intTypePromotion=1

Bài giảng Gia công áp lực: Phần VI - ĐHBK Hà Nội

Chia sẻ: Kaka_0004 Kaka_0004 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
210
lượt xem
67
download

Bài giảng Gia công áp lực: Phần VI - ĐHBK Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Gia công áp lực - Phần VI: Các công nghệ tạo hình đặc biệt, trình bày các nội dung chính: công nghệ dập bằng chất lỏng cao áp, giới thiệu chung, sản phẩm dạng ống, dập thủy tĩnh phôi ống, dập thủy tĩnh phôi tấm, công nghệ dập thủy tĩnh, khuôn dập thủy tĩnh, công nghệ dập thủy cơ, công nghệ dập bằng môi trường đàn hồi,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Cơ khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Gia công áp lực: Phần VI - ĐHBK Hà Nội

 1. Ch−¬ng 6. c¸c c«ng nghÖ t¹o h×nh ®Æc biÖt 6.1 c«ng nghÖ dËp b»ng chÊt láng cao ¸p Giới thiệu chung Công nghệ dập tạo hình nhờ nguồn chất lỏng cao áp (Hydroforming) Dập thủy tĩnh (high Dập thủy cơ pressure forming) (Hydromechanical Deep Drawing) Đặc điểm của công nghệ này là sử dụng nguồn chất lỏng công tác có áp suất cao tác dụng trực tiếp vào phôi để tạo hình chi tiết. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 1
 2. 6.1 c«ng nghÖ dËp b»ng chÊt láng cao ¸p S¶n phÈm d¹ng èng Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 2
 3. 6.1 c«ng nghÖ dËp b»ng chÊt láng cao ¸p S¶n phÈm d¹ng tÊm Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 3
 4. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i èng DËp thñy tÜnh ph«i tÊm Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 4
 5. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thuû tÜnh lμ mét ph−¬ng ph¸p t¹o h×nh vËt liÖu nhê chÊt láng cã ¸p suÊt cao t¸c dông trùc tiÕp vμo bÒ mÆt cña ph«i g©y biÕn d¹ng ph«i theo h×nh d¹ng cña lßng cèi. T¹o h×nh ph«i èng: Ph«i ban ®Çu th−êng cã h×nh d¹ng ®¬n gi¶n (d¹ng èng), d−íi t¸c dông cña chÊt láng cao ¸p trong lßng ph«i èng, ph«i bÞ biÕn d¹ng theo h×nh d¹ng cña cèi t¹o thμnh s¶n phÈm rçng cã h×nh d¹ng phøc t¹p. S¬ ®å dËp thuû tÜnh Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 5
 6. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh a- ®Æt ph«I vμo lßng khu«n C¸c b−íc c«ng b- ®ãng khu«n, b¬m chÊt láng vμo lßng èng nghÖ t¹o h×nh s¶n c- t¨ng ¸p lμm ph«I bÞ biÕn d¹ng theo lßng khu«n phÈm èng ch÷ T: d- rót chÊt láng, khu«n trªn ®i lªn vμ lÊy s¶n phÈm ra khái khu«n C¸c chi tiÕt chÝnh cña khu«n: - Khu«n trªn - Khu«n d−íi - 2 chμy Ðp däc trôc - 1 chμy ®èi ¸p Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 6
 7. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Sơ đồ dập phình ống Môi trường (chất lỏng): nước, dầu, nước nhũ tương… Áp suất chất lỏng công tác trong lòng ống pi = 1.000 đến 10.000 bar. Lực dọc trục Fa do chày ép dọc trục tạo ra có tác dụng hỗ trợ quá trình biến dạng của phôi và tạo sự kín khít giữa các bộ phận của khuôn đảm bảo không bị lọt chất lỏng ra ngoài, lực dọc trục có thể từ 800 to 3.000 kN. Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Fa- lực dọc trục, Fr- lực đối áp của chày đột (nếu có đột lỗ sau khi tạo hình) Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 7
 8. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Sơ đồ dập ống chữ T Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Fa- lực dọc trục, Fc- lực đối áp của chày tạo phần chữ T Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 8
 9. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Ưu điểm của công nghệ dập thủy tĩnh: 1. Tạo ra chi tiết đồng nhất từ một vật liệu (so với hàn từ nhiều chi tiết đơn giản thành một chi tiết phức tạp) 2. Giảm trọng lượng chi tiết. 3. Nâng cao độ bền cho chi tiết và kết cấu. 4. Thời gian tạo hình ngắn đối với một chi tiết phức tạp. 5. Giảm thiểu số nguyên công tạo hình so với các phương pháp khác. 6. Độ chính xác của chi tiết cao. 7. Giảm thiểu phế phẩm Một vài hạn chế: 1. Giá thiết bị và khuôn cao. 2. Cần có hệ thống điều khiển để điều khiển các thông số công nghệ phụ thuộc thời gian và hệ thống kín khít để tránh mất áptrong quá trình tạo hình. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 9
 10. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Sơ đồ bố trí hệ thống dập thủy tĩnh Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 10
 11. Khuôn dập thủy tĩnh Tấm khuôn trên Chi tiết định vị Tấm đỡ khuôn Cối trên Xi lanh dọc trục Chày có bộ phận Tấm đỡ cấp chất lỏng xi lanh Cối Tấm đỡ khuôn dưới Tấm đế dưới Chi tiết Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 11
 12. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh Thiết bị dập thủy tĩnh Cho SV xem video về CN dập thủy tĩnh phôi ống. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 12
 13. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i tÊm D0 FBH Intermediate p plate Plate D ZR Drawing die th Die Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 13
 14. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy tÜnh DËp thñy tÜnh ph«i tÊm Cho SV xem video về CN dập thủy tĩnh phôi tấm. Các thông số công nghệ chính: Fs – lực đóng khuôn; pi- áp suất chất lỏng công tác; Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 14
 15. 6.1.1 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Các dạng sản phẩm Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 15
 16. 6.1.2 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Là phương pháp tạo hình tương tự như dập vuốt, nhưng phôi tấm được biến dạng nhờ chất lỏng cao áp tác dụng lên phôi do chuyển động của dụng cụ gia công tạo ra. Cho SV xem video về CN dập thủy cơ. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 16
 17. 6.1.2 c«ng nghÖ dËp thñy CƠ Ưu điểm nổi bật so víi dËp vuèt th«ng th−êng: - Trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh xuÊt hiÖn chÊt láng cã ¸p suÊt cao, t¸c dông vμo bÒ mÆt ph«i lμm cho biÕn d¹ng vËt liÖu ®ång ®Òu, gi¶m hiÖn t−îng biÕn máng côc bé, t¨ng kh¶ n¨ng biÕn d¹ng cña vËt liÖu (n©ng cao hÖ sè dËp vuèt; - H×nh thμnh mμng dÇu b«i tr¬n thuû ®éng gi÷a ph«i vμ dông cô gia c«ng (cèi); - N©ng cao ®é chÝnh x¸c còng nh− chÊt l−îng bÒ mÆt cña s¶n phÈm; - Khe hë chμy-cèi trong dËp thñy c¬ cã thÓ lín h¬n nhiÒu so víi dËp vuèt th−êng; - Cã thÓ sö dông 1 cèi chÊt láng cho nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau; Nh−îc điểm: - HÖ thèng khu«n, kÝn khÝt phøc t¹p - CÇn cã bé ®iÒu khiÓn - ThiÕt bÞ ®¾t tiÒn Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 17
 18. 6.1.3 c«ng nghÖ dËp phèi hîp thñy tÜnh dËp vuèt th−êng Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 18
 19. 6.2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi Initial form Endform S¬ ®å c«ng nghÖ of Workpiece of Workpiece Coffer Rubber cushion Workpiece Blank holder Drawing punch Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 19
 20. 6.2 c«ng nghÖ dËp b»ng m«i tr−êng ®μn håi 1. §Æt ph«i vμo khu«n 2. §ãng khu«n 3. DËp Ðp 4. Khu«n trªn ®i lªn 5. §Èy s¶n phÈm ra khái khu«n Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2