intTypePromotion=1

Bài giảng Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá

Chia sẻ: Đinh Văn Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
506
lượt xem
283
download

Bài giảng Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu bê tông cốt thép là một trong kết cấu phổ biến trong xây dựng cơ bản. Nó xuất hiện tại tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Các tính chất vật lý chủ yếu của vật liệu xây dựng: Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích ở trạng thái hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá

 1. GXD ., jsc Tr−êng §¹i häc X©y dùng Bé m«n : c«ng tr×nh Bª t«ng cèt thÐp B i gi¶ng Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ KÕt cÊu g¹ch ®¸ B i gi¶ng n y ®−îc biªn so¹n theo : 1. QuyÕt ®Þnh sè 1857/Q§-BXD ng y 29/9/2005 cña Bé Tr−ëng Bé X©y Dùng vÒ viÖc ban h nh ch−¬ng tr×nh khung båi d−ìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng. 2.C«ng v¨n sè 408/G§-TH ng y 11/10/2005 cña côc gi¸m ®Þnh nh n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng göi c¸c viÖn , tr−êng v c¬ së ®−îc phÐp më líp båi d−ìng líp gi¸m s¸t thi c«ng . 3. B i gi¶ng “ Qu¶n lý chÊt l−îng c«ng t¸c thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp , kÕt cÊu g¹ch ®¸ “ do PGS.TS. Lª B¸ HuÕ biªn so¹n. 4. TËp t i liÖu do Tr−êng ® o t¹o båi d−ìng c¸n bé ng nh x©y dùng thuéc Bé X©y Dùng ban h nh n¨m 2003 “ Båi d−ìng kü s− t− vÊn gi¸m s¸t chÊt l−îng x©y dùng “ 5. LuËt X©y Dùng (LuËt sè 16/2003/ QH-11 ®−îc Quèc héi th«ng qua ng y 26 -11-2003 ) PGS.TS. Lý TrÇn C−êng 1 www.giaxaydung.vn
 2. GXD ., jsc B i gi¶ng : Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ kÕt cÊu g¹ch ®¸ (10 tiÕt ) Môc Néi dung Sè tiÕt Ph©n lo¹i kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp(BTCT) I. 0.5 Yªu cÇu vµ nhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu bªt«ng,BTCT, II. 0.5 c¸c tiªu chuÈn vµ tµi liÖu tham kh¶o. Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu bªt«ng vµ BTCT toµn khèi III. 3.0 KiÓm tra quy tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng nh thÇu 3.1 Gi¸m s¸t vËt liÖu bªt«ng, Gi¸m s¸t c«ng t¸c bª t«ng 3.2 Gi¸m s¸t vËt liÖu cèt thÐp, Gi¸m s¸t c«ng t¸c cèt thÐp 3.3 Gi¸m s¸t c«ng t¸c cèt pha , ® gi¸o 3.4 Gi¸m s¸t thi c«ng c¸c lo¹i bªt«ng ®Æc biÖt 3.5 NghiÖm thu kÕt cÊu bªt«ng v bªt«ng cèt thÐp to n khèi 3.6 Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu BTCT øng lùc tr−íc IV. 3.0 KiÓm tra quy tr×nh qu¶n lý nh thÇu 4.1 KiÓm tra vËt liÖu ,thiÕt bÞ thi c«ng & gi¸m s¸t thi c«ng 4.2 4.2.1 C«ng t¸c cèt pha ® gi¸o 4.2.2 C«ng t¸c cèt thÐp 4.2.3 C«ng t¸c bªt«ng 4.2.4 C«ng t¸c thi c«ng bªt«ng øng lùc tr−íc(ULT) C«ng t¸c nghiÖm thu 4.3 Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu BT&BTCT l¾p ghÐp V. 1.0 Gi¸m s¸t s¶n xuÊt cÊu kiÖn 5.1 KiÓm tra v nghiÖm thu cÊu kiÖn 5.2 Gi¸m s¸t thi c«ng l¾p dùng kÕt cÊu 5.3 NghiÖm thu kÕt cÊu bªt«ng v bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 5.4 Gi¸m s¸t & qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ VI. 2.0 Ph©n lo¹i kÕt cÊu g ch ®¸ 6.1 Yªu cÇu néi dung gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ , c¸c 6.2 tiªu chuÈn thi c«ng v nghiÖm thu KiÓm tra vËt liÖu tr−íc v trong thi c«ng 6.3 6.3.1 G¹ch c¸c lo¹i 6.3.2 §¸ 6.3.3 V÷a 6.3.4 Yªu cÇu vÒ c¸c chØ tiªu cña g¹ch 6.3.5 KiÓm so¸t chÊt l−îng v÷a Gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ 6.4 6.4.1 Khèi x©y g¹ch 6.4.2 Khèi x©y ®¸ héc 6.4.3 c«ng t¸c tr¸t 6.4.4 NghiÖm thu c«ng tr×nh kÕt cÊu g¹ch ®¸ Sù cè th−êng gÆp trong thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸. 6.5 2 www.giaxaydung.vn
 3. GXD ., jsc I. Ph©n lo¹i kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (BTCT) KÕt cÊu BTCT l mét trong kÕt cÊu phæ biÕn trong x©y dùng c¬ b¶n . Nã xuÊt hiÖn t¹i tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông & c«ng nghiÖp , c«ng tr×nh quèc phßng , c«ng tr×nh ngÇm , c«ng tr×nh thuû ®iÖn . . . Trong mét sè c«ng tr×nh , BTCT l lo¹i vËt liÖu ch−a cã vËt liÖu thay thÕ ®−îc . KÕt cÊu BTCT cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chuÈn sau : Theo øng suÊt trong kÕt cÊu , ng−êi ta chia ra : 1. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp th−êng 2. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp øng lùc trø¬c(ULT). Theo c«ng n¨ng khai th¸c , ng−êi ta chia ra : 1. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp trong x©y dùng d©n dông v c«ng nghiÖp 2. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp trong x©y dùng thuû lîi , thuû ®iÖn 3. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp trong x©y dùng cÇu ®−êng , s©n bay , bÕn c¶ng. 4. KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt nh− : m¸i máng kh«ng gian , bÓ chøa , t−êng ch¾n , sil«, bunker. . .. Theo biÖn ph¸p thi c«ng , ng−êi ta chia ra : 1. KÕt cÊu BTCT l¾p ghÐp 2. KÕt cÊu BTCT to n khèi 3. KÕt cÊu BTCT b¸n l¾p ghÐp. Mçi lo¹i kÕt cÊu BTCT l¹i cã nh÷ng −u ®iÓm v nh−îc ®iÓm riªng , tuú v o t×nh h×nh v ®iÒu kiÖn cô thÓ m nh thÇu b n b¹c víi chñ ®Çu t− ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n cho phï hîp nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh gi¸ th nh hîp lý v sím ®−a c«ng tr×nh v o sö dông . KÕt cÊu BTCT l¾p ghÐp cã nh÷ng −u ®iÓm : + C¸c cÊu kiÖn ®−îc chÕ t¹o t¹i nh m¸y , nªn chÊt l−îng cÊu kiÖn ®−îc kiÓm so¸t chÆt chÏ + Thêi gian thi c«ng ®−îc rót ng¾n + TiÕt kiÖm ®−îc cèt pha.§Æc biÖt −u viÖt khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh− m¸i máng kh«ng gian v c¸c lo¹i kÕt cÊu cã nhiÒu chñng lo¹i lÆp l¹i C¸c nh−îc ®iÓm cña kÕt cÊu BTCT l¾p ghÐp l : + Ph¶i gi¶i quyÕt c¸c mèi nèi , do vËy tèn thÐp l m b¶n m cho mèi nèi .Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng Èm cña n−íc ta ®Ó ®¶m b¶o cho mèi nèi kh«ng bÞ ¨n mßn l kh¸ vÊt v¶ , ®ßi hái ph¶i ®Æc biÖt chó ý khi thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh kh«ng bÞ thÊm , dét . + C¸c mèi nèi l m gi¶m ®é cøng cña cña kÕt cÊu nãi riªng v cña c«ng tr×nh nãi chung . 1 KÕt cÊu BTCT to n khèi cã nh÷ng −u ®iÓm v−ît tréi so víi kÕt cÊu l¾p ghÐp l : + DÔ t¹o d¸ng kiÕn tróc + C«ng tr×nh cã ®é cøng cao h¬n h¼n so víi kÕt cÊu l¾p ghÐp v cã kh¶ n¨ng chèng thÊm chèng dét tèt so víi kÕt cÊu l¾p ghÐp. Nh−îc ®iÓm cña KÕt cÊu BTCT to n khèi chñ yÕu l tèc ®é thi c«ng chËm v tèn cèppha Ng y nay do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt c¸c nh−îc ®iÓm n y ® dÇn ®−îc kh¾c phôc mét c¸ch c¬ b¶n : VÒ c«ppha chóng ta sö dông c«ppha thÐp hoÆc nhùa ®Þnh h×nh , vËn chuyÓn bª t«ng b»ng xe chuyªn dïng v sö dông c¸c lo¹i b¬m bª t«ng ®Ó b¬m tíi c¸c vÞ trÝ thi c«ng kh¸c nhau trªn c«ng tr−êng . 3 www.giaxaydung.vn
 4. GXD ., jsc II . yªu cÇu v nhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu bªt«ng , bªt«ng cèt thÐp . c¸c tiªu chuÈn v t I liÖu tham kh¶o A.c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c«ng t¸c gi¸m s¸t nham Dam bao chÊt l−îng thi c«ng kc. btct 1. 1 Gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng l g×? §©y l c«ng viÖc theo dâi , kiÓm tra th−êng xuyªn liªn tôc cã hÖ thèng viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ ® ®−îc duyÖt v c¸c quy tr×nh , tiªu chuÈn kü thuËt hiÖn h nh cña nh n−íc. 2. Môc ®Ých cña gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng kÕt cÊu nãi chung v kÕt cÊu bªt«ng , bªt«ng c«t thÐp nãi riªng l : §¶m b¶o thi c«ng ®óng thiÕt kÕ ® ®−îc duyÖt , lo¹i trõ c¸c sai ph¹m kü thuËt , tiÕt kiÖm , ®¶m b¶o tiÕn ®é , gÝa th nh x©y dùng hîp lý . Tõ chÊt l−îng thiÕt kÕ , chÊt l−îng thi c«ng víi chÊt l−îng cña thiÕt bÞ v c«ng nghÖ … sÏ t¹o ra chÊt l−îng s¶n phÈm l : c«ng tr×nh x©y dùng – c«ng tr×nh x©y dùng l s¶n phÈm m chÊt l−îng cña nã phô thuéc nhiÒu yÕu tè . Gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng l cÇn thiÕt v gãp phÇn ®¶m b¶o chÊt l−îng chung cho c«ng tr×nh . Tõ ®©y cho thÊy ®éi ngò c¸n bé gi¸m s¸t ph¶i th¹o viÖc , v« t− trong c«ng viÖc v ph¶i cã tr¸ch nhiÖm v l−¬ng t©m trong nghÒ nghiÖp . B.NhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng kÕt cÊu BT, kÕt cÊu BTCT Gi¸m s¸t viªn ph¶i : 1.Nghiªn cøu hå s¬ c«ng tr×nh , t×m hiÓu vÒ quy m« , tiÕn ®é ho n th nh v nh÷ng nÐt ®Æc biÖt trong hå s¬ thiÕt kÕ . 2.T×m hiÓu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm vÞ trÝ x©y dùng , c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng nh− : cÊp bÒn v÷ng , yªu cÇu chèng ch¸y , vÒ nhu cÇu chèng ®éng ®Êt . . . 3. Yªu cÇu vÒ chñng lo¹i vËt liÖu. 4. Néi dung cô thÓ v ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t chÊt l−îng kÕt cÊu bªt«ng , BTCT . Trong giai ®o¹n thi c«ng , kü s− gi¸m s¸t ph¶i thùc hiÖn chøc tr¸ch cña m×nh th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra , thÈm tra c¸c b¸o c¸o liªn quan v ®Æc biÖt trùc tiÕp kiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng ; kiÓm tra c¸c thÝ nghiÖm cÇn thiÕt . Cô thÓ l : + KiÓm tra thiÕt kÕ kü thuËt + KiÓm tra vÞ trÝ c«ng tr×nh trong thùc tÕ + KiÓm tra c¸c mèc chØ giíi , ®−êng ®á + ThÈm tra chøng chØ , tr×nh ®é kü thuËt cña nh thÇu + ThÈm tra ph−¬ng ¸n thi c«ng + ThÈm tra c¸c b¸o c¸o thÝ nghiÖm mÉu bªt«ng , mÉu thÐp + ThÈm tra vÒ thay ®æi thiÕt kÕ , chñng lo¹i vËt liÖu + Gi¸m s¸t viªn ph¶i th−êng xuyªn b¸m s¸t hiÖn tr−êng khi thi c«ng a) Thêi ®iÓm b¾t buéc ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng : + Tr−íc khi khëi c«ng + Khi b n giao nèi tiÕp c«ng viÖc + C¸c c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh n»m ë n¬i khuÊt + Khi ngõng thi c«ng v khi tiÕp tôc trë l¹i thi c«ng 4 www.giaxaydung.vn
 5. GXD ., jsc b) Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ViÖc kiÓm tra ®−îc tiÕn h nh theo ca kÝp l m viÖc cña c«ng tr−êng . KiÓm tra theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau : b»ng m¾t , ®o thùc tÕ, v b»ng thÝ nghiÖm , b»ng siªu ©m. + B»ng m¾t l : xem , sê mã , gâ , soi ®Ó ®¸nh gi¸ h×nh d¸ng , chÊt l−îng kÕt cÊu , bÒ mÆt cã bÞ nøt nÎ , h×nh d¹ng cÊu kiÖn cã bÞ cong vªnh . . . + Sê mã , gâ l : Nghe ©m thanh cña kÕt cÊu ®Ó c¶m nhËn ®é ®Æc ch¾c , tÝnh liÒn khèi ®Ó nh»m ph¸t hiÖn c¸c nøt nÎ tiÒm Èn trong kÕt cÊu . + ThÝ nghiÖm : ChØ cã th«ng qua thÝ nghiÖm lÊy mÉu trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng míi x¸c ®Þnh ®−îc m¸c thùc cña kÕt cÊu hoÆc lÊy mÉu thùc tÕ tõ c«ng tr×nh ®Ó ®¸nh gi¸ ®−îc chÊt l−îng thùc cña nã . Ngo i thÝ nghiÖm ra ng−êi ta cßn kiÓm tra b»ng siªu ©m. c) §¸nh gi¸ chÊt l−îng kÕt cÊu bªt«ng , bªt«ng cèt thÐp §©y l mét c«ng viÖc phøc t¹p cã nhiÒu tham sè nh−ng nã b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn tr−íc khi nghÞªm thu ®−a c«ng tr×nh v o sö dông, khai th¸c.C«ng tr×nh ®−a v o khai th¸c ph¶i ®¶m b¶o kü thuËt m thiÕt kÕ ®−îc duyÖt ® ®Ò ra . ViÖc ®¸nh gi¸ gåm : + ChÊt l−îng vËt liÖu : Bªt«ng v cèt thÐp l vËt liÖu c¬ b¶n m thiÕt kÕ yªu cÇu ph¶i theo ®óng quy ph¹m , s¶n phÈm l¾p ghÐp th× ph¶i cã chøng chØ xuÊt x−ëng ®i kÌm . + C¸c lo¹i c−êng ®é cña vËt liÖu bªt«ng v cèt thÐp th«ng qua c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu bªt«ng , mÉu thÐp cã x¸c nhËn cña c¸c phßng Las. ( cã chøng chØ h nh nghÒ ). d) 1 Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viªn : + Ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c sai ph¹m kü thuËt cã thÓ xÈy ra + Ph¸t hiÖn c¸c sai sãt , c¸c lçi cña c¸c nh thÇu , trªn c¬ së tu©n thñ chÆt chÏ viÖc ghi nhËt ký c«ng tr×nh v x¸c lËp c¸c biªn b¶n t¹i hiÖn tr−êng . + §−a ra c¸c khuyÕn c¸o vÒ c¸c sai ph¹m víi chñ ®Çu t− hoÆc cÊp trªn b»ng trao ®æi hoÆc b»ng v¨n b¶n . Tèt nhÊt l b»ng v¨n b¶n . + Ph¶i tham gia c¸c cuéc häp vÒ ®¸nh gi¸ hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶ sù cè kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng xÈy ra . e) 1 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi gi¸m s¸t viªn : + Ph¶i tèt nghiÖp §¹i häc , Trung häc chuyªn nghiÖp theo ®óng ng nh nghÒ gi¸m s¸t + Th«ng th¹o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m v ph¸p luËt vÒ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n cña nh n−íc v cña ng nh . + HiÓu biÕt vÒ c¸c tiªu chuÈn ng nh , c«ng t¸c x©y l¾p . Tèt nhÊt l ® tr¶i qua thùc tÕ thiÕt kÕ , thi c«ng trªn c«ng tr−êng + TËn t©m , trung thùc trong nghÒ nghiÖp + N¾m v÷ng biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh + Ph¶i theo dâi th−êng xuyªn , liªn tôc v cã ghi nhËt ký hoÆc biªn b¶n khi cÇn thiÕt . f) C¸c tiªu chuÈn v t i liÖu tham kh¶o : 1.C¸c tiªu chuÈn ng nh : ThiÕt kÕ KÕt cÊu bt & bªt«ng cèt thÐp v kÕt cÊu g¹ch ®¸ , g¹ch ®¸ cèt thÐp . Gåm c¸c tiªu chuÈn sau: +TCXDVN 356 : 2005 ; TCXDVN 375 : 2006 ( §éng ®Êt) +TCVN 5574:1991 + TCVN 5573:1991 5 www.giaxaydung.vn
 6. GXD ., jsc + TCXD 42:1970 2.C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l−îng: ë ®©y giíi thiÖu 10 tiªu chuÈn viÖt nam (TCVN) vÒ qu¶n lý chÊt l−îng (s¾p xÕp theo thêi gian ban h nh tiªu chuÈn ) : +TCVN 5637:1991: Qu¶n lý chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng.Nguyªn t¾c c¬ b¶n +TCVN 5638:1991: §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p . Nguyªn t¾c c¬ b¶n +TCVN 5951:1995: H−íng dÉn x©y dùng sæ tay chÊt l−îng +TCVN ISO 9000-1: 1996: C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l−îng v b¶o ®¶m chÊt l−îng. H−íng dÉn lùa chän v sö dông +TCVN ISO 9001: 1996 : HÖ thèng chÊt l−îng.M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong thiÕt kÕ , triÓn khai , s¶n xuÊt , l¾p ®Æt v dÞch vô kü thuËt +TCVN ISO 9003: 1996 : HÖ thèng chÊt l−îng.M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong kiÓm tra v thö nghiÖm cuèi cïng +TCVN ISO 9004-1: 1996 : Qu¶n lý chÊt l−îng v c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÊt l−îng. H−íng dÉn chung +TCVN ISO 9004-2: 1996 : Qu¶n lý chÊt l−îng v c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÊt l−îng . H−íng dÉn cho dÞch vô +TCVN ISO 9004-3: 1996 : Qu¶n lý chÊt l−îng v c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÊt l−îng . H−íng dÉn ®èi víi vËt liÖu chÕ biÕn. +TCVN ISO 9004-4: 1996 : Qu¶n lý chÊt l−îng v c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÊt l−îng . H−íng dÉn c¶i tiÕn chÊt l−îng 3.C¸c tiªu chuÈn vÒ thi c«ng v nghiÖm thu : Trong sè 22 tiªu chuÈn vÒ thi c«ng v nghiÖm thu , cã 13 tiªu chuÈn ViÖt nam(TCVN) v 9 tiªu chuÈn x©y dùng (TCXD) . C¸c tiªu chuÈn n y ®−îc s¾p xÕp theo thêi gian ban h nh . a) Tiªu chuÈn ViÖt nam (TCVN): + TCVN 4055 : 1985 : Tæ chøc thi c«ng + TCVN 4091 : 1985 : NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng + TCVN 4085 : 1985 : KÕt cÊu g¹ch ®¸ , quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu + TCVN4452 :1987 : KÕt cÊu BT,BTCT l¾p ghÐp. Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu. + TCVN 4459 : 1987 : H−íng dÉn pha trén v sö dông v÷a x©y dùng + TCVN 4252 : 1988 : Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng v thiÕt kÕ thi c«ng . + TCVN 4516: 1988 : Ho n thiÖn mÆt b»ng x©y dùng.Quy ph¹m thi c«ng , nghiÖm thu + TCVN 5640 : 1991 : B n giao c«ng tr×nh . Nguyªn t¾c c¬ b¶n + TCVN 5641 : 1991 : BÓ chøa BTCT . Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu + TCVN 5672 : 1992 : HÖ thèng t i liÖu thiÕt kÕ x©y dùng . Hå s¬ thi c«ng . + TCVN 5674 : 1992 : C«ng t¾c ho n thiÖn x©y dùng . Thi c«ng v nghiÖm thu + TCVN 5718 : 1993 : M¸i v s n BTCT trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n−íc + TCVN 4453: 1995 : KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp to n khèi . Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu . 6 www.giaxaydung.vn
 7. GXD ., jsc b) Tiªu chuÈn x©y dùng (TCXD) + TCXD 88 : 1982 : Cäc . Ph−¬ng ph¸p thÝ nhiÖm hiÖn tr−êng + TCXD 159 : 1986 : Tr¸t ®¸ trang trÝ . Thi c«ng v nghiÖm thu +TCXD 190:1996 : Mãng cäc tiÕt diÖn nhá . Tiªu chuÈn thi c«ng v nghiÖm thu +TCXD 196: 1997 : Nh cao tÇng . C«ng t¸c thö tÜnh v kiÓm tra chÊt l−îng cäc khoan nhåi +TCXD 197: 1997 : Nh cao tÇng . Thi c«ng cäc khoan nhåi +TCXD 199: 1997 : Nh cao tÇng . kü thuËt thi c«ng bª t«ng m¸c 400-600 +TCXD 200: 1997 : Nh cao tÇng . kü thuËt b¬m bª t«ng +TCXD 201:1997 : Nh cao tÇng . kü thuËt sö dông gi¸o treo +TCXD 202: 1997 : Nh cao tÇng . kü thuËt thi c«ng phÇn th©n 4.Tãm t¾t néi dung mét sè tiªu chuÈn vÒ qu¶n lý chÊt l−îng: +TCVN5637:1991Qu¶n lý chÊt l−îng x©yl¾p c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Tiªu chuÈn gåm 4 phÇn : - Quy ®Þnh chung vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh tõ kh©u chuÈn bÞ x©y dùng tíi kh©u b n giao v giai ®o¹n b¶o h nh c«ng tr×nh - HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh - Néi dung qu¶n lý chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp c¬ së - Thanh tra , kiÓm tra , gi¸m ®Þnh x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp ng nh ,®Þa ph−¬ng v cÊp thèng nhÊt qu¶n lý nh n−íc . §i kÌm tiªu chuÈn n y l 8 phô lôc h−íng dÉn ( MÉu biªn b¶n , mÉu chÊt l−îng , mÉu khai b¸o sù cè kü thuËt , mÉu biªn b¶n ®iÒu tra sù cè kü thuËt , mÉu thèng kª sù cè kü thuËt ... + TCVN 5638 : 1991: §¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p . Nguyªn t¾c c¬ b¶n Tiªu chuÈn n y gåm 3 phÇn: - Quy ®Þnh chung : Quy ®Þnh néi dung v tr×nh tù ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ® ho n th nh , ®−a v o nghiÖm thu v ®−a c«ng tr×nh v o sö dông - Néi dung ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p - Tæ chøc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p v 3 phô lôc h−íng dÉn( Danh môc c«ng t¸c cÇn thiÕt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng , mÉu biªn b¶n ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p) + C¸c tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng chÊt l−îng , biªn so¹n theo tiªu chuÈn ISO-9000 cña tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ - TCVN 5951: 1995: H−íng dÉn x©y dùng sæ tay chÊt l−îng - C¸c TCVN theo ISO – 9000 vÒ qu¶n lý chÊt l−îng 5.Tãm t¾t néi dung mét sè tiªu chuÈn vÒ thi c«ng v nghiÖm thu: + TCVN 4055:1985: Tæ chøc thi c«ng Tiªu chuÈn bao gåm 8 phÇn: - Quy ®Þnh chung : Quy ®Þnh néi dung c«ng t¸c tæ chøc thi c«ng x©y l¾p , kh©u chuÈn bÞ ,cung øng vËt t− , m¸y mãc thiÕt bÞ , tiÕn ®é ,®iÒu h nh s¶n xuÊt v kiÓm tra chÊt l−îng thi c«ng - ChuÈn bÞ thi c«ng , c«ng t¸c cung øng vËt t− - kü thuËt - C¬ giíi x©y dùng 7 www.giaxaydung.vn
 8. GXD ., jsc - C«ng t¸c vËn t¶i - Tæ chøc lao ®éng - LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp v ®iÒu ®é s¶n xuÊt - Tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng V 3 phô lôc h−íng dÉn ( nhËt ký chung thi c«ng c«ng tr×nh : danh s¸ch CBKT, b¶n kª biªn b¶n nghiÖm thu tõng phÇn v biªn b¶n nghiÖm thu nh÷ng kÕt cÊu ®Æc biÖt quan träng ) + TCVN 4252:1988: Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng v thiÕt kÕ thi c«ng . Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 4 phÇn: - Nguyªn t¾c chung : quy ®Þnh th nh phÇn néi dung v tr×nh tù xÐt duyÖt thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng v thiÕt kÕ thi c«ng - ThiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng - ThiÕt kÕ thi c«ng - Nh÷ng quy ®Þnh bæ xung khi lËp thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh chuyªn ng nh ( nh− XDDD&CN ; XD thuû lîi XD hÇm lß . . .) V 4 phô lôc h−íng dÉn ( B¶ng ph©n lo¹i møc ®é phøc t¹p . . .) + TCVN 4091: 1985: NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng Tiªu chuÈn bao gåm 4 phÇn : - Nguyªn t¾c chung : Quy ®Þnh néi dung v tr×nh tù tiÕn h nh c«ng t¸c nghiÖm thu ®Ó ®−a c«ng tr×nh v o sö dông - Ban nghiÖm thu c¬ së, nhiÖm vô quyÒn h¹n , néi dung c«ng viÖc - Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së , nhiÖm vô quyÒn h¹n , néi dung c«ng viÖc - Héi ®ång nghiÖm thu nh n−íc, nhiÖm vô quyÒn h¹n , néi dung c«ng viÖc v 10 phô lôc h−íng dÉn ( C¸c lo¹i mÉu biªn b¶n nghiÖm thu tõng phÇn c«ng viÖc v c¸c bé phËn , mÉu kª c¸c c«ng viÖc ch−a ho n th nh v mÉu kª c¸c h− háng , sai sãt ). + TCVN 5640 : 1991 : B n giao c«ng tr×nh . C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n Tiªu chuÈn bao gåm 3 phÇn : - Quy ®Þnh chung : Quy ®Þnh nguyªn t¾c , néi dung v tr×nh tù tiÕn h nh c«ng t¸c b n giao c«ng tr×nh ® ho n th nh ®Ó ®−a v o sö dông - Néi dung c«ng t¸c b n giao c«ng tr×nh - Tr¸ch nhiÖm v quyÒn h¹n cña c¸c c¬ quan cã liªn quan v 1 phô lôc h−íng dÉn ( MÉu biªn b¶n b n giao c«ng tr×nh ® ho n th nh). + TCVN 4085:1985: KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 8 phÇn - Quy ®Þnh chung ( ¸p dông khi thi c«ng v nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®Êt nung , g¹ch xØ , silicat , g¹ch kh«ng nung , ®¸ ®Ïo , ®¸ héc , bªt«ng ®¸ héc) - C«ng t¸c chuÈn bÞ ( mÆt b»ng , nÒn mãng , vËt liÖu ,v÷a d n gi¸o v v¸n khu«n) v c¸c yªu cÇu thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ - Khèi x©y ®¸ héc v bªt«ng ®¸ héc - Khèi x©y g¹ch ®¸ ( phÇn chung : khèi x©y lanh t«, khèi x©y m¸i ®ua, x©y t−êng chÌn khung , khèi x©y t−êng cã cèt thÐp ) - Khèi x©y vßm ,vá máng - Nh÷ng yªu cÇu bæ xung cho thi c«ng cho kÕt cÊu g¹ch ®¸ trong vïng cã ®éng ®Êt 8 www.giaxaydung.vn
 9. GXD ., jsc - Tr¸t , èp , l¸t - NghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ + TCVN 4453: 1995: KÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp to n khèi.Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 7 phÇn - Ph¹m vi ¸p dông - C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn - Cèp pha v ® gi¸o - C«ng t¸c cèt thÐp - VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bªt«ng - Thi c«ng bªt«ng - KiÓm tra v nghiÖm thu V 5 phô lôc h−íng dÉn (Sè liÖu thiÕt kÕ cèp pha v ® gi¸o, sè liÖu cèt thÐp cña kÕt cÊu BTCT, b¶ng tÝnh s½n th nh phÇn cÊp phèi cho 1m3 bªt«ng m¸c 100 , hÖ sè chuyÓn ®æi cña c¸c lo¹i mÉu kh¸c so víi mÉu chuÈn 150x150x150 mm , b¶ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o l−êng hîp ph¸p ) + TCVN 4452: 1987: KÕt cÊu bªt«ng v bªt«ng cèt thÐp l¾p ghÐp.Quy ph¹m. Thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 6 phÇn : - Quy ®Þnh chung - VËn chuyÓn , xÕp kho, nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu bª t«ng v BTCT ®óc s½n - L¾p ghÐp cÊu kiÖn ( ChØ dÉn chung , l¾p dÇm , gi»ng , d n , c¸c tÊm panel l¾p ghÐp b»ng ph−¬ng ph¸p n©ng s n , l¾p ghÐp theo tæ hîp khèi lín) - H n v chèng ¨n mßn mèi nèi v c¸c chi tiÕt ®Æt s½n - ChÌn kÝn c¸c khe hë v ho n thiÖn c¸c mèi nèi - kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ghÐp v 5 phô lôc h−íng dÉn ( NhËt ký l¾p ghÐp , nhËt ký c¸c c«ng t¸c h n , nhËt ký ®æ bªt«ng mèi nèi , chèng thÊm cho mèi nèi . . .) + TCVN 5674 : 1992: C«ng t¸c ho n thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn gåm 8 phÇn : - Quy ®Þnh chung ( kh«ng ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu ®Æc biÖt) - C«ng t¸c tr¸t - C«ng t¸c l¸t v l¸ng - C«ng t¸c èp - C«ng t¸c ®¾p næi - C«ng t¸c kÝnh - C«ng t¸c tr¸t l¾p ghÐp trÇn treo - C«ng t¸c tr¸t s¬n phñ bÒ mÆt + TCXD 159 : 1986 : Tr¸t ®¸ trang trÝ , thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 4 phÇn : - Quy ®Þnh chung - VËt liÖu - Thi c«ng tr¸t ®¸ trang trÝ ( Pha trén vËt liÖu , ph−¬ng ph¸p thi c«ng) - KiÓm tra nghiÖm thu 9 www.giaxaydung.vn
 10. GXD ., jsc V 5 phô lôc h−íng dÉn ( liÖt kª nh÷ng nguyªn nh©n l m ¶nh h−ëng chÊt l−îng ®¸ trang trÝ , dông cô thi c«ng ®¸ trang trÝ , c¸c lo¹i má ®¸ trang trÝ ë ViÖtnam , h−íng dÉn ®¸nh bãng ®¸ v c¸ch pha trén v÷a cho ®¸ b¨m +TCVN 4516:1988:Ho n thiÖn mÆt b»ng x©y dùng.Quy ph¹m thi c«ngv nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 6 phÇn : - Quy ®Þnh chung - ChuÈn bÞ mÆt b»ng - §−êng ®i ( mÆt ®−êng xØ , ®−êng bª t«ng ) - h ng r o( R o d©y thÐp , r o b»ng bªt«ng l¾p ghÐp) - S©n ch¬i - Trång c©y xanh V 2 phô lôc( h−íng dÉn thêi gian trång c©y thÝch hîp , nhãm c©y cã thÓ thay thÕ cho nhau ) +TCXD 190:1996: Mãng cäc tiÕt diÖn nhá . Tiªu chuÈn thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 7 phÇn: - Quy ®Þnh chung ( cho cäc cã chiÒu réng nhá h¬n 250mm ) - ChÕ t¹o cäc - §ãng cäc nhá - Ðp cäc nhá - ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc nhá - ThÝ nghiÖm ®éng cäc nhá - An to n lao ®éng V 2 phô lôc h−íng dÉn (MÉu theo dâi ®ãng cäc , mÉu theo dâi Ðp cäc) + TCXD 197: 1997: Nh cao tÇng . Thi c«ng cäc khoan nhåi Tiªu chuÈn gåm 13 phÇn : - Ph¹m vi ¸p dông : ¸p dông khi thi c«ng cäc khoan nhåi b»ng thiÕt bÞ khoan gÇu , cã èng chèng t¹m thêi v dïng v÷a bent«nit ®Ó gi÷ æn ®Þnh v¸ch lç khoan cã ®−êng kÝnh 60-150Cm víi chiÒu s©u 35-50m. - C«ng t¸c chuÈn bÞ - §Þnh vÞ hè khoan - H¹ èng chèng - KiÓm tra ®−êng èng dÉn bent«nit - C«ng t¸c khoan - H¹ cèt thÐp - Thæi röa ®¸y hè khoan - §æ bª t«ng - Rót èng chèng - Dung sai - C¸c cäc bÞ h− háng - Lý lÞch cäc + TCXD 202: 1997: Nh cao tÇng . Thi c«ng phÇn th©n - Tiªu chuÈn bao gåm 4 phÇn : - Ph¹m vi ¸p dông 10 www.giaxaydung.vn
 11. GXD ., jsc - Nguyªn t¾c chung - Ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn thiÕt bÞ v vËt t− lªn cao - D n gi¸o v v¸n khu«n. + TCVN 5641: 1991: BÓ chøa BTCT . Quy ph¹m thi c«ng v nghiÖm thu Tiªu chuÈn bao gåm 9 phÇn : - Quy ®Þnh chung : ¸p dông khi thi c«ng v nghiÖm thu phÇn x©y dùng bÓ chøa n−íc , chøa dÇu th« , s¶n phÈm cña dÇu cã d¹ng h×nh trô , h×nh hép. . . - VËt liÖu - C«ng t¸c ®Êt - C«ng t¸c bªt«ng v bªt«ng cèt thÐp (Líp lãt bªt«ng , ®æ bªt«ng ®¸y bÓ v th nh bÓ) - L¾p c¸c kÕt cÊu bªt«ng ®óc s½n - C«ng t¸c kÐo cèt thÐp vßng (C¸c nguyªn t¾c an to n khi kÐo cèt thÐp vßng ) - C«ng t¸c phun v÷a - ThÝ nghiÖm bÓ chøa ( ThÝ ngiÖm kh«ng tho¸t h¬i cña m¸i cho bÓ chøa dÇu v s¶n phÈm cña dÇu ) - NghiÖm thu ®−a v o sö dông c¸c bÓ ® ho n th nh V 4 phô lôc h−íng dÉn (MÉu biªn b¶n nghiÖm thu bÓ chøa trô v kÐo c¸p ULT , nhËt ký kÐo c¸p ULT , biªn b¶n kÐo c¸p ULT, nhËt ký thi c«ng phun v÷a). Trong c¸c tiªu chuÈn ® ban h nh ë ®©y víi tèc ®é thay ®æi c«ng nghÖ rÊt nhanh do vËy nhiÒu tiªu chuÈn , quy ph¹m bÞ l¹c hËu trong c¸c lÜnh vùc nh− : H¹ tÇng kü thuËt , sö lý nÒn mãng , thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng , kiÓm ®Þnh chÊt l−îng , x©y dùng nh nhiÒu tÇng , sö dông vËt liÖu míi , c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr−êng . . .ChÝnh v× vËy c¸c tiªu chuÈn n y cÇn cËp nhËt v ho n thiÖn ®Ó ng y c ng s¸t thùc tÕ , ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng nghÖ . Bªn c¹nh c¸c tiªu chuÈn th× ®Ó gióp cho c¸c kü s− TVGS cã thªm th«ng tin ®Ó ho n th nh tèt c«ng viÖc , Côc Gi¸m §Þnh Bé X©y Dùng ® Ên h nh bé t i liÖu “Båi d−ìng kü s− t− vÊn gi¸m s¸t chÊt l−îng”. C¸c häc viªn cã thÓ tham kh¶o thªm t i liÖu n y. III.GÝam s¸t thi c«ng kÕt cÊu BTCT. to n khèi T− vÊn gi¸m s¸t Thi c«ng ®−îc chñ ®Çu t− giao cho thay mÆt chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ . NhiÖm vô cña t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng l : 1.Gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i : ChÊp h nh c¸c quy ®Þnh cña thiÕt kÕ m cÊp cã thÈm quyÒn ® phª duyÖt, c¸c tiªu chuÈn kü thuËt v c¸c cam kÕt vÒ chÊt l−îng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu . 2.Ph¶i kiÓm tra vËt t− , vËt liÖu mang vÒ c«ng tr×nh trong giai ®o¹n ®ang chuÈn bÞ thi c«ng : Mäi vËt t− vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o tÝnh n¨ng theo yªu cÇu ph¶i ®−îc chë ngay ra ngo i ph¹m vi c«ng tr−êng . Khi thÊy cÇn thiÕt, yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt l−îng vËt liÖu v c¸c chÕ phÈm x©y dùng 3.Giai ®o¹n x©y l¾p : GSTC ph¶i theo dâi b¸m s¸t th−êng xuyªn hiÖn tr−êng vÒ mÆt chÊt l−îng , tiÕn ®é , ký x¸c nhËn c¸c khèi l−îng ho n th nh , ph¸t sinh . LËp b¸o c¸o ®Þnh kú cho chñ ®Çu t− . LËp biªn b¶n nghiÖm thu theo c¸c mÉu quy ®Þnh, nh÷ng phÇn, 11 www.giaxaydung.vn
 12. GXD ., jsc h¹ng môc m khi thi c«ng cã dÊu hiÖu ch−a phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt, khi nghiÖm thu ph¶i lËp biªn b¶n cã ®¸nh gi¸ v ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ v c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn. 4.Giai ®o¹n ho n th nh x©y dùng c«ng tr×nh : C¸c tæ chøc t− vÊn gi¸m s¸t thay mÆt cho chñ ®Çu t− tËp hîp v qu¶n lý to n bé hå s¬ chÊt l−îng v c¸c biªn b¶n nghiÖm thu , sö lý cña c«ng tr×nh . Trªn c¬ së nh÷ng hå s¬ n y chñ ®Çu t− lËp th nh biªn b¶n ho n c«ng c«ng tr×nh v biªn b¶n tæng nghiÖm thu . Biªn b¶n tæng nghiÖm thu l c¬ së ph¸p lý ®Ó b n giao v ®−a c«ng tr×nh v o sö dông v nã cßn l c¬ së ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh sau n y. 3.1 KiÓm tra quy tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng nhµ thÇu C¸c yªu cÇu c¬ b¶n & m« h×nh qu¶n lý chÊt l−îng c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng Theo bé luËt x©y dùng do Quèc héi th«ng qua ng y 2 -11-2003 §iÒu19: Qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nh thÇu th× (LuËt x©y dùng) quy ®Þnh nh− sau: 1.Néi dung qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nh thÇu : a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu , tÝnh chÊt , quy m« c«ng tr×nh x©y dùng , trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n , bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng ; b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu , cÊu kiÖn , vËt t− , thiÕt bÞ c«ng tr×nh , thiÕt bÞ c«ng nghÖ tr−íc khi x©y dùng v l¾p ®Æt v o c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chuÈn v yªu cÇu thiÕt kÕ ; c) LËp v kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng ; d) LËp v ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh ; ®) KiÓm tra an to n lao ®éng , vÖ sinh m«i tr−êng bªn trong v bªn ngo i c«ng tr−êng ; e) NghiÖm thu bé phËn v lËp b¶n vÏ ho n c«ng cho bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng , h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng v c«ng tr×nh x©y dùng ho n th nh ; f) B¸o c¸o chñ ®Çu t− vÒ tiÕn ®é , chÊt l−îng , khèi l−îng , an to n lao ®éng v vÖ sinh m«i tr−êng thi c«ng x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t− ; g) ChuÈn bÞ t i liÖu l m c¨n cø nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 24, 25, 26 cña nghÞ ®Þnh n y v lËp phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t− tæ chøc nghiÖm thu . 2. Nh thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− v ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn : Båi th−êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång , sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i , thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng hoÆc g©y h− háng , g©y « nhiÔm m«i tr−êng v c¸c h nh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i . §iÒu 20.Qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu 1.Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña nghÞ ®Þnh n y. 2. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21 cña nghÞ ®Þnh n y ®èi víi nh thÇu phô . 3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− v ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn v do c¸c nh thÇu phô thùc hiÖn ; båi th−êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång , sö dông vËt liÖu khi kh«ng ®óng chñng lo¹i , thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng hoÆc g©y h− háng , « nhiÔm m«i tr−êng v c¸c h nh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i . 12 www.giaxaydung.vn
 13. GXD ., jsc 4. Nh thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc tæng thÇu vÒ chÊt l−îng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn . §iÒu 21.Gi¸m s¸t chÊt l−îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t− ( Tham kh¶o luËt x©y dùng ) §iÒu 22. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nh thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ( luËt x©y dùng ) - Nh thÇu ph¶i lËp qui tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng cho c«ng tr×nh - Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chÊt l−îng cña c«ng ty v cña c«ng tr−êng ®Ó thùc hiÖn viÖc nghiÖm thu néi bé v kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng ® ®¶m b¶o tr−íc khi nghiÖm thu A-TVGS -B. - B ph¶i kiªn quyÕt tù thùc hiÖn c«ng viÖc ®¶m b¶o chÊt l−îng,TVGS kh«ng l m thay. - CÇn cã c¸n bé kü thuËt chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c hå s¬. - Ph¶i n¾m ®−îc c¸c v¨n b¶n vÒ tiªu chuÈn v c¸c quy ph¹m §iÒu 23. Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng : 1. Nh thÇu thi c«ng ph¶i tù tæ chøc nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng ... 2. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nh thÇu x©y dùng . 3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ho n th nh chØ ®−îc phÐp ®−a v o sö dông sau khi ®−îc chñ ®Çu t− nghiÖm thu . 4. Khi chñ ®Çu t− , nh thÇu l ng−êi n−íc ngo i th× c¸c v¨n b¶n ph¶i thÓ hÞªn b»ng tiÕng ViÖt v tiÕng n−íc ngo i do chñ ®Çu t− lùa chän . 3.1.1 C¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt l−îng c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng nãi chung : N§ 209/2004/N§- CP vÒ Qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng x¸c ®Þnh hai chñ thÓ chÝnh ®Ó qu¶n lý chÊt l−îng : Nh thÇu x©y l¾p ( bªn B ) v chñ ®Çu t− ( bªn A ), c¬ quan thiÕt kÕ chØ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶. Vai trß qu¶n lý chÊt l−îng chÝnh , quan träng nhÊt l cña nh thÇu x©y dùng ( bªn B ). Trong thùc tÕ hay sö dông nh÷ng lo¹i m« h×nh qu¶n lý sau: 1. Chñ ®Çu t− B : §©y l h×nh thøc chñ ®Çu t− ( nÕu ®ñ n¨ng lùc ) trùc tiÕp qu¶n lý v gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n. NÕu c¸c chñ ®Çu t− kh«ng ph¶i l c¸c c¬ quan x©y dùng th× ng−êi ta kh«ng ¸p dông h×nh thøc n y, nÕu ¸p dông chØ dïng cho c¸c dù ¸n nhá nh− c¶i t¹o , söa ch÷a... Khi chñ ®Çu t− cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n ( tæng thÇu) th× B cã thÓ l A hoÆc c«ng ty con cña A. §©y l h×nh thøc hay ®−îc ¸p dông cho c¸c c«ng ty cæ phÇn ®Çu t− x©y dùng, chØ sö dông phßng qu¶n lý x©y l¾p ®iÒu h nh v qu¶n lý chÊt l−îng x©y dùng . C¸ch n y mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ nh−ng qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh kh«ng ®−îc kh¸ch quan. 2. Chñ ®Çu t− Ban QLDA B : Gièng nh− h×nh thøc 1, ë ®©y chñ ®Çu t− giao quyÒn cho ban QLDA ( nÕu ®ñ n¨ng lùc ) ®iÒu h nh v gi¸m s¸t dù ¸n. §©y l h×nh thøc hay ®−îc ¸p dông cho c¸c c«ng ty cæ phÇn ®Çu t− x©y dùng , c¸c tæng c«ng ty x©y dùng khi tù thùc hiÖn dù ¸n t−¬ng ®èi lín. 3. Chñ ®Çu t− TVGS B ; hoÆc: Chñ ®Çu t− Ban QLDA TVGS B Tr−êng hîp n y chñ ®Çu t− thuª c¬ quan T− vÊn l m qu¶n lý dù ¸n hoÆc t− vÊn gi¸m s¸t. H×nh thøc n y ®ùîc ¸p dông réng r i cho c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch, c¸c chñ ®Çu t− kh«ng thuéc lÜnh vùc x©y dùng. 13 www.giaxaydung.vn
 14. GXD ., jsc C¸c chñ ®Çu t− tù thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n lín còng hay ¸p dông h×nh thøc n y, tuy tèn kÐm h¬n nh−ng tÝnh kh¸ch quan cao h¬n . Trong mäi h×nh thøc, nÕu ® thuª TVGS th× TVGS l ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t− ( c¸c biªn b¶n nghiÖm thu , cÊu kiÖn x©y l¾p chØ cÇn ch÷ ký cña TVGS l ®ñ ) 3.1.2 Néi dung chÝnh cña qu¶n lý chÊt l−îng: Qu¶n lý chÊt l−îng hå s¬ ph¸p lý, yªu cÇu l : ®ñ, ®óng, theo tr×nh tù qu¶n lý v ®Çu t− XDCB. Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng, yªu cÇu l : Th−êng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng. Néi dung gi¸m s¸t gåm: ChÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é, an to n, vÖ sinh m«i tr−êng. LËp hå s¬ qu¶n lý chÊt l−îng thi c«ng cho : tõng lo¹i h×nh c«ng viÖc, tõng giai ®o¹n , ho n th nh h¹ng môc, ho n th nh c«ng tr×nh . 3.1.3 T− vÊn, gi¸m s¸t Néi dung cña TVGS thÓ hiÖn chÝnh trong hai nhiÖm vô ghÐp : T− vÊn & Gi¸m s¸t. T− vÊn T− vÊn l b»ng kiÕn thøc cña m×nh , khuyªn ®èi t¸c cña m×nh thùc hiÖn ph−¬ng ¸n hîp lý víi môc ®Ých n o ®ã. Môc ®Ých cã thÓ l : §óng ph¸p luËt , ®¶m b¶o chÊt l−îng , hiÖu qu¶ kinh tÕ, rót ng¾n tiÕn ®é...T− vÊn chØ dïng lêi khuyªn , kh«ng l m thay cho A v cho B. V× vËy ®ßi hái ng−êi kü s− t− vÊn ph¶i cã kiÕn thøc s©u v réng , bao gåm nhiÒu lÜnh vùc: -Ph¸p lý : N¾m v÷ng luËt, c¸c nghÞ ®Þnh, c¸c v¨n b¶n cña ng nh,®Þa ph−¬ng v cña nh n−íc...Do ®ã cÇn cËp nhËt th«ng tin, tæ chøc båi d−ìng v ®Æc biÖt l tù båi d−ìng. -Chuyªn m«n : N¾m v÷ng c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m, c¸c t i liÖu cã liªn quan . T×m hiÓu, n¾m b¾t c¸c c«ng nghÖ míi, vËt liÖu míi , ph¶i h×nh dung ®−îc sù chÞu lùc cña kÕt cÊu trong tõng giai ®o¹n , th nh th¹o trong viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c , thiÕt bÞ thi c«ng. . . Gi¸m s¸t Gi¸m s¸t l ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra, kiÕn nghÞ , xö lý mét c¸ch th−êng xuyªn , liªn tôc, cã hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng, tiÕn ®é, an to n v vÖ sinh m«i tr−êng. Thùc chÊt cña gi¸m s¸t l : -Ng¨n ngõa c¸c biÓu hiÖn ( v« t×nh hay h÷u ý ) vi ph¹m ph¸p luËt, chÊt l−îng...®Ó c«ng tr×nh ®−îc thi c«ng ®óng thiÕt kÕ ® ®−îc duyÖt. -NghiÖm thu c«ng viÖc ®óng chÊt l−îng v tiÕn ®é. ThÓ hiÖn cña kÕt qu¶ c«ng viÖc l c¸c biªn b¶n nghiÖm thu Ph−¬ng ph¸p l m viÖc hiÖu qu¶ cña TVGS: - Cã kÕ ho¹ch v khoa häc: l m viÖc theo lÞch, theo giê cña tõng lo¹i c«ng viÖc. - L m viÖc b»ng v¨n b¶n, th«ng qua: NhËt ký c«ng tr×nh, nhËt ký TVGS, c¸c phiÕu xö lý hiÖn tr−êng, phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu… - T¹o ®iÒu kiÖn cho bªn B thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng , ®óng tiÕn ®é nh−ng kh«ng l m thay cho kü thuËt B . Tr¸nh hiÖn t−îng g©y khã kh¨n , vßi vÜnh bªn B hoÆc th«ng ®ång víi B . - KhÐp kÝn hå s¬ vÒ: ph¸p lý, qu¶n lý chÊt l−îng v hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 3.1.4 1 Hå s¬ ph¸p lý cña TVGS Hå s¬ ®ñ thñ tôc cña tæ TVGS sau khi tróng thÇu hoÆc ®−îc chØ ®Þnh thÇu bao gåm: - QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu hoÆc tróng thÇu TVGS cña chñ ®Çu t−. - Hå s¬ ph¸p lý v n¨ng lùc cña c«ng ty nhËn thÇu TVGS. 14 www.giaxaydung.vn
 15. GXD ., jsc - Hîp ®ång gãi thÇu vÒ TVGS cña c«ng tr×nh ( cã thÓ nhiÒu hîp ®ång trong cïng mét c«ng tr×nh ) - QuyÕt ®Þnh th nh lËp tæ t− vÊn gi¸m s¸t v ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty tróng thÇu TVGS. Tuú tr−êng hîp, qui m« c«ng tr×nh, dù ¸n m th nh lËp: TV tr−ëng , c¸c GS chÝnh , GS viªn , GS chuyªn ng nh… hoÆc chØ cö TVGS chÝnh v c¸c GS viªn . - Chøng chØ TVGS , lý lÞch trÝch ngang, hîp ®ång lao ®éng cña c¸c gi¸m s¸t chÝnh, gi¸m s¸t viªn , b»ng TN ®¹i häc cña c¸c GS viªn, GS chuyªn ng nh ( cã thÓ b»ng tèt nghiÖp trung cÊp , tuú v o ®Þa ph−¬ng ). - §Ò c−¬ng hoÆc qui tr×nh qu¶n lý chÊt l−îng cña tæ chøc TVGS lËp cô thÓ cho c«ng tr×nh ® ®−îc c«ng ty nhËn thÇu TVGS v Chñ ®Çu t− phª duyÖt. Qui tr×nh v hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña c«ng ty nhËn thÇu TVGS. - §¨ng ký ch÷ ký cña c¸c th nh viªn TVGS víi bªn A , v¬Ý bªn B v ®¨ng ký v o nhËt ký c«ng tr×nh. NhËt ký T− vÊn gi¸m s¸t : Môc ®Ých l ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thi c«ng, nh÷ng viÖc - cÇn xö lý, kiÓm tra l¹i, cã phÇn b n giao c«ng viÖc cho ng−êi tiÕp theo. NhËt ký TVGS ( ®«i khi ) còng l bé phËn cña hå s¬ qu¶n lý chÊt l−îng (QLCL). 3.2 Gi¸m s¸t vËt liÖu bªt«ng , gi¸m s¸t c«ng t¸c bª t«ng §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng cho kÕt cÊu BTCT chÞu lùc th× kh©u ®Çu tiªn l ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c vËt liÖu trong th nh phÇn bª t«ng theo c¸c tiªu chuÈn : a.Xi m¨ng : Theo c¸c tiªu chuÈn : TCVN 2682 - 1992 Xim¨ng pãocl¨ng TCVN 4033 - 1985 Xim¨ng puz¬lan b. Cèt liÖu : §¸ d¨m, sái , c¸t trong x©y dùng TCVN 1771 - 1986 §¸ d¨m , sái trong x©y dùng-yªu cÇu kü thuËt TCVN 1770 - 1986 C¸t trong x©y dùng-yªu cÇu kü thuËt c.Bª t«ng TCVN 3118 - 1993 Bª t«ng nÆng - ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é TCVN 5592 - 1991 Bª t«ng nÆng- yªu cÇu b¶o d−ìng ®é Èm tù nhiªn TCVN 3105 - 1993 Bª t«ng nÆng- lÊy mÉu chÕ t¹o v b¶o d−ìng mÉu TCVN 3106 - 1993 Bª t«ng nÆng- ph−¬ng ph¸p thö ®é sôt TCVN 4506 - 1987 N−íc cho bª t«ng v v÷a - yªu cÇu kü thuËt Theo BS - 5328 phÇn 1 – 1991 : Víi m«i tr−êng kh¾c nghiÖt v rÊt kh¾c nghiÖt khi kÕt cÊu BTCT ë trªn kh« th× tØ lÖ N/X tèi ®a l 0,55 v bªt«ng tèi thiÓu l cã cÊp bÒn l C40 . NÕu m«i tr−êng Èm th−êng xuyªn th× N/X tèi ®a l 0,45 v cÊp phèi cho : 1 m3 bªt«ng l−îng xim¨ng l ≥ 325 Kg . NÕu m«i tr−êng −ít th× t−¬ng øng l ≥ 350 Kg ( Theo tiªu chuÈn míi TCXDVN 356. 2005 th× m¸c bª t«ng M ®−îc thay b»ng kh¸i niÖm cÊp bÒn( chÞu nÐn)cña bªt«ng l B , hiÖn nay ta sö dông cÊp bÒn cña bªt«ng tõ B5 ®Õn B60 , quan hÖ gi÷a m¸c bª t«ng M v cÊp bÒn B l : B = abM ®¬n vÞ ®o l Mpa (Mª-ga-pascal ) ; trong ®ã : a = 0,1 ; b= 0,778 d.Cèt thÐp 15 www.giaxaydung.vn
 16. GXD ., jsc TCVN 6258- 1997 Cèt thÐp cho bª t«ng- cèt thÐp cã gê TCXD 224- 1998 ThÐp dïng trong BTCT – Ph−¬ng ph¸p thö uèn 3.2.1 VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng v c¸c lo¹i bª t«ng VËt liªu s¶n xuÊt bª t«ng Bao gåm : Xi m¨ng , cèt liÖu , c¸t , n−íc, phô gia v chÊt ®én ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn h nh vÒ vËt liÖu dïng cho BT, yªu cÇu cña thiÕt kÕ v yªu cÇu riªng cña chñ ®Çu t−. VÒ ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o bªt«ng cã: bª t«ng trén thñ c«ng , bª t«ng trén b»ng m¸y , bª t«ng tr¹m trén, bª t«ng th−¬ng phÈm. Ph−¬ng thøc vËn chuyÓn bªt«ng : thñ c«ng,cÇn cÈu , b¨ng t¶i, xe chuyªn dïng, b¬m. C¸c lo¹i bª t«ng: Ngo i lo¹i BT nÆng th«ng th−êng, tuú thuéc lo¹i kÕt cÊu, ph−¬ng ph¸p thi c«ng m cã nh÷ng lo¹i bª t«ng cã ®Æc tÝnh riªng nh− : • Bª t«ng c−êng ®é cao: HiÖn nay ViÖt Nam chÕ t¹o BT nÆng c−êng ®é cao th−êng chØ ®Õn m¸c 300, 350, 400, 500, 600 ( t−¬ng øng víi cÊp bÒn tõ B20 tíi B55 ) . Tuy nhiªn trªn thÕ giíi ng−êi ta ® s¶n xuÊt c«ng nghiÖp BT m¸c ®Õn 1000, trong phßng thÝ nghiÖm ®Õn m¸c 1600. Ngo i bªt«ng cã c−êng ®é chÞu nÐn cao, ng−êi ta cßn chÕ t¹o bª t«ng cã c−êng ®é chÞu kÐo cao. • Bª t«ng chèng thÊm: Ngo i yªu cÇu vÒ c−êng ®é nh− BT th−êng, cÇn cã yªu cÇu vÒ chèng thÊm(m¸c chèng thÊm hiÖn nay cã tõ : W2 ®Õn W12 ) . Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt , cã yªu cÇu cao vÒ chèng thÊm ng−êi ta cã thÓ sö dông bª t«ng chèng thÊm víi nh÷ng qui ®Þnh ngÆt nghÌo h¬n. • Bª t«ng ®æ d−íi n−íc ( kÓ c¶ bª t«ng d©ng). • C¸c lo¹i BT chÞu m i mßn , chÞu a xÝt, BT sö dông cho c¸c c«ng tr×nh biÓn... • Bª t«ng b¬m , bª t«ng kÐo d i hoÆc rót ng¾n thêi gian ninh kÕt, bª t«ng tù ch¶y, bª t«ng phun ... tuú thuéc c«ng nghÖ v yªu cÇu thi c«ng m ta sö dông lo¹i BT cô thÓ . C¸c chØ tiªu cña bª t«ng cÇn thiÕt cho thi c«ng gåm: 1.M¸c BT , CÊp bÒn B ( TCVN : 356 - 2005 ) , ®¬n vÞ ®o: MPA 2. C−êng ®é nÐn theo tuæi v c−êng ®é chÞu nÐn ë tuæi 28 ng y ®ªm ; 90 ng y ®ªm 3. §é sôt 4. §−êng kÝnh cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu : Dmax, lo¹i cèt liÖu. 5. Ph−¬ng thøc trén v ®æ BT ( ®Ó tÝnh gi¸ th nh ... ) 6. M¸c chèng thÊm W2 ®Õn W12 ( theo TCXDVN 356 : 2005 ) 7. §é chÞu m i mßn , chÞu axÝt... 8. Ty le N/X... 3.2.2.ChÕ t¹o bª t«ng CÊp phèi bª t«ng: Khi dïng BT m¸c thÊp ≤100 cho phÐp dïng b¶ng tÝnh s½n vÒ cÊp phèi theo ®Þnh møc. Khi dïng BT m¸c > 100 th× ph¶i x¸c ®Þnh cÊp phèi qua phßng thÝ nghiÖm øng víi nguån cÊp c¸c vËt liÖu ®Çu v o ® ®¨ng ký v cã hîp ®ång cung øng. Bª t«ng th−¬ng phÈm ph¶i cã chøng chØ chÊt l−îng phï hîp víi lo¹i BT yªu cÇu trong thiÕt kÕ, ng y giê cÊp chøng chØ ph¶i phï hîp víi giai ®o¹n thi c«ng. 16 www.giaxaydung.vn
 17. GXD ., jsc HiÖu chØnh cÊp phèi BT t¹i hiÖn tr−êng ph¶i gi÷ nguyªn tû lÖ N/X, trong ®ã chØ xÐt ®Õn ®é Èm cña cèt liÖu. Qui tr×nh trén BT t¹i hiÖn tr−êng theo TCVN 4453:1995 KiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng KiÓm tra chÊt l−îng BT tr−íc khi ®æ cã thÓ kiÓm tra b»ng m¾t, b»ng tay, kiÓm tra ®é sôt v lÊy mÉu thÝ nghiÖm. Sau khi BT ®«ng cøng cã thÓ kiÓm tra bÒ mÆt BT b»ng m¾t , b»ng sóng bËt nÈy, b»ng siªu ©m, khoan lÊy mÉu. KiÓm tra kÝch th−íc, tim , trôc, cèt b»ng th−íc niv« , b»ng m¸y tr¾c ®¹c. CÇn chó ý r»ng, viÖc kiÓm tra chÊt l−îng sau khi BT ®«ng cøng chØ l c«ng viÖc ®èi chøng cho chÊt l−îng thi c«ng, chÊt l−îng c«ng tr×nh chÝnh l chÊt l−îng cña nh thÇu v c¸c bªn tham gia trong qu¸ tr×nh thi c«ng v viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c qu¶n lý. KiÓm tra ®é sôt: §é sôt ®−îc kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ chuyªn dông . §é sôt c ng cao – c ng nhiÒu XM v gi¸ th nh bªt«ng c ng ®¾t . NhiÒu lo¹i kÕt cÊu khi thi c«ng ®ßi hái nghiªm ngÆt vÒ ®é sôt, lóc ®ã ph¶i kiÓm tra liªn tôc , vÝ dô nh− ®é sôt cña bª t«ng cho : Cäc khoan nhåi : l 18±2 Cm 1 Cho bªt«ng b¬m khi thi c«ng nh cao tÇng : 12±2 cho kho¶ng 7 tÇng d−íi , 15±2 ë c¸c tÇng trªn v cã thÓ ®é sôt cao h¬n ( tÇng c ng cao gi¸ BT c ng cao ) Cho bªt«ng tù ch¶y ®Ó ®æ c¸c kÕt cÊu chèng thÊm t¹i nh÷ng n¬i khã kiÓm so¸t chÊt l−îng v khã ®Çm th× ®é sôt cã thÓ ph¶i ®Õn : 22 – 24 Cm. Bª t«ng m¸i dèc, nÒn ®−êng, mÆt ®−êng b¨ng : chØ cÇn ®é sôt : 0 – 4Cm C¸c lo¹i BT th«ng th−êng kh¸c th× tuú v o ph−¬ng ph¸p thi c«ng m chän ®é sôt v th«ng th−êng kh«ng cã yªu cÇu kiÓm tra nghiªm ngÆt . KÝch th−íc mÉu thÝ nghiÖm: Tuú thuéc ®−êng kÝnh cèt liÖu cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng d−íi ®©y: Lo¹i ®¸ Dmax (mm) KÝch th−íc viªn mÉu §¸ 1x2 10 - 20 100x100x100 §¸ 2x4 40 150x150x150 §¸ 4x6 70 200x200x200 §¸ 6x8 100 300x300x300 L−u ý :Dïng khu«n nhá ®óc mÉu cã cèt liÖu lín h¬n qui ®Þnh sÏ cho R cao h¬n 10-30%. Sè l−îng tæ mÉu §−îc qui ®Þnh cô thÓ cho tõng lo¹i kÕt cÊu v theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t− : Cäc khoan nhåi: 3 tæ mÉu/ 01 cäc : phÇn mòi , phÇn th©n cäc v phÇn trªn Mãng : 1 tæ mÉu/ 50m3 bªt«ng nh−ng kh«ng Ýt h¬n 1 tæ mÉu Cét , s n , dÇm : 1 tæ mÉu/ 20m3 bªt«ng nh−ng kh«ng Ýt h¬n 1 tæ mÉu Mét tæ mÉu tiªu chuÈn l 03 viªn , thÝ nghiÖm nÐn c−êng ®é ë tuæi 28 ng y ®ªm khi dïng xim¨ng Poocl¨ng v 90 ng y ®ªm khi dïng xim¨ng Puzoland Cã thÓ chñ ®Çu t− yªu cÇu lÊy thªm 01 viªn/ mçi tæ mÉu ®Ó tù kiÓm tra x¸c suÊt hoÆc khi cã sù nghi ngê vÒ chÊt l−îng. 17 www.giaxaydung.vn
 18. GXD ., jsc Khi bª t«ng cã yªu cÇu chèng thÊm : m¸c ≥ W6, W8 ... th× ngo i lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é cßn ph¶i lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chèng thÊm (¸p lùc lín nhÊt kh«ng thÊm qua > 4/6 viªn) NÕu cã yªu cÇu nÐn bª t«ng ë tuæi sím h¬n: 07 ng y, 14 ng y ( ®Ó thùc hiÖn th¸o cèp pha sím hoÆc cho phÐp triÓn khai sím c«ng viÖc tiÕp theo...) th× cÇn ph¶i lÊy thªm sè mÉu. ViÖc lÊy thªm mÉu ngo i 3 mÉu tiªu chuÈn cÇn ®−îc tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn kÓ c¶ vÒ kü thuËt v kinh phÝ thÝ nghiÖm. LÊy mÉu, d¸n tem, b¶o d−ìng mÉu theo qui ®Þnh. ThÝ nghiÖm nÐn mÉu t¹i phßng thÝ nghiÖm cã giÊy phÐp h nh nghÒ Tr−êng hîp kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ , cÇn lËp biªn b¶n ®Ó chñ ®Çu t− v thiÕt kÕ xö lý. 3.2.3 VËn chuyÓn bª t«ng Yªu cÇu: 1. Sö dông ph−¬ng tiÖn hîp lý, tr¸nh ph©n tÇng , tr¸nh mÊt n−íc xi m¨ng, mÊt n−íc do giã, n¾ng 2.Bè trÝ ph−¬ng tiÖn, nh©n lùc phï hîp víi khèi l−îng thi c«ng , tèc ®é trén, ®æ, ®Çm.. 3.Thêi gian cho phÐp l−u hçn hîp BT trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm. Cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè d−íi ®©y : Thêi gian l−u hçn hîp BT kh«ng cã phô gia NhiÖt ®é ( C 8 ) Thêi gian vËn chuyÓn cho phÐp (phót) >30 30 20 – 30 45 10 – 20 60 5 – 10 90 3.2.4 §æ v ®Çm bª t«ng C¸c yªu cÇu tr−íc khi ®æ bªt«ng : 1.KiÓm tra, nghiÖm thu:v¸n khu«n , cèt thÐp, hÖ thèng s n thao t¸c, m¹ch ngõng thi c«ng. 2.KiÓm tra, nghiÖm thu : c¸c vÞ trÝ ®Æt chê cña c¸c lç , hép kü thuËt, èng thÐp, èng nhùa ®Æt ngang qua kÕt cÊu, hép xèp… 3.KiÓm tra , nghiÖm thu : c¸c hÖ thèng ®i ngÇm trong BT nh− : HÖ thèng ®iÖn, viÔn th«ng, truyÒn h×nh, b¸o ch¸y, an ninh. . . 4.KiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp : r¸c, c¸c vËt thõa, bÒ mÆt cèp pha, bÒ mÆt c¸c kÕt cÊu BT ® ®æ tr−íc. 5. kiÓm tra hÖ thèng an to n lao ®éng : Lan can biªn , d©y an to ncho thî , s n c«ng t¸c . TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c trªn ph¶i ho n tÊt, ®¹t yªu cÇu chÊt l−îng míi ký biªn b¶n nghiÖm thu phÇn cèt pha , cèt thÐp , cho phÐp chuÈn bÞ ®æ bª t«ng . KiÓm tra c«ng t¸c ®æ bª t«ng cña nh thÇu: KiÓm tra thiÕt bÞ ®Çm , sè l−îng , chñng lo¹i , vËn h nh thö ; c«ng t¸c vËn chuyÓn , cung øng bª t«ng ; kiÓm tra bè trÝ nh©n lùc cña nh thÇu : Tæ ®æ , tæ ®Çm , tæ trùc cèppha , trùc cèt thÐp , trùc ®iÖn , trùc kü thuËt . . . Khi c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çy ®ñ míi cho phÐp ®æ bª t«ng. Trong lóc ®æ BT : 18 www.giaxaydung.vn
 19. GXD ., jsc 1.Kh«ng l m sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp , cèp pha v chiÒu d y líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. Ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng cèp pha, ® gi¸o v cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c khiÕm khuyÕt v sù cè ph×nh ,gÉy cèt pha, c©y chèng…. 2.Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc cho tíi khi ho n th nh mét kÕt cÊu n o ®ã theo qui ®Þnh. 3.§¶m b¶o chiÒu d y mçi líp ®æ theo n¨ng lùc trén , cù ly vËn chuyÓn , kh¶ n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt cña kÕt cÊu v ®iÒu kiÖn thêi tiÕt . ChiÒu d y mçi líp ®æ kh«ng v−ît qu¸ trÞ sè cho trong b¶ng : ChiÒu dµy líp ®æ bª t«ng Ph−¬ng ph¸p ®Çm ChiÒu d y cho phÐp mçi líp ®æ (cm) §Çm dïi 1,25 chiÒu d i phÇn c«ng t¸c cña ®Çm(20-40Cm) §Çm mÆt : -KÕt cÊu kh«ng cèt thÐp hoÆc cèt ®¬n 20 -KÕt cÊu cã cèt thÐp kÐp 12 -§Çm thñ c«ng 20 4. ChiÒu cao rãt bª t«ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2,5m ®Ó bª t«ng kh«ng bÞ ph©n tÇng. Khi cao h¬n ph¶i dïng vßi voi , m¸ng nghiªng (khi ®æ bª t«ng mãng) hoÆc lç chê s½n trong cét. §Çm BT: - Dïng ®Çm phï hîp víi lo¹i kÕt cÊu - B¶n : dïng ®Çm mÆt (c¸c l−ît ®Çm ph¶i chêm lªn nhau 3- 5 cm) - DÇm, cét: dïng ®Çm dïi cã c«ng suÊt kh¸c nhau, kiÓm so¸t vÞ trÝ ®Çm ,kh«ng bá sãt, chiÒu s©u ®Çm ph¶i ¨n s©u v o líp tr−íc tõ 5-10cm - T−êng máng, kÕt cÊu dÇm cã nhiÒu thÐp : Dïng ®Çm dïi nhá kÕt hîp víi thñ c«ng - Ph¶i ®óng tr×nh tù ®Ó kh«ng l m x« lÖch cèp pha: C¸c t−êng , v¸ch ph¶i ®æ v ®Çm tõ hai bªn ®èi xøng v o gi÷a 3.2.5 M¹ch ngõng M¹ch ngõng kü thuËt Khi thi c«ng yªu cÇu ®æ bª t«ng liªn tôc nh−ng trong nhiÒu tr−êng hîp b¾t buéc ph¶i dõng t¹m thêi tõng ®ît tõ 1 ®Õn 2 giê råi míi ®æ tiÕp, khi ®æ ®ît sau chó ý ®Çm ¨n v o líp BT ®æ tr−íc 5 –10 cm - Khi ph¶i ®æ cét cïng víi dÇm s n th× : ®æ xong cét ®Õn ®¸y dÇm – chê cho bªt«ng co ngãt - ®æ tiÕp dÇm , s n. - Khi dÇm cã chiÒu cao h¬n 0,8m ®æ cïng víi s n th× m¹ch ngõng kü thuËt dõng c¸ch ®¸y s n 2 – 3cm. M¹ch ngõng thi c«ng Do khèi bª t«ng qu¸ lín , mÆt b»ng thi c«ng qu¸ réng hoÆc c¸c t−êng hÇm cã c¸c t−êng vu«ng gãc nhau ; hoÆc do biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng yªu cÇu th× ph¶i : §æ cét , v¸ch tr−íc ®æ dÇm sau ; hoÆc ph©n ®o¹n ®Ó thi c«ng (nh− chuyªn m«n ho¸ tæ ®éi, lu©n chuyÓn v¸n khu«n ) . Trong nh÷ng tr−êng hîp trªn ng−êi ta tæ chøc c¸c m¹ch ngõng thi c«ng theo : ph−¬ng ngang hoÆc ph−¬ng ®øng. M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang, vÝ dô: • Cét, v¸ch, lâi (m¹ch ngõng ®Æt c¸ch ®¸y dÇm 2 – 3cm). 19 www.giaxaydung.vn
 20. GXD ., jsc • Mãng khèi lín chia th nh nhiÒu líp ®æ. • Thi c«ng ® i, gi»ng víi nÒn tÇng hÇm. Trong tr−êng hîp n y tr−íc khi ®æ BT míi cÇn ph¶i: - L m s¹ch mÆt BT cò, s¹ch líp bét trªn bÒ mÆt bªt«ng v l m tr¬ ®¸ : C¸ch 1: Khi BT ®¹t ( c−êng ®é 15 – 25 KG/cm2 )1 ng y tuæi , dïng b n ch¶i s¾t ch¶i s¹ch, tr¬ ®¸ ra ®é 1,5cm , phun n−íc cä röa s¹ch C¸ch 2: Sau khi ®æ BT, v o mïa hÌ tõ 6 – 8 giê , mïa ®«ng tõ 12 – 24 giê , dïng ¸p lùc n−íc, hoÆc khÝ + n−íc víi ¸p lùc 3 -5 KG/cm2 ®Ó phun v o mÆt BT ®Ó l m tr¬ ®¸. - §æ mét líp máng tõ 5 - 10 cm v÷a XM c¸t víi tØ lÖ 1:2 hoÆc 1:3 lªn bÒ mÆt BT cò tr−íc råi ®æ BT míi ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng cèt liÖu lín l m rçng BT vïng gi¸p lai. M¹ch ngõng thi c«ng ®øng, th−êng hay bè trÝ t¹i : S n , dÇm, t−êng tÇng hÇm... VÞ trÝ m¹ch ngõng chän ë chç cã lùc c¾t nhá (nÕu l kÕt cÊu thanh ) xem TCVN 4453: 1995 VÞ trÝ m¹ch ngõng cÇn chän tr−íc v b¾t buéc ®æ BT ®Õn m¹ch ngõng míi ®−îc kÕt thóc. Xö lý m¹ch ngõng b»ng c¸ch: 1.Dïng v¸n khu«n chÆn v g«ng cøng ®Ó cã thÓ ®Çm ®−îc ë khu vùc quanh m¹ch ngõng 2.Dïng tia n−íc phun v tÈy s¹ch phÇn tiÕp gi¸p nh− ® nãi ë phÇn trªn. 3.Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, (vÝ dô dÇm cao) cã thÓ më cöa th nh cèp pha mÆt bªn ®Ó dän vÖ sinh. ViÖc dän vÖ sinh, tÈy s¹ch phÇn BT tr n ra v phÇn BT xèp do ®Çm kÐm l rÊt cÇn thiÕt v× ®©y l khu vùc bªt«ng kÐm chÊt l−îng nhÊt. 4.Nªn dïng BT kh«ng co ngãt ®Ó ®æ tr−íc v o phÇn tiÕp gi¸p tr−íc khi ®æ BT ®ît sau, ë s n chØ nªn quÐt líp v÷a kh«ng co ngãt hoÆc v÷a cã tÝnh chÊt keo d¸n nh− n−íc xim¨ng. 3.2.6 B¶o d−ìng bª t«ng B¶o d−ìng BT b»ng c¸ch gi÷ Èm bÒ mÆt cho bªt«ng b»ng c¸ch : dïng c¸t , bao t¶i gai , mïn c−a phun n−íc theo giê hoÆc be bê ng©m n−íc ®Ó bªt«ng cã n−íc ®Ó thuû ho¸ hÕt xim¨ng v l m gi¶m nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh bªt«ng ninh kÕt. §èi víi cét kÝch th−íc lín nªn dïng èng ch¶y tr n ®Æt trªn ®Çu cét l tèt nhÊt. B¶ng 17: Thêi gian b¶o d−ìng Èm (theo TCVN 5592 : 1991) Vïng khÝ hËu Tct BD Tªn mïa Th¸ng Rth BD% R28 b¶o d−ìng bª ngµy ®ªm t«ng Vïng A HÌ IV - IX 50-55 3 §«ng X - III 40-50 4 Vïng B Kh« II - VII 55-60 4 M−a VIII - I 35-40 2 Vïng C Kh« XII - IV 70 6 M−a V - XI 30 1 Trong ®ã: Rth BD - C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n Tct BD - Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt 20 www.giaxaydung.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản