intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống điện thân xe

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
235
lượt xem
93
download

Bài giảng Hệ thống điện thân xe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện thân xe trình bày về bộ phân phối nguồn; khóa cửa và khởi động thông minh; đèn pha AFS; điều hòa không khí; cảm biến lùi; túi khí MPX; tùy biến các chức năng và các hệ thống khác. Hy vọng đây tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện thân xe

 1. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 1 Camry 2007 XE HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE - TECHNICAL SERVICE DEPT – TMV 20-11-2006
 2. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 2 Camry 2007 XE  1-Bộ phân phối nguồn  2-Khóa cửa và khởi động thông minh *  3-Đèn pha AFS *  4-Điều hòa không khí  5-Cảm biến lùi  6-Túi khí  7-MPX  8-Tùy biến các chức năng  9-Các hệ thống khác  Cửa sổ điện  Ghế, vôlăng và gương điện có chức năng nhớ *  Bảng táplô & Hiển thị đa thông tin  Gương chiếu hậu * *: 3.5 Q
 3. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 3 Camry 2007 XE Sơ lược về hệ thống MPX – 2.4 G CAN No.5 J/C ECU ĐH táplô CAN No.1 J/C CB độ lệch thân xe CB giảm tốc ECU thân xe chính Cụm CB túi khí trung tâm DLC3 SIL CB góc quay vôlăng A/C ECU ECU cảnh báo ECU điều khiển khoảng cách trượt CAN No.3 J/C ECU động cơ Mạch đấu CAN No.4 J/C (ECM) cực : HS-CAN Bus Line (Hi) : MS-CAN Bus Line (Hi) : HS-CAN Bus Line (Lo) : MS-CAN Bus Line (Lo)
 4. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 4 Camry 2007 XE Sơ lược về hệ thống MPX – 3.5Q CAN No.5 J/C ECU ĐH táplô CAN No.1 J/C CB độ lệch thân xe ECU điều khiển CB giảm tốc gương ECU thân xe chính ECU nghiêng và Cụm CB túi khí trượt vôlăng trung tâm DLC3 ECU vị trí ghế và SIL công tắc CB góc quay vôlăng CAN No.2 J/C A/C ECU ECU cổng kết CAN No.3 J/C nối ECU điều khiển trượt ECU cảnh báo ACM ECU khoảng cách ECU động cơ Mạch đấu AFS ECU CAN No.4 J/C (ECM) cực ECU chứng nhận : HS-CAN Bus Line (Hi) : MS-CAN Bus Line (Hi) : MS-CAN Bus Line (Hi) : HS-CAN Bus Line (Lo) : MS-CAN Bus Line (Lo) : MS-CAN Bus Line (Lo)
 5. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 5 Camry 2007 XE 1. Bộ phân phối nguồn Khái quát – Bộ phân phối nguồn có chức năng điều khiển các thiết bị như hộp rơle, hệ thống chiếu sáng và còi Hộp rơle khoang động cơ Bộ phân phối nguồn Rôle cô khí Rôle coøi Rôle A/F Rôle coøi baùo ñoäng Rôle EFI Rôle môû maïch Rôle baùn daãn Rôle ñen pha – cheá ñoä pha Rôle ñeøn pha
 6. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 6 Camry 2007 XE Khóa cửa và khởi động thông minh
 7. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 7 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Khái niệm về SMKY – Cung cấp một khái niệm hoàn toàn mới về điều khiển xe ôtô 1. Khóa cửa điều khiển từ xa 2. Khóa điện và khóa vôlăng 3. Khởi động 4. Chống trộm 5. Mã hóa động cơ 6. Mở nắp khoang hành lý 7. Chiếu sáng tự động khi ra vào xe Khóa cửa và Khởi động thông minh
 8. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 8 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) – Các biến thể của SMKY Ñôøi ’05CY ’03CY ’00CY GS430/300, GS450h, Nhöõng xe IS350/250/220d, AVALON, CROWN PRIUS LS430 aùp duïng CAMRY, CAMRY HV, etc. Loaïi coâng Loaïi aán  Loaïi xoay taéc ñoäng cô OFF, Ñoäng cô noå OFF OFF, READY OFF Traïng thaùi ACC, IG-ON Vaøng ACC Vaøng Vò trí coâng taéc  nguoàn Ñoäng cô coù theå ñoäng cô Xanh IG-ON Xanh ñeà noå Coâng taéc ñoäng Raõnh caém Khoâng coù Raõnh caém chìa cô w/ ñaàu thu phaùt w/ ñaàu thu phaùt  w/ chìa phuï (CROWN) w/ chìa Chìa Chæ coù chìa chính w/o chìa phuï (PRIUS) phuï Pin chìa: CR1632 Pin chìa : CR2032  Caém chìa vaøo Giöõ phía nuùt baám cuûa chìa Chìa heát pin Caém chìa vaøo raõnh coâng taéc ñoäng aùp vaøo coâng taéc ñoäng cô cô Huûy Huûy baèng quy trình Huûy baèng coâng taéc  ECU choáng troäm, ECU ñieàu ECU chöùng nhaän, Hoäp maõ ECU chìa thoâng minh, ECU khoùa
 9. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 9 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Các chức năng cơ bản – Khóa và mở khóa cửa [Chìa khóa] Công tắc khóa cửa Cảm biến sờ (cho chức năng mở khóa)
 10. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 10 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Các chức năng cơ bản – Đề nổ và các chế độ của khóa điện ACC IG-ON OFF Engine Start Aán công tắc động cơ Chuyển giữa các chế độ nguồn
 11. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 11 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Các chức năng cơ bản – Mở khóa khoang hành lý Công tắc mở nắp khoang hành lý
 12. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 12 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Các chức năng cơ bản – Chìa cơ khí và chíp thu phát chìa nằm trong chìa điều khiển Nút khóa cửa Nút mở nắp khoang hành lý Nút mở khóa cửa Nút khẩn cấp Chìa cơ khí Chìa cơ khí
 13. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 13 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Vị trí các chi tiết chính Ăngten ECU khóa vôlăng ECU chứng nhận Hộp mã ID Bộ phát sóng trong xe ECU động cơ Bộ thu sóng điều khiển cửa ECU thân xe chính (hộp rơle bảng táplô) Tay nắm cửa (ăngten, cảm biến sờ, công tắc Công tắc mở nắp capô khóa) sau Bộ phát sóng cửa xe Bộ phát sóng khoang hành lý (bên ngoài) Bộ phát sóng khoang hành lý (bên Công tắc động cơ trong)
 14. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 14 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Sơ đồ kết nối các bộ phận Rơle ACC Công tắc đ/cơ Rơle IG1 Công tắc đèn Rơle IG2 ECU thân xe phanh Rơle ST chính Công tắc mở khóa Hộp mã ID capô sau Cụm môtơ Môtơ mở/khóa ECM M LIN cửa cửa CAN Công tắc vị trí đỗ ECU khóa xe/trung gian vôlăng Tay nắm ngoài Bộ định vị Aêng ten cửa Cảm biến ECU chứng nhận Bộ thu sóng điều mã CB khóa khiển từ xa Bộ định vị trong xe (trước) Bộ định vị trong xe (Sau) Bộ định vị nắp capô (trong) Key Bộ định vị nắp capô (ngoài)
 15. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 15 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Chức năng của các bộ phận Boä phaän chính Chöùc naêng Truyeàn tín hieäu traïng thaùi coâng taéc ñoäng cô Coâng taéc Baùo hö hoûng ñoäng cô Nhaän maõ ID vaø truyeàn ñeán ECU chöùng nhaän khi pin yeáu Chìa Ñieàu Nhaän tín hieäu töø boä ñònh vò vaø phaùt maõ ID ñeán khieån boä thu tín hieäu Boä thu tín hieäu Nhaän maõ ID töø ÑK vaø truyeàn ñeán ECU chöùng nhaän Boä ñònh vò Taïo thaønh vuøng phuû soùng Tay naém ngoaøi Coù nuùt khoùa cuûa vaø caûm bieán phaùt hieän tieáp xuùc ECU chöùng Chöùng nhaän maõ ID nhaän ñöôïc vaø truyeàn keát quaû nhaän ñeán hoäp maõ ID vaø ECU khoùa voâlaêng Nhaän tín hieäu Khoùa/Nhaû khoùa voâlaêng hay Ñoùng/Môû baûo veä ñoäng cô töø ECU chöùng nhaän, Hoäp maõ ID xaùc nhaän vaø truyeàn ñeán ECU khoùa voâlaêng hay ECU ñoäng cô ECU khoùa Nhaän tín hieäu Khoùa/Nhaû khoùa voâlaêng töø hoäp ID voâlaêng vaø kích hoaït moâtô
 16. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 16 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Hoạt động của các chức năng cơ bản – Chìa khóa: Nhận tín hiệu yêu cầu từ bộ phát sóng và gửi tín hiệu mã ID đến bộ thu tín hiệu điều khiển từ xa. Từng bộ định vị ECU chứng Hành nhận động Bộ thu tín hiệu điều khiển
 17. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 17 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Công tắc động cơ Truyền tín hiệu trạng thái công tắc động cơ Báo hư hỏng Nhận mã ID và truyền đến ECU chứng nhận khi pin yếu Công tắc động cơ Đèn báo công tắc động cơ Cuộn dây Bộ khuyếch đại thu tín tín hiệu chìa hiệu chìa Đèn báo công tắc động cơ Chiếu sáng
 18. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 18 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Bộ định vị và vùng phủ sóng Bộ định vị trong xe Bộ thu sóng điều khiển từ xa Bộ định vị nắp capô (ngoài) Bộ định vị nắp capô (trong) Bộ định vị cửa : Vùng phủ sóng (khoảng. 0.7 –1.0 m)
 19. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 19 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Hoạt động của các chức năng cơ bản – Mở khóa cửa Chìa khóa vào vùng phủ sóng Key Kiểm tra mã ID Bộ thu tín hiệu điều Chuẩn bị mở khóa khiển Tay nắm ngoài Bộ định vị cửa Aêng ten CB tiếp xúc ECU chứng nhận Môtơ khóa ECU thân xe M CAN cửa Chạm vào cảm biến tiếp xúc Cửa mở khóa
 20. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN 20 Camry 2007 XE 2. Hệ thống Khóa cửa và Khởi động thông minh (Smart Key) Hoạt động của các chức năng cơ bản – Khóa cửa Key Aán công tắc khóa cửa Bộ thu tín hiệu điều khiển Kiểm tra vị trí của chìa Bộ định vị Tay nắm ngoài (Bên ngoài xe) cửa Aêng ten ECU chứng CB tiếp xúc nhận ECU thân xe M Môtơ khóa CAN cửa Kiểm tra mã ID Công tắc đèn cửa Bộ định vị trong xe (trước & sau) Khóa cửa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản