Bài giảng Hệ thống điện: Lưới điện nhỏ - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
129
lượt xem
41
download

Bài giảng Hệ thống điện: Lưới điện nhỏ - TS. Trương Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện: Lưới điện nhỏ có nội dung cung cấp các khái niệm, phân loại cũng như cách thức kết nối vận hành các lưới điện nhỏ. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện: Lưới điện nhỏ - TS. Trương Việt Anh

 1. LÖÔÙI ÑIEÄN NHOÛ MICRO ­ GRID TRÌNH BAØY: TRÖÔNG VIEÄT ANH
 2. VÒ TRÍ LÖÔÙI ÑIEÄN  NHOÛ
 3. LÑPP NHOÛ – MICRO GRID
 4. LÑPP NHOÛ – MICRO GRID
 5. MICRO GRID BAÙN ÑOÄC  LAÄP
 6. MICRO GRID BAÙN ÑOÄC  LAÄP
 7. MICRO GRID BAÙN ÑOÄC  LAÄP
 8. DG TRONG MICRO­GRID
 9. NHAÄN DIEÄN MICRO GRID  MICRO­ GRID laø moät nhoùm caùc boä löu tröõ naêng löôïng phaân  taùn döôùc daïng caùc maùy phaùt phaân taùn vaø caùc phuï taûi lieân  keát vôùi nhau qua heä thoáng phaân phoái.   MICRO­ GRID laø nhöõng löôùi ñieän ñoäc laäp, coù theå/khoâng lieân  keát vôùi löôùi ñieän quoác gia, ñieän aùp laøm vieäc thaáp, coâng  suaát vaän chuyeån nhoû, cung caáp cho moät nhoùm hoä thuï nhoû,  chuû yeáu söû duïng caùc nguoàn phaùt taïi choã  MICRO­ GRID chuû yeáu lieân keát caùc cuïm nguoàn phaùt coâng  suaát phaân taùn coù coâng suaát nhoû töø nguoàn naêng löôïng taùi  taïo nhö: Gioù, maët trôøi, sinh khoái … cung caáp tröïc tieáp cho  khaùch haøng  Söû duïng nhieàu ôû caùc vuøng saâu, vuøng xa chöa coù löôùi quoác 
 10. VAÄN HAØNH MICRO GRID  Micro­grid coù theå hoaït ñoäng trong caùc cheá ñoä: noái  löôùi ñieän quoác gia, cheá ñoä islanding, cheá ñoä lai  gheùp  Cheá ñoä noái löôùi , muïc tieâu ñieàu khieån laø kieåm soaùt  ñieåm döøng coâng suaát baèng caùch ñieàu khieån coâng suaát  phaùt cuûa caùc DG, ñaëc bieät laø caùc DG duøng coâng ngheä  nghòch löu noái löôùi  Cheá ñoä islanding, muïc tieâu ñieàu khieån laø kieåm soaùt bieân  ñoä ñieän aùp vaø taàn soá ôû möùc chaáp nhaän ñöôïc trong  raøng buoäc hôïp lyù veà coâng suaát phaùt cuûa caùc DG trong  löôùi
 11. VAÄN HAØNH MICRO GRID  Ñieàu khieån caùc DG trong heä Micro Gird ôû cheá ñoä islanding  ñöôïc tieán haønh baèng caùc heä thoáng lieân laïc höõu tuyeán.  Coù 2 phöông phaùp ñieàu khieån: Quan heä master­slave vaø Quan  heä ñaëc tuyeán giöõa caùc DG   Quan heä master­slave: Nuùt ñieàu taàn (bôm P), nuùt maùy phaùt  (P,V), nuùt ñieàu aùp (bôm Q). Chaát löôïng ñieän naêng toát, vaän  haønh phöùc taïp vì caàn coù heä thoáng lieân laïc noäi boä giöõa  caùc DG, caàn coù ñieàu ñoä vieân  Quan heä ñaëc tuyeán ñieän aùp giöõa caùc DG: Caøi ñaët ñaëc  tuyeán ñieän aùp cho moãi DG, chaát löôïng ñieän naêng khoâng toát,  nhöng vaän haønh ñôn giaûn, ñöôïc aùp duïng roäng raõi vì heä  thoáng thoâng tin lieân laïc ñôn giaûn
 12. MODE KEÁT NOÁI LÖÔÙI  Vaän haønh töông töï caùc löôùi ñieän truyeàn thoáng  Löu yù caùc nuùt phaùt ôû cheá ñoä maùy phaùt (nuùt PV),  nuùt bôm Q (oån ñònh ñieän aùp) … ñeå ñaûm baûo ñieåm  döøng coâng suaát.   Ñieåm döøng coâng suaát raát quan troïng ñeå ñaûm baûo  khi coù söï coá treân löôùi phaân phoái khoâng laøm thay  ñoåi maïnh caùc giaù trò cuûa caùc nuùt trong mirco grid  Xeùt khaû naêng ñaùp öùng cuûa caùc DG ñieän töû: duøng  phaùt Q khi caàn thieát ñeå giaûm hieän töôïng suït aùp khi  ngaén maïch, giao ñoäng ñieän …  Löu yù leänh ñieàu ñoä cuûa trung taâm
 13. MODE MASTER­SLAVE  Caùc maùy phaùt chia khu vöïc phuï taûi ñeå xaùc ñònh  coâng suaát phaùt sao cho toån thaát coâng suaát phaùt laø  beù nhaát  Xem xeùt ñeán chi phí phaùt dieän, ñaëc ñieåm phaùt töø  nguoàn naêng löôïng sô caáp cuûa caùc DG trong micro grid  Chaát löôïng ñieän naêng, haïn cheá soùng haøi, ñoä voït  loá ñieän aùp  Caûi thieän ñoä oån ñònh tónh, thôøi gian oån ñònh taàn  soá, ñieän aùp quaù ñoä trong quaù trình vaän haønh vaø  sau quaù ñoä
 14. MODE MASTER­SLAVE Ñaëc tuyeán f(P) cuûa DG Ñaëc tuyeán V(Q) cuûa DG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản