u a n g V ậ t liệ u tấ m A S T M A 5 7 2, c ấ p th é p L o ại q u e h à n t h e o A W S G r . 4 2, 4 5 E 7 0 1 6, E 7 0 1 8 G r . 5 0, 5 5 E 7 0 1 6, E 7 0 1 8 G r . 6 0, 6 5 E 8016-C 3, E 8018- C3 S A W : d â y h à n n ồ n g đ ộ M n tr u n g bì n h. F C A W: dây hàn E 70T-1, E 70T-4 G M A W : dây hàn E 70S-3 và E 70S-1 B N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 18 Đ H B K H anoi 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 3 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T R U N G BÌN H VÀ TH ÉP C A C B O N C A O 2. 3. 1 C ô n g n g h ệ h à n thé p ca c b o n tru n g bìn h • V ai trò củ a cac b o n đ ối v ới n ứt k hi hà n: • C á c biệ n p h á p v ật liệ u, c ô n g n g h ệ, kết cấu: N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 19 Đ H B K H a n oi 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Công nghệ hàn điện nóng chảy HK9. 2005-06 2. 3 C Ô N G N G H Ệ H À N T H É P C A C B O N T R U N G BÌN H VÀ TH ÉP C A C B O N C A O 2. 3. 2 C ô n g n g h ệ h à n thé p cac b o n ca o • K h ô n g n ê n h à n. T u y n hiên c ó thể h à n sử a c h ữ a: 1. T p v à T i p 2 0 0 ÷ 3 1 5 o C , n g u ội ch ậ m sa u k hi hà n. 2. C á c q u á trình h à n ít h y dr o . 3. C á c biệ n p h á p giả m lư ợ n g ki m l oại c ơ b ả n h ò a tan v à o m ối h à n. 4. T h é p c a c b o n ca o cần đ ư ợ c hà n ở trạ n g th ái ủ, sa u đ ó c ầ n đ ư ợ c n hiệt lu y ệ n giả m ứ n g s u ất d ư N g ô L ê T h ô n g , B/ m H à n C N K L , 20 Đ H B K H a n oi 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2