intTypePromotion=1

Bài giảng Giới thiệu hiệu ứng Doppler trong siêu âm - BS. Bùi Phú Quang

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
176
lượt xem
31
download

Bài giảng Giới thiệu hiệu ứng Doppler trong siêu âm - BS. Bùi Phú Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu hiệu ứng Doppler trong siêu âm - BS. Bùi Phú Quang

 1. BEÄNH VIEÄN CHÔÏ RAÃY KHOA SIEÂU AÂM GIÔÙI THIEÄU HIEÄU ÖÙNG DOPPLER TRONG SIEÂU AÂM BS.Buøi Phuù Quang
 2. LÒCH SÖÛ HIEÄU ÖÙNG DOPPLER ÑÖÔÏC CHRISIAN DOPPLER PHAÙT HIEÄN NAÊM 1845 KHI NGHIEÂN CÖÙU SÖÏ KHAÙC BIEÄT VEÀ MAØU SAÉC CAÙC SAO TRONG VUÕ TRUÏ
 3. HIEÄU ÖÙNG DOPPLER NHAÄN XEÙT: HIEÄN TÖÔÏNG THAY ÑOÅI TAÀN SOÁ GIÖÕA NGUOÀN SIEÂU AÂM PHAÙT RA VAØ AÂM PHAÛN XAÏ KHI NGUOÀN SIEÂU AÂM ÑOÙ PHAÙT TÔÙI MOÄT VAÄT DI ÑOÄNG.
 4. HIEÄU ÖÙNG DOPPLER
 5. HIEÄU ÖÙNG DOPPLER HIEÄU ÖÙNG DOPPLER KHI KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA NGUOÀN PHAÙT SIEÂU AÂM LEÂN BEÀ MAËT CUÛA VAÄT QUAN SAÙT ÑANG CHUYEÅN ÑOÄNG TAÊNG LEÂN THÌ TAÀN SOÁ CUÛA AÂM PHAÛN XAÏ GIAÛM XUOÁNG VAØ NGÖÔÏC LAÏI
 6. PHÖÔNG TRÌNH DOPPLER 2f.v.cos f : TAÀN SOÁ CUÛA SIEÂU AÂM PHAÙT RA f = f: SÖÏ THAY ÑOÅI TAÀN SOÁ GIÖÕA NGUOÀN PHAÙT VAØ AÂM C PHAÛN XAÏ v: TOÁC ÑOÄ CUÛA VAÄT DI CHUYEÅN C. f : GOÙC GIÖÕA NGUOÀN SIEÂU AÂM PHAÙT RA VAØ ÑÖÔØNG ÑI V= CUÛA VAÄT QUAN SAÙT C: TOÁC ÑOÄ CUÛA SIEÂU AÂM 2f. cos TRONG MOÂI TRÖÔØNG
 7. HIEÅN THÒ TÍN HIEÄU DOPPLER -AÂM THANH -ÑOÀ THÒ -BAÛN ÑOÀ MAÕ HOAÙ (KEÁT HÔÏP VÔÙI HÌNH AÛNH 2D : DUPLEX )
 8. CAÙC LOAÏI DOPPLER  : DOPPLER PHOÅ: - DOPPLER LIEÂN TUÏC (CONTINUOUS WAVE) - DOPLER XUNG (PULSE WAVE)  DOPPLER MAØU  DOPPLER NAÊNG LÖÔÏNG  DOPPLER MOÂ (TDI: Tissue Doppler Imaging)
 9. DOPPLER LIEÂN TUÏC (CW)  : ÑAËC ÑIEÅM - NGUOÀN PHAÙT VAØ NGUOÀN THU HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC - KHOÂNG BÒ GIÔÙI HAÏN VEÀ VAÄN TOÁC - KHOÂNG COÙ TÍNH ÑÒNH VÒ VEÀ KHOAÛNG CAÙCH  ÖÙNG DUÏNG - KHAÛO SAÙT CAÙC DOØNG COÙ VAÄN TOÁC CAO
 10. DOPPLER XUNG (PW)  : ÑAËC ÑIEÅM - NGUOÀN PHAÙT VAØ NGUOÀN THU HOAÏT ÑOÄNG THEO CHU KYØ - BÒ GIÔÙI HAÏN VEÀ VAÄN TOÁC - COÙ TÍNH CHAÁT ÑÒNH VÒ  ÖÙNG DUÏNG - KHAÛO SAÙT CAÙC DOØNG COÙ VAÄN TOÁC THAÁP
 11. PHOÅ DOPPLER  : HÖÔÙNG CUÛA PHOÅ DOPPLER - DÖÔNG : DOØNG CHAÛY NGÖÔÏC HÖÔÙNG PHAÙT TIA DOPPLER - AÂM : DOØNG CHAÛY CUØNG HÖÔÙNG PHAÙT TIA DOPPLER
 12. DOPPLER MAØU  : ÑAËC ÑIEÅM - LAØ SÖÏ MAÕ HOAÙ CUÛA DOPPLER XUNG TRONG VUØNG KHAÛO SAÙT - QUI ÖÔÙC: + DI CHUYEÅN VEÀ PHÍA ÑAÀU DOØ: MAØU ÑOÛ + DI CHUYEÅN ÑI XA ÑAÀU DOØ: MAØU XANH  ÖÙNG DUÏNG - KHAÛO SAÙT CAÙC DOØNG COÙ VAÄN TOÁC THAÁP
 13. DOPPLER MAØU  THANG MAØU  HIEÄN TÖÔÏNG ALIASING (VÖÔÏT NGÖÔÕNG) KHI VAÄN TOÁC VÖÔÏT QUAÙ GIÔÙI HAÏN KHAÛO SAÙT: THÖÔØNG ÑÖÔÏC MAÕ HOAÙ BAÈNG MAØU XANH LAÙ MAÏ
 14. POWER DOPPLER  : ÑAËC ÑIEÅM - BAÛN ÑOÀ MAØU LAØ SÖÏ MAÕ HOÙA THEÅ HIEÄN BIEÂN ÑOÄ CUÛA TÍN HIEÄU DOPPLER - CHÆ COÙ 1 MAØU - ÍT BÒ NHIEÃU  ÖÙNG DUÏNG - KHAÛO SAÙT CAÙC DOØNG COÙ VAÄN TOÁC RAÁT THAÁP
 15. TISSUE DOPPLER IMAGING  : ÑAËC ÑIEÅM - ÑOÀ THÒ - BAÛN ÑOÀ MAØU LAØ SÖÏ MAÕ HOÙA THEÅ HIEÄN VAÄN ÑOÄNG THAØNH TIM, CHUÛ YEÁU LAØ THAÁT TRAÙI
 16. DOØNG CHAÛY / MAÏCH MAÙU BÌNH THUÔØNG: DOØNG CHAÛY LÔÙP
 17. DOØNG CHAÛY / MAÏCH MAÙU BAÁT THUÔØNG: DOØNG CHAÛY ROÁI
 18. DOPPLER XUNG (PW)  : CAÙC ÑIEÅM CAÀN CHUÙ YÙ - BIEÅU ÑOÀ VAÄN TOÁC-THÔØI GIAN (PHOÅ) - CÖÛA SOÅ KHAÛO SAÙT - CÖÛA SOÅ CUÛA PHOÅ
 19. DOPPLER XUNG (PW)  THAY ÑOÅI KÍCH THÖÔÙC CÖÛA SOÅ KHAÛO SAÙT
 20. DOPPLER XUNG (PW)  MOÄT SOÁ PHOÅ ÑIEÅN HÌNH: - PHOÅ ÑOÄNG MAÏCH NGOÏAI VI - PHOÅ ÑOÄNG MAÏCH CAÛNH TRONG - PHOÅ TÓNH MAÏCH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2