intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Đại cương u não - ThS.BS. Phạm Anh Tuấn

Chia sẻ: Kinh Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Đại cương u não - ThS.BS. Phạm Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng với các nội dung triệu chứng lâm sàng của u não; các phương tiện chẩn đoán u não; nguyên tắc điều trị u não hiện nay; phân loại u hệ thần kinh trung ương; u tế bào thần kinh; u trong và ngoài trục; u trên lều và dưới lều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương u não - ThS.BS. Phạm Anh Tuấn

 1. ĐẠI CƯƠNG U NÃO ThS.BS.PHẠM ANH TUẤN Bộ môn Phẫu thuật Thần kinh-ĐHYD TPHCM 1 02/05/2017
 2. Muïc tieâu hoïc taäp: 1. Trình baøy ñöôïc trieäu chöùng laâm saøng cuûa u naõo. 2. Trình baøy caùc phöông tieän chaån ñoaùn u naõo. 3. Trình baøy caùc nguyeân taéc ñieàu trò u naõo hieän nay. 2 02/05/2017
 3. ÑAÏI CÖÔNG  Khoái choaùn choå trong soï xuaát phaùt töø nhieàu nguoàn goác khaùc nhau: moâ naõo, maøng naõo, daây thaàn kinh soï, maïch maùu vaø caùc u di caên  Bieåu hieän laâm saøng: hoäi chöùng taêng aùp löïc noäi soï vaø trieäu chöùng thaàn kinh cuïc boä  Hieän nay ñöôïc chaån ñoaùn sôùm nhôø nhöõng kỹ thuaät môùi: CT-SCANNER, MRI  Coù nhieàu phöông phaùp ñieàu trò khaùc nhau 3 02/05/2017
 4. ÑAÏI CÖÔNG •ÔÛ ngöôøi tröôûng thaønh, u nguyeân phaùt ôû naõo chieám tæ leä nhoû: 2-3% trong taát caû caùc u aùc tính, vôùi tæ leä môùi maéc 8-10/100.000 daân (Chaâu Aâu vaø Baéc Myõ) •50% u naõo laø u di caên (phoåi, vuù, ñöôøng tieâu hoùa, melanoma, tieàn lieät tuyeán..) •Ngaøy nay tæ leä naøy ñang gia taêng do caùc bn ung thö coù thôøi gian soáng coøn daøi hôn 4 02/05/2017
 5. PHAÂN LOAÏI U HEÄ THAÀN KINH TRUNG ÖÔNG (Theo WHO 2007) 1. U teá baøo thaàn kinh (neuroepithelial tissue) 2. U maøng naõo (meningiomas) 3. U daây thaàn kinh soï vaø tuyû soáng 4. U teá baøo maàm (germ cell tumors) 5. U vuøng hoá yeân 6. U teá baøo lympho vaø u cuûa heä taïo maùu (hematopoietic neoplasms) 7. U di caên 5 02/05/2017
 6. U TEÁ BAØO THAÀN KINH 1. U teá baøo sao 2. U teá baøo thaàn kinh ñeäm ít nhaùnh 3. U teá baøo maøng naõo thaát (Ependymoma) 4. U sao baøo hoãn hôïp 5. U ñaùm roái maïch maïc 6. U teá baøo tuyeán tuøng 7. U coù nguoàn goác phoâi 8. U sôïi thaàn kinh 9. U teá baøo thaàn kinh khaùc 6 02/05/2017
 7. PHAÂN LOAÏI TREÂN LAÂM SAØNG 1. U trong vaø ngoaøi truïc 2. U treân leàu vaø döôùi leàu 7 02/05/2017
 8. * U treân leàu * U döôùi leàu 8 02/05/2017
 9. U TRONG TRUÏC Glioblastoma multiforme treân CT coù CQ Hoaïi töû Vuøng taân sinh Phuø naõo 9 02/05/2017
 10. U NGOAØI TRUÏC 10 02/05/2017
 11. U NGOAØI TRUÏC 11 02/05/2017
 12. Bieåu hieän laâm saøng  Thường gặp nhất là những khiếm khuyết thần kinh tiến triển (68%), trong đó biểu hiện yếu vận động (45%)  Đau đầu biểu hiện trong 54% các trường hợp  Động kinh chiếm 26% trong các trường hợp 12 02/05/2017
 13. Bieåu hieän laâm saøng * Do taêng aùp löïc noäi soï: do khoái choaùng choå, phuø, do taéc ngheõn löu thoâng DNT  Nhöùc ñaàu  Buoàn noân, noân  Phuø gai (50-90%)  RL daùng ñi/ataxia, choùng maët, nhìn ñoâi * Daáu thaàn kinh ñònh vò: yeáu chi, co giaät, lieät daây soï  Do u xaâm laán huûy caáu truùc moâ naõo  Do cheøn eùp nhu moâ naõo (u, phuø, xuaát huyeát)  Do cheøn eùp caùc daây TK soï 13 02/05/2017
 14. Bieåu hieän laâm saøng  Nhöùc ñaàu  Hai beân, lan toûa, taêng veà saùng; naëng leân khi ho, raën, cuùi ra tröôùc; 40% keøm buoàn noân vaø noân, coù theå giaûm taïm thôøi khi noân.  Nhöùc ñaàu do:  TALNS (khoái u, daõn naõo thaát, phuø naõo, XHN keøm)  Xaâm laán/ CE ctruùc nhaïy caûm: maøng cöùng, maøng xöông.  Thöù phaùt do thò giaùc: nhìn ñoâi, khoù taäp trung  THA do taêng ALNS  Taâm lyù: stress vì maát chöùc naêng 14 02/05/2017
 15. Triệu chứng của u não trên lều  Triệu chứng do TALNS  Khiếm khuyết TK khu trú tiến triển: yếu liệt, rối loạn vận ngôn (khoảng 38 -58% các u não ở bán cầu trái)  Đau đầu  Động kinh  Những thay đổi về tinh thần: trầm cảm. thờ ơ, lú lẫn  Những triệu chứng do thiếu máu não thoáng qua hoặc do đột quỵ  Những trường hợp đặc biệt của u tuyến yên: triệu chứng do rối loạn nội tiết, u tuyến yên xuất huyết, rò dịch não tủy 15 02/05/2017
 16. Triệu chứng của u não dưới lều  Triệu chứng do TALNS: thường gặp nhất  Những triệu chứng liên quan đến hiệu quả đẩy khối trong các vị trí khác nhau ở hố sau: 1. Tổn thương bán cầu tiểu não: gây ra rối loạn trương lực ở chi, thất điều ở chi, run 2. Thương tổn ở thùy nhộng tiểu não: gây ra thất điều ở thân mình, dáng đi loạn choạng 3. Thương tổn ở thân não thường gây ra liệt nhiều dây TK sọ, bất thường đường dẫn truyền bó tháp 16 02/05/2017
 17. Những dấu TK liên quan đến định khu của vỏ não  Thùy trán: mất ý chí, chứng mất trí, thay đổi tính tình  Thùy thái dương: yếu nữa người, rối loạn ngôn ngữ (nếu thương tổn ở bán cầu ưu thế), có những ảo giác về thính giác hoặc vị giác, suy giảm trí nhớ  Thùy đính: Ảnh hưởng đến chức năng vận động và cảm giác đối bên, bán manh đồng danh. Thờ ơ với ngoại cảnh (với những tổn thương ở bán cầu ưu thế), không có khả năng thực hiện các động tác theo yêu cầu 17 02/05/2017
 18. Những dấu TK liên quan đến định khu của vỏ não  Thùy chẩm: khiếm khuyết thị trường đối bên, mù, không có khả năng đọc chữ (đặc biệt với những tổn thương xâm lấn và phá hủy thể chai).  Hố sau: liệt các dây thần kinh sọ, thất điều 18 02/05/2017
 19. CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH 1. CT khoâng vaø coù caûn quang 2. MRI khoâng vaø coù gadolium: nhaïy nhaát. Gado giuùp phaân bieät bôø u vôùi vuøng phuø, phaùt hieän caùc oå nhoû.  CT, MRI khoâng thuoác töông phaûn coù theå boû soùt u nhoû khoâng CE vaø khoâng phuø. 3. Maïch naõo ñoà khoâng coøn giaù trò do coù CT, MRI 19 02/05/2017
 20. Glioblastoma multiforme treân CT coù CQ Hoaïi töû Vuøng taân sinh Phuø naõo 20 02/05/2017

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản