intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 - Đặng Ngọc Cường

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
182
lượt xem
23
download

Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 - Đặng Ngọc Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 Tổng quan về Linux trình bày khái niệm hệ điều hành Linux, lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành Linux, lịch sử hình thành và phát triển của hệ điều hành Unix, các đặc trưng và những hạn chế của hệ điều hành Linux.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành Unix /Linux: Bài 1 - Đặng Ngọc Cường

 1. H I U HÀNH HÀNH UNIX/LINUX ng Ng c Cư ng Email: dangocuong@gmail.com Phone: 0972.1111.77 Website: http://kcntt.tk
 2. N I DUNG 1. T ng quan v UNIX/LINUX 2. Cài t và qu n tr thi t b 3. Qu n tr h th ng và ngư i dùng 4. Thao tác trên h th ng t p tin 5. X lý văn b n và các b l c 6. L p trình SHELL trên LINUX 2
 3. TÀI LI U THAM KH O Bài gi ng Linux – GV. Bùi Trung Úy - DTU. B o m t và t i ưu trong Redhat Linux – Tr n Th ch Tùng – NXB L XH. C m nang Linux – Nguy n Ti n – NXB GD. L p trình trên Linux – Nguy n Phương Lan – T p 1 Silberschatz Galvin- Operating System Concepts Scott Mann, Ellen L. Mitchel- Linux System Security 3
 4. BÀI 1. T NG QUAN V LINUX 4
 5. LINUX LÀ GÌ? Linux là m t H H d ng UNIX (Unix-like Operating System) ch y trên máy PC v i b i u khi n trung tâm (CPU) Intel 80386 tr lên, hay các b vi x lý trung tâm tương thích AMD, Cyrix. Linux ngày nay còn có th ch y trên các máy Macintosh ho c SUN Sparc. M t c i m n i b t c a Linux là m t h i u hành mi n phí và mã ngu n m . 5
 6. L CH S RA I C A UNIX Gi a năm 1960, AT&T Bell Laboratories và m t s trung tâm khác tham gia t o ra m t H H m i ư c t tên là Multics (Multiplexed Information and Computing Service) n năm 1969, chương trình Multics b bãi b vì ó là m t d án quá nhi u tham v ng. Ken Thompson, Dennis Ritchie và m t s ng nghi p c a Bell Labs ã không b cu c. Thay vì xây d ng m t H H làm nhi u vi c m t lúc, h phát tri n m t H H ơn gi n - ch làm t t m t vi c là ch y chương trình. Peter Neumann t tên cho H H ơn gi n này là Unix. 6
 7. L CH S RA I C A UNIX Năm 1973, s d ng ngôn ng C c a Ritchie, Thompson ã vi t l i toàn b h i u hành Unix và ây là m t thay i quan tr ng c a Unix. Nh ó Unix t ch là h i u hành cho m t máy PDP-xx tr thành h i u hành có th ch y trên nhi u lo i máy tính khác nhau. Kho ng 1977 b n quy n c a UNIX ư c gi i phóng và h i u hành UNIX tr thành m t thương ph m. 7
 8. L CH S RA I C A LINUX Năm 1991, Linus Torvalds, sinh viên c a i h c t ng h p Helsinki, Ph n lan, b t u xem xét Minix v i m c ích nghiên c u cách t o ra m t H H Unix ch y trên máy PC v i b vi x lý Intel 80386 Ngày 25/8/1991, Linus cho ra version 0.01 và thông báo trên comp.os.minix c a Internet v d án c a mình. Ngày 1/1992, Linus cho ra version 0.12 v i shell và C compiler. Linus t tên H H c a mình là Linux. Năm 1994, phiên b n chính th c 1.0 ư c phát hành 8
 9. L CH S RA I C A LINUX Linux ư c vi t l i toàn b t con s không, t c là không s d ng m t dòng l nh nào c a Unix, tránh v n b n quy n c a Unix. Tuy nhiên ho t ng c a Linux hoàn toàn d a trên nguyên t c c a h i u hành Unix. Vì v y n u m t ngư i n m ư c Linux, thì s n m ư c UNIX. Quá trình phát tri n c a Linux ư c tăng t c b i s h tr c a chương trình GNU (GNU’s Not Unix) 9
 10. L CH S RA I C A LINUX Linux có m t linh v t chính th c –Linux penguin, g i là Tux. Linh v t c a Linux 10
 11. V N B N QUY N Các chương trình tuân theo GNU Copyleft or GPL (General Public License) có b n quy n như sau: Tác gi v n là s h u chương trình c a mình. Ai cũng ư c quy n bán copy c a chương trình v i giá b t kỳ mà không ph i tr cho tác gi ban u. Ngư i s h u chương trình t o i u ki n cho ngư i khác sao chép chương trình ngu n phát tri n ti p chương trình. 11
 12. CÁC C TRƯNG C A LINUX Linux là mi n phí (free) và Mã ngu n m (Open Source): Bao g m c kernel, drivers, các công c phát tri n,… Tính n nh: Linux có tính n nh cao, ít b l i khi s d ng so v i các H H khác. Tính b o m t: Linux cung c p các m c b o m t khác nhau cho ngư i s d ng. M i ngư i dùng ch làm vi c trên m t không gian dành riêng. 12
 13. CÁC C TRƯNG C A LINUX Multi-Tasking, Multi-Threading: Là kh năng mà H H gán cho t ng ti n trình ho c chi m quy n s d ng CPU trong m t kho ng th i gian nhât nh. Multi-User: Là kh năng cho phép nhi u ngư i dùng ng th i truy c p vào cùng m t máy. Multi-flatform: Ch y trên nhi u n n t ng ph n c ng khác nhau. 13
 14. CÁC C TRƯNG C A LINUX Multi-Standard Compliant: Tương thích v i h u h t các h POSIX, System V, và BSD. H tr nhi u h th ng file: Minix-1, MS-DOS, VFAT, FAT32, ISO 9660 (CD-ROMS), … Hai h th ng t p tin chính c a Linux là ext2 và ext3. Multiple Networking Protocols: Các giao th c n n t ng ư c h tr b i Kernel như TCP, IPv4, IPv6, X.25, IPX, Appletalk, Netrom, … 14
 15. Nh ng h n ch Chưa thân thi n v i ngư i dùng Cài t còn ph c t p Ph n m m ng d ng còn khó thao tác Thi u tr giúp thân thi n ngư i dùng Còn d a nhi u vào giao ti p dòng l nh Thi u h tr ph n c ng 15
 16. CÁC THÀNH PH N CHÍNH APLICATION SHELL UTILITIES PROGRAMS KERNEL HARDWARE 16
 17. CÁC THÀNH PH N CHÍNH H lõi (kernel-nhân): Xác l p nhi u chương trình c p th p và tương tác tr c ti p v i CPU, i u khi n thi t b ph n c ng và i u khi n vi c th c hi n chương trình. C u trúc h th ng t p tin: Là h th ng lưu tr các thông tin trên thi t b lưu tr . H v (shell): Là cách ngư i dùng tương tác gián ti p v i ph n c ng thông qua kernel. H v ng m nh là bash. Các h v khác như tcsh, ksh, zsh... Các ti n ích: Có ch c năng chính là th c hi n các công vi c d ch v c a h i u hành. 17
 18. NHÂN LINUX GUI CONSOLE SHELL xterm bash KERNEL ksh csh KDE GNOME 18
 19. NHÂN LINUX Ph n nhân (kernel) c a Linux có th hi u ơn gi n là m t t p h p các chương trình thư ng trú trong b nh . Kernel là ph n chính c a h i u hành, ph trách h u h t các ch c năng chính c a h i u hành như qu n lý b nh , th c thi nhi m v và truy nh p ph n c ng... 19
 20. NHÂN LINUX ư c công b l n u tiên trên Internet năm 1991 1994, phiên b n1 1996, phiên b n2 1996, phiên b n 2.2 2001, phiên b n 2.4 2003, phiên b n 2.6 Các phiên b n phát tri n kernel c p nh t hàng ngày ho c hàng tháng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2