intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

97
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm tạo kỹ năng lập trình và mô phỏng để giải quyết các bài toán đại số, phƣơng trình vi phân, ma trận, các bài toán về phƣơng trình toán lý, trong kỹ thuật điện, điện tử, tự động,...Bài giảng "Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính" sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất về Matlab và Simulink cũng nhƣ ứng dụng giải quyết những bài toán kỹ thuật điện đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ<br /> ------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> GIẢI TÍCH MẠCH VÀ<br /> MÔ PHỎNG TRÊN MÁY TÍNH<br /> (BẬC: CAO ĐẲNG)<br /> GV:<br /> Trƣơng Quang Sanh<br /> BỘ MÔN: Điện-Điện tử<br /> KHOA:<br /> Kỹ thuật-Công nghệ<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2014<br /> <br /> 0<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ<br /> ------<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> GIẢI TÍCH MẠCH VÀ<br /> MÔ PHỎNG TRÊN MÁY TÍNH<br /> BẬC: CAO ĐẲNG<br /> (45 tiết)<br /> <br /> GV:<br /> BỘ MÔN:<br /> KHOA:<br /> <br /> Trƣơng Quang Sanh<br /> Điện-Điện tử<br /> Kỹ thuật-Công nghệ<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Điều khiển tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa<br /> học và kỹ thuật. Lĩnh vực này sử dụng rất rộng rãi từ hệ thống phi thuyền không<br /> gian, hệ thống điều khiển tên lửa, máy bay không ngƣời lái, robot, ngƣời máy tay,<br /> máy trong các quá trình sản xuất hiện đại và ngay cả trong đời sống hàng ngày:<br /> Điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, …<br /> Khi các máy móc hiện đại ngày nay càng phức tạp hơn nhiều tín hiệu vào và<br /> ra thì việc mô tả hệ thống điều khiển đòi hỏi cần phải tính toán nhanh và xử lý một<br /> lƣợng lớn các lệnh phức tạp.<br /> Nhằm tạo kỹ năng lập trình và mô phỏng để giải quyết các bài toán đại số,<br /> phƣơng trình vi phân, ma trận, các bài toán về phƣơng trình toán lý, trong kỹ thuật<br /> điện, điện tử, tự động… Bài giảng “GIẢI TÍCH MẠCH VÀ MÔ PHỎNG TRÊN<br /> MÁY TÍNH” sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất về Matlab<br /> và Simulink cũng nhƣ ứng dụng giải quyết những bài toán kỹ thuật điện đơn giản.<br /> Nội dung của bài giảng gồm 8 chƣơng:<br /> Chương 1: Các khái niệm cơ bản<br /> Chương 2: Tính toán trên các mảng số<br /> Chương 3: Nhập - xuất dữ liệu trong MATLAB<br /> Chương 4: Các lệnh điều khiển trong MATLAB<br /> Chương 5: Hàm do người dùng tự lập<br /> Chương 6: Đồ họa trong MATLAB<br /> Chương 7: Các bài toán đại số tuyến tính và phương trình vi phân<br /> Chương 8: Simulink<br /> Do thời gian biên soạn có hạn nên không tránh đƣợc những sai sót, mong<br /> những góp ý xin gửi về Bộ môn Điện - Điện tử, khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trƣờng<br /> Đại học Phạm Văn Đồng. Trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả!<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ 2<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... 3<br /> Chƣơng 1 ..................................................................................................................... 7<br /> CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ...................................................................................... 7<br /> 1.1. Giới thiệu phần mềm matlab ............................................................................ 7<br /> 1.2. Làm việc trong môi trƣờng Matlab................................................................... 9<br /> 1.3. Các lớp dữ liệu .................................................................................................. 9<br /> 1.4. Biến và cấu trúc mảng của biến trong MatLab ............................................... 10<br /> 1.4.1. Biến........................................................................................................... 10<br /> 1.4.2. Cấu trúc mảng của biến ............................................................................ 11<br /> Chƣơng 2 ................................................................................................................... 15<br /> TÍNH TOÁN TRÊN CÁC MẢNG SỐ ..................................................................... 15<br /> 2.1. Biểu thức tính toán số ..................................................................................... 15<br /> 2.1.1. Mảng đơn .................................................................................................. 15<br /> 2.1.2. Mảng nhiều chiều ..................................................................................... 16<br /> 2.2. Khởi tạo các mảng số...................................................................................... 18<br /> 2.3. Các phép tính trên mảng số ............................................................................ 21<br /> 2.3.1. Phép toán giữa mảng với số đơn .............................................................. 21<br /> 2.3.2. Phép toán giữa mảng với mảng ................................................................ 21<br /> 2.3.3. Mảng với lũy thừa .................................................................................... 24<br /> 2.4. Các hàm toán học............................................................................................ 26<br /> 2.4.1. Các hàm toán học ..................................................................................... 26<br /> 2.4.2. So sánh mảng............................................................................................ 27<br /> 2.5. Xử lý tính toán các mảng số ........................................................................... 28<br /> Chƣơng 3 ................................................................................................................... 34<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHẬP - XUẤT DỮ LIỆU TRONG MATLAB........................................................ 34<br /> 3.1. Nhập dữ liệu từ bàn phím bằng hàm input ..................................................... 34<br /> 3.2. Nhập dữ liệu từ chuột bằng hàm menu ........................................................... 35<br /> 3.3. Xuất dữ liệu ra cửa sổ lệnh bằng hàm disp. Hàm format và các khuôn dạng số35<br /> 3.4. Xuất dữ liệu ra cửa sổ lệnh bằng hàm sprintf ................................................. 38<br /> 3.5. Xuất dữ liệu ra file bằng lệnh save ................................................................. 39<br /> 3.6. Nhập dữ liệu từ file bằng lệnh load ................................................................ 40<br /> 3.7. Nhập xuất dữ liệu với các file văn bản có định dạng bằng các hàm<br /> fopen, fscanf, fprintf, fclose ................................................................................... 40<br /> 3.7.1. Hàm fopen ................................................................................................ 40<br /> 3.7.2. Hàm fprintf ............................................................................................... 41<br /> 3.7.3. Hàm fscanf ............................................................................................... 42<br /> 3.7.4. Hàm fclose ................................................................................................ 42<br /> Chƣơng 4 ................................................................................................................... 44<br /> CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TRONG MATLAB ...................................................... 44<br /> 4.1. Các lệnh rẽ nhánh:<br /> <br /> if ... end, switch ... end ................................................ 44<br /> <br /> 4.1.1. Lệnh if … end........................................................................................... 44<br /> 4.1.2. Lệnh switch ... end.................................................................................... 47<br /> 4.2. Các lệnh lặp: for ... end, while ... end ............................................................. 49<br /> 4.2.1. Lệnh lặp for … end .................................................................................. 49<br /> 4.2.2. Lệnh lặp while … end .............................................................................. 52<br /> 4.3. Các lệnh chuyển trong vòng lặp ..................................................................... 53<br /> 4.4. Lệnh chuyển đến cuối m-file .......................................................................... 54<br /> 4.5. Hàm tạm dừng ................................................................................................ 56<br /> Chƣơng 5 ................................................................................................................... 59<br /> HÀM DO NGƢỜI DÙNG TỰ LẬP ......................................................................... 59<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2