intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 8

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
297
lượt xem
152
download

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8:Qủan lý sự thay đổi tổ chức Tổ chức (doanh nghiệp) tồn tại và phát triển trong một môi trường thay đổi thường xuyên và sự tồn tại của nó phụ thuộc vào mức độ thích ứng với những cơ hội và những đòi hỏi mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 8

 1. QUAÛN LYÙ SÖÏ THAY ÑOÅI  TOÅ CHÖÙC 1. Söï toàn taïi vaø thích öùng  cuûa toå chöùc 2. Taùc nhaân gaây ra söï thay  ñoåi  3. Nhöõng phaûn öùng tröôùc söï  thay ñoåi 4. Vöôït qua nhöõng phaûn öùng  ñoái vôùi söï thay ñoåi –  laøm chuû söï thay ñoåi.
 2. SÖÏ TOÀN TAÏI VAØ THÍCH ÖÙNG  CUÛA TOÅ CHÖÙC  Toå chöùc (doanh nghieäp) toàn  taïi vaø phaùt trieån trong moät  moâi tröôøng thay ñoåi thöôøng  xuyeân vaø söï toàn taïi cuûa  noù phuï thuoäc vaøo möùc ñoä  thích  öùng vôùi nhöõng cô hoäi  vaø nhöõng ñoøi hoûi môùi.  Moät toå chöùc duø ñang phaùt  trieån toát nhöng noù vaãn coù  theå bò giaø coãi, suy taøn theo  thôøi gian neáu khoâng ñöôïc  ñoåi môùi (thay ñoåi) ñeå duy 
 3. TAÙC NHAÂN GAÂY RA SÖÏ  THAY ÑOÅI  1)Khoa hoïc vaø coâng ngheä:   Kyõ thuaät , coâng ngheä môùi  Söï buøng noå kieán thöùc  Phöông phaùp môùi do öùng duïng  KHKT  Söï buøng noå thoâng tin Nhaø quaûn trò khoân ngoan luoân  theo doõi chaët cheõ moïi thay  ñoåi xaûy ra trong lónh vöïc  lieân quan ñeán coâng vieäc hay 
 4. TAÙC NHAÂN GAÂY RA SÖÏ  THAY ÑOÅI  1) Chính trò xaõ hoäi vaø phaùp  luaät:  Söï quan taâm cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng soáng cuûa hoï ngaøy caøng taêng.  Söï thay ñoåi giaù trò cuoäc soáng, coâng  Söï thay ñoåi veà nhu caàu tieâu duøng. vieäc  Söï thay ñoåi veà chính trò – xaõ hoäi.  Söï thay ñoåi quoác teá (toaøn caàu hoaù vaø hoäi nhaäp)  Söï ñieàu chænh cuûa phaùp luaät
 5. TAÙC NHAÂN GAÂY RA SÖÏ  THAY ÑOÅI (t.t) 1) Kinh teá :  AÙp löïc caïnh tranh  Nhöõng ñoøi hoûi cuûa ngöôøi lao  ñoäng  Söùc eùp töø nhaø cung caáp  Söï thay ñoåi veà nguoàn löïc…  Quyeát ñònh veà söï thay ñoåi  caàn phaûi xeùt treân caùc khía  caïnh taùc ñoäng naøy.
 6. CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG CHUÛ YEÁU  CUÛA SÖÏ THAY ÑOÅI TRONG  TOÅ CHÖÙC (DN) Muïc tieâu vaø chieán löôïc Coâng ngheä Saûn phaåm Cô caáu toå chöùc Chính saùch nhaân söï Vaên hoaù toå chöùc…
 7. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SÖÏ  THAY ÑOÅI Chöa ñöôïc thöû nghieäm  (caàn thoâng tin ñeå ñieàu  chænh) Phöùc taïp, khoù quaûn lyù  (caàn laäp keá hoaïch cho söï  thay ñoåi) Chöùa ñöïng ruûi ro  (caàn chaáp nhaän ruûi ro)
 8. CHUOÃI PHAÛN ÖÙNG  THÖÔØNG XAÛY RA KHI COÙ  SÖÏ THAY ÑOÅI 1. Khoâng ñoàng tình, hoaøi nghi vôùi  söï thay ñoåi, choáng cöï laïi söï  thay ñoåi  2. Quan saùt ,thaêm doø dieãn bieán  cuûa söï thay ñoåi 3. Chaáp nhaän söï thay ñoåi 4. Tích cöïc thöïc hieän söï thay  ñoåi  Moät baàu khoâng khí laøm vieäc  côûi môû, thaân thieän, chia seû  hoã trôï vaø tin caäy laãn nhau seõ  goùp phaàn raát lôùn giuùp vieäc 
 9. CHUOÃI PHAÛN ÖÙNG THÖÔØNG XAÛY  RA KHI COÙ SÖÏ THAY ÑOÅI (t.t)  Moät soá cô caáu toå chöùc giuùp deã  daøng thích nghi hôn vôùi söï thay ñoåi.  Coâng ty naøo seõ deã thích nghi hôn vôùi  söï thay ñoåi ? Taïi coâng ty A :  Ban giaùm ñoác ñöa ra moïi quyeát ñònh  Coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi ñöôïc xaùc  ñònh roõ raøng  Moãi caáp quaûn lyù phaûi chòu traùch  nhieäm veà coâng vieäc cuûa nhaân vieân  tröïc thuoäc.  Moïi thoâng tin vaø chæ thò phaûi ñöôïc  truyeàn ñaït tuaàn töï qua töøng caáp töø  treân xuoáng hoaëc töø döôùi leân.
 10. CHUOÃI PHAÛN ÖÙNG THÖÔØNG  XAÛY RA KHI COÙ SÖÏ THAY  ÑOÅI (t.t) Taïi coâng ty B :  Trong moät soá tröôøng hôïp, caáp  döôùi ñöôïc trao quyeàn ra quyeát  ñònh chöù khoâng phaûi chæ bieát  laøm theo quyeát ñònh.  Baûn moâ taû coâng vieäc taïo  ñieàu kieän cho söï phaùt trieån  cuûa caù nhaân vaø cho pheùp ñaùp  öùng söï thay ñoåi.  Thoâng tin ñi theo 2 chieàu :  cung caáp­phaûn hoài   Nhaân vieân ñöôïc ñoäc laäp trong  coâng vieäc.
 11. NGUYEÂN NHAÂN CUÛA  KHAÙNG CÖÏ VÔÙI SÖÏ THAY  ÑOÅI 1. Lo sôï maát maùt chöùc vuï hay vò  trí hieän taïi 2. Lo laéng trieån voïng ngheà nghieäp  seõ bò aûnh höôûng. 3. Sôï bò aûnh höôûng thu nhaäp 4. Lo sôï phaûi hoïc taäp môùi 5. Sôï maát maùt moái quan heä baïn beø  oån ñònh 6. Sôï ruûi ro 7. Khoâng tin vaøo ñoäi nguõ quaûn lyù
 12. QUAÛN LYÙ SÖÏ THAY ÑOÅI NHÖ  THEÁ NAØO ? 1. Hoaïch ñònh söï thay ñoåi.  Laäp keá hoaïch hôïp lyù laø ñaõ giaûi  quyeát ñöôïc hôn moät nöûa vaán ñeà.  Lyù do phaûi thay ñoåi ?  Muïc tieâu ñaët ra cho söï thay ñoåi  ( do ban giaùm ñoác ñaët ra).  Caàn ñieàu chænh gì cho phuø hôïp  vôùi ñieàu kieän thöïc teá.  Lieân quan ñeán boä phaän naøo ?  Thôøi gian döï tính thöïc hieän  Caùc nguoàn löïc coù theå söû duïng  Löôøng tröôùc caùc khoù khaên vaø  haïn cheá 1. Thoâng tin ñaày ñuû, roõ raøng veà 
 13. QUAÛN LYÙ SÖÏ THAY ÑOÅI NHÖ  THEÁ NAØO ? (t.t) 1. Taïo ra cô hoäi tham gia cho nhaân vieân  ñeå trao ñoåi veà söï thay ñoåi. 2. Neâu baät nhöõng khía caïnh tích cöïc  cuûa thay ñoåi  Taïo höùng thuù môùi cho coâng vieäc  Trieån voïng thaêng tieán  Cô hoäi tieáp thu nhöõng kyõ naêng môùi  Ñöôïc trao theâm quyeàn 1. Nhaø quaûn trò theå hieän loøng nhieät  tình ñoái vôùi söï thay ñoåi.          “Loøng nhieät tình coù hieäu öùng  laây lan tôùi moïi ngöôøi” 1. Ñaùnh giaù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc 
 14. ÑEÅ SÖÏ THAY ÑOÅI THAØNH  COÂNG 1. Chuaån bò veà maët taâm lyù cho söï  thay ñoåi (giai ñoaïn “Raõ ñoâng” )      Laøm noùng baàu nhieät huyeát cuûa  moïi ngöôøi tröôùc nhöõng tö töôûng  ñoåi môùi. 1. Chuaån bò ñuû thôøi gian ñeå nhaân  vieân laøm quen vôùi kyõ naêng môùi,  caùch laøm vieäc môùi. (giai ñoaïn taùi  ñònh hình ) 2. Xöû lyù tinh teá nhöõng khuûng hoaûng  sau söï thay ñoåi : ­ Giaûm bieân cheá ­ Thuyeân chuyeån sang vieäc khaùc,…  Gia taêng nhòp ñoä laøm vieäc ñeå taäp 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản