intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

363
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng nhằm trình bày về sự phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, ưu và nhược điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tiếp cận hướng đối tượng, giới thiệu về OODM và OODBMS, ưu và nhược điểm của OODM và OODBMS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

 1. Gi i thi u HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ví d K t lu n HQT CSDL hư ng đ i tư ng (OODBMS: Object-Oriented DataBase Management System) Ph m Th Ng c Di m ptndiem@cit.ctu.edu.vn B môn HTTT Khoa CNTT&TT - Đ i h c C n Thơ Tháng 12 năm 2012 1 Ph m Th Ng c Di m OODB
 2. Gi i thi u HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ví d K t lu n N i dung 1 Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ti p c n hư ng đ i tư ng 2 HQT CSDL hư ng đ i tư ng Gi i thi u OODM và OODBMS Ưu và như c đi m c a OODBMS Các chu n Mô hình hóa 3 Ví d CSDL đào t o 4 K t lu n 2 Ph m Th Ng c Di m OODB
 3. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n N i dung 1 Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ti p c n hư ng đ i tư ng 2 HQT CSDL hư ng đ i tư ng Gi i thi u OODM và OODBMS Ưu và như c đi m c a OODBMS Các chu n Mô hình hóa 3 Ví d CSDL đào t o 4 K t lu n 3 Ph m Th Ng c Di m OODB
 4. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 5. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 6. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) Công ngh ph n m m 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 7. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) Công ngh ph n m m H th ng đa phương ti n (Multimedia system) 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 8. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) Công ngh ph n m m H th ng đa phương ti n (Multimedia system) H th ng thông tin đ a lý (GIS) 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 9. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) Công ngh ph n m m H th ng đa phương ti n (Multimedia system) H th ng thông tin đ a lý (GIS) Tìm ki m và tích h p d li u c a các Website. 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 10. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng I Nh ng ng d ng m i Thi t k nh máy tính (CAD: Computer-Aided Design) S n xu t nh máy tính (CAM: Computer-Aided Manufactoring) Công ngh ph n m m H th ng đa phương ti n (Multimedia system) H th ng thông tin đ a lý (GIS) Tìm ki m và tích h p d li u c a các Website. Etc. 4 Ph m Th Ng c Di m OODB
 11. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng II => Nh ng nhu c u m i Nh ng đ i tư ng có c u trúc ngày càng ph c t p, 5 Ph m Th Ng c Di m OODB
 12. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng II => Nh ng nhu c u m i Nh ng đ i tư ng có c u trúc ngày càng ph c t p, Nh ng ki u d li u m i, 5 Ph m Th Ng c Di m OODB
 13. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng II => Nh ng nhu c u m i Nh ng đ i tư ng có c u trúc ngày càng ph c t p, Nh ng ki u d li u m i, Nh ng giao d ch kéo dài, 5 Ph m Th Ng c Di m OODB
 14. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng II => Nh ng nhu c u m i Nh ng đ i tư ng có c u trúc ngày càng ph c t p, Nh ng ki u d li u m i, Nh ng giao d ch kéo dài, Vi c phát tri n c a các h th ng thông tin không th a mãn nhu c u ngư i dùng 5 Ph m Th Ng c Di m OODB
 15. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a các ng d ng II => Nh ng nhu c u m i Nh ng đ i tư ng có c u trúc ngày càng ph c t p, Nh ng ki u d li u m i, Nh ng giao d ch kéo dài, Vi c phát tri n c a các h th ng thông tin không th a mãn nhu c u ngư i dùng Etc. 5 Ph m Th Ng c Di m OODB
 16. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a HQT CSDL 1960s: HQT CSDL phân c p (IMS), HQT CSDL m ng (CODASYL) 6 Ph m Th Ng c Di m OODB
 17. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a HQT CSDL 1960s: HQT CSDL phân c p (IMS), HQT CSDL m ng (CODASYL) 1970s: HQT CSDL quan h Mô hình đơn gi n Toàn v n d li u An toàn d li u Tính nguyên t c a các giao d ch Đ tin c y c a d li u Etc. 6 Ph m Th Ng c Di m OODB
 18. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a HQT CSDL 1960s: HQT CSDL phân c p (IMS), HQT CSDL m ng (CODASYL) 1970s: HQT CSDL quan h Mô hình đơn gi n Toàn v n d li u An toàn d li u Tính nguyên t c a các giao d ch Đ tin c y c a d li u Etc. 1986 : S xu t hi n HQT CSDL hư ng đ i tư ng 6 Ph m Th Ng c Di m OODB
 19. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a HQT CSDL 1960s: HQT CSDL phân c p (IMS), HQT CSDL m ng (CODASYL) 1970s: HQT CSDL quan h Mô hình đơn gi n Toàn v n d li u An toàn d li u Tính nguyên t c a các giao d ch Đ tin c y c a d li u Etc. 1986 : S xu t hi n HQT CSDL hư ng đ i tư ng 1993 : S ra đ i c a chu n ODMG cho HQT CSDL HĐT 6 Ph m Th Ng c Di m OODB
 20. Gi i thi u S phát tri n c a HQT CSDL và các ng d ng HQT CSDL hư ng đ i tư ng Ưu như c đi m c a HQT CSDL quan h Ví d Ti p c n hư ng đ i tư ng K t lu n S phát tri n c a HQT CSDL 1960s: HQT CSDL phân c p (IMS), HQT CSDL m ng (CODASYL) 1970s: HQT CSDL quan h Mô hình đơn gi n Toàn v n d li u An toàn d li u Tính nguyên t c a các giao d ch Đ tin c y c a d li u Etc. 1986 : S xu t hi n HQT CSDL hư ng đ i tư ng 1993 : S ra đ i c a chu n ODMG cho HQT CSDL HĐT 1998 : Chu n UML cho thi t k nh ng ng d ng HĐT 6 Ph m Th Ng c Di m OODB
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2